Protestants Kerkblad Delft - 18 2017

wijknieuws van wijkgemeente Vierhoven van 21 oktober

Bij de diensten
Zondag 22 oktober 
- God ziet om naar de mens die roept (Psalm 130)
Hagar en Ismaël, moeder en zoon, daar gaat het over op de kindernevendienst. In Genesis 21 (verzen 8-21) staat deze geschiedenis. Sara baarde in hoge ouderdom een zoon. Hij krijgt de naam Izaäk. Sara merkt dat Ismaël haar zoon bespot. Waarom Ismaël dat doet staat er niet. Sara wil dat Abraham moeder en zoon wegjaagt. Abraham heeft daar grote moeite mee. Na bemiddeling van God doet Abraham het toch. Hij stuurt Hagar en Ismaël de woestijn in. Hij vertrouwt op God die zegt: ‘Ik zal Ismaël tot een groot volk maken.’ In Genesis 16 lezen we dat God het voor Hagar, een Egyptische slavin opneemt. Zij was ook toen de woestijn ingezonden door Sarai. Nu ziet God om naar Ismaël. De geschiedenis lijkt dramatisch te eindigen. Ismaël sterft bijna en Hagar huilt. Ze kan het niet aanzien. God hoort de roep van Ismaël en redt hem van de dood. Zoals God de stem van Israël hoorde in Egypte (Exodus 2:23), zo nu van Ismaël. Een Joods commentaar leert bij Genesis 21:16-17: “Het gebed van de zieke is krachtiger dan het gebed van anderen voor hem of haar. Het gebed wordt eerder aangenomen.” En dit geheim is groot.
Ds. Marco Visser

Stadswandeling voor ZWO-project
Op zaterdag 21 oktober is er een stadswandeling met als gidsen Rie Wien en Marieke Smit. De stadswandeling begint om 15.00 uur op het Agathaplein en heeft als thema “Vrouwen in Delft”. Onderweg wordt er onder andere stilgestaan bij Jonkvrouw Ricardis, Agneta van Marken-Matthes, Geertruid van Oosten, Clara van Sparwoude en Maria Duyst van Voorhout.
De kosten bedragen € 5,00. De opbrengst is bestemd voor het ZWO-project van Hanna Wapenaar in Pietermaritzburg, Zuid-Afrika. De wandeling wordt georganiseerd door de ZWO-commissies van de Hofkerk en Vierhovenkerk. Intekenlijsten liggen in de hal van de kerk of u bent van harte welkom om 15.00 uur op het Agathaplein.
ZWO-commissies Vierhovenkerk en Hofkerk

Vierhovensociëteit met “De Goudse Glazen deel 2”
Jan Pothof heeft in januari van dit jaar deel 1 van de Goudse Glazen toegelicht. Er is zoveel over te vertellen, dat we hem voor de tweede keer uitgenodigd hebben. Dinsdag 24 oktober van 14.00 tot 16.00 uur is hij opnieuw in de Vierhovenkerk met zijn prachtige beelden. 
“Op deze middag reizen we opnieuw naar Gouda. Kort na het begin van onze jaartelling reisde een hoge ambtenaar uit Ethiopië, van wie we de naam niet kennen, langs de weg van Jeruzalem naar Gaza. Hij zat hardop te lezen in een oud joods boek, dat hij bij een bezoek aan Palestina had gekocht. Filippus de Evangelist hoorde dat en vroeg: ‘Begrijpt u wat u daar leest?’ Zonder mij iets te verbeelden hoop ik met u langs de oude glazen van die oude Sint Janskerk te wandelen. Graag wil ik u vertellen over de schitterende voorstellingen van de glazen. De hoeveelheid gebrandschilderd glas is zo overweldigend, dat de meeste bezoekers/luisteraars zich gewoonlijk beperken tot het in bewondering ernaar te kijken. Maar begrijpt u wat u daar leest en ziet? Na een korte introductie blijven we stil staan bij twee glazen onder het thema van de geboorte van Johannes de Doper en de Eerste vrouw in het Nieuwe Testament. Maar we beginnen met het glas van de Kamerling uit Ethiopië. Kom, kijk en luister u zult verbaasd en verwonderd zijn van de schoonheid van het gebrandschilderd glas.” 
Iedereen is welkom. Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld. 
Het sociëteitsbestuur 

Gebedsgroep
Dinsdag 24 oktober van 19.15 tot 20.00 uur komt de gebedsgroep bijeen in de Vierhovenkerk. Verzoeken voor voorbeden kunt u van tevoren melden op telefoonnummer (015) 262 2444. Jongeren en ouderen zijn welkom om een keer mee te bidden!
Els Alblas

Taizé-vieringen stralen licht uit
Aan het begin van de vieringen brandt de paaskaars, het Licht van Christus. Dikwijls is er een lied dat gaat over dat Licht waarbij wij gelovigen leven. Het licht dat sterker is dan de duisternis (Psalm 139). Daarnaast branden er andere kaarsen. Zo’n licht kan het symbool zijn voor de Schrift. De Schrift is immers als een licht op ons pad (Psalm 119:105). Het kan ook het symbool zijn van de liefde van Christus die als een warm vuur is. Een vuur dat nooit meer dooft.
De komende Taizé-vieringen zijn op 15 oktober, 19 november, 21 januari, 18 februari en 11 maart. De vieringen duren ongeveer drie kwartier en beginnen om 16.30 uur in de Vierhovenkerk.
Ds. Marco Visser

Studiemiddag te Ede
Op 26 oktober ben ik in het kader van de permanente Educatie afwezig. Nynke Dijkstra-Algra en Sake Stoppels, schrijvers van het boek ‘Back to basics, zeven cruciale vragen rond missionair kerk-zijn’ gaan in gesprek met predikanten en kerkelijk werkers over hun boek. Het gaat het vooral over hoofdstuk 4: “Geloof begint bij jou, individu en gemeenschap, vrijheid en vrijblijvendheid.”
Ds. Marco Visser

Bazaar 2017: gezellige drukte en een prachtig resultaat
Het waren twee bijzondere dagen, 29 en 30 september. Veel aanbod, zorgvuldig en overzichtelijk uitgestald, veel gezellige koopjesjagers en volop handel. Toen de stofwolken waren opgetrokken en de kerkzaal weer klaarstond voor de eredienst van zondag 2 oktober, konden we tijdens de afsluiting met alle medewerkers het prachtige resultaat van €7.500 bekend maken. FANTASTISCH in één woord! Onze doelen allemaal gerealiseerd: het ZWO-doel “Kinderen in de knel”, het tandartsproject in Esteli, Kunst in de kerk en tenslotte de serre voor Zorgboerderij Buitengewoon 3. Bedankt voor uw komst en bijdrage aan het welslagen van de Bazaar, een buitengewone gemeenteactiviteit.

Geweldig zoals rond de honderd enthousiaste vrijwilligers in zeer korte tijd dit allemaal voor elkaar kregen! Maandagochtend om 12 uur was er bijna niets meer in de kerk dat aan de Bazaar herinnerde … O ja, Rommert, de ronduit open gastheer en koster van de kerk. Hij speelt in die tijd een zeer belangrijke rol. Werkelijk alles was weg: Dorcas, Terres des Hommes, de voedselbank, Open Doors en tenslotte Rataplan droegen daar zorg voor. Alle ter beschikking gestelde artikelen hebben dus een nieuwe bestemming gevonden. 

En als allerlaatste: het afval, een kostenpost die elke jaar noodzakelijk bleek; dit jaar echter niet! Een mooie winstpakker die we erin houden: bedankt voor de support, iedereen die een zakje meenam om thuis weg te gooien. Een fairtrade gemeente aan alle kanten: chapeau en tot volgend jaar allemaal.
De bazaarcommissieZondag 29 oktober
In het Oude Testament verankerd is de twee-eenheid tussen liefde tot God en liefde tot de naaste. In de twee lezingen van deze zondag lezen we ze vanuit het gezichtspunt van Mozes en van Jezus. In Deuteronomium 6:1-9 en in Matteüs 22:34-46 horen we over dit fundament van ons geloof. Het zijn gebeeldhouwde woorden. In Leviticus 19:8 vinden we de liefde tot de naaste. Jezus volgt hier trouw de Thora, toch brengt Hij iets nieuws. Wat is dat? Is het een kwestie van, ja van wat? Dat hoop ik met u op het spoor te komen. Want het is zoiets verschrikkelijks moois, wat Jezus en Mozes hier ons vertellen, dat ik er toch nooit de juiste woorden voor zal vinden. We rekenen daarom zoals altijd van harte op de Geest, die ons beloofd is.
Ds. David Knibbe

In memoriam
Johanna Petronella Laros-de Roo  29 september 2017
29 September overleed Johanna Petronella Laros-de Roo. Annie Laros woonde de laatste tijd in de Bieslandhof, daarvoor in Stefanna. Zij werd 89 jaar. Annie deed ooit de Mulo en werd met haar stenodiploma directiesecretaresse. 
Haar grote liefde Wim Laros bracht een wending in haar leven. Hun liefde was ijzersterk. Sterker dan de verwachtingen van anderen, sterker dan de verlokkingen van geld. Ze was een hardwerkende en zorgzame vrouw. Een vrouw die streng en rechtvaardig was voor haar kinderen. Wanneer haar man Wim naar het werk in de boekbinderij was te Rijswijk, zorgde zij voor het kleine boerenbedrijf in de Bieslandse polder en de vier kinderen. Nadat haar man op 42-jarige leeftijd was afgekeurd moest zij vooral de kost verdienen. 
Zij leerden elkaar kennen op het balkon van de Westerkerk. Geloof en kerk speelden een belangrijke rol in hun leven. Moeder speelde daarin voor de kinderen een samenbindende rol. 
Maandag vond de afscheidsplechtigheid plaats in de aula van crematorium Iepenhof. Psalm 121 klonk, zoals eertijds toen haar man uitgeleide werd gedaan. De tekst voor de overweging was hun trouwtekst: ‘Uw woord is een lamp voor mijn voet, een licht op mijn pad.’
Wij bidden en wensen de kinderen, klein- en achterkleinkinderen en allen die haar gekend hebben toe dat haar nagedachtenis hen tot zegen is.
Ds. Marco Visser

Hartelijk dank
Heel veel dank voor alle belangstelling tijdens ziekte en revalidatie van Rink. Het meeleven vanuit de kerk via kaarten, telefoon en bloemen al die maanden heeft ons goed gedaan. 
Ook aan ons 50-jarig huwelijk werd aandacht besteed. Aan de lange ziekteperiode vanaf half januari komt nu gelukkig een eind. Bedankt ook voor alle gebeden. Dat heeft ons enorm gesteund.
Rink en Tineke Struikmans

Uit de kerkenraad
Alle ambtsdragers waren op 10 oktober uitgenodigd voor de Grote kerkenraadvergadering. De begroting van de wijkkas Vierhoven voor 2018 werd besproken met de penningmeester Timo Plugers. Uit de wijkkas worden allerlei activiteiten en onkosten betaald ten behoeve van de eigen wijkgemeente. Er is een positief saldo, waardoor alle wensen voor 2018 konden worden goedgekeurd.

Het moderamen van de kerkenraad wordt elk jaar in oktober gekozen. In het komende jaar zitten Gabrielle Uitbeijerse, Jasper van der Kooij, Bauke Zelle, Peter Plugers en ds. Marco Visser in dit dagelijks bestuur van de wijkgemeente.

Enkele besluiten werden genomen over belangrijke onderdelen van onze liturgie. Over het Onze Vader, het Heilig Avondmaal en de responsies werd op 1 juni een gemeenteavond gehouden, mede naar aanleiding van een brief van een aantal gemeenteleden. Alle gemaakte opmerkingen en gestelde vragen, werden door de kerkenraad gebruikt bij het nemen van de volgende besluiten.
We bidden al een aantal jaren het Onze Vader uit de Nieuwe Bijbelvertaling (NBV). Besloten werd om de oude NBG-versie weer hardop te bidden en af en toe de NBV-versie te zingen. Dit vooral omdat andere kerken nog steeds de NBG-versie gebruiken en we willen graag samen het Onze Vader met anderen bidden. Mochten in de toekomst toch andere kerken overstappen naar de NBV-versie, dan zal Vierhoven dit standpunt heroverwegen. In het preekrooster wordt opgenomen dat twaalf keer per jaar de NBV-versie wordt gezongen. 
We handhaven de Avondmaalsviering zoals deze al geruime tijd wordt gehouden. Een lopende viering, waarbij mensen een stukje altaarbrood kunnen eten of dopen in wijn of druivensap. Alleen tijdens de dienst op Witte Donderdag is er een kringviering.
Bij de voorbeden blijven we gezamenlijk een responsie bidden zoals “Heer onze Heer, wij bidden U verhoor ons”. Tijdens de Adventstijd en de Veertigdagentijd zal een andere responsie worden gebruikt, die past bij die periode in het kerkelijke jaar.
Het is bedoeling dat deze wijzigingen vanaf de eerste Adventszondag worden toegepast.
Peter Plugers, scriba 

Ontmoeting Kerk en Buurt in de Vierhovenkerk
Op de eerste donderdagochtend van de maand, tussen 10.00 en 12.00 uur is er voor de leden van de Vierhovenkerk en de bewoners uit de buurt gelegenheid om elkaar te ontmoeten, in een ruimte van de Vierhovenkerk. Voor de kinderen is er gelegenheid om te spelen, te kleuren en te knutselen.

Komende data in seizoen 2017/2018: 2 november, 7 december, 4 januari, 1 februari, 1 maart, 5 april, 3 mei, 7 juni.
Voor contact: Jasper van der Kooij, (015) 261 1757 of jasper@vdkooij.org, en Henny Melis, (015) 261 8796 of h.melis@kpnmail.nl.
Jasper van der Kooij

Running Dinner
Op vrijdag 3 november wordt er een Running Dinner gehouden in onze Vierhovenwijk bij drie verschillende gemeenteleden thuis. Het voorgerecht staat klaar om 18.00 uur. De kosten voor het diner bedragen €10 per persoon en de opbrengst is bestemd voor het project van Hanna Wapenaar "Doorbreek de stilte rond geweld tegen vrouwen". Het inschrijfformulier hangt in de kraam in de hal van de kerk.
ZWO-commissie

Gemeenteweekend 2018
De eerste twintig deelnemers aan het gemeenteweekend 2018 hebben zich zondag 8 oktober ingeschreven. Er kunnen veel meer mensen mee! Het thema is: “Onderweg”. We laten ons leiden door Mozes. Ook wij zijn onderweg. We gaan ergens naar toe en we komen ergens aan. Aangekomen in Lage Vuursche volgen we elkaar om de reizen van Mozes te kunnen volgen. 
Bent u nooit eerder mee geweest? Deelnemers van eerdere jaren kunnen u er van alles over vertellen! Heeft u eenmaal de smaak te pakken, dan gaat u vast een volgende keer weer mee. De datum is 16, 17 en 18 maart 2018. We hopen dat jij en u erbij kunt zijn! Inschrijven kan op zondag 26 november of per mail, Margot Mekkes, mamekkes@telfort.nl.
De organisatiecommissie, David Knibbe, Kim Lupker, Margot Mekkes, Henny Melis, Jan Nijenhuis en Janneke Nolten

Inleverdatum kopij
PKD 19 verschijnt op 4 november. Kopij kan tot dinsdag 24 oktober 19.00 uur worden ingeleverd. Het e-mailadres is wijkredactie.vierhoven@gmail.com.