Protestants Kerkblad Delft - 16 2017

wijknieuws van wijkgemeente Vierhoven van 23 september

Bij de diensten
Zondag 24 september 
Vorige week zondag (17 september) heb ik in de Hofkerk Psalm 20 gelezen en uitgelegd. Ik deed dat in samenhang met het thema van de Vredesweek: ‘De kracht van de verbeelding.’ Ik was erg getroffen door een zin uit een overdenking van Willem Barnard bij deze psalm: ‘Oorlog leidt tot niets, bewapening faalt, de helden zijn gevallen.’ Bovendien leek het me een uitgelezen kans om de vrijwel onbekende Psalm 20 ook in de dienst te zingen. Voor deze zondag leg ik naast Psalm 20 de daaropvolgende Psalm 21. In de ‘oude’ vertaling van 1951 stond boven de eerste van beide psalmen: ‘Bede om overwinning voor de koning’ en boven de tweede ‘Danklied na de overwinning.’ De moeite waard om te overdenken aan het einde van de vredesweek. 
G.C. van de Kamp

In memoriam Wieger – Will - Jacob Pantjes * 3 mei 1952 –† 26 augustus 2017
Door de Geest geleid
Will Pantjes is geboren in Groningen. In die provincie heeft hij zijn kindertijd doorgebracht. Toen hij vier jaar oud was, is zijn vader gestorven. Hij heeft toen een periode gewoond op de boerderij van zijn grootouders. Hier heeft hij het heel goed gehad. Vanaf zijn elfde jaar woonde hij in Den Helder. Daar heeft hij een mooie tijd gehad op de middelbare school.
In 1971 is hij theologie gaan studeren in Kampen. Tijdens een kampweek van het LCGJ (Landelijk Centrum voor Gereformeerd Jeugdwerk) heeft hij Ria, zijn vrouw leren kennen. De theologiestudie heeft Will erg geïnspireerd. Hij wilde graag met mensen werken. De eerste gemeente waar Will en Ria naar toe zijn gegaan was Westerlee in Groningen. In 1983 werd hij predikant in de Goede Herderkerk in Delft In die tijd voelde hij zich meer en meer betrokken bij de mensen die kwetsbaar waren in hun geest. Het was dan niet zo vreemd dat hij daarna ging werken als geestelijk verzorger in Joris.  Dat werk ging hij later combineren met een praktijk als psychotherapeut.
In zijn omgang met de mensen werd zijn inspiratie versterkt en hij vergrootte zijn kennis als vakman. In het werk speelde zijn geloof een grote rol. Hij vond het fijn om zowel in Joris als op ander plekken voor te gaan. Tijdens de uitvaartdienst hebben wij een gedeelte gelezen uit Romeinen 8. Daarin gaat het erover   dat wij door de Geest geleid altijd weer geborgen zijn in de liefde van Christus voor de lijdende mens in de wereld.  Will wist zich daarin geborgen. Hij was een mens onder de mensen, geleid door de Geest. En zo hebben wij hem weer toevertrouwd aan zijn Schepper.
Herman IJzerman

Dankbetuiging
Ik wil jullie allemaal Gods zegen toewensen. Als ik naar de stapels kaarten kijk, wel vijftig stuks. Geweldig vind ik het. Ik ga langzamerhand achteruit, maar ik weet waar ik heenga. Beter kan nooit.
Groeten van Henny Voorintholt-Lanting

CHurch Apart Together
Tieners, deze info is voor jullie! Vanaf 24 september is er eens in de maand een Chat-dienst in de Vierhovenkerk. Gezellig-serieus praten en bezig zijn over God, geloof en jezelf, samen met je leeftijdsgenoten. Je bent van harte welkom. En natuurlijk kan je ook gewoon een vriend of vriendin meenemen. We houden dezelfde tijden aan als de kindernevendienst. Kom 24 september en doe mee met Chat. Voor meer info kun je terecht bij Michèle Coodee (06 1052 0559) of Neely de Ronde (06 1069 3938).
Neely de Ronde

Gebedsgroep
Dinsdag 26 september van 19.15 tot 20.00 uur komt de gebedsgroep bijeen in de Vierhovenkerk. Verzoeken voor voorbeden kunt u van tevoren melden bij Els Alblas, telefoonnummer (015) 262 2444. Jongeren en ouderen zijn welkom om een keer mee te bidden!
Els Alblas

Borden schilderen voor de nieuwe Delftenaren [Bord.jpg]
Tijdens de startzondag op 10 september in de Vierhovenkerk zijn er zeventig mooie Delftsblauwe borden geschilderd. Deze beschilderde borden worden overgedragen aan de gemeente Delft. De gemeente Delft geeft iedere statushouder die de participatieverklaring tekent als welkomstgeschenk een bord cadeau. Jong en oud maakten prachtige borden met “welkom in Delft” en hartjes erop getekend. Een aantal buren van de Vierhovenkerk kwamen meehelpen. Nu zijn er nog ongeveer vijftig borden om te beschilderen. We gaan dat doen op zondag 1 oktober na de kerkdienst. Ieder die het leuk vindt, kan weer mooie borden maken.
De diaconie

Herbevestiging van ambtsdragers
Op zondag 1 oktober zullen twee ambtsdragers worden herbevestigd in het ambt, mits er geen bezwaren zijn ingebracht bij de scriba. Dit laatste lijkt een formaliteit, maar het is een goed gebruik in onze kerken om gelegenheid te geven tot het indienen van bezwaren. Ambtsdrager zijn is een verantwoordelijke taak, gedurende vier of acht jaar, waarbij samen met andere ambtsdragers besluiten moeten worden genomen.
Mevrouw Henny Melis, Poldermeesterstraat 22, Delfgauw, wordt voorgedragen voor herbevestiging als diaken. Ze nam afscheid in 2016 en is nu weer bereid het ambt van diaken op zich te nemen, nadat de kerkenraad haar benaderde.
De heer John Booij, Koetlaan 20, wordt voorgedragen voor herbevestiging als ouderling-kerkrentmeester. Hij nam afscheid in 2012 en gelukkig reageerde hij positief, toen de kerkenraad hem deze zomer benaderde voor een nieuwe ambtsperiode.
Namens de kerkenraad, Peter Plugers, scriba

De mens binnenste buiten
Op dinsdag 3 oktober zal Marco de Ruiter, hoogleraar klinische en experimentele anatomie aan het Leids Universitair Medisch Centrum, een voordracht geven over het fascinerende vakgebied van de anatomie van het menselijk lichaam. Al vele eeuwen zijn wetenschappers gedreven om Gods schepping tot in het kleinste detail te onderzoeken. Deze wetenschap heeft ons denken over de wereld, de mens en zijn relatie tot God regelmatig stevig beïnvloed. Marco de Ruiter zal u meenemen op een reis in deze wondere wereld van het menselijk lichaam en gaat daarna graag met u in gesprek over de relatie tussen geloof en wetenschap. Vaak wordt er gesteld dat er een conflict is tussen deze twee, maar is dat wel waar?
Het belooft een prachtige middag te worden en we nodigen u dan ook van harte uit deze lezing bij te wonen. We starten om 14.00 uur. De toegang is voor iedereen vrij, we zijn een open sociëteit, we vragen slechts een vrijwillige bijdrage.
Het bestuur

Taizé-vieringen bieden levend water 
In de vijf komende Taizé-vieringen die plaatsvinden op 15 oktober, 19 november, 21 januari, 18 februari en 11 maart is altijd een korte schriftlezing. Dit lezen van de Schrift is naderen tot ‘de onuitputtelijke bron die God zelf aan de dorstige mensen aanreikt’ (Origines, derde eeuw). De Schrift is ‘een brief van God aan zijn schepselen’ die ‘het hart van God laat ontdekken in Gods woord’ (Gregorius de Grote, zesde eeuw). Het zijn toegankelijke teksten die geen nadere uitleg nodig hebben. Het zijn teksten die je op je in kunt laten werken. Gelukkig de mens die ‘als een boom geplant is aan stromend water (Psalm 1)’.
Ds. Marco Visser

Giften
Gift €200 van NN (€100 CvK en €100 voedselbank via wijkdiaconie). Hartelijk dank voor deze gift.

Inleverdatum kopij
PKD 17 verschijnt op 7 oktober. Kopij kan tot dinsdag 26 september 19.00 uur worden ingeleverd. Het e-mailadres is wijkredactie.vierhoven@gmail.com.Zondag 1 oktober
Op deze zondag worden John Booij en Henny Melis herbevestigd in respectievelijk het ambt van ouderling (-kerkrentmeester) en diaken. Indien er geen bezwaren bij de scriba binnen komen, kan deze herbevestiging doorgang vinden. De kerkenraad is verheugd dat zij zich weer als kerkenraadslid beschikbaar stellen. 
Deze zondag is Israëlzondag. Het thema is ‘Ommekeer, verzoening met God en mensen’. Mattheüs 21:23-32 is de lezing die men aanreikt vanuit de landelijke kerk. Eén van de zonen uit dit verhaal heeft berouw en keert zich om. In de nevendienst horen de kinderen een verhaal dat eveneens gaat over een vader met twee zonen. Dit verhaal staat in Genesis 4 en gaat over Kain en Abel. Ook daar gaat het over berouw, over spijt. Kain zegt: ‘De straf die U geeft God is te zwaar, hoe moet ik verder leven?’ Een spannend vers is Genesis 4:8. In de Nieuwe Bijbelvertaling staat: “Kain zei tegen zijn broer Abel: ‘Laten we het veld in gaan’. ” In de grondtekst staat het raadselachtiger: “Kain zei tegen zijn broer; maar het geschiedt, als zij op het veld zijn …..” Wat heeft Kain gezegd?  
Ds. Marco Visser

Kindernevendienst
24 september De eerste zonde Genesis 2 en 3
01 oktober Kain en Abel Genesis 4

Bazaar volop in beweging!
Maandag 25 tot en met woensdag 27 september staan de deuren van de Vierhovenkerk wijd open: van 14.00 tot 16.00 uur en van 19.30 tot 21.30 uur kunt u namelijk uw spullen voor de Bazaar brengen. Wij zoeken boeken, cd’s en dvd’s, elektrische en huishoudelijke apparaten, kleding en linnengoed, klein meubilair, kunst, schalen voor bloembakjes, serviesgoed, speelgoed, woondecoratie.
Er zijn ook dit jaar weer veel mensen nodig. Staat uw/jouw naam al op de intekenlijsten? Wilt u/jij mee helpen? Uw/jouw hulp is meer dan welkom! We zoeken zowel mensen voor het inrichten van de stands, als ook voor de verkoop op vrijdagavond en zaterdag. En we zoeken mensen voor het verkopen van loten en het opruimen, direct na afloop op zaterdag en de maandag daarna. Er zijn mensen nodig van maandag 25 september tot en met maandag 2 oktober. U kunt uw voorkeur kenbaar maken. Of misschien hebt u nog mooie prijzen voor de verloting bij het Rad van Fortuin? Of wilt u iets lekkers bakken voor de verkoop? Het kan allemaal.

De volgende doelen staan centraal:
•  ZWO-project ´Kinderen in de knel´ (Kerk in Actie)
•  Tandartszorg in Esteli
•  Kunst in de Kerk: ten behoeve van wisselende
    tentoonstellingen
•  Zorgboerderij ´Buitengewoon´ in Delfgauw
Voor de Voorverkoop: zie de informatiezuil in de hal van de kerk of de extra nieuwsbrief op de site: www.vierhoven-delft.nl. Graag foto’s van waardevolle-mooie-grote spullen mailen naar: wesselbartdehaas@gmail.com of han.kooreman@gmail.com. 
De bazaarcommissie

Studiedag: ‘Wat is missionair-diaconaal?’
In het kader van de permanente educatie bezoek ik op vrijdag 29 september een studiedag te Doorn. Het doel van de dag is: Verheldering van het woordpaar ‘missionair-diaconaal’. Nu lopen de betekenissen van deze woorden vaak door elkaar. Wat zijn de verschillende invullingen van de betekenis ervan? Ter voorbereiding hierop heb ik het boek ‘Back to basics, zeven cruciale vragen rond missionair kerk-zijn’ van Nynke Dijkstra-Algra en Sake Stoppels gelezen. 
In het eerste hoofdstuk ‘Maar wie zeggen jullie dat ik ben?, soteriologische wegen en kruispunten’ staat drie keer de woordencombinatie missionair-diaconaal. De derde keer wordt gesproken over ‘missionaire presentie en diaconale dienstbaarheid’. In hoofdstuk zes: ’Waar twee of drie …Mag er nog geteld worden? Over kwantiteit en kwaliteit’ keert de combinatie nogmaals terug. Op pagina 138 van het boek staat: “In evangelische gemeentes is er een groeiende aandacht voor whole life mission en is er veel gaande als het gaat om diaconaal werk en opvang van sociaal zwakkeren. Het wordt alleen geen ‘zending’ genoemd.” De wijkdiakenen lezen dit boek van Dijkstra en Stoppels voor het bezinningsmoment dat er is tijdens de vergaderingen. 
Ds. Marco Visser

Contact met de buurt
Om het contact met de buurt te versterken is er in een gezellige ruimte in de Vierhovenkerk op de eerste donderdag van de maand tussen 10.00 en 12.00 uur de mogelijkheid om koffie te drinken. Voor de kinderen is er gelegenheid om te spelen, te kleuren of te knutselen. Koffie, thee en limonade staan klaar voor buurtbewoners en leden van de Vierhovenkerk. De Vierhovenkerk organiseert dit samen met de buurtvereniging de Rode Feniks.

In 2017 en 2018 zijn de data 5 oktober, 2 november, 7 december, 4 januari, 1 februari, 1 maart, 5 april, 3 mei en 7 juni (5 juli en 2 augustus zijn onder voorbehoud).

Waarom organiseren we dit? Kerk en Buurt in de Vierhovenkerk, nader toegelicht: Het doel van de leden van de Vierhovenkerk is om de vrede van de stad te bevorderen en in Jezus' voetsporen de ander op te zoeken. Uitgangspunt is dat niemand tussen wal en schip valt. Dit opzoeken vertalen we onder andere door contacten te leggen en te onderhouden met de buurtbewoners. We hebben de intentie om elkaar te leren kennen en meer met elkaar op te trekken. De deuren van de Vierhovenkerk staan daarom op de eerste donderdagochtend van de maand van 10.00 tot 12.00 uur open om elkaar te ontmoeten.

Wie worden er uitgenodigd? Primair gaat het om buurtbewoners en leden van de kerk en klanten van de voedselbank. De leden van de Vierhovenkerk worden uitgenodigd door middel van het kerkblad, een flyer, een aankondiging via de beamer en de nieuwsbrief; voor de buurtbewoners gaat dit via een uitnodiging in de brievenbus en via hun wijkkrant en website. Klanten van de voedselbank ontvangen een mondelinge uitnodiging en/of flyer.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Jasper van der Kooij, 015 261 1757 (jasper@vdkooij.org) of Henny Melis, 015 261 8796 (h.melis@kpnmail.nl)
Namens de Rode Feniks: Harmen van der Laan (pennigmeester@rode-feniks.nl) of Miriam Plato (miriamplato@hotmail.com).
Jasper van der Kooij

Wat kunnen we leren van Rome?
Op 12 oktober, vanaf 20.00 uur, vindt het studiehuis ‘Wat kunnen we leren van Rome’ plaats. De devotietafel staat al een aantal jaren in onze kerkzaal. Iedere zondag maken mensen gebruik van de mogelijkheid om een kaarsje aan te steken. De Paaskaars staat al veel langer in de kerk en het gebruik van doopkaarsen is een vertrouwd gebruik. Gemeenteleden gaan op retraite naar kloosters, lezen de boeken van benedictijner monnik Anselm Grün of maken een reis naar Assisi. In het boekje ‘Flirten met Rome’ onder redactie van A. Leene staan artikelen die de tradities van de Rooms-Katholieke Kerk en de Protestantse Kerken verbinden. In het oog valt dat de Rooms-Katholieken het accent leggen op de traditie en de Protestanten op de Schrift. Naast die twee bronnen van Schrift en traditie zijn er de bronnen van kennis en gevoel. Die laatste is niet de minste.
Ds. Marco Visser