Protestants Kerkblad Delft - 17 2020

Wijknieuws van wijkgemeente Vierhoven van 10 oktober

Aanmelden en spelregels voor bijwonen van kerkdiensten 
U kunt zich voor de zondagen 11 en 18 oktober telefonisch aanmelden op donderdagmorgen tussen 9.00-12.00 uur (of eerder per mail) bij scriba Peter Plugers. Via e-mail scriba-vierhovenkerk@ziggo.nl of telefonisch via 06 18479463.
Twee coördinatoren en de koster van de zondag begeleiden de gang van zaken. U wordt als gemeentelid tussen 9.30 en 9.55 bij/voor de kerk verwacht. De coördinatoren leiden u/jullie naar de zitplaatsen. U moet zich goed voelen, handen desinfecteren en de jas meenemen in kerkzaal. Van het toilet mag alleen in noodgevallen gebruik gemaakt worden. Er wordt niet zelf gezongen, noch geneuried. Na de zegen gaat men zitten. De coördinatoren geven aan wanneer en hoe de kerkzaal kan worden verlaten. Er is geen koffiedrinken, crèche of collecte. Gelukkig kunnen we zo toch een aantal gemeenteleden toelaten bij de diensten.
Kerkenraad Vierhoven

Zondag 11 oktober 
Jezus spreekt met Mozes en Elia
De kinderen van de nevendienst hebben elkaar op zondag 6 september gezien tijdens de picknick in Midden-Delfland. Allerlei heerlijke broodjes en taartjes werden uitgedeeld. Het leek wel of we in de wereld van Toon Tellegen vertoefden waar de ene taart na de andere opgediend wordt door de dieren in het bos. Op die mooie zonnige zomerse dag werd het verhaal over Jezus die de kinderen bij zich laat komen verteld. Daarna alle ruimte om te rennen en te vliegen rond land-art object ‘Moeder Aarde’. Schepnetjes waren meegenomen en in het water werd van alles opgevist. Een aantal kinderen ontmoet elkaar op 10 september op de kinderclub Plexat. 

Op 11 oktober en 22 november wordt een gezinsdienst gehouden. Een gezinsdienst mét kindernevendienst, want zo werd gezegd: ‘het is belangrijk dat de kinderen weer even in hun eigen ruimte zijn.’ U bent allen van harte uitgenodigd om zich voor deze dienst ‘in te schrijven’ zoals we nu al maanden doen. Kinderen vallen buiten het aantal van de veertig   gemeenteleden die de dienst mogen bezoeken.
Op 11 oktober lezen we met het rooster van Bible Basics het verhaal over de verheerlijking op de berg (Matt. 17:1-13). ‘Jezus, Mozes en Elia’, deze drie Joodse mannen, deze drie namen kunnen niet zonder elkaar. Talloos zijn de verwijzingen naar de Joodse heilige boeken. Een niet onbelangrijke tekst in het kader van dit verhaal staat in Maleachi 3:23 ‘Voordat de dag van Heer aanbreekt, die groot is en ontzagwekkend, stuur ik jullie de profeet Elia.’
Ds. Marco Visser

Diaconale collecte op 11 oktober
De wijkdiaconie heeft voor de bestemming van een aantal diaconale collectes de keuze aan de gemeenteleden gelaten. Een van de gekozen bestemmingen is de Stichting Open Hands, die als doelstelling heeft: het ondersteunen van kerken, primair in Syrië maar ook in andere landen, waar armoede of oorlog heerst. Verder werkt men aan het bevorderen van integratie van nieuwkomers in Nederland. Een van projecten van de stichting is de Zondagsschool van de Antiocheens Orthodoxe kerk in Latakia, Syrië. Shadi Haddad, nu wonend in Delft en werkzaam bij Kerk in Actie als verbindend specialist migrantenkerken, was daar een van de leidinggevenden. Hij zet zich nu hier in voor deze kinderen. Op 11 oktober vertoont hij bij de collecteafkondiging een filmpje over deze zondagschool. Shadi vertelt: ‘En het Licht schijnt in de duisternis, en de duisternis heeft hetzelve niet kunnen doven.’ (Johannes 1: 5) Zo is de zondagsschool in Latakia; het licht dat hoop en vreugde brengt ondanks de duisternis van de oorlog. De zondagsschool heeft ongeveer 400 vrijwilligers en meer dan 5.000 leden, waaronder meer dan 2.500 kinderen. Men ondersteunt christelijke gezinnen in Latakia met onder veel meer christelijk onderwijs en Bijbelstudie; humanitaire hulp en hulpverlening; hulp aan studenten.
U kunt uw gift overmaken naar NL37RABO0373 736606 Diaconie Protestantse Gemeente Delft met vermelding collecte 11 oktober t.b.v. Stichting Open Hands. Van harte aanbevolen. 
De diaconie

Hiv/aids en gezondheid in Oeganda
De ZWO-commissies van de wijkgemeenten Hof van Delft, Vierhoven en Immanuel geven aandacht aan het project: Kwetsbare vrouwen en kinderen sterk maken van Kerk in Actie in Oeganda. Meer dan een miljoen mensen in Oeganda zijn besmet met hiv. Sinds de eerste besmetting in 1982 zijn vooral mensen in de leeftijd van 18 tot 40 jaar overleden. Oeganda mist hierdoor een groot gedeelte van zijn beroepsbevolking en meer dan een miljoen kinderen zijn wees geworden. Zij worden opgevangen door familie of buren. Maar deze veelal arme gezinnen hebben de handen al vol aan hun eigen kroost. Grootouders die de zorg hebben over acht tot tien kleinkinderen zijn geen uitzondering. Mothers’ Union geeft voorlichting over het voorkomen van en omgaan met hiv/aids, helpt met medicijnen en ondersteunt gezinnen die weeskinderen opvangen. Op 18 oktober is de ZWO-collecte in onze kerken bestemd voor dit project. Uw bijdrage kunt U overmaken op NL37 RABO 0373 7366 06 t.n.v. Centrale Diaconie, Delft o.v.v. ZWO-project Vierhoven. Met deze collecte steunt u via Kerk in Actie het werk van de Mothers’ Union in Oeganda. Van harte aanbevolen! 
ZWO-commissies Hof van Delft, Vierhoven en Immanuel

Feestelijke overdracht donatie Bazaarcommissie Vierhovenkerk
Zaterdag 5 september jl. was het feest bij de Racerunners van AV’40 aan de Sportring. De tweede verjaardag van de Racerunners werd gevierd! Met als klap op de vuurpijl een heuse cheque van € 1.000 via de Bazaar van de Vierhovenkerk. Elk jaar – behalve dit jaar - organiseert de commissie een grootse Bazaar, vorig jaar voor kinderen in de knel, zowel in Oeganda en Estíli, als ook in Delft. En daarbij kwamen de Racerunners van AV’40 en de jeugd van Redeoss (kinderen met een lichamelijke of motorische beperking) in beeld! Toen de Bazaar eind september 2019 de opbrengst (ruim € 8.000) bekend maakte, was het seizoen bij de Racerunners voorbij en de overhandiging van de cheque kon dit voorjaar ook niet doorgaan. Maar nu kon er dan met inachtneming van de nodige maatregelen een klein feestje komen! Namens de Bazaarcommissie overhandigde Henny Melis de cheque aan Sawitrie Ratchasing en Guido van Arkel van AV’40. Feest voor alle Racerunners, die elke zaterdag met veel plezier trainen op de atletiekbaan bij AV’40, bijgestaan door enthousiaste trainers en begeleiders! Veel succes met jullie (top)sport en plezier met elkaar!
De Bazaarcommissie

Sociëteit - Op zoek naar het erfgoed van de VOC in India en Sri Lanka
Op 13 oktober houdt Jacques Moerman een lezing over overzees erfgoed van de VOC in India en Sri Lanka. Het betreft bouwwerken, begraafplaatsen, Delfts blauw en soms zelfs woorden in de taal. De Nederlandse sporen komen voor in veel kustplaatsen in deze landen, zoals Cochin, Surat, Colombo en Galle. Maar ook in het binnenland, bijvoorbeeld in Agra nabij de Taj Mahal, is Nederlands erfgoed te vinden. Wat deden de VOC-handelskantoren hier precies? Jacques Moerman bespreekt deze en andere vragen. Hij is historicus en heeft ter plaatse uitgebreid onderzoek gedaan. Hij illustreert zijn lezing met kaartmateriaal, tekeningen en gravures, maar ook met talloze beelden van de huidige situatie. Het wordt een boeiende tocht. U bent welkom in de Vierhovenkerk vanaf 13:30 uur.
Wim Schut

Kanalen staan open als altijd
Voor de een is dit berichtje een open deur, voor de ander mogelijk een eyeopener. Wilt u/ wil jij een pastoraal bezoek dan kun je me mailen (mvisserabc@gmail.com) of bellen (015-2577147) voor een afspraak. Vanzelf kan je me aanschieten in de kerk. 
Ds. Marco Visser

Giften 
Tweemaal een gift voor de voedselbank, via wijkdiaconie, van NN (Taizé-viering) € 5,00 en van NN via bezoekmedewerker € 20,00. Hartelijk dank.
Ds. Marco Visser


Zondag 18 oktober 
Uit Jesaja lezen we hoofdstuk 45:1-7, uit Mattheüs lezen we hoofdstuk 22:15-22. De verhouding van de overheid tot de burger heeft altijd problematische kanten. Belastingen roepen altijd spanningen op en als de overheid ook nog een bezettende macht is, wordt dit er niet beter op. Op deze aardse kwestie, Hem voorgelegd door Farizeeën en Herodianen, geeft Jezus een hemels antwoord. Direct aansluitend komen de Sadduceeën met een aards probleem ten aanzien van de hemel, namelijk dat een vrouw die meermalen getrouwd is geweest, in de hemel maar één man kan hebben, en hoe dat dan moet met die andere mannen. Jezus geeft weer een hemels antwoord op dit aards – hemelse probleem. In de hemel trouw je niet, aardse banden leg je af en God is alles in allen, zou later Paulus schrijven. Zo verbindt Hij aarde en hemel, zodat het op aarde hemelser en beter wordt. Als wij de overheid geven wat haar toekomt en niet sjoemelen met belastingaangiftes, en God geven wat Hem toekomt en Hem loven en prijzen en de armen waardig gedenken, zou de hemel dan niet een klein beetje op aarde komen?
Ds. David Knibbe

Taizé-dienst
18 oktober om 16.30 uur is er weer een Taizédienst in de Vierhovenkerk. Hier mogen we zingen! (Als tussentijds gewijzigde corona-maatregelen dat tenminste niet verhinderen). Het zijn voor mij persoonlijk diensten die zo'n ander appèl op mij als gelovige doen, dat ik ze niet graag zou willen missen.
Ds. David Knibbe


Wijkgemeenten Hof van Delft, Immanuel en Vierhoven gaan nauwer samenwerken
Samenwerken klinkt positief en logisch, helemaal voor drie wijkgemeenten met dezelfde geloofsovertuiging en die niet ver van elkaar af liggen. Maar samenwerken kan ook ingewikkeld zijn - iedereen kent wel een voorbeeld waar het niet allemaal even soepel liep. Vaak is dat omdat de één een andere manier van werken heeft of vanwege verkeerde verwachtingen. Om een intensievere samenwerking te verkennen zijn de drie kerkenraden bijeengeweest onder leiding van Lydia Roosendaal, die veel ervaring heeft met zulke processen. Op 15 en 22 september vergaderden we met zo'n 25 kerkenraadsleden in de kerkzaal van de Vierhovenkerk.  

De eerste avond draaide om kennismaking. We bleken toch meer over elkaar te weten dan gedacht: wijkgemeente Immanuel, een hechte groep en actief in de wijk, Hof van Delft, ondernemend, in de buurt en met muziek, en Vierhoven met activiteiten op het gebied van kindernevendienst en migrantenkerken. Dit laat meteen zien dat we veel van elkaar kunnen leren. Ook op persoonlijk vlak was er veel herkenning. En voor iedereen was duidelijk dat we elkaar op vele terreinen kunnen helpen en inspireren. 

De tweede avond ging over verschillende vormen van samenwerking. Duidelijk is dat een fusie voorlopig niet aan de orde is en dat de drie wijkgemeenten graag hun vierplek in de wijk behouden. Op de korte termijn houden we de samenwerking 'dicht bij huis', en zijn er heel veel ideeën geopperd, bijvoorbeeld samen zingen, vaker gezamenlijke diensten houden of van elkaar leren op diaconaal en pastoraal vlak. Hierin gaan de kerkenraden de komende maanden duidelijke keuzes maken, want als je het vuur wilt laten branden, dan moet je niet te veel houtblokken tegelijk op het vuur doen. 
Wordt vervolgd! Met hartelijke groet, 
de Hi4-werkgroep
Hof van Delft: Herbert Polman, René Hietkamp
Immanuel: Pieter Goelema, Joop van Doorne
Vierhoven: Peter Plugers, Fokke van den Berg.

Zendingserfgoedkalender 2021
De Zendingserfgoedkalender 2021 toont batiks van ds. Khristian Aris Widodo (ontwerp) en de Batik Workshop Kalipenten (uitvoering) uit Yogyakarta, Java Indonesië.
Het thema luidt: ‘Eenheid in verscheidenheid’, hier verbeeld als het samen optrekken in een sfeer van tolerantie en wederzijds respect van volgers van de grote godsdiensten in Indonesië. ‘Eenheid in verscheidenheid’ is ook het devies in het wapenschild van de Indonesische republiek. De Zendingserfgoedkalender toont ons Bijbelse verhalen die met de hand gebatikt zijn door de batik-studio die ds. Aris in de gemeente Kalipenten (een voorstad van Yogyakarta) heeft opgericht om de kerkelijke gemeente meer op haar overwegend islamitische woonplaats te betrekken. Moslims en christenen werken hierin dus van harte samen. Er is ook een serie kerstkaarten gemaakt met werk van ds. Aris en zijn batik-studio, bestaande uit vier dubbele kerstkaarten met de thema’s De herders, De geboorte, De wijzen en De Vlucht naar Egypte (dubbelgevouwen 14,8 x 10,2 cm) met bijpassende enveloppen en met als bonuskaart een enkele ansichtkaart met de afbeelding ‘Eenheid in verscheidenheid’ die ook op de kalender is afgebeeld. De kalender kost 9 euro en een set kaarten 6 euro. U kunt zich inschrijven voor deze kalender en/of serie kaarten door een e-mail te sturen aan Dick de Haas, dickdehaas@gmail.com
De ZWO-commissie

Joden en Christenen aarden naar dezelfde Vader
Dagblad Trouw publiceerde onlangs een lijstje met tien boeken die christelijke theologen gelezen moesten hebben. Wij, uw wijkpredikanten vinden dat in zo'n lijst ook Joodse schrijvers thuis horen. Wij kozen tien boeken die bij ons in de kast staan. In de komende vier kerkbladen willen we telkens een boek voor het voetlicht brengen, iedere predikant twee.
Lijstje van David Knibbe: 
0 Het Oude Testament
1 Anne Frank, ‘Het Achterhuis‘
2 ‘Pentateuch & Haftorahs’ Ed. J.H. Hertz (Vijf boeken van Mozes en de lezing in de synagoge direct volgend op die van de Wet van de vroege en de late Profeten)
3 Solomon Mandelkern, ‘Hebreeuwse en Aramese concordantie’
4 Steven Weitzman, ‘Solomon The lure of wisdom’ 
5 Martin Buber, ‘Ich und Du’
6 Martin Buber, ‘Gog und Magog’
7 Martin Buber, ‘Chassidische Vertellingen’
8 Willem Zuidema, ‘Gods Partner’
9 Emmanuel Tov, ‘Textual Criticism of the Hebrew Bible’
10 Isadore Twersky, ‘A Maimonides reader’

Lijstje van Marco Visser:
Ben-Chorin, Schalom, ‘En God bleef zwijgen’
Elke Morgen Nieuw, inleiding tot de Joodse gedachtenwereld aan de hand van het Achttiengebed, B. Folkertsma-Stichting voor Talmudica
Heschel, Abraham Joshua, ‘God zoekt de mens’
Houwaart, Dick, ‘Sjema Jisraeel, kom nou’
Lapide, Pinchas, ‘Is dat niet de zoon van Jozef?’ (En andere titels)
Mayer, R., ‘Der Talmud, Ausgewählt, übersetzt und erklärt’
Petuchowski, Jacob J. ‘Zoals onze meesters leerden . . ‘
Shalev, Meir, ‘De bijbel nu’
Vries, S.Ph.de, ‘Jüdische Riten und Symbole’
Wiesel, Elie ‘Woorden zonder wederwoord. Teksten, verhalen en dialogen’
Shalom, Marco Visser en David Knibbe

Bedankt
Hartelijk dank voor de mooie bloemen die we mochten ontvangen en de kaarten.
Jopie en Jo Theune

Agenda 
13/10 14.00 uur sociëteit Vierhovenkerk
15/10 10.00 uur kerk en buurt, VHK

Inleverdatum kopij
Uw bijdragen voor het volgende nummer kunt u uiterlijk maandag 12 oktober mailen naar wijkredactie.vierhoven@gmail.com. Deze editie bevat informatie over de zondagen 25 oktober en 1 november.