Protestants Kerkblad Delft - 17 2019

wijknieuws van wijkgemeente Vierhoven van 12 oktober 

Bij de diensten
Zondag 13 oktober
Deze zondag vieren we de Maaltijd van de Heer. Een oude maar nog altijd gebruikte naam voor het avondmaal is eucharistie. Dat woord komen we ook tegen in het evangelie van de zondag Lucas 17:11-19. Tien melaatsen worden genezen. Slechts één keert terug. Van hem lezen we dat hij zich voor de voeten van Jezus op de grond werpt om Hem te danken. Het hier voor danken gebruikte woord is aanduiding geworden van het avondmaal. De ene die Jezus dankt is dan ook nog een buitenstaander. Het evangelie lijkt te zeggen dat het juist in de kring van bekenden ontbreekt aan dankbaarheid. De brieflezing uit 2 Timoteüs 2:8-13 vermaant: ‘Houd Jezus Christus in gedachten.’ Beide lezingen en de viering van het avondmaal onderstrepen wat in de woorden van Willem Barnard ‘het hart van het heil en het geheim van de schepping’ is: Jezus Christus die uit de dood is opgewekt. 
Ds. Gerrit van de Kamp

Kindernevendienst
13 oktober Samuel 1 Samuel 1-3
20 oktober Saul 1 Samuel 8-12

Uit de wijk
Op 15 oktober is er een vergadering van BUTO, de Buitenhof en Tanthof 2 en 3. We bespreken het wel en wee van onze wijken.
Ds. David Knibbe

Bazaar 1
Toen ik om 18.30 uur bij de kerk mijn fiets vastketende, stond er al een behoorlijk aantal mensen te wachten voor het openen van de deuren voor de bazaar. Het ging regenen, de voorsten mochten binnen staan en toen de wijzer van de klok angstig dicht bij zevenen ging staan, kon een enkeling het niet laten om op de deur te tikken: een woordeloos gebaar om binnen te mogen! En ja, men stroomde binnen. De bazaar was begonnen. Ik had een lans gebroken voor aandacht voor de kopers, maar soms zijn die ook al te menselijk. Het was weer een feest, het enthousiasme was ook bij de verkopers bij de standjes. Een mooi voorbeeld van gemeentezijn! 
Ds. David Knibbe

In één woord: € 7.500!
...En wat ik eigenlijk had willen zeggen: Wat een blijde, vermoeide gezichten na een geweldig mooi bazaarweekend! De kerkzaal stond er picobello bij en de prachtige opbrengst, € 7.500 lag veilig in de kluis. De bazaar van de Vierhovenhovenkerk is inmiddels niet meer weg te denken, het laatste weekend van september!
Dat vele handen licht werk maken is een oud gezegde, maar het blijft reusachtig fijn dat die handen werkelijk overal vandaan komen en zo’n honderd man en vrouw zich vrijwillig inzetten voor kinderen die dat zo goed kunnen gebruiken! Hulde.

Naast de straatkinderen in Oeganda, het tandzorgproject in Estelí, de zondagsschoolkinderen in Latakia, staan ook de kinderen van de Delftse AV’40 Race running en die van Redeoss (sporten met een lichamelijke beperking) volop in onze schijnwerpers: een mooi resultaat voor hen.
Tenslotte: dank voor uw medewerking, op welke manier dan ook getoond! We zijn er als bazaarmedewerkers reuzetrots op dat de bazaar in Delft en omstreken inmiddels een goede naam heeft opgebouwd en veel belangstellenden trekt. Niet in de laatste plaats door het grote aantal sponsoren dat de bazaar een warm hart toedraagt: dank!
In 2020 is de bazaar op vrijdag 25 en zaterdag 26 september.
Namens alle bazaarmedewerkers, Han Kooreman

Esther, een Perzisch sprookje - Kees Posthumus & Henk van Glabbeek
Op dinsdag 22 oktober spelen verhalenverteller Kees Posthumus en muzikant Henk van Glabbeek hun voorstelling ‘Esther, een Perzisch sprookje’ in de Vierhovenkerk, Obrechtstraat 50 te Delft. De voorstelling begint om 14.00 uur (inloop vanaf 13.30 uur). 

Het verhaal van Esther is een meeslepend verhaal over macht en misbruik van macht, geweld en verzet, twijfel en moed. Het Bijbelboek Esther is het enige boek in de Bijbel waarin de naam van God niet wordt genoemd. Het verhaal speelt in het huidige Iran en kent tal van Perzische elementen, zoals uitbundige feesten en feestelijke maaltijden. 
In de voorstelling ‘Esther, een Perzisch sprookje’ presenteren verhalenverteller Kees Posthumus en muzikant Henk van Glabbeek een actuele en muzikale versie van een oud oosters verhaal. Een belangrijke rol is weggelegd voor de muziek. Van Glabbeek bespeelt verschillende Perzische instrumenten, zoals de tar, de setar en de daf. De regie is in handen van Heleen Hennink.

In een schoonheidswedstrijd wordt Esther gekozen tot nieuwe koningin van Perzië. Wat de koning dan nog niet weet: Esther is Joods. Kort daarna dreigt haar volk te worden uitgeroeid door Haman, de hoogste ambtenaar van het land. Esther komt in actie om dat te verhinderen. Zij slaagt in haar opzet. De dreiging wordt afgewend. Tot op vandaag herdenken Joden deze goede afloop met een vrolijk feest: Poerim.
Iedereen is van harte welkom. Een bijdrage wordt op prijs gesteld. Het richtbedrag daarvoor is € 5. 
Het sociëteitsbestuur 

Wat vind jij ervan?
Het één maakt je vrolijk en blij, het ander boos en verdrietig. Het één irriteert je en het ander geeft je moed. Wil je eens van gedachten wisselen over dingen die je bezig houden? Zingevingsvragen, actuele onderwerpen, geloof & bijbel, ethische kwesties van alles kan aan bod komen. Vind je het een idee om daar met leeftijdgenoten over te spreken dan is het volgende iets voor jou. De kerkenraad wil ontmoetingsplekken organiseren voor mensen die in het bovenstaande geïnteresseerd zijn. Ik ga de komende tijd gemeenteleden tussen ongeveer de vijfentwintig en vijfenveertig jaar benaderen. Welke onderwerpen aan bod komen bepalen de deelnemers zelf evenals de frequentie en de plaats van samenkomst. Lees je dit en wil je nu al meer weten neem dan contact met me op. Ds. Marco Visser, mvisserabc@gmail.com, telefoonnummer 06 1322 9195 of (015) 257 7147.
Ds. Marco Visser

Agenda
16 oktober 20.00 uur Waaierteam
17 oktober  20.00 uur Gesprekskring Westenwind II
20 oktober 16.30 uur Taizé-viering, Vierhovenkerk
24 oktober 20.00 uur Studiehuis


Maandag 14 oktober
Op 14 oktober vieren wij in Die Buytenweye de maaltijd van de Heer. Om 14.30 uur staan de bekertjes klaar die de diaken altijd uit de Vierhovenkerk haalt in een prachtige houten kist gevoerd met een stof, zodat er geen beschadigingen kunnen optreden. Vroeger zag ik de diaken altijd langs de Pierre van Hauwelaan lopen, tegenwoordig gebeurt het wat onzichtbaarder, per auto, maar de moeite is er, de zorg en de zorgvuldigheid. Ongezien. Maar met deze regels zichtbaar gemaakt om u te laten merken dat in onze zorgcentra de zorg door het personeel door ons als kerk vermenigvuldigd wordt. Voor het avondmaal van onze Heer. Voor Zijn kinderen in Die Buytenweye. 
Ds. David Knibbe

Zondag 20 oktober
In deze dienst gaat ds. M. Visser voor.

Maaltijd
Op zondag 13 oktober is er van 12.00 tot 13.00 uur een maaltijd. Soep, salade en broodjes. Intekenen kan op zondag 6 oktober. De lijsten liggen op de tafels in de kerk. Een bijdrage voor het dekken van de kosten is vrijwillig. Wat er meer gegeven wordt, gaat naar het ZWO-project: Straatkinderen in Oeganda.
De diaconie

De Zeven Werken van Barmhartigheid
In het Rijksmuseum in Amsterdam hangt het Zevenluik “De Zeven Werken van Barmhartigheid”. Dit zevenluik staat dinsdagmiddag 15 oktober centraal in de Vierhovensociëteit.
In 1504 is het zevenluik geschilderd door de Meester van Alkmaar. Het heeft de tand des tijds, inclusief enkele Beeldenstormen, desondanks doorstaan. In de jaren ’70 van de vorige eeuw vond de laatste grote restauratie plaats. 
Door de eeuwen heen zijn de zeven werken van barmhartigheid een geliefd onderwerp geweest bij schilders en beeldhouwers. Al in Jesaja 58 lezen we dat we ons brood moeten delen met de hongerigen en onderdak moet bieden aan armen zonder huis, je bekommeren om je naaste. En in Matteüs 25 pakt Jezus die woorden en werken weer op. “Want ik had honger en jullie gaven mij te eten, ik had dorst en jullie gaven mij te drinken. Ik was een vreemdeling en jullie namen mij op, ik was naakt en jullie kleedden mij, ik was ziek en jullie bezochten mij, ik zal gevangen en jullie kwamen naar mij toe.” 

Paus Innocentius III voegt er vervolgens in 1207 een zevende werk aan toe: het begraven van de doden. En nog eens acht eeuwen later, in 2015 stelt paus Franciscus voor er een achtste werk aan toe te voegen: “laat ons barmhartig zijn voor ons gemeenschappelijk huis.”
Om de heelheid van de schepping, onze zorg voor de aarde, actueler kan het niet! Hoe zijn we eeuwenlang tot op vandaag met deze werken van barmhartigheid omgegaan?
Woord en beeld genoeg voor deze middag, ik wil u er graag over vertellen.
Om 13.30 uur staan koffie of thee voor u klaar.
Nico Booster

Taizédienst
Op 20 oktober is de tweede Taizédienst in het seizoen. Yvonne Jurriën volgt Tjeerd Hoekstra op als coördinator. Ook hier willen we Tjeerd van harte danken voor zijn spel op de saxofoon en voor zijn innemende wijze waarop hij onder ons is geweest. Ubi caritas, ibi Deus est. Waar genegenheid heerst, is God. We zijn heel blij dat Yvonne het stokje overneemt. Als celliste bespeelt ze haar instrument ermee, nu helpt zij ons bij het organiseren achter de schermen. Dank en welkom!
Ds. David Knibbe

Taizévieringen weer van start
U heeft ongetwijfeld gezien dat de Taizévieringen in de Vierhovenkerk weer van start gegaan zijn. Helaas was de eerste viering op dezelfde dag als de start van het kerkelijk seizoen. Maar er staan voor dit seizoen nog 5 vieringen gepland, te weten op 20 oktober en op 17 november dit jaar en op 19 januari, 16 februari en 15 maart volgend jaar. De aanvangstijd is steeds 16.30 uur. De kerk is open vanaf 16.15 uur. Mocht u van te voren een liturgie willen ontvangen, stuur dan een e-mail naar simonhuisman@ziggo.nl.
Tot ziens bij de vieringen. Simon Huisman

Giften:
€ 20 NN voor de voedselbank via wijkdiaconie. € 10 voor bazaar van NN via wijkdiaconie en €
20 van Z voor de wijkdiaconie. Alle gevers hartelijk dank.

Morgengebed in de herfsttijd
God,
verwonderd om uw schepping
in haar raadselachtige verkleuring
en steeds veranderend decor;
zo sprookjesachtig nu,
zo kaal en ontkleurd weldra –
danken wij U
voor alles wat uw schepping ons biedt
in de wisseling van de seizoenen.
Wij bidden
dat ook deze dag
er een mag zijn
waarop wij als uw schepselen
zullen leven
door met elkaar te delen
in al het goede
dat ons gegeven is.
(Uit: Zeggen en Zwijgen, Oecumenisch gebedenboek voor alledag)


Gebedsgroep
Op dinsdag 22 oktober komt de gebedsgroep weer bij elkaar in de Vierhovenkerk. We beginnen om 19.00 uur. Het geheel duurt drie kwartier. Nieuwe mensen zijn van harte welkom. Wilt u dat voor iets of iemand gebeden wordt, dan kunt u dat doorgeven aan Jenne de Haan, telefoonnummer 06 2170 1198.
Jenne de Haan

Inleverdatum kopij
PKD 18 verschijnt op 26 oktober. Kopij kan tot dinsdag 15 oktober 19.00 uur worden ingeleverd. Het e-mailadres is wijkredactie.vierhoven@gmail.com.