Protestants Kerkblad Delft - 17 2014

Wijknieuws wijkgemeente Vierhoven van 11 oktober

Zondag 12 oktober
In deze viering van Schrift en Tafel laten we zien dat delen hetzelfde is als vermenigvuldigen. Op deze zondag van het Werelddiaconaat moet dat de boodschap zijn: delen, verdelen, uitdelen, we worden er allemaal rijker van. Ik moet daarbij denken aan het pijpenrekje van mijn pake zaliger, met als opschrift: “Een tevreden rooker is geen onruststooker”. Wanneer mensen tevreden zijn met hun leven zullen ze niet in opstand komen. Ze hebben het immers goed?! Armoede en onrecht veroorzaken echter onvrede. Dat is de voedingsbodem voor extreme opvattingen en extremisme wat de wereld tegenwoordig zo onveilig maakt. 
In Matteüs 22:1-14 vertelt Jezus de gelijkenis van het koninkrijk waarin een koning gasten uitnodigt voor het bruiloftsfeest van zijn zoon. Wat is een gelijkenis anders dan een denkbeeldig verhaal met daarin verpakt een heldere boodschap: “Velen zijn geroepen, maar slechts weinigen uitverkoren”. Is het gevaar van de uitleg van gelijkenissen dat je achter elk deel van het verhaal een diepere betekenis zoekt? Voor je het weet, verlies jij jezelf in de details en verdwijnt de boodschap naar de achtergrond. De vraag is nu: Welke onderdelen onderbouwen de boodschap van de gelijkenis? De voorname, welgestelde gasten of de gasten van de tweede keus: mensen van de straat? Zij die zich wel of niet hebben gekleed op de bruiloft? Aan wie van deze groepen moeten we vandaag de dag denken?
Onze cantorij onder leiding van Wim Loef verleent medewerking aan de dienst.
Ds. Jurjen G. Fennema

In memoriam Henderica (Riek) van der Maas † 21 september 2014
Op zondag 21 september overleed Henderica van der Maas. Zij verbleef de laatste periode van haar leven in Stefanna en is daar ingeslapen. Zij is 83 jaar geworden. Riek werd in 1930 geboren in Amsterdam. Na de oorlog –haar vader nam stelling tegen het nazisme, en het gezin moest onderduiken– verhuisde het gezin naar Delft. Riek volgde de kweek in Den Haag en zou drie jaar voor de klas staan. Ze verhuisde voor 15 jaar naar Brussel en trok vervolgens met het hele gezin weer naar Delft. Zes kinderen werden geboren. Riek was een vrouw die de dingen wilde doorgronden. Ze verdiepte zich in de menselijke geest en las boeken over psychologie, daarnaast veel over theologie. Onder andere het boek van Abraham Heschel, ‘God zoekt de mens’. Een intrigerende titel die haar bezig hield. 
Ze proefde Gods liefde binnen de Vierhovenkerk. Deze gemeenschap was voor haar een veilige haven zeker ook de laatste jaren toen ze steeds meer moeite moest doen om haar gedachten onder woorden te brengen. 
Eén die onze gedachten ten diepste peilt is de Eeuwige. Over Hem gaat psalm 139, haar lievelingspsalm. Zaterdag 27 september tijdens de dienst van Woord en Gebed op begraafplaats Jaffa werden enkele coupletten uit deze psalm gezongen. Gelezen werd 1 Korintiërs 13 waar onder andere staat: “De liefde is geduldig en vol goedheid. Ze vindt vreugde in de waarheid.”
Wij bidden voor haar kinderen, kleinkinderen en verdere familie dat haar nagedachtenis tot zegen mag zijn van hen en van allen die haar gekend hebben.
Ds. Marco Visser

Uit de wijk
Mevrouw Elias uit woonzorgcentrum Stefanna verblijft al enige tijd op de revalidatie-afdeling van het expertisecentrum Florence, locatie Westhoff in Rijswijk (kamer 304). Ofschoon de uitslagen nog niet binnen zijn, heeft zij goede hoop op verder herstel. Echter naarmate de weken verstrijken wordt haar geduld op de proef gesteld.
Gelukkig gaat het met de heer De Jongste wat beter. Zo goed zelfs dat hij van de dokter een jaar mag wegblijven. Na alle tegenslag, onzekerheid, onderzoeken, ziekenhuis in, ziekenhuis uit breekt hopelijk voor hem en zijn vrouw een wat rustiger tijd aan.
Ds. Jurjen G. Fennema

Bazaar
De bazaar is weer achter de rug met een mooie opbrengst van
€ 6.100 en veel gezelligheid. 
Heel veel medewerkers hebben een bijdrage geleverd aan het inrichten en verkopen van alle producten. We tellen over de honderd namen! Hartelijk dank daarvoor. 
Wat overbleef, heeft een goede bestemming gevonden. Dorcas kwam kleding, tassen en schoenen ophalen en Hiep, Hiep Hoera kon voor hun winkel heel veel van de overige restanten gebruiken. Kinderboeken gaan naar de klanten van de voedselbank. De bazaarcommissie gaat evalueren en maakt in het volgende kerkblad de nieuwe datum bekend.
De bazaarcommissie

ZWO steunt Ujamaa Centrum in Pietermaritzburg
Het Ujamaa Centrum werkt aan sociale vooruitgang en transformatie van de Zuid-Afrikaanse samenleving. Het centrum heeft meerdere programma’s en trainingen gericht op economische rechtvaardigheid, theologische bezinning op arbeid, solidariteit met mensen met HIV/Aids, leiderschap en lobby, ‘gender’-vragen en pedagogisch onderzoek. Kerk in Actie steunt Ujamaa de komende jaren vooral in haar Tamar Campagne.
De Tamar Campagne dankt haar naam aan een Bijbelstudie over Tamar. Tamar werd door haar broer Amnon wordt verkracht (2 Samuel 13:1-22). Aan de hand van die Bijbelstudie gaan de vrouwen in gesprek over hun eigen situatie. Wat zegt de Bijbel over verkrachting en de verhouding tussen man en vrouw? Hoe kunnen de vrouwen hun verleden verwerken? En hoe kunnen ze anderen helpen om (seksueel) geweld te voorkomen?
De Bijbelstudie maakt de persoonlijke situatie bespreekbaar. De Tamar Campagne richt zich ook op mannen, zodat zij hun rol in situaties van huiselijk geweld herkennen en aanpakken.
Dick de Haas

Fatima bezoekt Vierhovenkerk
Naast de projecten van Kerk in Actie blijft de Vierhovenkerk lid van het Platform Delft-Esteli. Dit platform is een ontmoetingsplek voor groepen om ideeën te toetsen, samenwerking te zoeken, ondersteuning te vragen, te inspireren en elkaar aan te spreken op de gemeenschappelijke verantwoordelijkheden ten aanzien van samenwerken met de partnerstad Esteli in Nicaragua.
Op 12 oktober is Fatima Payan Molina te gast in onze kerk. Zij is medewerkster van Casa del Tercer Mundo en houdt zich bezig met kleine projecten in Esteli. Ze onderhoudt onder andere de contacten met de kerk Iglesia Guadalope.
Afgelopen maand heeft ds. Marco Visser Skype-contact gehad met de kerk in Esteli. Eén van de ideeën was om aan gemeenteleden in Esteli en Delft te vragen wat Kerst voor hen betekent. Wij willen U graag uitnodigen om dit in vijfhonderd woorden op te schrijven. Voor Kerst willen wij dat delen met de gemeente in Esteli. Wie doet mee? 
Dick de Haas

Catechisaties op andere dagen
Voor een aantal jongeren van 12 tot en met 14 jaar blijkt maandag een ongeschikte avond voor catechisatie. Daarom heb ik de avonden omgedraaid en veranderd in:
Maandagavond 19.00-19.45 uur 15 tot en met 17 jaar
Woensdagavond 19.00-19.45 uur 12 tot en met 14 jaar
Ds. Jurjen G. Fennema

Gift 
€50 familie Z. voor de wijkkas. Hartelijk dank.

Inleverdatum kopij 
PKD 18 verschijnt op zaterdag 25 oktober. Kopij kan tot dinsdag 14 oktober 19.00 uur worden ingeleverd. Het e-mailadres is wijkredactie.vierhoven@gmail.com.

Mark Rothko 
In het gemeentemuseum in Den Haag is een tentoonstelling met werk van Mark Rothko. De commissie Kunst en Kerk wil deze tentoonstelling bezoeken op zaterdag 29 november 2014 om 13.30 uur. Zij heeft een gids gereserveerd voor een rondleiding (maximaal 20 personen). U betaalt zelf de entree (zijn er 15 personen zonder kortingskaart dan kan men als groep gaan en betaalt men € 15 per persoon). De kosten voor de gids worden gedeeld (€ 4,50 per persoon). Het is een bijzondere tentoonstelling! Informatie en aanmelding bij Karel Heitkamp, (015) 261 3210, heitkamp.kl.sr@gmail.com. 
Graag vermelden of u een kortingskaart (museumjaarkaart) hebt.      Ds. Marco Visser

Kindernevendienst
12 oktober Doortocht door de Rode Zee
19 oktober Israël In de woestijnZondag 19 oktober
De hoofdlezing is Matteüs 22:15-22. Het antwoord dat Jezus geeft op de vraag van de Farizeeën is een vondst. Zij komen naar Hem toe en vragen: “Meester, wij weten dat U oprecht bent en in alle oprechtheid onderricht geeft over de weg van God. Wij weten dat U zich aan niemand iets gelegen laat liggen, U kijkt immers niemand naar de ogen. Zeg ons daarom wat vindt U: is het toegestaan de keizer belasting te betalen of niet?” Zegt Jezus ‘ja’ dan erkent Hij naast zijn Vader in de hemel een andere heer. Zegt Jezus ‘nee’ dan komt Hij in aanvaring met de Romeinse overheid. Jezus zegt noch ‘ja’, noch ‘nee’. Het antwoord dat Hij geeft, ‘Geef aan de keizer, wat van de keizer is en aan God wat aan God toebehoort’ is verbluffend. Je kijkt er naar en staat er bij en vraagt je af – en wat nu anno 2014 met deze tekst? 
Ds. Marco Visser

Sociëteit
Henk Wassink komt vertellen op 14 oktober over ‘religie en spiritualiteit in de moderne kunst’. In het afgelopen seizoen onderhield hij ons op boeiende wijze over ‘woord en beeld’. De inleiding over de moderne kunst was zeer bijzonder en de sociëteit heeft hem gevraagd over dit onderwerp te komen spreken. Op de voorzijde van de folder van de sociëteit staat een schilderij van Alexej van Jawlensky (1864-1941). Het schilderij Meditatie (mei 1936) toont een kruisvorm met kleurige vlakken. Het doet denken aan zijn doeken met de Christuskop, Heilgeschiedenis en Doornenkroon. Henk Wassink zal ook aandacht besteden aan Rothko. Iedere belangstellende jong of oud is welkom vanaf 13.30 uur. De middag zelf start om 14.00 uur en eindigt 16.00 uur.
Ds. Marco Visser

Gebedsgroep
De gebedsgroep is op dinsdag 14 oktober van 19.00 tot 19.45 uur in de Vierhovenkerk. U bent van harte welkom.
Els Alblas

Bijbelkring/preekvoorbereiding
Woensdag 15 oktober wordt Matteüs 22:34-46 onder de loep genomen. Dit tekstgedeelte wordt zondag 26 oktober in de kerk gelezen. Allereerst gaat het over het grootste gebod in de wet. Vervolgens volgen een aantal vragen van Jezus over de Messias. In vers 44 citeert Jezus daarbij Psalm 110:1. Niemand wist het antwoord op Jezus´ vraag, wij wel? Samen zoeken we naar het antwoord. Meldt u aan voor maandagmiddag 13 oktober.
Ds. Marco Visser

Pannenkoekenmaaltijd
Donderdag 23 oktober van 18.00 tot 19.30 uur is de jaarlijkse pannenkoekenmaaltijd in de Vierhovenkerk.
Iedereen is welkom.
Neem gerust uw buurman, buurvrouw of vriend(in) mee. 
Wel graag vooraf intekenen op de lijst in de kerk. Jongeren gaan een gedeelte van de pannenkoeken in de kerk bakken en zullen de pannenkoeken serveren. 
Een vrijwillige bijdrage gaat naar het ZWO project Ujamaa in Zuid- Afrika.
De diaconie

De tienerdiensten
Dit seizoen hebben de tienerdiensten in de Vierhovenkerk als rode draad de sociale media en daarnaast de actualiteit. 
De eerste dienst was in september. Toen hebben de tieners stilgestaan bij vriendschap. Wat is een vriend, wat vind je belangrijk in een vriendschap? Is er verschil tussen jongens- en meisjesvriendschappen? Welke rol speelt sociale media binnen vriendschap? Wat zijn de voor- en nadelen hiervan? Ook werd de vriendschap tussen David en Jonathan toegelicht. Voor de dienst hadden we een maaltijd met soep, broodjes en salades, een goed begin. Gezelligheid en een fundamenteel onderwerp! 
De tienerdienst van 26 oktober gaat over de onrust in de wereld. We denken aan de beelden van Gaza, het neerstorten van het vliegtuig in Oekraïne en over de Islamitische Staat (IS). Er is zoveel geweld in de wereld en alles komt ook heel direct binnen via journaal, programma’s, YouTube. Alles is op te zoeken en ook zonder dat je het soms wilt, wordt je ermee geconfronteerd en komt het heel dicht bij. Hoe gaan de tieners hier mee om? Welke zorgen kunnen ze hierom hebben? Hoe kan het geloof hen hierbij helpen?
Ook de onderwerpen voor de volgende keren gaan over de actualiteit die we verbinden met onze gelovige wortels. Verbinden of kortsluiten, wat wordt het? We denken aan hoe bloggers de wereld kunnen veranderen of aan het geloof van de wereld in veiligheid, waardoor we een Big Brother samenleving dreigen te creëren. Zo staan er nog meer onderwerpen op stapel. Als je je verliest in je telefoon, verlies je de werkelijkheid uit het oog, bijvoorbeeld. 
Tieners, we kijken naar jullie uit, denk met ons mee, 26 oktober om 10 uur zijn jullie heel erg welkom in onze Vierhovenkerk!
Ds. David Knibbe

Rozenactie geslaagd en Amnesty brieven schrijven
De rozenactie op Vredeszondag 21 september heeft een bedrag €265 voor Amnesty International opgebracht! Iedereen die heeft bijgedragen aan dit mooie resultaat hartelijk dank. Zondag 12 oktober schrijven we brieven aan de autoriteiten van Egypte, Verenigde Staten en Brazilië voor een rechtvaardige behandeling van gevangenen en onderdrukte groepen. Schrijft u mee ? We zien u graag bij onze stand in de hal voor de brieven en voor een keus van artikelen uit het assortiment van de Wereldwinkel.
Anneke Schipper en Evert van Bokhorst

De OJ-groep
De OJ (Oudere Jongeren)-groep bestaat uit 20-ers en 30-ers, bezig met studie, werk, huis en kinderen. Niet iedereen heeft belijdenis gedaan. Niet iedereen is een trouwe kerkganger, toch kun je de meesten omschrijven als 'kritisch-vrolijk' gelovig.
De sfeer is openhartig en dus persoonlijk, afwisselend serieus en vrolijk, zwaar en licht.
De groep is gewend aan nieuwe gezichten die aan het begin van het seizoen aan tafel verschijnen.
Ds. Jurjen G. Fennema

O Jee: “O ja, apologetica!”
‘Van je afbijten’ is een beetje cru gezegd. 
Laten we het houden op ‘jezelf verweren’
of in elk geval ‘een weerwoord hebben’.

Waarom moeten wij ons dan verweren? En tegen wie? De apologetiek is een oude christelijke discipline waarbij men zich niet alleen oefent in het verdedigen van het geloof, maar ook goede argumenten verzamelt waarom het goed is om te geloven. Waarmee niet is gezegd dat wij zelf geen kritische vragen hebben over ons eigen geloof. Integendeel, zolang O Jee bestaat wordt het christendom stevig aan de tand gevoeld. Een goede vraag zou zijn: ‘Hoe komt het dat je, ondanks je kritiek, tóch gelooft en blijft geloven?’.
Wij behandelen het boek “Hete Hangijzers” Onder redactie van Martine van Veelen & Cees Dekker. De eerstvolgende bijeenkomst is maandag 3 november van 20.00 tot 22.00 uur. Neem voor meer info contact op met ds. Jurjen G. Fennema.

Opbrengst collecte Stefanna
De collecte van de dienst in Woonzorgcentrum Stefanna op 23 september heeft € 71,50 opgebracht, bestemd voor de diaconie.
Margot Mekkes