Protestants Kerkblad Delft - 19 2017

wijknieuws van wijkgemeente Vierhoven van 4 november

Bij de diensten
Zondag 5 november - Gedachtenisdienst
De lezing is Openbaring 7:1-4 en 9-17. Johannes ziet in zijn visioen een grote menigte van getuigen, martelaren. Het zijn de mensen die roepen: ‘De redding komt van onze God die op de troon zit en van het Lam!’ Zij hebben in hun leven gehoor gegeven aan de Stem en het verhaal van de Levende doorgegeven. Het is ongehoord wat de uitwerking er van was en is. 
De cantorij onder leiding van Wim Loef verwoordt de tweede klassieke lezing voor deze zondag, Matteüs 5:1-12, de ‘zaligsprekingen’. 
Voor in de kerk staan kaarsen. In een dankbaar gedenken klinken de namen van gemeenteleden die ons het afgelopen jaar zijn voorgegaan en die op hun eigen wijze het licht doorgaven. Het slotlied 726 sluit aan bij Openbaring 7, ‘Hoor, een heilig koor van stemmen’. Enkele woorden van de vertaler van dit lied, Willem Barnard. “Menige tekst die in gedachtegang, geloofsrichting of voorstellingswereld mij nader staat, stoot mij in feite af. Maar zulke oude liederen als deze ‘hark-songs’ (‘hark’ is een ouderwets woord in het Engels voor ‘luister, hoor’) slepen me mee. De waarheid waar het in de bijbel om gaat is een levende, warme, ademende waarheid, een waarheid in menselijk vlees en bloed, een waarheid die ‘er’ niet ‘is’, maar die ‘geschiedt’. En die waarheid is altijd meer gediend met beelden en gelijkenissen, dan met abstracte bespiegelingen.”
Ds. Marco Visser

In memoriam
Hendrikje Voorintholt-Lanting  21 oktober 2017
Zaterdag 21 oktober overleed Hendrikje Voorintholt-Lanting. Sinds eind 2004 woonde zij met Klaas in Delft aan de Roland Holstlaan. Zij kwamen zondag aan zondag de lofzang gaande houden. 
Hennie werd door het leven gevormd. Ze wist wat hard werken was. Haar moeder overleed op 49-jarige leeftijd en toen was het aanpakken voor Hennie als oudste van negen kinderen. In 1988 is zij getrouwd met Klaas. In november 2013 mochten zij hun 25-jarig huwelijksfeest vieren. De jaren met Klaas waren in vele opzichten rijke jaren. Veel reizen werden gemaakt. Het geloof was voor haar een stevig fundament. Een vrome vrouw, vriendelijk, innemend, zonder poeha. Geliefd in de gemeente. Ze genoot van het leven. Ook de laatste zeven maanden die haar gegeven werden na het slechte bericht van de artsen maakte ze er het beste van. “Ik wanhoop niet, ik weet waar ik heen ga”. Psalm 23 de lievelingspsalm van haar moeder werd ook haar psalm. Dit lied klonk op zaterdag 28 oktober toen we haar uitgeleide deden in de aula van crematorium Iepenhof. De trouwtekst Psalm 118: 14, “De Heer is mijn sterkte, mijn lied, Hij gaf mij de overwinning” kreeg in de overweging een plaats. In gedachten en gebed zijn wij bij Klaas, en bij de kinderen en kleinkinderen. Dat de nagedachtenis aan haar de kinderen en kleinkinderen en allen die haar gekend hebben tot zegen mag zijn.
Ds. Marco Visser

Uit de kerkenraad
De kerkenraad krijgt regelmatig de vraag, of er geen foto kan worden getoond van een overleden gemeentelid bij het gedachtenismoment? Zo kan de gedachtenis meer inhoud krijgen omdat we ook een gezicht zien bij de gesproken woorden. Aan dit verzoek kan worden voldaan als de nabestaanden instemmen met het laten zien van een foto en de foto tijdig aanleveren. U kunt contact opnemen met de scriba indien u het tonen van een foto op prijs stelt. Sinds enige tijd wordt een foto van een overleden gemeentelid, indien beschikbaar, opgehangen op het gedachtenisbord. Dit blijkt voor velen een goede aanvulling te zijn. Het herdenken en eventueel aansteken van een kaarsje, wordt zo een waardevolle ceremonie.

Vanuit taakgroep eredienst zijn een aantal praktische aanpassingen voorgesteld. In de taakgroep overleggen predikant, organist, kindernevendienst en cantorij over zaken rond de eredienst. De kerkenraad besloot om de volgende zaken aan te passen: 
* de bemoediging, uitgesproken door de ouderling van dienst, komt op de beamer.
* de gesproken tekst “Heer ontferm U” bij het kyriegebed, komt ook op de beamer.
* van het gezongen Amen, aan het einde van de dienst, worden de noten geprojecteerd.
* het intochtslied wordt voortaan intochtspsalm genoemd door de lector. 
Met name voor onze gasten is dit belangrijk. Zo kunnen zij voluit meedoen met onze liturgie. Deze aanpassingen zullen zondag 3 december voor het eerst zichtbaar zijn.
Peter Plugers, scriba 

Chagall
De schilderijen van Marc Chagall zijn zeer herkenbaar. Vooral bekend is ‘De witte kruisiging’, een ontroerend schilderij, waar het lijden van Jezus aan het kruis omringt en verbonden wordt met het lijden van mensen zoals de joodse Marc Chagall in zijn leven gezien en ervaren heeft. Misschien minder bekend zijn de glas in lood ramen die hij maakte. 

Tijdens het Studiehuis op 16 november (aanvang 20.00 uur) horen wij het levensverhaal van Marc Chagall en bekijken wij de ramen van de St. Stefanskirche in Mainz, waarin hij verschillende Bijbelse verhalen uitbeeldt. 
Ds. Caroline der Nederlanden.

Creatieve workshop
Herma Kooreman en Nel van Bokhorst verzorgen een creatieve workshop op zondag 19 november na de dienst. Nadere informatie volgt in het volgend kerkblad.
ZWO-commissie

ZWO-maaltijd 
Op zondag 19 november verzorgt de ZWO-commissie een maaltijd. De opbrengst van de maaltijd is bestemd voor het project "Doorbreek de stilte rond geweld tegen vrouwen" bij het Ujamaa Centrum in Pietermaritzburg in Zuid-Afrika van Kerk in Actie. Intekenlijsten liggen in de hal van de kerk.
ZWO-commissie

Taizévieringen
De volgende Taizévieringen zijn: 19 november 2017 en 21 januari, 18 februari en 11 maart 2018.
Ds. Marco Visser

Inleverdatum kopij
PKD 20 verschijnt op 18 november. Kopij kan tot dinsdag 7 november 19.00 uur worden ingeleverd. Het e-mailadres is wijkredactie.vierhoven@gmail.com.Zondag 12 november
Op de laatste zondagen van het kerkelijk jaar, de voleindingszondagen, wordt vooruitgekeken naar de toekomst. ‘Voleinding’, dat klinkt als verre toekomst, maar het kan ook zomaar nabije toekomst zijn. Je weet het niet. Wat we wel weten is dat de teksten in de Bijbel over de voleinding van de wereld bepaald geen zonnige vergezichten zijn. Het zijn vooral slechte vooruitzichten, een aaneenschakeling van wereldrampen, met een apocalyptische omvang die niet valt te voorzien en die ook niet valt te overzien. Het enige wat je kunt doen is hopen dat je aan de goede kant staat wanneer het mes valt.
Deze doemscenario’s ervaren de meesten van ons als een ‘ver-van-mijn-bed-show’. Hooguit rillen en huiveren wij even bij het horen van de teksten van deze zondag, Jesaja 48:1-11 en Matteüs 24:15-28. Om daarna snel weer over te gaan tot de orde van de dag. Even een paar weken door de zure appel heen bijten en dan kunnen we weer gezellig en hoopvol advent vieren.
Zijn die laatste zondagen van de voleinding inderdaad een hobbel in ons geloofsleven of hebben ze ons toch meer te bieden dan een portie rampspoed en ellende zonder weerga? Nu ja, de vraag stellen is hem beantwoorden. Daarom, laat u niet afschrikken door schokkende beelden. Ik zal mijn best doen zodat u toch gesticht de kerk uitgaat en aan een nieuwe week begint.
Ds. Jurjen G. Fennema

Kindernevendienst
05 november Izak offeren Genesis 22
12 november Jakob, bedrieger Genesis 24, 25 en 27

Borden schilderen
Op zondag 5 november om 11.30 uur gaan we Delftsblauwe borden schilderen. Iedereen kan hier aan mee doen. Inmiddels zijn de borden drie keer uitgereikt aan de nieuwe Delftenaren die de participatieverklaring tekenden. Zowel de door de kinderen beschilderde borden als de borden door volwassenen gemaakt, werden gekozen. Met nadruk werd ons gevraagd de mensen van de Vierhovenkerk die de borden geschilderd hebben te bedanken. We zijn bijna door de borden heen en gaan dus aan de slag met nieuwe borden. De diaconie heeft besloten dit project te continueren en met enige regelmaat borden te schilderen. Vindt u het ook leuk? Doe gezellig mee. Enkele vluchtelingen vroegen of ze ook mee mochten helpen. Ze zijn hartelijk welkom, evenals enkele mensen uit de buurt. 
De diaconie

Vierhovensociëteit komt in sinterklaasstemming
Op 14 november van 14.00 tot 16.00 uur houdt drs. H.J. Franzen, kerkhistoricus en predikant, een inleiding over Sint-Nicolaas. Hij besteedt aandacht aan het weinige dat we over de historische Nikolaos van Myra weten en behandelt een aantal legenden die op naam van deze heilige zijn overgeleverd. De iconografie komt om de hoek kijken en de enorme verandering van zijn gestalte in schilderijen en andere vormgevingen. Waar komt de naam Sinterklaas vandaan, wie is nu eigenlijk Santa Claus en waarom heeft Zwarte Piet niets maar dan ook niets te maken met rassendiscriminatie, maar wel met de duistere zijde van de mens zelf? Beelden uit de kerkgeschiedenis, de kunstgeschiedenis en de folklore ondersteunen de lezing. De deuren van de Vierhovenkerk gaan om 13.30 uur open voor een kopje koffie of thee. 
Het sociëteitsbestuur

Gebedsgroep
Dinsdag 14 november van 19.15 tot 20.00 uur komt de gebedsgroep bijeen in de Vierhovenkerk. Verzoeken van voorbeden kunt u van tevoren melden op telefoonnummer (015) 262 2444.
Els Alblas

Informatiemiddag 
Op 10 oktober nam de kerkenraad enkele besluiten over onderdelen van onze liturgie. We bidden het Onze Vader weer in de NBG-versie en zingen soms de NBV-versie. We houden de Avondmaalsviering zoals nu. Ten slotte bidden we één vaste responsie bij de voorbeden, behalve in twee perioden.
Ze zijn tot stand gekomen na zorgvuldige afweging, mede aan de hand van de uitkomsten van een gehouden gemeenteavond op 1 juni. De kerkenraad houdt woensdag 15 november een informatiemiddag om een toelichting te geven op deze besluiten. U bent van harte uitgenodigd in de Vierhovenkerk van 14.00 tot 15.00 uur.
Peter Plugers, scriba

Nieuw in de bibliotheek
“God zoekt de mens”, Een filosofie van het jodendom, van Abraham Joshua Heschel (ISBN978-90-807300-5-2).
Het boek is ingedeeld in korte hoofdstukken. Ad Vlaanderen heeft van het boek een samenvatting gemaakt: “Abraham Joshua Heschel is één van de belangrijkste Joodse filosofen van de 20e eeuw. Hij bezat al vroeg een grondige kennis van Talmoed en Kabbala en studeerde filosofie in Berlijn. De term die bij Heschel een sleutelplaats inneemt is: persoonlijke betrokkenheid, zorg van de ene mens voor de andere. ‘God zoekt de mens’ is het kernboek van Heschels oeuvre. Godsdienst is een antwoord op de diepste vragen van de mens. In ‘God zoekt de mens’ verricht Heschel een speurtocht naar vergeten vragen, in zijn filosofie als de kunst van het stellen van de juiste vragen. In zijn filosofie van het jodendom komen de essentiële vragen aan de orde en de antwoorden die het jodendom daarop te geven heeft. 
Het boek is onderverdeeld in drie delen, met als titels: God – Openbaring – Antwoord.

Deel 1: in prachtige beelden wordt geschetst hoe zeer God de mens zoekt, het is net alsof God niet alleen wil zijn en de roep telkens opnieuw klinkt: mensenkind, waar ben je?
Deel 2: openbaring wordt nogal eens opgevat als een speciale gebeurtenis in het verleden. Heschel formuleert het zo: God openbaart zich niet; Hij openbaart slechts Zijn weg. Wij moeten het ogenblik of de gebeurtenis niet verafgoden. Openbaring is maar een begin, onze daden moeten voortgaan, onze levens moeten haar volledig maken. Ook hier en nu.
Deel 3: reageert de mens op de roep van God? Geeft hij/zij antwoord? Het antwoord dat van de mens wordt verwacht is niet het opzeggen van een geloofsleer, maar te leven naar Zijn wil.”
Het boek is in onze bibliotheek te leen. Iedere laatste zondag van de maand sta ik in de hal om boeken gratis uit te lenen.
Cees Nolten

Gift
Ontvangen is van d.J. €300 (wijkdiaconie). Hartelijk dank.