Protestants Kerkblad Delft - 18 2014

wijknieuws wijkgemeente Vierhoven van 25 oktober

Bij de diensten
Zondag 26 oktober 
Op deze Nationale Bijbelzondag wordt Matteüs 22:34-46 gelezen. Het gaat over twee zaken. Allereerst wordt aan Jezus een vraag gesteld over het grootste gebod in de wet. Het antwoord van Jezus wordt de samenvatting van de wet genoemd. “Heb de Heer, uw God lief met heel uw hart met heel uw ziel en met geheel uw verstand. Dat is het eerste en grootste gebod. Het tweede is daaraan gelijk: heb uw naaste lief als uzelf.”
Vervolgens stelt Jezus een aantal vragen over de Messias, wie is hij? In Matteüs 21:15 wordt Jezus toegezongen als ‘zoon van David’. Van wie is de Messias een zoon? In Matteüs 22:44 citeert Jezus Psalm 110:1. “De HEER spreekt tot mijn heer: ‘Neem plaats aan mijn rechterhand, ik maak van je vijanden een bank voor je voeten.' Psalm 110 wordt telkens gelinkt aan de Messias: in Matteüs 26:64 refereert Jezus opnieuw aan deze psalm. 
In Matteüs 22:45 stelt Jezus de vraag: “Als David hem dus Heer noemt, hoe kan hij dan zijn zoon zijn?” Niemand wist het antwoord op Jezus’ vraag. En het is ook een lastige. Maakt Jezus/Matteüs hier een sprong naar die andere zoon, de Mensenzoon uit het boek Daniel (7:13)? Hoe denken wij over de Messias?
Ds. Marco Visser

Tienerdienst zondag 26 oktober 
Word ik onrustig, het doet mij niet zoveel of ik word er bang van? Wat doet het met je als je hoort dat ergens mensen elkaar kwaad doen? Lig je er wakker van als mensen geen eten hebben? Dit stellen we in de tienerdienst aan de orde. Er komt een sketch, een lied over een president, we bekijken de rol van social media in het propaganda maken voor eigen zaak, we lezen uit de Bijbel hoe Jezus met geweld omgaat. Het wordt een spannende dienst. En we hebben jou nodig! Welkom om tien uur in de tienerdienst in de tiende maand oktober, maar wel op zondag de 26e!
Ds. David Knibbe

Creativiteit voor en in het huis van de Heer 
Maandag 3 november van 14.00 tot 16.00 uur kunt u meedoen om naar aanleiding van een Bijbeltekst een schilderij, tekening of collage te maken in de Vierhovenkerk. Het thema is Matteüs 25:14-30 (gelijkenis van de talenten). We lezen een Bijbeltekst, wisselen van gedachten hierover en werken die vervolgens creatief uit. Op één van de volgende zondagen wordt deze tekst in de preek behandeld en kunnen de creatieve werkjes in de kerk worden gehangen. Wilt u meedoen? Aanmelden kan bij: Anneke Scheper. Informatie bij Anneke Scheper, ascheper@casema.nl (015-213 3395) of ds. Marco Visser, mvisserabc@gmail.com, (015-257 7147).
Anneke Scheper

Gemeenteavond over Jong-zijn in de Vierhovenkerk
Christelijk geloof, kerk en jongeren, het lijken wel chemische stoffen die zich lastig laten mengen. Vierhoven weet maar een handjevol jongeren te bereiken. Wat zullen wij daar van zeggen? Kan er chemie ontstaan tussen kerk en jongeren? 
De één reageert betrekkelijk zorgeloos: “Herinner je jouw eigen jonge jaren. Toen had je het zelf ook moeilijk met je geloof en met de kerk. En zie, het is goed gekomen met jou in de kerk. Er is niets nieuws onder de zon: je bent jong en je wilt niet.”
Een ander denkt dat er meer aan de hand is en wijst naar kerken met veel jongeren: “Wat hebben zij dat wij niet hebben? Blijkbaar kan het: een kerk die jongeren weet te boeien en aan te spreken.”
Een derde legt het probleem weer ergens anders: “Wanneer de ouders worstelen met vragen als ‘Hoe vertel ik het mijn kinderen?’ en ‘Wat valt er te antwoorden als ik het voor mezelf niet eens kan verantwoorden?’, dan hoef je van de jongeren niet op veel enthousiasme te rekenen.” 

Grote kans dat u iets van het bovenstaande herkent. Misschien stelt u zich wel de vraag: Jeugdwerk, is daar niet genoeg over geschreven en gesproken? Waarom zou ik
naar deze gemeenteavond toegaan? Kortom, voldoende argumenten om thuis te blijven. Toch wil we u uitnodigen om bij deze gemeenteavond aanwezig te zijn:
  1. Ben jijzelf een jongere en weet jij waar het aan schort, kom dan en lucht je hart. Mocht je dat te eng vinden, of heb je sport of muziek of teveel huiswerk, geef je ouders een briefje mee of stuur een mailtje (jgfennema@versatel.nl).
  2. Ben jij de ouder van één van de jongeren van Vierhoven, kom dan en deel je ervaring. Je zult merken: gaandeweg groeit het élan. Hebben we niet daaraan juist behoefte?
  3. Ben jij ouder qua leeftijd maar (nog) geen ouder van kinderen uit die leeftijd, kom dan ook, want heen vliegt de tijd en regeren is vooruitzien. Voor je het weet heb je een kind in die leeftijdsgroep.
  4. De rest van de gemeente is ook van harte welkom. Het is nuttig om met elkaar te denken over de stelling ‘Ruimte geven aan jongeren betekent ruimte maken voor jongeren’. Wat betekent dat en hoe gaan we dat doen?
Het doel van de avond is te komen met praktische voorstellen voor de korte en langere termijn. Geen theorieën, maar stapjes in de goede richting. Jeugd ... het zal ons samen een zorg zijn!
Datum: 4 november om 20.00 uur in de Vierhovenkerk
De kerkenraad

Cheque voor muziekinstrumenten 
Op zondag 12 oktober nam Fatima Payan Molina uit Esteli in de Vierhovenkerk een cheque in ontvangst van de Raamstraatkerk. Dit was de opbrengst van een collecte voor muziekinstrumenten voor de muziekschool in Esteli. De cheque werd aangeboden door Lia van der Heijden en Leonie Zweekhorst.
Dick de HaasZondag 2 november
Op deze zondag worden de namen genoemd van hen die ons het afgelopen jaar zijn ontvallen. Mensen, broeders en zusters, die ons ieder op hun eigen wijze voorgingen in het geloof. De één uitgesproken en vol passie, de ander stilzwijgend, vertrouwend op de Heer. De één zoekend en speurend naar het oprechte in dit leven, de ander met een rustig kalme moed. We lezen twee gedeelten uit de Schrift, Jesaja 60:1-3, 17-22 en Matteüs 5:1-12. Een derde lezing wordt gezongen door en met de cantorij, LB 725. Het lied vertelt over de heiligen die ons zijn voorgegaan en nu rond de koning staan. Wij gedenken ook de mensen die eerder overleden zijn of die niet met naam genoemd werden. Het slotlied is LB 416, ‘Ga met God en Hij zal met je zijn’. 
Voor en na de dienst is er gelegenheid om een lichtje te ontsteken op de kaarsen-/devotietafel bij het gedenkbord.
Ds. Marco Visser

Viering van Schrift en Tafel in woonzorgcentrum Abtswoude
Op woensdag 5 november bent u weer van harte welkom in de aula van woonzorgcentrum Abtswoude om de viering van Schrift en Tafel bij te wonen.
Voorganger: ds. Jurjen G. Fennema, organiste: Jeanne Bouwmeester.
Inloop: vanaf 15.30 uur. Er wordt u dan een kopje koffie of thee aangeboden. De viering begint om 16.00 uur. 
Namens de bezoekmedewerkers van de kern Voorhof 4,
Ds. Jurjen G. Fennema

Sociëteit 
Dinsdagmiddag 28 oktober is Henk Tetteroo onze gast. Hij is neerlandicus en leraar Nederlands en heeft 35 jaar in het onderwijs gewerkt. Hij verzorgt een lezing over onze streektaal. In Delft en omgeving spreken mensen in streektaal. Lang niet iedereen en in steeds mindere mate, maar toch!
Over de streektaal van Delfland heeft hij twee boeken geschreven: “Kreen en gruizig” en “Wonen in woorden”. Hij schrijft over de deels andere woorden, woordvorming en zinsbouw. In zijn voordracht gebruikt hij zijn beide boeken als leidraad. Na zijn lezing kunt u zijn boeken kopen.
U bent van harte uitgenodigd. Vanaf half twee bent u welkom.
Het sociëteitbestuur

Gebedsgroep
De gebedsgroep is op dinsdag 28 oktober van 19.00 tot 19.45 in de Vierhovenkerk. 
Els Alblas


Kindernevendienst
26 oktober Mozes op berg Sinaï
2 november Lange reis naar Kanaän

Wereldwinkel en Amnesty brieven
We schrijven op zondag 2 november brieven aan de autoriteiten in Mexico, Oekraïne en Japan voor een aantal schrijnende gevallen van persoonlijk onrecht. Schrijft u mee? We zien u graag bij onze stand in de hal voor de brieven en een keus van deels nieuwe fair trade artikelen uit de Wereldwinkel.
Anneke Schipper en Evert van Bokhorst

Mark Rothko
De commissie Kunst en Kerk wil op zaterdag 29 november de tentoonstelling van Mark Rothko in het gemeentemuseum in Den Haag bezoeken. Er is een gids gereserveerd voor een rondleiding (maximaal 20 personen). Zie voor meer informatie en aanmelding het vorige kerkblad.
Karel Heitkamp

Basiscatechese voor kinderen van groep 7 en 8
De te bespreken onderwerpen voor het najaar zijn veranderd. De basiscatechese gaat gaan over Bijbelse verhalen. De eerste avond gaat het over gelijkenissen. Vervolgens komen wonderen en waterverhalen aan bod. De overige drie keren gaan over Mozes, David en Jesaja.
Data: maandagavond: 3, 10, 17 en 24 november, 1 en 8 december
Plaats en tijd: van 19.15 tot 20.00 uur in de Vierhovenkerk
Aanmelden vóór 27 oktober. Informatie en aanmelding bij: ds. Marco Visser.
Ds. Marco Visser

Giften
€ 50,00 van familie Z. voor wijkkas, € 110,00 van familie B. (€ 50,00 voor de wijkkas en € 60,00 voor de wijkdiaconie). Hartelijk dank voor uw giften.

Inleverdatum kopij 
PKD 19 verschijnt op zaterdag 8 november. Kopij kan tot dinsdag 28 oktober 19.00 uur worden ingeleverd. Het e-mailadres is wijkredactie.vierhoven@gmail.com

Kerstgroet voor Esteli
Afgelopen maand heeft ds. Marco Visser Skype-contact gehad met de Guadalopekerk in Esteli. Een idee was om aan gemeenteleden in Esteli en in Delft te vragen wat Kerst voor hen betekent. Wij willen u graag uitnodigen om dit in vijfhonderd woorden op te schrijven. Voor kerst willen wij dat delen met de gemeente in Esteli. Wie doet mee? Meer informatie bij ds. Marco Visser (mvisserabc@gmail.com) of Dick de Haas (dickdehaas@gmail.com).
Dick de Haas