Protestants Kerkblad Delft - 17 2021

Wijknieuws van wijkgemeente Vierhoven van 9 oktober

Zondag 10 oktober – Start van Willemijn van der Meij, kerkelijk werker
Hieronder treft u de kennismaking aan met Willemijn van der Meij. Zij is als kerkelijk werker aan ons verbonden in de vacaturetijd:

‘Binnenkort mag ik de vacature voor pastoraal werker in uw gemeente gaan opvullen! U kunt mij dan op verschillende plekken in uw gemeente gaan treffen. Daarom wil ik mij graag aan u voorstellen. Mijn naam is Willemijn van der Meij, ik ben 55 jaar en moeder van drie kinderen. Ik woon in Rijnsburg met mijn huidige partner Cees.  Samen hebben wij zes kinderen (plus 5 aanhang) en twee kleinkinderen. Een heel koor waar we dankbaar en blij mee zijn. Ik heb voorheen gewerkt in de zorg en later in de financiële wereld.
Afgelopen zomer heb ik de studie Theologie Pastoraal Werk aan de hogeschool Windesheim afgerond en ik mag nu aan de slag als pastoraal werker. Vanuit mijn studie en nog meer vanuit mijn persoonlijk leven, heb ik geleerd om te zoeken naar onderlinge verbinding. Luisteren naar het levensverhaal van de ánder, dat is wat bij mij past. Daarbij het samen zoeken naar het geheim van de boodschap van het Evangelie. Ik hoop hier handen en voeten aan te geven in de gemeente. De uren die ik in dienst van de gemeente Vierhoven zal maken zijn beperkt. Ik heb u daarom ook nodig om het (ouderen)pastoraat in de gemeente vorm te geven! Ik hoop dat wij met elkaar een vruchtbare tijd tegemoet mogen gaan. Ik kijk er in ieder geval naar uit.’

Op 10 oktober zal Willemijn in de dienst worden ingeleid in haar bediening. Dat is kerkordelijke of liturgische taal, die aangeeft dat zij dan aan onze gemeente bevestigd zal worden. 10 oktober zijn de volgende lezingen aan de beurt: Deuteronomium 15: 1-11 en Marcus 10: 17-31. In beide lezingen gaat het erom, hoe je met rijkdom en bezit omgaat. Is het een zaak van je hart, of is het een middel om te leven? Voor de ‘rijke jongeling’ is het van levensbelang. Hij kan daarom Jezus niet volgen. In Deuteronomium is er sprake van dat niemand in armoede mag leven. Daarom zijn er voorzieningen die ervoor zorgen dat je na een periode van armoede er weer bovenop kan komen. Ik denk dat onze huidige sociale voorzieningen op deze lijn – zij het gebrekkig – voortborduren. Als christelijke kerk zingen we niet alleen Gods lof, we bieden ook de naaste een helpende arm. De diakenen houden ons in dezen bij de les. Als kerkelijk werker, ouderling en predikant brengen we dit in praktijk door oog en oor te hebben voor ieder die dit nodig heeft.
Ds. David Knibbe

Uit de kerkenraad
In de vakantieperiode heeft het moderamen alle lopende zaken besproken en waar nodig is actie ondernomen. Op de eerste vergadering heeft het moderamen hierover aan de kerkenraad verantwoording afgelegd. De kerkenraad was akkoord met de genomen besluiten. Graag geef ik u de belangrijkste zaken door. 

De beroepingscommissie heeft intussen de gemeente opgeroepen om namen te noemen van mogelijke kandidaten voor de vacature. Ook de Algemene Kerkenraad is vertegenwoordigd in de beroepingscommissie en er komt een advertentie op de website van de Protestantse Kerk in Nederland. Ds. Visser was zelf voor het laatst bij de kerkenraadvergadering. Zijn echtgenote mevrouw Dzialiner was eveneens aanwezig evenals mevrouw Knibbe. De woorden van ds. Visser bij de bevestiging van de heer van der Maas als voorzitter: ‘geïnspireerd door Gods Woord, geroepen en gedreven’, zijn eveneens op hemzelf van toepassing. Hij liet in de kerkenraad vaak een eigen geluid horen en dacht in de eerste plaats aan onze medemens. Door de kerkenraad werd hij heel erg bedankt voor alle jaren, dat hij onze herder en leraar was. 

In de vakantiemaanden is ook gezocht naar een kerkelijk werker die ons zou kunnen ondersteunen tijdens de vacatureperiode. We zijn dankbaar dat dit tijdig is gelukt en dat ds. Knibbe vanaf 11 oktober ondersteuning krijgt bij vooral de rouwbegeleiding, rouwdiensten en het bezoek aan ouderen in de verzorgingshuizen. De kerkenraad besprak de komende intensieve samenwerking met wijkgemeenten Immanuel en Hof van Delft. Er wordt een gemeenteavond gehouden op 12 oktober om de gemeente te informeren en te horen welke opmerkingen en vragen gemeenteleden hebben. Elders in dit Kerkblad leest u de uitnodiging voor deze avond, waarop ook het onderwerp Buurtkerk zal worden besproken. De kerkenraad was blij dat we (waarschijnlijk) weer gemeenteleden mogen ontvangen op zo’n avond, zonder allerlei coronabeperkingen. 

Laatste agendapunt was de stand van zaken rond de migrantenkerken, die gebruik maken van de Vierhovenkerk. We zijn blij met hun aanwezigheid en met de kansen die wij hen kunnen bieden voor het houden van hun eigen diensten. Op zaterdag en zondag wordt ons kerkgebouw volop gebruikt en dat vervult ons met dankbaarheid.
Namens de kerkenraad, Peter Plugers

Bericht van de beroepingscommissie
Nu ds. Marco Visser afscheid heeft genomen van onze wijkgemeente is de beroepingscommissie gestart met haar werkzaamheden. Er zijn intussen twee goede bijeenkomsten geweest waarin we met elkaar hebben gesproken over het beroepingsproces en over de inhoud van de profielschets. De vacature staat ook op de website van de Protestantse Kerk in Nederland (zie: www.protestantsekerk.nl/vacatures).
Marco Kuijper (voorzitter beroepingscommissie)

Sociëteit Vierhoven - Op zoek naar het erfgoed van de VOC in India en Sri Lanka
Op 12 oktober houdt de heer Jacques Moerman een lezing over sporen van Nederlands erfgoed overzee. In Indonesië zijn nog veel herinneringen terug te vinden uit de Nederlandse tijd. Minder bekend is dat er ook in India en Sri Lanka (Ceylon) Nederlands erfgoed bewaard is gebleven. Het betreft forten, kerken, begraafplaatsen, pakhuizen, buitenplaatsen, woningen, Delfts blauw en soms zelfs woorden in de taal. De Nederlandse sporen komen voor in veel kustplaatsen in deze landen, zoals Cochin, Surat, Colombo en Galle. Maar ook in het binnenland, bijvoorbeeld in Agra nabij de Taj Mahal, is Nederlands erfgoed te vinden. 

Waarom stichtte de VOC-handelskantoren in India en Sri Lanka? Welke producten waren hier belangrijk? Hoe beïnvloedde de Indiase textiel de mode in Nederland? Waarom werd er op Ceylon in olifanten gehandeld? Wat is de tegenwoordige staat van de Nederlandse bouwkundige herinneringen in India en Ceylon? De spreker is historicus en heeft in de vermelde landen uitgebreid onderzoek gedaan naar het Nederlandse erfgoed. Hij illustreert zijn lezing met kaartmateriaal, tekeningen en gravures, maar ook met talloze beelden van de huidige situatie. Het wordt een boeiende tocht. De lezing start on 14.00 uur in de Vierhovenkerk. De zaal is open vanaf 13.30 uur.
Wim Schut

Ontmoeting Kerk en Buurt in de Vierhovenkerk
Op donderdag 7 en 21 oktober is ieder welkom. Tussen 10 en 11:45 uur, voor een kort momentje of langer, aan ieder de keus. En daarna op donderdag 4 november, 18 november enz. Graag tot dan! Voor contact over de Kerk en Buurtactiviteiten: Jasper van der Kooij (T: 015-261 1757, E: jasper@vdkooij.org) en Henny Melis (T: 015- 261 8796, E: h.melis@kpnmail.nl)
Jasper van der Kooij

Inleverdatum kopij
Uw bijdragen voor het volgende nummer kunt u uiterlijk maandag 11 oktober mailen naar wijkredactie.vierhoven@gmail.com. In dit nummer staan de zondagen 24 en 31 oktober centraal.


Zondag 17 oktober
In deze dienst is ds. D. Schiethart onze voorganger. De lezingen zijn volgens het Oecumenisch Leesrooster van deze Vijfde Zondag van de herfst.

Taizé-diensten
De Taizé-diensten zijn hervat en zonder tegenbericht vindt de volgende plaats op 17 oktober. Met gemiddeld twintig bezoekers naast de voorganger en de muziekgroep een kleine dertig mensen, zingen we en zijn we stil tot eer van onze God en tot welzijn van onszelf. De liederen helpen ons gericht op God te blijven. Zo worden we gesterkt om in het gewone leven broers en zussen te worden van wie wij ook maar ontmoeten. Bent u toe aan stilte en houdt u van zingen, dan is er altijd plaats.
Ds. David Knibbe

In Memoriam Albert Moes
9 januari 1939 – 19 september 2021
Vaak hoorde ik het zijn gezin zeggen deze week, nadat hij zo plotseling was overleden: een heel goed mens, een lieve man (tweemaal), een heel goede partner, een goed huwelijk, vredelievend, conflict mijdend. Goede woorden over Ab Moes, die ik zal trachten in te vullen door uit zijn leven gebeurtenissen te halen die dit onderbouwen. De kleinkinderen en hij hadden een goede band. Hij nam ze opschoot, wat hij met zijn kinderen niet deed, het zegt iets over zijn ontwikkeling met betrekking tot emoties. Hij toonde aan zijn kinderen zijn warmte door te doen. Foto’s te maken tijdens het turnen van Nicolette. In Drenthe bij Nicolette en Paul paste hij op, ontwikkelde ook een band met hun hond, was hij liefdevol. Een warme schoonvader, die zo enthousiast was toen zijn schoonzoon promoveerde dat hij ging staan en zijn duimen opstak. Toen zijn zus overleed, was hij echt geroerd in de dienst.
Een goed huwelijk; in de reizen die zij samen maakte naar het Midden-Oosten, Oostenrijk en Zwitserland heeft Lenie dat intens beleefd. Hij werkte veertig jaar op Werktuigbouwkunde aan de TU, als technisch tekenaar en later als practicumleider. In al die verbanden van vader, echtgenoot, grootvader, vergaderdier en verzamelaar van postzegels tot schroefjes, als muzikaal man die kon kunstfluiten tot de piano, de blokfluit en het drumstel bespelen, zocht hij vrede. Hij meed wel eens uitdagingen, om risico’s te voorkomen, maar in alle relaties zocht hij verbinding, rust, vrede. Dat is een goed mens, niet iemand die perfect is, maar die een houding heeft die goed doet aan de mensen om hem heen. Ab heeft veertig jaar aan de TU gewerkt, hij was werktuigkundige en begon als technisch tekenaar. Hij eindigde als practicumleider. Hij was er trots op prins Friso als zodanig te hebben opgeleid, zoals hij ook trots op zijn koninklijke onderscheiding was. Een belangrijke pijler onder deze onderscheiding was zijn werk voor de kerk. Jarenlang diende hij Vierhoven als ouderling. Juist de manier waarop hij dit deed, maakte indruk. Onnadrukkelijk maar diep gelovig, betrokken en open. Naast zijn werk was hij op nog meer terreinen actief. Naast zijn werk en de kerk was hij veel terreinen actief. Bij het CNV en de voedselbank kwam hij op voor wie het minder heeft. In Ab Moes missen wij een markant en warm gemeentelid, die altijd belangstellend was, die zijn geloof onnadrukkelijk en tolerant maar die en innig beleefde en daaruit praktische conclusies trok. Wij missen hem.
David Knibbe

10 oktober collecte voor de voedselbank 
De diaconale collecte is met name bestemd voor het kopen van verse groenten en fruit. 
Voor een gezonde aanvulling op het wekelijkse pakket wil de diaconie graag de collecte op 10 oktober  onder de aandacht brengen. Van harte aanbevolen. 
De diaconie

De strijd van Oegandese vrouwen tegen huiselijk geweld 
Mensen die met veel geweld te maken krijgen, hebben vaak moeite mensen te vertrouwen en weer lief te hebben. Dertig jaar lang maakte de terreurgroep Het Leger van de Heer het noorden van Oeganda onveilig. Groepen gewapende mannen plunderden, moordden, verkrachtten en ontvoerden kinderen. Veel Oegandezen moesten vluchten en belandden in vluchtelingenkampen elders in het land. Ze lieten huis en haard en moestuin achter. Maar waar leef je dan van? 

Esthers 16-jarige broer werd er op uitgestuurd om de oogst van hun overhaast achtergelaten grond binnen te halen, nu 19 jaar geleden. Hij keerde nooit meer terug. Een wond die nooit heelt. Iedere familie heeft zo eigen trauma’s te verwerken. In 2006 konden mensen terugkeren naar hun dorp en geboortegrond. Hoe bouw je je bestaan weer op? Esther werd na terugkeer actief bij de vrouwenvereniging van de Orthodoxe Kerk. Vol trots laat ze zien wat ze afgelopen jaar in haar dorp bereikt heeft samen de andere vrouwen van haar kerk: ‘We verbouwen in deze gezamenlijke tuin cassave en sojabonen. We huren samen een ploeg om ons land te bewerken en een voorraadschuur voor onze oogst. Die verkopen we pas als de prijs goed is. We maken en verkopen kookpotten van rivierklei en we sparen iedere week samen. Na een jaar wordt de hele spaarpot uitgekeerd. De een koopt een geit, de ander kippen. We betalen het schoolgeld voor onze kinderen. Samen staan we sterk!’ 

Esther organiseert bijeenkomsten waarin de vrouwen hun plannen, ervaringen en problemen delen. Problemen zijn er genoeg. Veel mannen zijn aan de drank geraakt door al het geweld. Vrouwen en kinderen hebben daardoor te maken met huiselijk geweld. ‘Ik geef de vrouwen een cursus van een half jaar, waarin ik hen praktische dingen leer over voeding en hygiëne, maar ook alles om hun zelfvertrouwen te vergroten. Veel van onze vrouwen hier kunnen niet lezen en schrijven. Zij zijn een makkelijk slachtoffer van kwaadwillenden. Ze moeten leren wat hun rechten zijn, dat mannen hen niet mogen slaan, dat hun kinderen liefde en bescherming nodig hebben, dat onderwijs heel belangrijk voor hen is.’ Zondag 17 oktober wordt in de wijkgemeenten Immanuel, Hof van Delft en Vierhoven gecollecteerd voor vrouwen in Noord-Oeganda.
ZWO-commissies Immanuel, Hof van Delft en Vierhoven

Adieu…
Op 19 september j.l.is, na een langdurige ziekte, op 84-jarige leeftijd van ons heengegaan ons lid in ruste Grietje van Lent. Zij is ter ruste gelegd in Oud Kralingen. Grietje mag nu meezingen in het hemels koor. Ter nagedachtenis zongen we aan het slot van onze repetitie ‘De Heer is mijn herder’. Moge de Here de familie nabij zijn in het gemis.
Cantorij Vierhovenkerk

Amnesty-brieven en fairtrade producten
Vanaf 3 oktober zijn we weer op elke eerste zondag van de maand in de hal van de kerk te vinden voor de verkoop van fairtrade producten en Amnesty brieven. In de afgelopen periode konden we de Amnesty International-brieven alleen per e-mail aanbieden. Gelukkig hebben veel mensen in deze tijd de brieven zelf verstuurd. We zullen, voor wie er prijs op stelt de brieven ook per e-mail blijven aanbieden. Zo kunt u ook schrijven wanneer u die zondag de verkoop hebt gemist. 

In deze maand oktober schrijven we brieven aan de autoriteiten in Cambodja voor vrijlating van een zestal milieuactivisten. We schrijven ook naar Burundi met het verzoek om de aanklacht tegen mensenrechtenadvocaat Tony Germain Nkina te laten vallen en hem onmiddellijk vrij te laten. De derde brief gaat naar de Egyptische president al-Sisi, die we oproepen om de oppositieleden Fouad, Moanis en El-Elaimy vrij te laten. Wilt u meeschrijven en de brieven ontvangen, stuur dan een e-mail aan: evert.vanbokhors@gmail.com
Anneke Schipper en Evert van Bokhorst