Protestants Kerkblad Delft - 17 2017

wijknieuws van wijkgemeente Vierhoven van 7 oktober

Bij de diensten
Zondag 8 oktober 
Aan de hand van mijn analyse van waar mijn oude leermeester, H.M. Kuitert, voor heeft gestaan, leg ik de gelijkenis van de wijngaard uit, Matteüs 21:33-43 en Jesaja 5:1-7. In een notendop zijn belangrijkste aforismen: alle spreken over boven komt van beneden, de mens is ongeneeslijk religieus en er is geen kennis over God; alles wat wij van God kunnen zeggen komt van, is (gemaakt) van verbeelding. Daarbij leg ik en passant verantwoording af van waar mijn en zijn wegen scheiden. In het volste besef dat dit enfant terrible van de kerk wel degelijk van betekenis is en dat je hem niet, zoals ik meer dan eens zie gebeuren, vrijwel ongelezen terzijde kunt leggen. Je hoeft hem niet klakkeloos te volgen om toch zijn waarde te kunnen inzien. Buiten het kader van de preek vallen latere filosofische ontwikkelingen – zoals de gedachten van de filosoof Plantinga – die Kuiterts denken in een ander licht zetten, maar die voor een preek te veel tijd in beslag nemen. 
Ds. David Knibbe

Pastoralia
In het boekje ‘Maar niet uit het hart’ van Toon Tellegen staat hoe Eekhoorn en mier een boek vinden. De hoofdstukken heten: Verleren, Vertrekken, Verliezen, Verlaten, Vervallen, Verflauwen, Verbleken en Verdwijnen. Iedereen die in dat boek leest bidden wij Gods rust, vrede en goedheid toe.
Ds. Marco Visser

Pastoraal bezoek gewenst?  
Woont u in de sectie Voorhof, Tanthof-West, Tanthof-Oost kern 1 of bent u een zogenaamde ‘Buitenwijker’ en wenst u / wens jij een pastoraal bezoek, neem contact met mij op. Dit kan in de kerk na de dienst, per telefoon ((015) 257 7147) of per e-mail (mvisserabc@gmail.com). 
Ds. Marco Visser

Amnesty brieven en Fair-Trade producten
Op zondag 8 oktober schrijven we brieven aan de autoriteiten in Nigeria, Saudi-Arabië en Iran voor mensen die gevangen zitten of ten onrechte beschuldigd zijn. Bij de laatste schrijfactie op 10 september verstuurden we samen bijna honderd brieven vanuit de Vierhovenkerk. Alle schrijvers hartelijk dank. U vindt ons in de hal van de kerk met de brieven en fair-trade producten uit de Wereldwinkel.
Anneke Schipper en Evert van Bokhorst

Gebedsgroep
Dinsdag 10 oktober van 19.15 tot 20.00 uur komt de gebedsgroep in de Vierhovenkerk bijeen. Verzoeken voor voorbeden kunt u van tevoren melden bij Els Alblas, telefoonnummer (015) 262 2444. Jongeren en ouderen zijn welkom om een keer mee te bidden!
Els Alblas

Pannenkoekenmaaltijd 
Op zondag 29 oktober is er in de Vierhovenkerk om 12.00 uur een maaltijd. Vooraf zijn er twee soorten soep en daarna pannenkoeken. Verder zullen twee Syrische jongens ons trakteren op rijst in druivenbladeren, een typisch Syrisch gerecht. Zo leren we elkaars gerechten beter kennen. De echte Hollandse pannenkoeken en de Syrische dolma’s. Iedereen is welkom en een bijdrage wordt op prijs gesteld.
De diaconie

Jeugdteam Vierhovenkerk staat in de startblokken   
Jeugdouderling Fokke van den Berg heeft op de startzondag vertelt over de drie speerpunten in het jeugdwerk. Deze zijn: “dienstbaar zijn aan scholen”, “meer PR via een jeugdbrochure” en “jonge gezinnen diensten”. 18 September kwam het Jeugdteam bijeen en besprak deze punten. 
Basisschool de Bron zoekt toenadering met een kerk. Zo smeden kerk en school het ijzer terwijl het heet is. Groep 8 gaat een orgelexcursie maken. Onze organist Christo Lelie laat de kinderen genieten van het orgel. Kinderen van groep 7/8 gaan helpen bij een kerstlunch op 19 december. Kinderen uit andere groepen maken voor die lunch placemats, servetten, enzovoort. Daarnaast bezoekt de predikant elke groep eenmaal per jaar. Hij vertelt een Bijbelverhaal in de bezinningshoek van de school. 
Folders van de club Plexat gaan naar De Bron en de Ark. De club is voor kinderen van groep 5 tot en met 8. Katinka Hagenaar en Fokke van den Berg vormen de leiding. De club vindt plaats in de Vierhovenkerk op donderdagavond van 19.00 tot 20.00 uur op 12 oktober, 9 november en 14 december en in 2018 op 8 februari, 8 maart, 5 april, 17 mei en 14 juni. 
Op 9 oktober komen de leden van de jeugdraad weer bijen. Deelnemers zijn: Fokke van den Berg, Katinka Hagenaar, Kim Lupker, Michèle Kooistra, Aad van Konijnenburg, Neely de Ronde en Marco Visser.
Ds. Marco Visser

Doe mee met de Delftse Bijbelquiz op maandag 30 oktober 2017!
Lijkt het u leuk om in een zeer divers gezelschap een avondje de Bijbel wat beter te leren kennen en eens te kijken wat u er nu eigenlijk van weet? Doe dan mee met de Delftse Bijbelquiz op 30 oktober!
Elk jaar in oktober is de Nationale Bijbelquiz op TV. Dit jaar organiseert de werkgroep NBG Delft (voor de zesde keer) ook een Delftse Bijbelquiz. Deze zal plaatsvinden op maandagavond 30 oktober 2017 in de Oudkatholieke Kerk, Bagijnhof 21 te Delft (parkeren kan bijvoorbeeld in de naburige Phoenixgarage). De kerk is vanaf 19.30 uur open en de koffie/thee staat klaar. De quiz begint vervolgens om 20.00 uur en is rond 22.00 uur afgelopen.
De Bijbelquiz van het NBG is al jaren een groot succes, niet alleen op TV, maar ook in vele woonplaatsen. De plaatselijke quiz heeft dezelfde opzet als de tv-quiz, maar een andere inhoud. Deelnemers spelen met elkaar in teams van verschillende samenstelling een Bijbelquiz vol humor, doordenkertjes en interessante weetjes. De quiz bestaat uit een aantal rondes van meerkeuzevragen. Welk team scoort het hoogst en wie wordt de beste individuele speler? Wie gaan er naar huis met een leuke prijs?
De Bijbelquiz is voor alle leeftijden. Als vanuit elke wijk of kerkelijke gemeente één of meer teams (jongeren, ouderen, studenten, catechisanten, ambtsdragers) meedoen zal het een fantastische avond worden. Presentatoren van de avond zijn dit jaar pastoor Robin Voorn (Oudkatholieke Kerk) en ds. Marco Visser (Vierhovenkerk). Graag nodigen we u uit op 30 oktober om elkaar te ontmoeten rond de Bijbel en om uw kennis te testen en te vergroten. Noteert u nu al de datum? Zegt het voort!

Wat doet het NBG?
Een nevendoel van de quizavond is om het werk van het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) meer bekendheid te geven in Delft. Het NBG zet zich in om wereldwijd de Bijbel te (helpen) vertalen, te verspreiden en het gebruik te stimuleren (denk voor de Nederlandse situatie bijvoorbeeld aan de NBV en de Bijbel in Gewone Taal). Minstens de helft van alle giften wordt gebruikt voor Bijbelwerk in het buitenland, bijvoorbeeld in Latijns-Amerika en in West-Afrika. De hulpverlening krijgt zo nodig ook vorm in alfabetiseringscursussen.
Voor meer informatie over het NBG kunt u contact opnemen met: Adri de Visser, tel. 015-785 07 36, E-mail: a3devisser@hotmail.com.
Adri de Visser


Zondag 15 oktober - Eerlijk delen
De viering op 15 oktober staat in het teken staan van eerlijk delen. We horen de samenvatting van de tien woorden uit Matteüs over God liefhebben en de naaste als jezelf. We lezen Jesaja 58:3-12 en Matteüs 6:6-21 waarin het gaat over het vasten. Is dit niet het vasten dat ik verkies: misdadige ketenen losmaken, de banden van het juk ontbinden, de verdrukten bevrijden, en ieder juk breken? Is het niet: je brood delen met de hongerige, onderdak bieden aan armen zonder huis, iemand kleden die naakt rondloopt, je bekommeren om je medemensen? God houdt ons een spiegel voor: Is delen een basishouding in ons leven of delen we alleen wat overschiet? Aan deze viering werkt de cantorij mee onder leiding van Wim Loef. 
Ds. Caroline der Nederlanden

Kindernevendienst
08 oktober Noach’s ark Genesis 5-7
15 oktober Toren van Babel Genesis 8-10

Film “Le Havre” bij Vierhovensociëteit
Dinsdag 10 oktober van 14.00 tot 16.00 uur is in de Vierhovenkerk, Obrechtstraat 50, de film Le Havre te bekijken. Le Havre vertelt het verhaal van Marcel Marx, een voormalige schrijver en een bekende Bohemien. Hij heeft zich teruggetrokken in een vrijwillige ballingschap in de Franse havenstad Le Havre, waar hij als eervolle, maar niet al te winstgevende schoenenpoetser werkt. Marcel heeft zijn dromen over een literaire doorbraak begraven. Hij heeft een gelukkig leven binnen de driehoek van zijn favoriete bar, zijn werk en zijn vrouw Arletty, als het noodlot plotseling een minderjarige allochtone vluchteling uit Afrika op zijn pad brengt. Met als enige wapen zijn aangeboren optimisme en zijn niet aflatende solidariteit met de bewoners uit zijn wijk neemt Marcel het op tegen de visnetten van de politie, die zich steeds meer om de jonge vluchteling beginnen te sluiten.
De deur is open om 13.30 uur en iedereen is welkom. Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.
Het sociëteitsbestuur

‘Wat kunnen we leren van Rome?
De devotietafel staat al een aantal jaren in onze kerkzaal. Iedere zondag maken mensen gebruik van de mogelijkheid om een kaarsje aan te steken. De Paaskaars staat al veel langer in de kerk en het gebruik van doopkaarsen is een vertrouwd gebruik. De zanggroep Dudaim zong met Pasen 2017 het ‘Ave verum Corpus’. Tijdens uitvaarten klinkt het Ave Maria meer dan eens. De Taizé-vieringen met hun ingetogen en meditatief karakter vinden sinds januari dit jaar plaats. Gemeenteleden gaan op retraite naar kloosters, lezen de boeken van benedictijner monnik Anselm Grün of maken een reis naar Assisi. De boeken van de rooms-katholieke theoloog Erik Borgman vinden aftrek bij protestanten. Het boek ‘Waar blijft de kerk’ sluit aan bij het gedachtegoed van de protestantse theoloog Stefan Paas. Beide zien de neergang van de kerk. Borgman: “De afgelopen anderhalve eeuw heeft de kerk veel plannen gemaakt en veel plannen uitgevoerd. Het is tijd om de zaak om te draaien en weer te ontdekken welke plannen er met ons zijn.” 

In het boekje ‘Flirten met Rome’ onder redactie van A. Leene, staan artikelen die de tradities van de Rooms-Katholieke Kerk en de Protestantse Kerken verbinden. In het oog valt dat de Rooms-katholieken het accent leggen op de traditie en de protestanten op de Schrift. In de inleiding van het boekje staat: ‘Rationalisme heeft plaats gemaakt voor beleving en hang naar symboliek’. Een typerende zin staat in hoofdstuk 2: ‘Er zit zoveel bewijsdrang in woorden van protestanten, terwijl we ook gewoon zacht met elkaar kunnen samenleven, het heilige uitleven in plaats van uitspreken.’ Een boeiende vraag ten aanzien van veranderingen in de kerk staat in hoofdstuk 3. ‘Hoeveel verandering kan de traditie hebben voordat zij ophoudt om een traditie te zijn?’ Het hoofdstuk van Hans Kronenburg over “Een protestantse bisschop” is prikkelend. Het nodigt uit om te spreken over ons presbyteriaal kerkmodel. Punten die Kronenburg aankaart zijn de ‘verburgerlijking’, de ‘vergadercultuur’, ‘machtsstrijd’, ‘geen herkenbaar gezicht’ en ‘boven plaatselijke structuren zijn zwak’. Het zijn belangrijke vragen nu de PKN elf ‘geestelijk leiders’ gaat aanstellen als ‘regiopastors’. De huidige 78 classes komen te vervallen in 2018. In hoofdstuk 8 schrijft Andries Knevel dat hij gefascineerd is door de paus. Een mooie uitsmijter: ‘Een protestant is geneigd te denken dat hij als pluisje de oceaan kan veranderen. Een katholiek erkent het deinen.’ 

Wat zijn onze ervaringen en ontmoetingen met de (leden van de) Rooms-Katholieke kerk – en omgekeerd? Allen van harte welkom op 12 oktober om 20.00 uur, de maand waarin 500 jaar geleden Luther in verzet kwam tegen de Rooms-Katholieke kerk.
Ds. Marco Visser

ZWO-collecte voor project Hanna Wapenaar
De ZWO-collecte op zondag 15 oktober is bestemd voor het project van Hanna Wapenaar in Zuid-Afrika. Hanna heeft speciaal voor het kerkblad een artikel geschreven over Vrouwen en de Bijbel in Zuid-Afrika. Dit artikel kunt U vinden op de wijkpagina van de Hofkerk. De Vierhovenkerk en de Hofkerk ondersteunen samen dit project van Kerk in Actie. 
ZWO-commissie Vierhovenkerk

Diaconie bespreekt ‘Back tot basics’  
De wijkdiaconie bespreekt dit seizoen het boek ‘Back to basics, zeven cruciale vragen rond missionair kerk-zijn’. Het is geschreven door Nynke Dijkstra-Algra en Sake Stoppels. 
‘Maar jullie, wie zeggen jullie dat Ik ben? Soteriologische wegen en kruispunten’ is de titel van het eerste hoofdstuk. Het gaat over de vraag hoe je Jezus ziet als redder; hoever reikt zijn heil? Het maakt nogal uit of je Jezus aanspreekt als ‘de Heere Jezus’, ‘de spirituele wegwijzer’ of ‘rabbi Jezus’.

Drie arrangementen worden gegeven. 1. Het heil ligt exclusief in Jezus. De opdracht is om mensen met Jezus in contact te brengen (Johannes 3: 16-18). Aandacht voor het menselijk tekort en het oordeel (Psalm 32). 2. Universeel heil door Jezus Christus. God is royaal en we kunnen geloven voor en namens anderen (1 Korintiërs 7:14). 3. Heil als immanente bevrijding. Volgelingen van Jezus van Nazareth ‘sluiten coalities met’ anderen als Ghandi en Mandela. Ten aanzien van 2 en 3 duiken vragen op: Hoe is Jezus present, hoe bemiddelen wij Hem en hoe overbodig willen wij ons daarbij maken? Wordt ‘mijn‘ kerk tot een vlak soort humanisme? Zonder ‘eschaton’ (eindtijd) is alles zinloos. Welke rol speelt bijvoorbeeld 1 Korintiërs 15 waar het gaat over de opstanding van Christus? ‘Wie zeggen jullie dat Ik ben?’
Ds. Marco Visser

Inleverdatum kopij
PKD 18 verschijnt op 21 oktober. Kopij kan tot dinsdag 10 oktober 19.00 uur worden ingeleverd. Het e-mailadres is wijkredactie.vierhoven@gmail.com.