Protestants Kerkblad Delft - 18

het wijknieuws van wijkgemeente Vierhoven van 26 oktober 2013

Bij de dienst van zondag 27 oktober
Wie vindt niet dat hij op de goede weg is? De meeste mensen lijkt mij. Want anders zouden ze wel iets anders doen. Je vindt dat je goed bezig bent, want anders heb je geen leven. Dus je bent in je eigen ogen goed, rechtvaardig. Dan is de gelijkenis voor zondag 27 oktober aan veel mensen gericht. Jezus vertelt haar namelijk met het oog op hen die zichzelf rechtvaardig vinden. Maar Hij voegt er wel iets aan toe: en die anderen minachten. Is het één een logisch gevolg van het ander? Of hoeft zelfvertrouwen niet samen per se samen te gaan met laatdunkend te denken over de ander? We zullen er eens over nadenken. Deze dienst staat in het teken van de doop van Stan Feijen, zoon van Liesbeth en Chris. Ze gaan ons binnenkort verlaten maar wilden Stan graag in onze kerk ten doop houden. Wellicht dat zij nog door hun suggesties de dienst een andere wending geven, de zojuist genoemde evangelielezing komt in ieder geval aan de orde
Ds. David Knibbe

Zondag 27 oktober
Tienerdienst: ‘Waar zul je je niet snel voor schamen?’
Moeder zit met dochtertje op bankje in het park. Dochtertje zegt tegen de meneer die ook op de bank zit: ‘Ik geloof in Jezus en kom in de hemel’. De man kijkt het meisje belangstellend aan. ‘Als u niet gelooft dan komt u in de hel’. De moeder kijkt.     beschaamd.
Tieners zitten in een kantine. Een jongen zegt tegen een meisje: “Hé jij bent toch christen. Christenen bidden toch voor het eten?” Vervolgens roept hij: “Jongens iedereen even stil zijn, ze moet even bidden voor ze gaat eten”. Het meisje kijkt.     Hoe kijkt ze, wat doet ze?
Schamen komt eenmaal voor in Genesis (Gen. 2:25) en opmerkelijk genoeg niet in Genesis 3 terwijl je het daar verwacht (vgl. Gen 2:25, 3:7 en 3:21).
De leiding van de tienerdienstcommissie

In memoriam
Femmy Marie Kranendonk-Akkerman * 29 april 1926 †.12 oktober 2013
Op zaterdag 12 oktober overleed Femmy Marie Kranendonk-Akkerman in de hospice te Wassenaar, zij werd 78 jaar. Een betrokken gemeentelid die in het verleden onder andere leiding gaf aan de zondagsschool in de Marcuskerk. Met haar man Ab, die op 60-jarige leeftijd overleed, was zij betrokken bij het Conciliair Proces en de protesten tegen de kernwapens. Femmy was een kunst- en muziekliefhebster en bezocht met vriendinnen musea en concerten. Ze zong zelf jarenlang bij de zang- en oratoriumvereniging Cantarella. Enkele jaren geleden moest ze afhaken vanwege haar ogen die steeds slechter werden. In de kerk ontving ze de liedteksten met grote letters en kon ze toch meezingen. Thuis gebruikte zij de Naardense Bijbel van Pieter Oussoren. Toen haar drie zoons het boek zochten vonden ze het vol blaadjes, getuige van een intensief gebruik. Uit die vertaling werd op 18 oktober in de dienst van woord en gebed, voorafgaande aan de begrafenis op Jaffa, 1 Korintiërs 13 gelezen. Haar buurman, Bas de Vroome, met wie ze een goed contact onderhield en die vooral het laatste jaar veel voor haar deed, bespeelde het orgel. Wij bidden haar zoons, schoondochter en drie kleinkinderen vrede toe, dat haar nagedachtenis hen en allen die haar gekend hebben tot zegen mag zijn.
Ds. M. Visser

Viering van Schrift en Tafel in woonzorgcentrum Abtswoude
Op woensdag 6 november bent u weer van harte welkom in de aula van woonzorgcentrum Abtswoude om de viering van Schrift en Tafel bij te wonen. De viering staat in het teken van de Voleinding: over God die het laatste woord heeft in ons leven en in deze wereld.
De voorganger is ds. Jurjen G. Fennema en het orgel wordt bespeeld door Jeanne Bouwmeester.
De inloop is vanaf 15:30 uur. Er wordt u dan een kopje koffie of thee aangeboden. Aansluitend begint de viering om 16:00 uur. Wilt u gehaald en gebracht worden, laat het uw bezoekmedewerker dan even weten.
Namens de bezoekmedewerkers van de kern Voorhof 4,
Ds. Jurjen G. Fennema

Lb (Liedboek)
Op maandag 14 oktober verzorgden de cantorij, dirigent Wim Loef en organist Christo Lelie een presentatie van het nieuwe Liedboek waar je ‘U’ tegen zegt. De vonken spatten er vanaf. 
In hoog tempo werden de toehoorders getrakteerd op een gevarieerde selectie liederen, heerlijk om naar te luisteren en nog mooier om mee te zingen.
Zo krijg je echt zin in dat nieuwe Liedboek. Het zal nog wel even wennen zijn, maar met ingang van 20 oktober beginnen de regels op de lied- en tekstborden met de letters ‘Lb’. Vanaf nu heet het nieuwe Liedboek gewoon ‘het Liedboek’.
Wist u overigens -of hebt u al ontdekt?- dat er in het Liedboek niet alleen liederen staan, maar ook hele mooie teksten: gedichten en gebeden. Bedoeld om over te mediteren in gewijde stilte, om te overdenken en na te bidden.
De cantorij gaat een drukke tijd tegemoet om u, kerkganger, vertrouwd te laten raken met deze schat aan nieuwe liederen.
Ds. Jurjen G. Fennema

ZWO-maaltijd op zondag 10 november
Op zondag 10 november is er na de dienst weer een maaltijd in de Vierhovenkerk. De opbrengst van deze maaltijd is bestemd voor de ZWO-projecten in Zuid-Afrika (milieuvriendelijker koken en stoken en voorschoolse opvang van kinderen). Inschrijfformulieren liggen vanaf 27 oktober in de hal van de kerk.
ZWO-commissie

Voorbedenschrift
Iedere week ligt bij de ingang het voorbedenschrift gereed. U kunt hier uw voorbeden in verwoorden welke dan mee worden genomen in de kerkdienst.
Ds. M. Visser

Nog een impressie van de BazaarBij de dienst van 3 november
De gedachtenisdienst op de eerste zondag van november is een van de meest geladen en indrukwekkende vieringen van het jaar. Niet alleen omdat de namen worden genoemd van hen die ons het afgelopen jaar zijn ontvallen, maar ook omdat wij met Schrift en Tafel, met woord en gezang elkaar vasthouden en troosten. Voor elke dierbare overledene van het afgelopen kerkelijk jaar wordt een kaars aangestoken. De uitgenodigde nabestaanden vinden dat altijd een aangrijpend moment. Na afloop van de viering kunnen zij voor in de kerkzaal de kaars met daarop de naam van hun gestorven dierbare in ontvangst nemen uit handen van een van de predikanten.
Op zondag als deze is de kerk op zijn sterkst. Als een gemeenschap van mensen die vanuit hun geloof bewust naar elkaar omzien. Maar sterk is de kerk ook vanwege haar boodschap vol hoop en troost vanuit het geloof dat de dood weliswaar óns laatste woord is, maar niet hét laatste woord waarnaar het over is en uit. Dit laatste woord ligt in de mond van de God voor wie hemel en aarde, dood en leven geen scheiding kent.

De eerste Schriftlezing (2 Koningen 4, 17-37) verhaalt van een omkeerbaar rouwproces: opstanding hier en nu. Na een krachtig gebed tot God, kust de profeet Elisa het gestorven zoontje van de vrouw uit Sunem weer tot leven.
Maar er is ook opstanding daar en later, aan de andere zijde van dit leven. We worden getuige van het visioen in Openbaringen 7, 9-17. Over een toekomst, een plaats, een dimensie waar verdriet voorbij is. Een toestand waarvoor de Engelsen een prachtig mooi woord hebben: ‘comfort’ hetgeen meer betekent dan ‘troost’.
Maar het blijft niet bij woorden. We vieren ook het Heilig Avondmaal, de maaltijd ter nagedachtenis van Jezus die ons is voorgegaan naar een leven zonder einde.
Aan deze viering verleent de cantorij haar medewerking onder leiding van Wim Loef.
Ds. Jurjen G. Fennema

Inzameling voor de voedselbank
Op zondag 3 november vindt de jaarlijkse blikkenactie van de voedselbank plaats in de Vierhovenkerk. Dit jaar met als slogan: “Een BLIK waard(ig)”. 
De diaconie heeft besloten deze blikkenactie te laten samenvallen met de maandelijkse inzameling van houdbare producten, die op de avondmaalszondagen gehouden wordt. 
Deze keer worden vooral blikken ingezameld, omdat deze lang houdbaar zijn en niet breken.
Brengt u op zondag 3 november ook een blik mee naar de kerk? 
De diaconie

Uit de kerkenraad van 8 oktober 2013
Het bezinningsmoment is: “Beleid jeugdwerk”. Voor de 82 tieners (12-17 jaar) worden tienerdiensten en de catechese georganiseerd. In het Delftbreed jongerenwerk is veel tijd gestoken. Zondag 13 oktober is er een Lagerhuis-bijeenkomst met jongeren en hun ouders waarin ze in aparte groepen gaan praten over het imago van de kerk en geloofsopvoeding. Daarnaast worden de jongeren en hun ouders bezocht. De werkverslagen van ds. Knibbe en ds. Fennema worden besproken. Beiden gaan de bijscholing over 'een relevante preek' volgen.
Het moderamen wordt verkozen: 
mw. Hovius, dhr. Zelle, ds. Visser, dhr. Jansma en dhr. Plugers (scriba). 
In de tienerdienst van 29 september is een filmpje gemaakt waarin de jeugd geïnterviewd wordt over kinderrechten.
De diaconie meldt dat de bazaar van eind september succesvol was. Voor de collecte van 24 november wordt voorgesteld dat, in het kader van 'Kerk in de buurt', mensen kunnen kiezen tussen geld geven voor de voedselbank en/of een briefje inleveren om iemand te gaan bezoeken. 
De tweede Spinozakring is bij elkaar gekomen met 19 deelnemers. De eerste groep heeft 11 deelnemers. Ds. Knibbe doet verslag van de verhuizing van de wijkgemeente Immanuël naar de Wipmolen. Het verblijf in de Wipmolen stemt tot tevredenheid.
Ds. M. Visser

Leerhuis Woord en Beeld
Dinsdag 29 oktober zal Henk Wassink vertellen over de tweede helft van de Middeleeuwen (=gotiek t/m renaissance). De eerste keer ging het over de spanning tussen Woord en beeld (bijv. Iconen wel of niet) nu over de wisselwerking tussen Woord en beeld. Er is nog plaats voor een aantal belangstellenden.
Meldt u van te voren aan bij ds. M. Visser.

Basiscatechese voor leerlingen van groep 7 en 8
Maandagavond 4, (11 en 18) november van 19.15- 20.00 uur starten we met de tweede serie van drie avonden. Onderwerpen zijn: de kerkdienst en wie er een rol in spelen en over de doop.
Informatie en aanmelding bij ds. M. Visser.

Soos Vierhovenkerk 12 november 14.00 uur
Hier sta ik!
Eindelijk is het dan zover en zal de moderne Luther in ons midden staan. 

Een spectaculair optreden van Kees van der Zwaard dat meer dan de moeite waard is om te beluisteren en te zien 

(zie ook het artikel op pagina 6-7 in het kerkblad).

Ds. M. Visser

Inleveren kopij
Tot woensdagmorgen 30 oktober 8 uur bij de wijkredactie.
PKD 19 verschijnt op zaterdag 9 november.
Leen van den Berg

Giften
Van NN € 300,-- (100,-- voedselbank via wijkdiaconie, 100,-- wijkdiaconie en 100,-- wijkkas). Hartelijk dank.
Ds. M. Visser

Agenda
29 oktober 20.00 uur Leerhuis Woord en Beeld
28 oktober 20.00 uur vergadering kindernevendienstcommissie
31 oktober 20.00 uur (do.) moderamen Vierhovenkerk
31 oktober 20.00 uur bijeenkomst tweede (nieuwe) Spinozakring
04 november 19.15 uur basiscatechese Vierhovenkerk 
05 november 20.00 uur bijeenkomst O J (oudere jongeren) gesprekskring
12 november 14.00 uur Soos-Vierhovenkerk, Hier sta ik!
13 november 20.00 uur GGL-in A-majeur, WMO, de Prez, (Marcuskerk)