Protestants Kerkblad Delft - 18 2015

wijknieuws van wijkgemeente Vierhoven van 31 oktober 

Bij de diensten
Zondag 1 november
Op Allerheiligen noemen we de namen van hen die ons in het geloof zijn voorgegaan. De Schriftgedeelten zijn Psalm 138 en Matteus 5:1-12. 

De cantorij onder leiding van Wim Loef verleent haar medewerking. De cantorij draagt lied 733 aan. Het eerste couplet luidt: "Vrienden die zijn overleden, al wie ons zijn voorgegaan, vouw ze samen in de vrede van uw ene naam." 
Het slotlied is lied 416: "Ga met God en Hij zal met je zijn." Voor en na de dienst is er gelegenheid om een lichtje te ontsteken op de kaarsen-/devotietafel bij het gedenkbord.
Ds. Marco Visser

Viering van Schrift en Tafel in woonzorgcentrum Abtswoude
Op woensdag 4 november bent u weer van harte welkom in de aula van woonzorgcentrum Abtswoude om de viering van Schrift en Tafel bij te wonen.
Voorganger: ds. Marco Visser, organiste: Jeanne Bouwmeester.
Inloop: vanaf 15.30 uur. Er wordt u dan een kopje koffie of thee aangeboden. De viering begint om 16.00 uur. 
Namens de bezoekmedewerkers van de kern Voorhof 4,
Ds. Marco Visser

Zondag 8 november
In deze dienst gaat ds. P. van der Burg voor.

Kindernevendienst
1 november David en Goliath
8 november David vlucht voor Saul

Een goede buur….
Op 12 november aanstaande wordt op veel plekken in Nederland, en ook in Delft, de Dag van de Dialoog gehouden. Overal zullen groepjes mensen samen aan tafel komen om elkaar te ontmoeten. Ervaring van vorige jaren leert dat dit bijzonder mooie en waardevolle ontmoetingen zijn. Mensen van allerlei achtergrond stellen zich open om naar elkaar te luisteren en iets van zichzelf met de ander te delen. Zo beleven we verbinding en onderlinge betrokkenheid. Ook in de Vierhovenkerk hopen we weer ‘een tafel’ te organiseren. Het thema is deze keer ‘Een goede buur’. Zeer aansprekend gezien de nog vers in ons geheugen liggende startzondag over ‘wie is mijn medemens?’. Hebt u zin om mee te doen of om meer te weten te komen, kijk dan op de website http://www.delftindialoog.nl of neem contact op met Jasper van der Kooij (jasper@vdkooij.org) of Neely de Ronde (nderonde@kpnmail.nl).
Neely de Ronde


Waarom thuis ook kiezen voor zonnepanelen?
“De zon schijnt gratis en ik kan daarmee besparen op stroomkosten!” of “Dan ben ik minder afhankelijk van fossiele brandstoffen en stoot ik minder CO2 uit.” Dat zijn veelgehoorde reacties bij navraag bij kerkleden naar hun motivatie voor zonnepanelen. Een belangrijke reden is bovendien: “Goed rentmeesterschap van de aarde, die wij van God gekregen hebben.” 

Handelen naar geloofsbelijdenis
De geïnterviewden laten graag een aarde aan onze kinderen na die ook voor hen bewoonbaar is. “Zo belijden we ons geloof, door ook in de praktijk daar naar te handelen. Hiermee verkleinen we onze ecologische voetafdruk.” 
Sommige gemeenteleden kozen 12 jaar geleden al voor zonnepanelen. “Het energiegebruik in mijn huis had ik eerder al verlaagd door te isoleren en duurzame verlichting te plaatsen.” Anderen werden extra enthousiast vanwege de financiële voordelen. “Zonnepanelen werden met subsidie aangeboden.” En het is gewoon leuk om te zien hoeveel zonne-energie je op een zonnige, lange dag kunt opwekken!
De zonnepanelen werden en worden ook steeds goedkoper en beter. Zo komen er steeds meer zonnepaneleneigenaars bij. De informatieve presentatie bij de laatste startzondag trok weer enkele mensen over de streep!

Zonnepanelen op de Vierhovenkerk
Nu is de Vierhovenkerk zelf aan de beurt! De toezeggingen komen binnen. De stand van zaken wordt op de zonnepanelenmeter in de kerk wekelijks bijgewerkt. En de actie gaat door! 

Tot eind november kunt u uw toezegging mailen naar Bauke Zelle, bzelle@pgddelft.nl of uw antwoordformulier stoppen in de doos in de kerk naast de zonnepanelenmeter. We hopen met elkaar het bedrag van €15.000 op te brengen (inclusief het aandeel van de bazaar). Vervolgens staan er straks 72 mooie zonnepanelen op het dak van de kerk die het grootste gedeelte van ons elektrische jaarverbruik produceren!
Namens de zonnepanelen-commissie, Henny Melis

Vraag & antwoord Zonnepanelen
De Vierhovenkerk verbruikt 16.000 kWh elektriciteit per jaar. Waarom is ons elektriciteitsgebruik zo hoog?
Dit elektriciteitsgebruik is binnen Delft niet uitzonderlijk: het is vergelijkbaar met de Marcuskerk en Hofkerk. Vanuit een ander duurzaamheidsoogpunt gooien we geen producten, zoals onder andere lampen, de koelkast, de vaatwasser en de waterkokers weg die nog goed zijn. Verhuur van het gebouw levert inkomsten, maar vraagt ook om elektriciteit. 

Waarom willen we negentig procent van het verbruik zelf opwekken, niet vijftig of honderd procent?
Om onze CO2-uitstoot zoveel mogelijk te beperken moeten we alle zeilen bijzetten. Daarom gaan we voor het optimale resultaat: bijna alles zelf duurzaam opwekken! Meer opwekken dan ons verbruik is financieel niet aantrekkelijk.

Is mijn gift aftrekbaar van de belasting? 
Een grote bijdrage per persoon, meer dan bijvoorbeeld in een collecte wordt gegeven, ontvangen we liever digitaal op onze rekening dan contant. Door het geld over te maken is uw bijdrage bovendien aftrekbaar van de belasting, aangezien de kerk is aangemerkt als ANBI-instelling.

Wat is de terugverdientijd van de zonnepanelen?
Als we samen €15.000 bijeenbrengen, gaan we een renteloze lening voor de overige €10.000 aan. Die lening wordt dan terugbetaald met de vermeden elektriciteitskosten van €2.400 per jaar. Dat betekent dat we na ongeveer vier jaar alles hebben afgedragen. Vervolgens betalen we geen elektriciteitskosten meer gedurende de rest van de totale vijfentwintigjarige levensduur van de zonnepanelen. 
Wanneer u de terugverdientijd beziet vanuit de totale investering van € 25.000 komt de netto terugverdientijd op elf jaar. Deze periode vindt het College van Kerkrentmeesters te lang om de investering zelf te dragen. Met onze toezeggingen van € 15.000 verkorten we deze periode dus naar vier jaar!

Vraagt de kerk ook btw terug? Bij particulieren kan dat namelijk gunstig zijn.
De kerk is een instelling die ook bijvoorbeeld zalen verhuurd. Zodra we btw willen terugvragen, betekent dat dat we als ‘onderneming’ te boek komen te staan. Dan moeten we onze omzet doorgeven, daarover belasting betalen als die boven de grens komt, moeten we ook btw gaan afdragen bij verhuur. Daarnaast is de administratie erg veel werk en omslachtig, we moeten dan inkoopartikelen als koffie en thee apart gaan bijhouden voor kerkelijk verbruik en verhuur. 

Meer vragen?
Antwoord op andere vragen vindt u via www.vierhoven-delft.nl. Nog verder nieuwsgierig? Andere vragen zijn welkom bij Gabrielle Uitbeijerse via fair.groen@gmail.com of 06-10782163.
Gabrielle Uitbeijerse
Uit de wijk
Dankbetuiging
Via deze weg wil ik allen die mij gedurende mijn verblijf in het ziekenhuis of bezochten of via een kaart lieten weten mee te leven hartelijk bedanken. Het is verwarmend te merken hoe de gemeente van de Vierhovenkerk naar elkaar omziet. Ik wens u allen goede gezondheid toe. 
Adrie Okkerse

Wereldwinkel verkoop en Amnesty brieven schrijven 
Opnieuw dank aan alle schrijvers die meededen aan de Amnesty brieven: Op zondag 11 oktober schreven we weer 75 brieven! Een mooi resultaat. 
Op 8 november schrijven we weer voor een aantal schrijnende gevallen: in China, Iran en Indonesië. Schrijft u ook mee? We zien u graag bij onze stand in de hal voor de Amnesty brieven en voor een keus van fair trade artikelen uit het assortiment van de Wereldwinkel.
Anneke Schipper en Evert van Bokhorst


Sociëteit Vierhovenkerk: de Bijbel herschrijven
De Bijbel herschrijven, zou dat kunnen? Zou dat mogen? De auteur van het boek Jubileeën vond van wel. Het boek ontstond in de tweede eeuw voor Christus in Israël en komt niet voor in de ons bekende Bijbelse canon, maar wel nog in die van de Ethiopische kerk. In een raamvertelling wordt de Bijbelse geschiedenis uit de boeken Genesis en Exodus (van de schepping tot aan de openbaring van de wet op de Sinai) naverteld. 

Kenmerkend voor deze hervertelling is dat het boek bepaalde onderdelen weglaat, toevoegt of verandert. Op deze manier ontstond een nieuw opzichzelfstaand literair werk. Het was de bedoeling van de auteur van het boek Jubileeën om een tekst te maken die als gezaghebbend zou worden beschouwd en waarin bepaalde onduidelijkheden die in de Bijbelse tekst voorkomen zouden worden opgelost. Ook moest dit boek een duidelijke theologische boodschap hebben. 

Tijdens de sociëteitsbijeenkomst op 10 november zal worden verteld over de geschiedenis en theologische achtergrond van het boek Jubileeën. Ook zal aan de hand van een tekstvoorbeeld worden geïllustreerd hoe de auteur te werk is gegaan bij het herschrijven van de Bijbelse tekst en wat hij daarmee beoogde. 
Anke Dorman

Gebedsgroep
Dinsdag 10 november van 19.00 tot 19.45 uur is er gebedsgroep in de Vierhovenkerk. Kom gerust een keer mee bidden!
Els Alblas

Warme maaltijd en film
Op 15 november is er van 12.00 tot 13.30 uur een warme maaltijd. De intekenlijsten liggen op zondag 31 oktober in de kerk. Iedereen is welkom. De vrijwillige bijdrage is €5. De meeropbrengsten gaan naar het ZWO-project Ujamaa in Zuid-Afrika.
Daarna is er een film: Life of Pi. Het verhaal is gebaseerd op het gelijknamige boek van Yann Martel. De film won op 24 februari 2013 vier Oscars, nadat hij elf keer was genomineerd. Na afloop van de film drinken we koffie en praten we kort na.
Henny Melis

Bazaar in 2016
Hebt u al een nieuwe agenda? Is het een idee de volgende data vast te noteren? De bazaarcommissie heeft besloten in 2016 de bazaar te houden op vrijdag 30 september en zaterdag 1 oktober. We kunnen weer gaan sparen voor volgend jaar!
De bazaarcommisie

Ubuntu-kraam
Heeft u de UBUNTU-kraam in de hal van de kerk al zien staan? Deze kraam staat in het teken van iets doen voor elkaar, vandaar de naam UBUNTU: ‘Menselijk worden door anderen’. U kunt iets doen voor een ander, waarvoor u een kleine bijdrage vraagt. Na aftrek van eventueel gemaakte kosten is de opbrengst voor het werk van Hanna Wapenaar in het Ujamaa Centre in Zuid-Afrika. 

Hanna is als theologe uitgezonden. Wat dat voor haar betekent, verwoordt ze als volgt: "Uitgezonden worden betekent voor mij dat ik niet zomaar naar Zuid Afrika ga om daar te werken en bij te dragen aan de gemeenschap daar. Ik word vanuit een gemeenschap in Nederland uitgezonden en daarin schuilt ook een opdracht en een belofte. Ik ben niet alleen, ik ben deel van een gemeenschap, daarmee ben ik verbonden, dat werkt ook andersom en van twee kanten komt ook de belofte. Met mijn werk mag ik bijdragen aan de gemeenschap hier in Nederland. Dus, mensen uit Zeeuws Vlaanderen, Delft en Nootdorp, ik werk voor en met jullie. Alles wat ik leer en doe en meemaak wil ik met jullie delen."

Een voorbeeld van die ervaringen die Hanna met ons deelt zijn de interviews met groepen die met Ujamaa gewerkt hebben: Het is heel boeiend om van deze mensen te horen wat Ujamaa voor hen gedaan heeft - "Ujamaa heeft me laten inzien dat God van mij houdt, ook al ben ik HIV positief, God houdt van mij, ook al zegt de kerk soms het tegenovergestelde, geeft mij geen plek, God houdt van mij."
Over onze actie zegt Hanna: "In Delft hebben ze een kraam gemaakt waarin mensen diensten en spullen kunnen aanbieden. De opbrengst is voor het Ujamaa Centrum, prachtig idee!" Zondag 1 november kunt u in de collecte het werk van Hanna steunen. 
ZWO-commissie

Nieuwe zendingskalender
De eerste zendingserfgoedkalender werd in 2015 met succes geïntroduceerd. Dat gaf de moed en inspiratie om op het ingeslagen pad door te gaan. De zendingskalender 2016 is gesierd met de befaamde afbeeldingen uit de Jesus Mafa serie uit Noord-Kameroen. De prijs van de kalender is €9 en kan besteld worden door in te schrijven op de intekenlijsten die op een tafel in de kerk liggen.
ZWO-commissie

Inleverdatum kopij
PKD 19 verschijnt op zaterdag 14 november. Kopij kan tot dinsdag 3 november 19.00 uur worden ingeleverd. Het e-mailadres is wijkredactie.vierhoven@gmail.com.