Protestants Kerkblad Delft - 17

het wijknieuws van wijkgemeente Vierhoven van 12 oktober 2013

Bij de dienst van 13 oktober
Hoofdlezing is Lucas 17: 11-19. Jezus geneest tien melaatsen. Het lied ‘Delf mijn gezicht op’ (LB 789) wordt gezongen. Onze cantor, Wim Loef, vindt het een geweldig lied. Het eerste couplet luidt: “Delf mijn gezicht op, maak mij mooi. Wie mij ontmaskert zal mij vinden. Ik heb gezichten, meer dan twee, ogen die tasten in den blinde, harten aan angst voor angst ten prooi. Delft mijn gezicht op, maak mij mooi.” In het tweede couplet staat ‘Wie wordt ontmaskerd wordt gevonden en zal zich zelf opnieuw verstaan en leven bloot en onomwonden, aan niets en niemand meer ten prooi.”
Plaats dit gedicht naast de lezing en het krijgt nog meer dimensies. Samen met de cantorij zingt de gemeente LB 897 ‘Rusteloos ben ik, onrust beweegt mij.’ Als gemeente zingen we het refrein: ‘Ons hart is onrustig, totdat het rust vindt in U’. Het doet meteen denken aan psalm 42: 6 ‘Wat ben je bedroefd, mijn ziel, en onrustig in mij. Vestig je hoop op God, eens zal ik Hem weer loven, mijn God die mij ziet en redt’. Het Tafelgebed ‘Die de morgen ontbood’ zal eveneens klinken. Hoogstwaarschijnlijk zingen we ook uit gezang 430 (LB 908) ‘Ik heb U lief, o mijn beminde’. In deze dienst wordt het Heilig Avondmaal gevierd.
Ds. M. Visser

In memoriam Willemina Groeneveld *10 februari 1914 †19 september 2013
“Is God mij soms vergeten?” verzuchtte zij meermaals. Terwijl haar lichaam door ouderdom steeds meer veranderde van een vriend in een vijand, bleef ze maar voortleven. Het was geen opstandigheid. Integendeel, Mien Groeneveld was een vrome vrouw die God geen verwijten maakte. Ze was niet boos op God, ze begreep God niet. Ze was ook niet bang voor de dood. En wel om een bijzondere reden. Op de moeilijke momenten van haar leven verscheen haar overleden vader aan haar bed en sprak met haar. Om haar moed in te spreken en haar vertrouwen te geven.
Die support had ze hard nodig na de dood van haar zoon Aad en later toen ze er alleen voorstond.
Zij ontpopte zich als een onafhankelijke en sterke vrouw die een hoop kon hebben en dus hard kon werken. Op al die noeste arbeid liet zij zich overigens niet voorstaan. Zelfingenomenheid was deze bescheiden vrouw vreemd. Somberheid trouwens ook. Mien Groeneveld kon enorm genieten van al het schoons dat de natuur te bieden heeft: de geuren en kleuren van alle seizoenen, gratis en voor niets. Zij was een goedlachse, opgewekte vrouw. Een levenskunstenares?
Zo gemakkelijk als het Schone van de natuur tot zich nam, zo moeilijk kwamen de woorden uit haar mond. Mien had moeite met spreken. Iets wat steeds moeizamer ging. Terwijl er nog zo veel was om over te spreken of om voor te bidden. Vandaar dat wij kozen voor Psalm 139: “Want geen woord ligt op mijn tong of u, HEER, kent het ten volle”.
Ten langen leste werd haar woordeloos gebed -“HEER, laat mij geen 100 worden”-, verhoord. Wij wensen haar kinderen Bertus, Albert en Marlies veel sterkte toe.
Ds. Jurjen G. Fennema

Vijf kanalen
Woont u in de sectie Voorhof/Buitenwijk of Tanthof-West en wenst u een pastoraal bezoek neem contact met mij op. Dit kan in de kerk, na de dienst, per telefoon 015 257.71.47, e-mail mvisserabc@gmail.com of post Aziëlaan 333, 2622 JM. Of bel aan, u bent welkom.
Ds. M. Visser

Hartelijk dank aan de vele vrijwilligers!
De bazaar is weer achter de rug en dankzij de vele vrijwilligers werd het een succes! Wie heeft er allemaal niet aan mee gewerkt? Degenen, die een jaar lang op hun zolder van alles bewaarden, degenen, die de hele week aan het inruimen waren, degenen, die in de stand stonden, die de bloemstukjes maakten, de geldtellers, de koffieschenkers, de baksters, de schenkers van mooie prijsjes, de koster met zijn helpers, die de hele week in touw waren.
En de opbrengst was weer heel mooi. Voorlopig: € 6.600.
Dit bedrag gaat naar de vier doelen: de twee ZWO projecten in Zuid Afrika, de voedselbank en de oecumenische diensten in de Joriskapel.
De bazaarcommissie: Aad, Ab,Wim, Elzo, Han, Marijke, Gerda, Rommert en Henny

ZWO gaat verder met Zuid-Afrika en Nicaragua
Voor het seizoen 2013-2014 gaat de taakgroep ZWO door met de projecten van het afgelopen jaar: “Voorschoolse opvang” van Badisa en “Energiezuinig stoken en koken” van NOVA in Zuid-Afrika. Naast de collecten is ook de (gedeeltelijke) opbrengst van de bazaar en de opbrengsten van de maaltijden bestemd voor deze projecten.
De Vierhovenkerk maakt ook deel uit van het Platform Stedenband Delft-Esteli. Eind september was er een speciale tienerdienst gewijd aan kinderrechten in Nicaragua en over de overeenkomsten en verschillen van het leven van kinderen in Esteli en Delft. Tijdens deze tienerdienst zijn opnamen gemaakt die worden gebruikt voor een trailer om het “Praat-Mee!”-project over kinderrechten in Delft te promoten.
ZWO-commissie Vierhovenkerk

Vierhovensoos: Veranderingen in de thuiszorg!
Op dinsdag 22 oktober is dat het thema, waarover Anneke de Leeuw namens Careyn en Margot van Acker namens Pieter van Foreest ons gaan informeren. Er verandert momenteel heel veel en u bent vast benieuwd, wat dit concreet voor u gaat betekenen.
De volgende aspecten zullen aan bod komen: wat is thuiszorg, welke rol heeft de gemeente Delft hierin en welke de zorgaanbieders, welke rol speelt de klant hierin? 
Casussen of vragen worden zeer op prijs gesteld.
Tijd en plaats: 14-16 uur in de Vierhovenkerk. De deuren zijn al om 13.30 uur open en iedereen is van harte welkom, ook leden van andere kerken of geïnteresseerden.
Het soosbestuur.

‘Kerk in Aktie’ agenda 2014
De Missie-Zendings kalender is er niet meer.
Nu is er de “K in A agenda” de andere agenda. ‘Ander’ staat vooral voor de ander, onze naaste.
In deze agenda komen onderwerpen naar voren om voor een wereld zonder armoede en onrecht en oorlog te strijden. Ook een aantal bijzonder projecten van K in A wereldwijd worden besproken.
In de hal van de kerk komt een inkijkexemplaar en een intekenlijst te liggen.
De ZWO-commissie.

Ds. Jurjen G. FennemaBij de dienst van 20 oktober
In deze viering gaat het over volharden, blijven doorvechten, standhouden, niet opgeven, en van geen wijken weten. Met name richting God. Zoals Jakob de hele nacht door met God streed bij de rivier de Jabbok en vocht om gezegend te worden (Genesis 32, 23-32). Of zoals die weduwe in de gelijkenis van Jezus in Lucas 18, 1-8. Overtuigd van haar gelijk blijft zij de onrechtvaardige rechter lastig vallen. Wetende dat hij niet van zins is om haar recht te verschaffen, volhardt zij zijns ondanks in haar gevecht om recht, in haar strijd om het pleit.
Twee vragen komen in deze viering aan de orde:
  1. Hoe verhoudt zich dat deze oproep om in het gebed te volharden tot de bekende waarschuwing van Jezus in de Bergrede: “Bij het bidden moeten jullie niet eindeloos voortprevelen zoals de heidenen, die denken dat ze door hun overvloed aan woorden verhoord zullen worden. Doe hen niet na! Jullie Vader weet immers wat jullie nodig hebben, nog vóór jullie het hem vragen” (Mt 6,7-8)?
  2. Doorgaans wordt de relatie van de mens tot God gezien als ‘Verzet en overgave’ (Dietrich Bonhoeffer). Maar is hier, in Lucas 18, niet sprake van de omgekeerde wereld: God die bezwijkt voor de hardnekkige weerstand van wie stug doorgaat met bidden? 
Ds. Jurjen G. Fennema

Uit de wijkkerkenraad
Dinsdag 10 september is het bezinningsmoment gewijd aan de werkverslagen van de predikanten. De Permanente Educatie komt daarbij ter sprake (zie PKD 16) en de verdeling van het takenpakket van de predikanten (moet een predikant bijvoorbeeld de contacten onderhouden met wijkcentra of doet een gemeentelid dat?). De themadiensten zullen door themadienstcommissie en verschillende groepen worden voorbereid (startzondag bijvoorbeeld met OJE-leden en in november met ZWO-leden).
Besloten wordt achterin de kerkzaal plaatsen vrij te maken voor scootmobielen. Ten aan zien van de kerkzaal wordt gekeken naar een nieuwe afscheiding tussen kerkzaal en bijtrekruimte (een schuifwand of stenen muur).
De zomerprekenserie over koning David wordt alom geprezen.
De scriba, Janneke Nolten neemt afscheid in deze vergadering. Ze was secundus naar de Algemene Kerkenraad Hervormd, haar plaats wordt ingenomen door ouderling Marco Kuijper.
De nieuwe scriba wordt Peter Plugers. 
Ds. M. Visser

Opbrengst collecte
De collecte van de kerkdienst in woonzorgcentrum Stefanna op 24 september 2013 heeft € 52,85 opgebracht, bestemd voor de diaconie.
Margot Mekkes

Inzameling voedselbank
Op zondag 13 oktober, Avondmaalszondag, vindt weer de maandelijkse inzameling voor de Voedselbank plaats.
De diaconie

Gemeenteweekeinde 2014
‘Een droomweekend!’
Van vrijdag 4 april tot en met zondag 6 april hopen we met vele gemeenteleden uit de Vierhovenkerk een fantastisch weekend te beleven in het Koos Vorrinkhuis in de Lage Vuursche. De figuur van Jozef staat centraal.
De inschrijving voor het gemeenteweekend is op 8 september van start gegaan. Er hebben zich al ruim dertig mensen opgegeven. Wilt u mee, wacht dan niet te lang met inschrijven. De inschrijfformulieren en de informatie liggen in de hal van de kerk.
Opgave per e-mail kan via: droomweekend.4Hoven@gmail.com, of bij Margot Mekkes, telefoon: 015 2570093.
De organisatiecommissie

Fair trade artikelen en Amnesty brieven schrijven op 6 oktober
We schrijven op de zondag van het Werelddiaconaat brieven aan de autoriteiten in Wit-Rusland en Egypte:
Wit-Rusland is het laatste land in Europa waar de doodstraf nog wordt uitgevoerd. In uw brief naar de Wit-Russische autoriteiten roept u hen op de doodstraf van Pavel Selyun om te zetten naar een gevangenisstraf.
De tweede brief is gericht aan de Egyptische autoriteiten en roept hen op de afgezette president Morsi en zijn assistenten te berechten voor een civiele rechtbank volgens internationale standaarden voor een eerlijke rechtspraak.
In de derde brief, ook gericht, aan de Wit-Russische autoriteiten roept u hen op de presidentskandidaat van de oppositie, Mykalau Statkevich onmiddellijk vrij te laten. Hij werd, na de verkiezingen in 2010, op 26 mei 2011 tot zes jaar gevangenisstraf veroordeeld.
Schrijft u mee? We zien u graag bij onze stand in de hal voor de brieven en voor een grote keus van artikelen uit het assortiment van de Wereldwinkel,
Anneke Schipper en Evert van Bokhorst

Spinozakring
De Spinozakring voor gevorderden (vijfde-jaars!) komt op dinsdag 15 oktober weer bij elkaar in de Vierhovenkerk, van 20 tot 22 uur. We bespreken dan de hoofdstukken 16 en 17 van het Theologisch Politiek Traktaat (TTP).
Ds. Jurjen G. Fennema

Agenda
14 oktober 20.00 uur Voorbereiding gemeenteweekeinde, 
    Aziëlaan 333
15 oktober 20.00 uur Spinozakring, Vierhovenkerk
16 oktober 14.00 uur Bijbelkring, ‘Een exclusieve relatie’,
     Vierhovenkerk
22 oktober 14.00 uur Extramurale zorg, SOOS-Vierhovenkerk 


Lagerhuisdebat 13 oktober
Zie voor meer informatie de jeugdpagina’s van de website
Ds. Jurjen G. Fennema