Protestants Kerkblad Delft - 17 2015

wijknieuws van wijkgemeente Vierhoven van 17 oktober

Bij de diensten
Zondag 18 oktober
Op deze zondag gaat ds. C.S. der Nederlanden voor.

In memoriam Marjan van der Most-Kortenoeven  29 september 2015
Op dinsdag 29 september overleed in de vroege ochtend Marjan van der Most in het Hospice te Delft. Zij is 81 jaar geworden. Marjan werd geboren in het mooie dorp Loenen aan de Vecht. Ze bewaarde goede herinneringen aan haar ouderlijk huis. Op de bloemenkwekerij was het soms alle zeilen bijzetten. Vorst kon de jonge plantjes doen bevriezen en dat had gevolgen voor de inkomsten. Het betekent improviseren en met grote creativiteit de zes kindermonden vullen.
Zulke dingen neem je waar als kind en neem je soms over: je bedenkt oplossingen voor problemen en weet zuinig om te gaan met wat je is toevertrouwd. Marjan deed de huishoudschool, werkte thuis, een jaar in het ziekenhuis en werd tandartsassistente. Na haar huwelijk met Frans van der Most kwam ze in Delft wonen en werkte in Monica. 
Thuis werd het geloof doorgegeven. En als op adelaarsvleugelen droeg dit geloof haar. Ze wist zich geborgen bij God en woonde in Psalm 139. Onze God die ieder mens kent, die weet wat hem of haar bezighoudt, vreugde brengt en pijn doet. Maandag 5 oktober deden we haar uitgeleide. Ruim vijf maanden na de crematie van haar man, nu zij zelf. De Herdersfluit van Jacqueline van der Waals werd gelezen en ‘Zaadmaand’ van Alica Nahon. Dat alles wat zij geleefd en gedaan heeft is als het zaad van een grote zonnebloem dat in de aarde valt en weer zal opkomen. Wij bidden haar vier zussen toe dat haar nagedachtenis hen tot zegen mag zijn.
Ds. Marco Visser

Uit de wijk
Pastoraat Tanthof-West, Vijverhof, Abtswoude en Stefanna
Nu ds. Jurjen Fennema met zijn werkzaamheden moet stoppen zoekt de kerkenraad naar een goede verdeling van het pastorale werk. Op de kerkenraad van 8 september is dit punt aan de orde geweest. Eind september is overleg geweest tussen predikanten en sekteleden van Tanthof-Oost. De bewoners van de bovengenoemde huizen hebben hun contacten onder andere via Marjan Bood (Vijverhof) en Romke Klein (Abtswoude en Stefanna). In geval van crisispastoraat kunt u in deze weken contact opnemen met de scriba. Hij zal vervolgens ds. David Knibbe of ds. Marco Visser informeren.
Ds. Marco Visser

Collecte 18 oktober
De tweede collecte op zondag 18 oktober is bestemd voor het Ujamaa Centrum in Pietermaritzburg, Zuid-Afrika. Het Ujamaa Centrum werkt aan sociale vooruitgang en transformatie van de Zuid-Afrikaanse samenleving. Het Ujamaa Centrum heeft meerdere programma’s en trainingen gericht op economische rechtvaardigheid, theologische bezinning op arbeid, solidariteit met mensen met HIV/Aids, leiderschap en lobby, gendervragen en pedagogisch onderzoek. Hanna Wapenaar werkt sinds het begin van dit jaar in het centrum. De verhalen van Hanna kunt u lezen op www.kerkinactie.nl/blogwapenaar.
In de hal van de kerk kunt u diensten aanbieden voor een actie met de naam "Ubuntu" voor het werk van Hanna. U bepaalt zelf wat de dienst moet kosten. Na aftrek van eventueel gemaakte kosten kunt u de opbrengst in een bus in de mini-kraam storten of overmaken op de rekening van de diaconie (zie folder voor het rekeningnummer) ten name van ZWO-projecten Zuid-Afrika. Doet u mee?
De ZWO-commissie

Pannenkoekenmaaltijd
Op dinsdag 20 oktober om 18.00 uur verzorgen de jongeren van de Vierhovenkerk een pannenkoekenmaaltijd. Er wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd van €5. De opbrengst is bestemd voor het ZWO-project. Iedereen is van harte uitgenodigd voor deze maaltijd.
Alie Hovius

Gebedsgroep
Dinsdag 27 oktober van 19.00 tot 19.45 uur is er gebedsgroep in de Vierhovenkerk. Kom gerust een keer mee bidden!
Els Alblas

Sociëteit Vierhovenkerk geniet van kunst
Dinsdag 27 oktober komt Henk Wassink weer in ons midden. Hij zal op de hem geheel eigen wijze vertellen over kunst. Dit keer over ‘het Interbellum’, de periode tussen de twee wereldoorlogen. Heb je belangstelling, jong of oud, iedereen is welkom. De toegang is gratis. Iets in het koffiebusje doen mag altijd. 

Korte introductie van Henk Wassink: 
Het Interbellum 
‘Zonsverduistering’ heet dit schilderij van Georg Grosz. Volgens het opkomende Nationaal Socialisme is het ‘ontaarde kunst’, maar Grosz had een scherpe blik op zijn tijd en stelde die aan de kaak. Grosz schilderde het in 1926 ten tijde van het Interbellum, de periode tussen de twee wereldoorlogen. Een heftige tijd waarin er zich op maatschappelijk, politiek en economisch gebied heel veel veranderingen voltrokken. Het was de vooravond van de Tweede Wereldoorlog. Ook op cultureel en kunstzinnig gebied was het een tijd volop in beweging. 
Kunstenaars reageren op hun tijd en zoeken naar nieuwe manieren van uitdrukken waarin pessimisme maar ook idealisme elkaar afwisselen. 
Ds. Marco Visser

Studiehuis 2015-2016
Op 29 oktober start het studiehuis. De lezers van het boekje ‘Tien vormen om je vrijheid te bewaren’ van B. Luttikhuis (€ 8,90) bespreken met elkaar de Tien Woorden. Het boekje daagt uit om er een eigen uitleg aan te geven. W. Zuidema zei: “Er wordt geen gehoorzaamheid van de lezer gevraagd maar verantwoordelijkheid, en dus kritische zin.” Deelnemers ontvangen verschillende vertalingen van de Tien Geboden. Ds. Marco Visser geeft een aftrap voor het gesprek. Aanmelden kan tot en met maandag 26 oktober. 
Ds. Marco Visser

Jeugdwerk
Zaterdag 31 oktober van 10.00 uur tot 13.00 uur wordt door Nelleke Plomp van JOP voor allen die werkzaam zijn in het jeugdwerk binnen de Vierhovenkerk een bijeenkomst georganiseerd. Mocht je onverhoopt geen uitnodiging hebben gehad, meld je dan bij Gabrielle Uijtbeijerse, gabrielleuitbeijerse@gmail.com. Voor de lunch graag zelf brood meenemen, voor soep en drank wordt gezorgd.
Ds. Marco Visser

Giften
€40 van de fam V.d. W (voedselbank via wijkdiaconie), €50 via WG van de fam. S voor de wijkkas.

Inleverdatum kopij
PKD 18 verschijnt op zaterdag 31 oktober. Kopij kan tot dinsdag 20 oktober 19.00 uur worden ingeleverd. Het e-mailadres is wijkredactie.vierhoven@gmail.com.


Zondag 25 oktober, themadienst rond zonnepanelen
Lisette van der Wel heeft het rapport Maat, Moed en Mystiek, christelijke bronnen voor een zorgzame omgang met de aarde (augustus 2013) geschreven. Daarin stelt ze dat wij maat moeten houden bij het gebruik van de gaven die God ons heeft gegeven. Beproefde christelijke praktijken zijn het vasten en de zondagsrust. Ze helpen je bij het bepalen van grenzen. Alles wat God ons schenkt in en door zijn schepping is een gave en daar dienen we op een verantwoorde wijze mee om te gaan. 
Daarnaast is moed nodig. Allereerst om kritisch naar je zelf te kijken. Het is niet altijd even leuk om geconfronteerd te worden met je eigen fouten (zonden). En er is moed nodig om pal te staan voor rechtvaardigheid. Behandel een ander (bijvoorbeeld je medebroeders en -zusters in de arme landen) zoals jezelf behandeld wilt worden. 
Van der Wel schrijft vervolgens over mystiek en vat dat samen met de woorden: “Maat en moed zijn alleen vol te houden wanneer ze gedragen worden door de levende ervaring dat iedereen, inclusief jijzelf er toe doet in de ogen van God.” 
In de themadienst komt de actie rond de zonnepanelen voor het voetlicht. Het zonnelied van Franciscus zal niet ontbreken. Gezang 400 (Liedboek voor de kerken) couplet 2: ‘Geloofd om gans uw creatuur, halleluja! Ten eerste om dat blinkend vuur, halleluja, die warme schitterende bron, halleluja, de heer des hemels, broeder zon, halleluja. We hopen op een ‘zonovergoten’ dienst. En dat zal zeker het geval zijn als wij Jezus Christus belijden als de Zon der gerechtigheid (Liedboek 967). Deze dienst is voorbereid door leden van de themadienstcommissie en fair&groengroep.
Ds. Marco Visser

Dank alom 
Wat ben ik op een grandioze manier uitgezwaaid als uw wijkpredikant. U mag best weten dat wij (Anneke en ikzelf) alles heel spannend vonden: “Als dit afscheid maar niet eindigt in een tranendal.” Heus, er vloeide hier en daar wel een traantje. Op donderdagavond bij het lied van de collega’s en vooral bij het optreden van Kelly en Wim Schut. 
En natuurlijk ook in de viering op zondagmiddag, zeker toen ds. Gerrit van de Kamp allen voorging in dankzegging en voorbeden. Het zou niet kloppen als er geen ruimte was voor verdriet. Verdriet hoort erbij.
Maar waar ik op hoopte gebeurde: dankbaarheid overheerste. En hoe. Ik was blij verrast hoe velen van u mij bedankten voor de preken die ik heb gehouden. “Met gezag spreken over het lijden”, “heikele onderwerpen, lastige thema’s niet uit de weg gaan”, “willen prikkelen en uitdagen”. En dat alles op een inspirerende wijze.
Er zijn zulke mooie dingen over mij gezegd dat ik er verlegen van word. Ik zou liegen als ik zeg dat me dat niet raakt. Nee, het raakt me wel en het streelt me.
Het is mij niet ontgaan dat er bergen werk zijn verzet om dit afscheid in dubbelslag mogelijk te maken. Ik ben alle organisatoren daarvoor bijzonder erkentelijk. Eerst de bazaar, dan de bonte avond, vervolgens de uitvoering van het Prinsenstad Mannenkoor en dan tot slot een afscheidsviering op zondagmiddag.
En het bleef niet bij mooie woorden en grappige stukjes, er was ook een bijzonder en genereus gebaar. Er is geld ingezameld voor een cadeau voor mij. Het is geoormerkt geld, dat wil zeggen geld dat voor iets speciaals bestemd is. Onder meer voor nieuwe en betere schaatsschoenen.
Elders in het kerkblad heb ik betoogd dat ik het komend jaar niets op mij ga nemen. Om te kijken hoe dat voelt. En daarna ga ik eens kijken of ik de Spinozakring kan voortzetten. Tenminste als de collega’s en de kerkenraad dat goed vinden.
Jurjen Fennema (emeritus predikant)

Dankbetuiging
Dankbaar kijken wij terug op de gedachtenisdienst die wij mochten houden na het overlijden van onze zoon Cees.
Het vele medeleven, ook de kaarten die we ontvangen hebben en de bloemen uit de kerk zijn voor ons een grote steun bij het verwerken van ons verdriet.
Kees en Leni van der Stoep.

Mooie opbrengst bij de bazaar!
De bazaar heeft dit jaar ongeveer €6.500 opgebracht. Een mooi bedrag, waar we tevreden mee zijn. Hiervan is €3.250 bestemd voor de aanschaf van zonnepanelen op het dak van de Vierhovenkerk en €3.250 voor het ZWO-project Ujamaa in Pietermaritzburg in Zuid Afrika.
Hartelijk dank aan de vele helpers. Ieder jaar zijn er weer een aantal nieuwe mensen bij. Alleen met de medewerking van heel veel mensen krijgen we dat voor elkaar. Zo kunnen we met elkaar gemeente zijn en ons inzetten voor een goed doel. 
Er blijven altijd spullen over. Gelukkig kon Dorcas alle kleding, schoenen en tassen goed gebruiken voor de vluchtelingen en kwam Hiep Hiep Hoera met een grote bus en heeft veel voor kinderen meegenomen. Hiep Hiep Hoera zorgt dat kinderen die met hun verjaardag geen cadeautje krijgen iets uit hun zaak kunnen krijgen. Ook de Jessehof heeft rondgekeken en nog bruikbare spullen kunnen vinden. 
Van bezoekers kregen we het compliment dat alles er zo keurig verzorgd uitzag. Verbeterpunten gaan we in de komende vergadering van de bazaarcommissie bespreken en in het volgende kerkblad zullen we de nieuwe datum meedelen. Verder heeft Ab Moes na 11 jaar de bazaarcommissie verlaten. Ab: hartelijk dank voor je vele werk. We konden altijd op je rekenen! Maar ook een nieuw lid heeft zich gemeld: Ellen de Roo. Welkom aan Ellen. En wanneer nog iemand aan deze commissie wil deelnemen: Laat het weten!
De bazaarcommissie

Mijn geloof & ik
Onder deze noemer starten zes avonden voor de tieners. De kerk biedt deze avonden aan en wil zo een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van het geloofsleven. Doel van de serie avonden is dat de tieners zicht krijgen op wat het christelijk geloof voor hen kan inhouden. Als springplank wordt het Bijbelboek Genesis genomen. De catechese start op 26 oktober in de Vierhovenkerk, voor 12 tot 14 jarigen van 19.00 tot 19.45 uur en 15 tot 17 jarigen van 20.00 tot 20.45 uur. De overige avonden zijn 2, 9, 16, 23 en 30 november.
Ds. Marco Visser

Actie Zon op dak Vierhovenkerk van start 
Komt er ook een zonnepaneel van u op het dak van de Vierhovenkerk? Inmiddels heeft u een brief hierover ontvangen. De Vierhovenkerk wil graag 75 zonnepanelen op haar dak plaatsen. De kosten zullen ongeveer € 25.000 bedragen. En de eerste € 3.250 is reeds binnen. De helft van de opbrengst van de bazaar is namelijk bestemd voor de aanschaf van zonnepanelen. Aan u de vraag om ook financieel bij te dragen.
We hopen zo € 12.000 bij elkaar te krijgen. Daarbovenop stelt een gemeentelid € 10.000 via een lening beschikbaar en indien nodig draagt het College van Kerkrentmeesters bij. In de hal van de kerk hangen we een panelenmeter, waar op de stand van het aantal beschikbaar gestelde panelen bijgehouden wordt. Iedere gift is welkom. Met €330 hebt u een eigen paneel op het dak van de kerk! Wilt u uw toezegging mailen naar Bauke Zelle, bzelle@pgdelft.nl, of het antwoordformulier opsturen naar het Kerkelijk Bureau? Heeft u geen brief ontvangen? Vind een formulier in de kerk, stuur een e-mail of bel Bauke 06 5152 9457. Uw gift om bij te dragen aan duurzame energie is van harte welkom!

Eén zonnepaneel van 260 Wp levert in het eerste jaar 200 kWh. Met 75 zonnepanelen kunnen we ongeveer negentig procent van ons stroomverbruik opwekken. De zonnepanelen gaan ongeveer 25 jaar mee. Doet u ook mee?
Namens de wijkkerkenraad, College van Kerkrentmeesters, Vierhoven Fair&Groen-groep en zonnepanelencommissie, Henny Melis