Protestants Kerkblad Delft - 19 2014

wijknieuws wijkgemeente Vierhoven van 8 november

Bij de diensten
Zondag 9 november
Hylke Raphaël de Vries, zoon van Pieter en Anne zal gedoopt worden. De eerste betekenis van de naam Hylke is ‘strijder’, de tweede ‘geluksbrenger’. Raphaël kan vertaald worden met ‘God geneest’. Raphaël is één van de aartsengelen. Hij speelt een hoofdrol in het apocriefe boek Tobit. Raphaël helpt bij enkele genezingen. 
Met doopouders en leden van de themadienstcommissie is gesproken over deze engel. Raphaël maakt een lange reis met de zoon van Tobit, genaamd Tobias. Daarom staat Raphaël bekend als de beschermheilige van reizigers. Naast het boek Tobit komt Matteüs 18:10 aan de orde. Jezus zegt: “Waak ervoor ook maar één van deze geringen te verachten. Want Ik zeg jullie: hun engelen in de hemel aanschouwen onophoudelijk het gelaat van mijn hemelse Vader.” In Matteüs 18 volgen de woorden over de honderd schapen waarvan er één ontbreekt. 
Ds. Marco Visser

In memoriam Cornelis van Dalen *5 juli 1922 † 16 oktober 2014
Op donderdag 16 oktober is overleden Cornelis van Dalen. Hij woonde met zijn vrouw in de Herbergier, aan de Mijnbouwstraat. Kees van Dalen is daar ingeslapen. De laatste dagen voortdurend omringd door vrouw en kinderen. Hij is 92 jaar geworden. Hij keek dankbaar terug op een rijk en gezegend leven. Kees leerde zijn vrouw in de oorlogsjaren kennen toen hij onderdook. Als schoendetaillist stond hij aan de wieg van vele schoenwinkels. Deze ondernemer in hart en nieren, werkte ook binnen kerk, school, ouderenbond, enzovoort. Het gezin, vader, moeder en zeven kinderen, wonend aan de Hendrik Marsmanlaan, werkte mee aan de opbouw van de toenmalige Goede Herderkerk. Altijd betrokken gebleven, zolang als het maar kon, ook vanuit de Groene Haven.
Kees van Dalen was vertrouwd met de Schriften en leefde in de Psalmen, werd er tot in zijn hart door geroerd. Een man vol dankbaarheid jegens God en zijn medemens. Op de rouwkaart stond Matteüs 28:20: “Ik ben met u al de dagen, tot aan de voleinding der wereld.” Deze tekst werd 21 oktober in de Vierhovenkerk gelezen tijdens de dienst van Woord en gebed die gehouden werd voorafgaande aan de begrafenis op Jaffa. We bidden zijn vrouw en kinderen toe dat zijn nagedachtenis hen, en allen die hem kenden, tot zegen zal zijn.
Ds. Marco Visser

In memoriam Piet Vermaas *28 januari 1929 † 18 oktober 2014
Hij stond altijd klaar, was recht door zee, hij stond voor zijn mening maar liet je toch vrij, als jij er anders over dacht. Piet Vermaas kon kritisch en uitgesproken zijn, hij heeft ook een ontwikkeling doorgemaakt. Van het traditionele geloof via Tom Naastepad, bij wie hij met zijn vrouw het leerhuis bezocht én de liederen van Huub Oosterhuis, groeide hij naar een ruimere geloofsbeleving. ‘Waar zou ik zijn als dit niet had gehad?’ Zijn geloof hield niet op in de kerk. Hij heeft in zijn vrije tijd veel gedaan voor de kerk. Hij kon ook genieten van het leven tijdens vakanties, ook dat hoort bij geloven, genieten van Gods schepping. 
Zijn werk heeft hij altijd met al zijn krachten gedaan. Hij gaf leiding aan de tekenkamer bij een architectenbureau. Als bouwer vond hij veel bevrediging in zijn werk. In het opgroeiend gezin waren er weinig rustmomenten. Later toen alleen de jongste dochter nog thuis was, was dat anders. Wanneer kinderen andere wegen gaan, doet dat pijn, maar hij gaf ruimte. 
In heel zijn leven is zijn geloof de basis gebleven van zijn leven. Samen met zijn vrouw heeft hij in hun geloof steun en kracht gevonden om door te gaan. Zonder geloven zou hun leven arm zijn geweest. 
De laatste jaren kon je wel tegen hem praten, maar niet meer met hem. Hij ging meer en meer op in zichzelf. Toen het thuis niet meer ging, is hij in woonzorgcentrum Sammersbrug in Den Haag gaan wonen. Nu is hij thuis bij zijn Vader, levend bij God. Hun trouwtekst: ‘De eeuwige God is u een woning, onder u zijn eeuwige armen’, is nu meer waarheid geworden dan wij ooit kunnen zeggen. We hebben hem vrijdag 24 oktober op Jaffa begraven.
Ds. David Knibbe

Sociëteit Vierhoven - Qumran en de Bijbel
Dinsdagmiddag 11 november is onze gast Dr. Matthijs de Jong. Hij is werkzaam als bijbelwetenschapper bij het Nederlands Bijbelgenootschap en hij is medeauteur van het boek “Qumran en de Bijbel”. Daarover gaat zijn lezing.
Tussen 1947 en 1956 zijn in elf grotten in het Judese bergland ten westen van de Dode Zee talloze fragmenten van handschriften ontdekt uit de periode 250 voor Chr. tot 130 na Chr. Ze zijn bekend geworden als de Dode Zeerollen of Qumranrollen. Het gaat om misschien wel de belangrijkste archeologische vondst van de twintigste eeuw. Van alle bijbelboeken zijn er tekstfragmenten teruggevonden, behalve van Ester. Er zijn veel kleine fragmenten bij. De meest complete rollen zijn van het boek Jesaja.
De Dode Zeerollen geven ons informatie van onschatbare waarde over de oudste bijbelhandschriften, en ook over de vroegste geschiedenis van het Jodendom en de cultuur waarin het christendom is ontstaan. De vondst van de Dode Zeerollen is van groot belang voor onze kennis van de Bijbel.
De heer De Jong vertelt het verhaal aan de hand van een uitgebreide serie dia’s over de Dode Zeerollen. Het wordt een prachtige middag, waarvoor u van harte bent uitgenodigd. De middag start om 14.00 uur
Het sociëteitsbestuur

Gebedsgroep
De gebedsgroep is op dinsdag 11 november van 19.00 tot 19.45 uur in de Vierhovenkerk. Als u gebedsverzoeken hebt, kunt u contact opnemen met Els Alblas (015) 262 2444. Kom gerust een keer meebidden!
Els Alblas

Preekvoorbereiding
Hebt u ook zin om mee te denken over de preek van zondag 30 november? Dan bent u van harte welkom op woensdag 19 november (14.00-16.00 uur). De tekst Jesaja 2:1-5 wordt beklopt. Het ‘preek-voorbereiden’ is tegelijk een soort leerhuis. Wat zegt het woord en wat werkt het uit? Voor meer informatie kunt u terecht bij ds. Marco Visser.
Ds. Marco Visser

Advent en kerst zichtbaar maken, doe mee!
De commissie Kunst en Kerk wil de wanden van de kerkzaal tijdens adventsweken en kerst voorzien van kunstwerken. U kunt bijvoorbeeld denken aan een mooi gedicht. Daar maakt u een kalligrafisch werk van of een foto. Ook kunt u (eventueel met meerdere mensen) een collage maken of een schilderij. Doelstelling: “De werken verbeelden iets van de verwachting die er leeft in de adventstijd of geven de kerstvreugde weer.” Tegelijk kan het werk “klinken” als het verhaal “een witte kerst” van Godfried Bomans. Bomans’ verhaal schuurt en appelleert aan de kerstgedachte die meer inhoudt dan een gezelligheidsfeestje. In de kerk zijn lijstjes aanwezig waarin een A4-tje past. Levert u iets in dat groter of kleiner is, dan graag zelf voor ‘het-touwtje-aan-de-achterkant’ zorgen. Informatie bij Marco Visser. Inleveren kan tot en met 25 november. 
Ds. Marco Visser

Agenda
11/11 14.00 uur Sociëteit, Dode Zeerollen, dr. M. de Jong
11/11 19.00 uur Gebedsgroep VHK
11/11 20.00 uur wijkkerkenraad
17/11 20.00 uur voettocht voor vrede (vervolg) VHK
19/11 14.00 uur preekvoorbereiding VHK
19/11 20.00 uur sectievergadering Voorhof, Tanthof-West,
                Buitenwijk, VHK
25/11 20.00 uur gemeenteavond over ‘kerk en buurt’

Inleverdatum kopij 
PKD 20 verschijnt op zaterdag 22 november. Kopij kan tot dinsdag 11 november 19.00 uur worden ingeleverd. Het e-mailadres is wijkredactie.vierhoven@gmail.com.


Zondag 16 november, Fair & Groen-viering over “Heel de schepping”
Zo luidde het motto van de zogenaamde Micha-zondag op 19 oktober. “Heel de schepping” betekent:
- Heelheid en herstel van de schepping.
- Het gaat om de gehele schepping: mens, dier en natuur.
- Dit is een opdracht voor de kerk, voor ons: ‘breng herstel’.
- Maar ook een gebed tot God: ‘Heer, maak de schepping weer heel’.
Als tekst bij dit motto is gekozen voor Jesaja 42:1-7 over de dienaar, de uitverkorene van God: “Hij zal alle volken het recht doen kennen”. Een op het eerste gezicht nogal vreemde tekst voor kerk en milieu. We kennen de rechten van de mens, maar heeft natuur ook rechten? Als dat zo is, hoe verhouden zich dan de natuurrechten tot de mensenrechten?
In de kerk spreken we niet over natuur, maar over schepping. Dat wil zeggen, God heeft een hand in al wat leeft; “He’s got the whole world in his hands”. Wat betekent dat voor ons en onze inzet voor duurzaamheid en rechtvaardigheid? In hoeverre hebben wij deze wereld in de vingers en wat zegt dat over onze verantwoordelijkheid? Helpt het als we God aanroepen in een smeekgebed of in een voorbede?
U zult het horen, zien en meebeleven.
Namens de Fair & Groen groep, ds. Jurjen G. Fennema

Laat je inspireren door Mark Rothko
De commissie Kunst en Kerk van de Vierhoevenkerk wil met hen die zich willen laten inspireren door de kunst van Mark Rothko (1903-1970) zijn tentoonstelling op zaterdag 29 november in het gemeentemuseum te Den Haag bezoeken. Daarvoor is een gids gereserveerd voor een rondleiding aan maximaal 20 personen. 
U betaalt zelf de entree (zijn er 15 personen zonder kortingskaarten dan kan men als groep gaan en betaalt men € 15, - per persoon). De kosten voor de gids worden gedeeld (€ 4,50 per persoon). Om half 2 precies verzamelen we in de hal achter de loketten. 
Aanmelden graag zo spoedig mogelijk bij Karel Heitkamp, (015) 261 3210 of heitkamp.kl.sr@gmail.com, en aangeven of u wel of geen kortingskaart hebt. U kunt zich ook in de kerk aanmelden. Op het buffet ligt informatie en een intekenformulier.
Namens de commissie Kunst en Kerk van de Vierhovenkerk, Karel Heitkamp

Digitale nieuwsbrief Vierhoven
Op verzoek van de kerkenraad zijn we sinds kort gestart met een digitale nieuwsbrief. Op de eerste nieuwsbrief kregen we positieve reacties. Heeft u zich nog niet ingeschreven en wilt u op de hoogte blijven van activiteiten en ander nieuws uit onze wijkgemeente? Meldt u dan aan bij Peter Plugers, scriba-vierhovenkerk@ziggo.nl. De nieuwsbrief verschijnt iedere veertien dagen. De derde nieuwsbrief komt uit op 14 november.
Margot Mekkes en Peter Plugers

Kerstgroet voor Esteli
Afgelopen maand heeft ds. Marco Visser Skype-contact gehad met de Guadalopekerk in Esteli. Een van de ideeën was om aan gemeenteleden te vragen wat Kerst voor hen betekent, in Esteli en in Delft. Wij willen U graag uitnodigen om dit in 500 woorden op te schrijven. Voor Kerst willen wij dat delen met de gemeente in Esteli. Wie doet mee? Meer informatie bij ds. Marco Visser (mvisserabc@gmail.com) of Dick de Haas (dickdehaas@gmail.com).
Dick de Haas

Plannen krijgen vorm rond tweede kerstdag
Op tweede kerstdag gaan de deuren van de Vierhovenkerk om 16.00 uur open. Tafels staan klaar met koffie, thee fris en wat lekkers. Kerstmuziek, kerstliederen en kerstverhalen klinken voor jong en oud. Om 18.00 uur begint de maaltijd (19.00 sluiting). In de kerkzaal is een open podium. De uren zijn opgedeeld in blokjes van tien minuten. Wil je iets laten horen, een kerstlied of stuk muziek, van enkele minuten tot ongeveer 10 minuten, of heb je andere talenten die de feestvreugde kunnen verhogen meld je aan bij Henny Melis, (015) 261 8796, of Marco Visser (015) 257 7147.
Ds. Marco Visser

Kindernevendienst
9 november Rachab helpt de Israëlieten
16 november Israël door de Jordaan

Gezocht: Mensen met ervaring

En dan kom je als jongere op een leeftijd waarop jij je afvraagt of het allemaal wel waar is wat je ouders hebben verteld over de bijbel en het geloof. Het klinkt allemaal zo onwaarschijnlijk … 
Er komen meer vragen bij dan antwoorden: Waarom moet dit? Wat doe ik op catechisatie? Wat zou ik aan het geloof hebben? Is geloven niet eerder iets voor oude mensen? Waarom zou ik naar de kerk gaan? 
Vragen, vragen en nog eens vragen, het houdt niet op. De catechisanten van 12 tot en met 14 hebben een lijstje met vragen gemaakt. Nu zitten er in de kerk op zondag allemaal mensen voor wie het geloof belangrijk is. Mensen met ervaring, geloofservaring. Zij kunnen vast wel een antwoord geven op hun vragen. Want de antwoorden van een dominee zijn de antwoorden van iemand die ervoor heeft doorgeleerd, dus dat gaat ze al snel boven de pet.
Hebt u op woensdag 19 november om 19.30 uur een uurtje of anderhalf, kom dan naar de kerk en vertel ons hoe geloven werkt.
Ds. Jurjen G. Fennema

Gemeenteavond 25 november Inspiratie handen en voeten geven
Op de pannenkoekenmaaltijd in oktober ontmoetten buurtbewoners, al dan geen gemeenteleden, elkaar. Op 2e kerstdag vieren we een kerstfeest met vrolijke kerstmuziek, verhalen en een (gratis) maaltijd voor Jan-en-alleman. Het zijn twee voorbeelden van onze inspanningen die te maken hebben met het kerk-zijn-in-de-buurt. In andere wijken en op stedelijk niveau wordt gezocht naar de plek die de gemeente van Christus anno 2015 kan innemen, bijvoorbeeld rond de WMO-problematiek, de toename van het aantal voedselbankklanten en andere maatschappelijke ontwikkelingen. Welke mogelijkheden zijn er voor een gemeente van Christus? Dinsdag 25 november wil de kerkenraad daarover met u in gesprek en bezien welke gaven we in huis hebben.
Ds. Marco Visser