Protestants Kerkblad Delft - 16 2020

wijknieuws van wijkgemeente Vierhoven van 26 september

Aanmelden en spelregels voor bijwonen van kerkdiensten 
U kunt zich voor de zondagen 27 september en 4 oktober telefonisch (06-1847 9463) aanmelden op donderdagmorgen tussen 9.00-12.00 uur (of eerder per mail scriba-vierhovenkerk@ziggo.nl) bij scriba Peter Plugers. Twee coördinatoren en de koster van de zondag begeleiden de gang van zaken. U wordt als gemeentelid tussen 9.40 en 9.55 uur bij/voor de kerk verwacht. De coördinatoren leiden u/jullie naar de zitplaatsen. Men moet zich goed voelen, handen desinfecteren en de jas meenemen in kerkzaal. Van het toilet mag alleen in noodgevallen gebruik gemaakt worden. Er wordt niet gezongen, noch geneuried. Na de zegen gaat men zitten. De coördinatoren geven aan wanneer en hoe de kerkzaal kan worden verlaten. Er is geen koffiedrinken, crèche of collecte. 
Kerkenraad Vierhoven

Zondag 27 september 
Ezechiël 18:1-4,25-32 en Mattheus 21:23-32 leiden ons door de dienst heen op deze tweede zondag van de herfst. Een conflict wordt uitgevochten, in beide teksten. In de ene is God heftig in gesprek met Israël. In de andere lezing vallen de geestelijken van Israël Jezus fel aan, die scherp zijn standpunt voor het voetlicht brengt. Ik houd niet zo van conflicten, u wel? Je wordt er soms in getrokken zonder dat je het wilt en dan doe je mee, maar leuk is anders. De indruk groeit in beide lezingen dat Jezus en God er niet voor kiezen. Maar soms is de tegenstand en de rebellie zo schrijnend, dat er ook van Boven harde woorden vallen. Soms kun je een conflict niet vermijden en dan vallen er grote woorden. Lees, wij hebben vaak weinig tijd, dat ene vers, Ezechiël 18:32, ik tik het voor u over: ‘Want de dood van een mens geeft me geen vreugde – spreekt God.’ Geweldig toch? God houdt van mensen, Hij ontwierp ze en gaf hen licht en lucht. Hij is voor mensen als een Vader. Laten we naar Hem luisteren.
Ds. David Knibbe

Uit de kerkenraad
Op 8 september vergaderde de kerkenraad, opnieuw via het beeldscherm. We raken er aan gewend maar zouden nog steeds kiezen voor een vergadering waarbij we elkaar direct kunnen ontmoeten. Wij bespraken de jaarverslagen van onze predikanten over 2019-2020. Voorbeelden van de vele activiteiten in het afgelopen seizoen zijn de plannen rond de aanpassing van onze kerkzaal, de contacten met de migrantenkerken die onze kerk gebruiken, de prekenserie over ‘Sporen van God in Delft’ en de kerstinloop op tweede kerstdag. Toen kwam de corona-crisis en waren de predikanten genoodzaakt om pastoraat en diaconaat op een heel andere manier gestalte te geven. Via talloze telefoontjes, mooie kaarten aan elk gemeentelid en erediensten via YouTube en de kerkwebradio, werd getracht zoveel mogelijk contacten te onderhouden. Deze situatie duurt voort en vraagt nog steeds onze aandacht. De predikanten werden bedankt voor hun duidelijke verslagen. De kerkenraad gebruikt deze informatie om lijnen uit te zetten voor de toekomst: welke activiteiten gaan we herhalen. 

De diaconie sprak over de wijze waarop we de maaltijd van de Heer op een veilige manier kunnen blijven vieren. Een lopende viering is erg lastig en daarom werd gekozen voor een viering waarbij gemeenteleden blijven zitten en het altaarbrood krijgen aangereikt. Verder zullen kleine bekertjes worden gebruikt met wijn of druivensap. Twee teams delen die bekertjes uit met gebruik van dienbladen. Ook de vacatures werden besproken. Vier ambtsdragers nemen afscheid op 20 september, twee verlengen hun termijn en één ambtsdrager treedt opnieuw aan. Er kwamen geen reacties op de oproep in de Nieuwsbrief, maar gelukkig was een gemeentelid bereid om wel weer lector te worden. 

Het moderamen van de kerkenraad werd herkozen en zal het komende seizoen bestaan uit Henny Melis, Bauke Zelle, ds. David Knibbe of ds. Marco Visser. De predikanten bekijken onderling wie de moderamenvergadering gaat bijwonen. De heer Co van der Maas wordt tijdelijk (voor zes maanden) voorzitter van de kerkenraad. We zijn dus op zoek naar een opvolger van de huidige voorzitter Gabrielle Uitbeijerse, die afscheid neemt op 20 september. Mocht u vragen hebben aan de kerkenraad, dan hoor ik die graag. Alleen samen komen we verder. Namens de kerkenraad,
Peter Plugers

‘Plexat’ en de rijke man en de arme Lazarus
Donderdag 8 oktober begint om 19.00 uur Plexat, de club voor kinderen van groep 4 tot en met 8. De gelijkenis over de twee mannen spreekt telkens weer tot de verbeelding en nodigt uit om te verbeelden. Dat gaan we dan ook doen wanneer we luisteren naar dit verhaal. De arme Lazarus wordt door God gezien en verheven. Heel anders gaat het met de rijke man die geen oog heeft die man die vlak voor zijn deur ligt.
De jeugdclub komt in zaal 4 van de Vierhovenkerk bij elkaar. Wilt u weten of de club iets is voor uw kind(eren) en vriendjes en vriendinnetjes informeer dan bij de jeugdouderling of predikant. De kinderen zijn welkom en er is plexat. De avonden worden geleid door Fokke van den Berg (jeugdouderling) en Marco Visser (predikant). 

De clubavonden in 2020: 10 september, 8 oktober, 5 november, 10 december en in 2021: 14 januari, 11 februari, 11 maart, 8 april, 20 mei en 17 juni. Ze worden gehouden van 19.00 tot 20.00 uur in de Vierhovenkerk. Voor informatie: Fokke van den Berg tel. 06 55408747
Ds. Marco Visser

Sociëteit - Benedictijnse spiritualiteit meer aards dan hemels
Met nogmaals een excuus aan de mensen die dinsdag 22 september voor een ‘dichte’ deur stonden. Niet 22 maar 29 september wordt de tweede sociëteitsmiddag gehouden. Dominee Taco Smit komt over bovenstaand onderwerp spreken. 

Het is een prozaïsche kennismaking met een regel voor het kloosterleven. Sinds de reformatie is het vrijgestelde leven van mannen en vrouwen, die zich volledig aan God wijdden, niet langer de norm. Deelnemen aan de maatschappij met alles wat daar bij hoort was voortaan ook dienst aan God. Dat moest je niet willen ontvluchten. Toch blijft het kloosterleven aanspreken, nu juist als alternatief voor de drukke maatschappij. Mannen en vrouwen die hun levens anders inrichten, andere prioriteiten stellen, voor eenvoud kiezen, en rust.
De regel van de vroegmiddeleeuwse monnik Benedictus van Nursia (ca. 480 - 550 na Chr.) biedt een nuchter inkijkje in het dagelijks leven van de kloosterlingen. De dag richt zich naar de verschillende gebedstijden, van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat, onderbroken door arbeid en rust. Geen volle agenda maar wel een uiterst gestructureerd dag- en weekritme: ora et labora, bid en werk.  
Nuchter is de regel ook in de zin dat kloosterlingen gewone mensen zijn, met hun nukken en gebreken, die discipline nodig hebben. Er worden geen bovenmenselijke inspanningen vereist. Ouderen en zieken krijgen een milder 'regime' toebedeeld. Iedereen heeft een taak binnen de gemeenschap, als oefening in dienstbaarheid, maar niet alleen dat. Arbeid is zinvol op zich, een geheel eigen soort activiteit, waarbij zorg, verantwoordelijkheid en aandacht voorop staan, en niet alleen de productiviteit.
De plattegrond van het klooster tot slot biedt aanvullend inzicht in de Benedictijnse spiritualiteit. Niet de kapel, maar een binnenplaats vormt het centrum, een tuin met daarom heen een kruisgang, een vierkant van overdekte gangen. De bespreking van de benedictijnse spiritualiteit eindigt in deze tuin. De bespreking had er ook kunnen beginnen.
Ds. Taco Smit  

Inleverdatum kopij
Uw bijdragen voor het volgende nummer kunt u uiterlijk maandag 28 september mailen naar wijkredactie.vierhoven@gmail.com. Deze editie bevat informatie over de zondagen 11 en 18 oktober.


Zondag 4 oktober 2020
Deze zondag is de derde zondag van de herfst. Het Gemeenschappelijk Leesrooster wijst drie zondagen achtereen lezingen aan uit het boek Daniël. En daarna nog drie zondagen uit de boeken Ezra en Nehemia. Wie het Bijbelleesrooster van het Nederlands Bijbelgenootschap gebruikt, leest eind september-begin oktober bijna twee weken uit het boek Daniël. We worden in de herfst van het kerkelijk jaar herinnerd aan de ballingschap. Niet alleen aan Israël dat in ballingschap gevoerd werd, maar ook aan de positie van de gelovigen nú. Paulus schrijft dat wij ‘ons burgerrecht in de hemel’ hebben (Fil. 3, 20). Op aarde zijn wij ‘vreemdelingen en bijwoners’, niet thuis. Het thema van de ballingschap en de vervreemding van de omgeving waarin we noodgedwongen verkeren, vinden we terug in Daniël 6, met het verhaal van ‘Daniël in de leeuwenkuil’. Dat verhaal staat in de uitleg en verkondiging deze zondag centraal. We zullen op deze Israëlzondag de Joden, het land en volk van Israël in onze gebeden gedenken. 
Ds. Gerrit van de Kamp

Huisviering Lindenhof
Op 30 september om 14.30 uur is er een (besloten) huisviering in de Lindenhof.
Ds. Marco Visser

Cantate Vesper
Op 4 oktober klinkt in de Oude Kerk de cantate ‘Wer sich selbst erhöhet, der soll erniedriget werden’ (BWV 47).  Medewerkers zijn sopraan Lai Ngok Man, bas Peter Scheele, voorganger Marco Visser, dirigent Mark Tempelaars en organist Bas de Vroome (zie elders meer info).
Ds. Marco Visser

Laatste woord
Ik ken iemand die graag het laatste woord heeft. Mail ik, ik krijg iets terug waarop ik weer antwoord. App ik, diegene is altijd de laatste. Het laatste woord. En die persoon is er echt goed in, ik moet vaak ontzettend lachen. Nu wil ík graag het laatste woord hebben; over de corona-crisis, over het onrecht in Moria, dat Griekse eiland voor de Turkse kust, waar een kamp afbrandde – wie ook de dader was – en waar nu 13.000 mensen ontheemd zijn, minstens voor de tweede keer. En waar Europa rekent en telt en talmt en weinig doet. Ik wil graag het laatste woord hebben over Syrië waar een slechte heerser steeds meer macht herkrijgt. Ik wil het laatste woord hebben over Trump die fatsoensregels met het grootste gemak schendt als het maar kiezerswinst oplevert. Als volk ben je arm met zo’n heerser.
Ik wil het laatste woord hebben over de giga tegenwind die de kerk ondervindt. Ik wil nog zoveel meer laatste woorden hebben. Maar ik heb ze niet. En ik denk aan wat een Engelse bisschop schreef over de pandemie: begin met klagen en laat de waaromvraag weg. En ga dan aan de slag. Bid en werk. Ora et labora. Mijn drang om het laatste woord te krijgen laat ik aan hen die er echt goed in zijn. Ik klaag over al die pijn, ik bid tot God en ga met zijn liefde mijn kleine werk, mijn beperkte gang en mijn hoopvolle weg in Jezus’ spoor. Want die Jezus, Hij is het Laatste Woord.  
Ds. David Knibbe

Kanalen staan open als altijd
Voor de een is dit berichtje een open deur, voor de ander mogelijk een eyeopener. 
Wilt u/ wil jij een pastoraal bezoek dan kun je me mailen (mvisserabc@gmail.com) of bellen (015-2577147) voor een afspraak. 
Vanzelf kan je me aan schieten in de kerk. 
Ds. Marco Visser

Samen voor vluchtelingenkinderen: doet u mee? 
In de week van 29 november t/m 5 december 2020 gaan we in zoveel mogelijk plaatsen in Nederland aan de deur collecteren. Dit is het collectedoel van dit jaar:
Geef licht! Een beter leven voor vluchtelingenkinderen in Griekenland. 

Natte tenten, onvoldoende sanitair en te weinig te eten. Zo wachten duizenden bange kinderen in Griekse vluchtelingenkampen op de winter die komt. Ze zijn hier, soms helemaal alleen, aangekomen vanuit het Midden-Oosten en Afrika, op zoek naar warmte en veiligheid. Is dit de plek waar ze eindigen? Samen staan we op omdat we geloven dat deze kinderen recht hebben op een beter leven. We helpen met voedsel, kleding en onderwijs en proberen hen op een betere plek te krijgen. Ook investeren we in de landen van herkomst in een beter leven voor kinderen. 
In Delft gaan we natuurlijk meedoen. Wilt u ook in een paar straten in Delft of Delfgauw collecteren? Geef uw naam en de straat (straten) waar u wilt collecteren dan door aan de wijkdiaconie van Vierhoven. Stuur een mailtje naar Henny Melis h.melis@kpnmail.nl of via de telefoon 015-2618796. U kunt ook rechtstreeks storten op rekening NL89ABNA0457457457 t.n.v. Kerkinactie Utrecht t.b.v. huis-aan-huis-collecte Lesbos.
De diaconie

‘Vrede Verbindt Verschil’
Manifest in het kader van de Vredesweek 20 tot en met 27 september 2020:
Ondertekenaars verklaren dat vrede en vrijheid en solidariteit met mensen in conflictgebieden en met allen die lijden onder geweld geboden is. 
  • Wij leven vanuit de hoop en het geloof dat het kán en dat het nu al gebeurt. Juist in deze tijd van de corona-crisis is onderlinge verbondenheid en vergaande solidariteit nog hard nodig. 
  • Wij zetten ons in voor de duizenden en tienduizenden vluchtelingen in de vele opvangkampen.
  • Wij zetten ons in voor vrede dichtbij door de eenzaamheid te doorbreken door kaarten sturen, boodschappen doen, telefonisch contact en een echt gesprek van mens tot mens binnen de corona-richtlijnen.
  • Wij onderkennen de verschillen tussen mensen, ze maken ons uniek. Huidskleur, religie, traditie en de plek waar je geboren bent zijn niet beslissend. 
Het gesprek over deze zaken waarin we verschillen, achten wij nodig om elkaar te leren kennen. Want het motto van alle vijftien voorheen gehouden ‘Voettochten voor vrede’ was ‘Onbekend maakt onbemind.’
Wij accepteren de verschillen en gaan respectvol met elkaar om. Dat is de voorwaarde om vreedzaam samen te leven. 

Sint Ursulaparochie (Adelbertkerk), wijkgemeente Mattheüs (Marcuskerk), wijkgemeente Vierhoven (Vierhovenkerk), Sultan Ahmet Moskee en Al Ansaar Moskee

Dit manifest vervangt in deze corona-tijd de Voettocht voor vrede.
Voor meer informatie: www.paxvoorvrede.nl.

Agenda
29/09 14.00 uur Sociëteit Vierhovenkerk
29/09 20.00 uur Wijkdiaconie Vierhovenkerk
01/10 20.00 uur Sectievergadering VH,TW, TO1 
                en Buitenwijk, Vierhovenkerk
07/10 20.00 uur ZWO, VHK-Hofkerk in Vierhovenkerk
08/10 19.00 uur Plexat, Vierhovenkerk

Vakantie
Van 5 tot 11 oktober ben ik met vakantie.
Ds. David Knibbe 

Dank!
Wij willen de gemeente hartelijk bedanken voor de bloemen en kaarten die we ter gelegenheid van ons 40-jarig huwelijk ontvingen. We zijn er blij mee! Hartelijke groet,
Mart en Marjo Gout-de Koning