Protestants Kerkblad Delft - 19 2018

wijknieuws van wijkgemeente Vierhoven van 10 november

Bij de diensten
Zondag 11 november - Heb de Heer, uw God lief 
Zondag 11 november wordt Bert van Wijngaarden bevestigd tot diaken en Peter Plugers herbevestigd tot ouderling (scriba). Aan deze dienst werkt de cantorij onder leiding van Wim Loef mee. Tevens zal het Heilig Avondmaal gevierd worden. De lezing is Leviticus 19:1-2 en 9-14. De preek begint met het gedicht ‘Naaste’ van A.F. Troost (uit de bundel ‘Schriftgedichten, poëzie bij het kerkelijk jaar’). Hij heeft het geschreven bij Marcus 12:28-34. In het eerste vers zegt hij: ‘Godsdienst is goed zijn’, in het tweede ‘Geloof? Dat is … doen wat je ook voor jezelf zou wensen’. In het derde vers legt Troost alle klemtoon op ‘het voornaamste’. En dat voornaamste is: ‘Hoor Israël. De Heer, onze God, is de enige Heer; heb de Heer, uw God lief ...’. Is er nu wel of geen rangorde tussen het eerste en het tweede gebod? Lied 320 is één van de liederen die we samen met de cantorij zingen. Dit lied geeft een antwoord op de hierboven gestelde vraag. Het lied begint niet met ‘Bied uw naaste de helpende hand. Hoe we dan dat ‘beminnen, dienen en aanbidden’ genoemd in vers 2 in de praktijk van alle dag vorm geven is een vraag.
Ds. Marco Visser

Kindernevendienst
Zondag 11 november Schelfzee Exodus 13-15
Zondag 18 november In de woestijn Exodus 15-18

Uit de wijk
Bedankt
Hartelijk dank voor de bloemen die ik ontvangen heb. Een teken van de kerk, dat doet je goed. Hartelijke groet, 
Gré Veldhuis, Zagwijnpad 76

Bibliodrama
Woensdag 7 november van 20.00 uur tot 22.00 uur is er weer bibliodrama in de Vierhovenkerk in Delft. Dit keer staat Jona 3 op het programma. Mocht je nog mee willen doen, meld je dan bij Neely de Ronde, neelyderonde@yahoo.com.
Neely de Ronde

Gedachtenis Die Buytenweye
In Die Buytenweye gedenken wij degenen die het afgelopen jaar zijn overleden. Voor de huisgenoten die meededen met de diensten ontsteken wij een elektrische kaars. Het lijkt wat mager, geen echte kaars, maar zo voegen wij ons in het beleid van het huis en tonen zo bescheiden onze dankbaarheid dat wij al tientallen jaren de gastvrijheid genieten om hier een dienst te kunnen houden en kunnen wij toch laten zien dat het licht schijnt over hen, die wij zo erg missen. Hun namen worden genoemd en we horen de boodschap van God, die leven en sterven uiteindelijk stuurt in de richting van de nieuwe hemel en aarde. Jan Bood begeleidt ons aan het orgel, ook al jaren, zodat we onbekommerd en vrij kunnen zingen. De dienst is op maandagmiddag 12 november, om 14.30 uur in Die Buytenweye, Chopinlaan 9, met enige fantasie tegenover de Vierhovenkerk.
Ds. David Knibbe

Gebedsgroep
Op 13 november is de tweewekelijkse gebedsgroep. Dit seizoen draai ik mee, na een oproep daartoe in de kerkenraad. Bidden heb ik altijd belangrijk gevonden en het is goed dat ook met meerderen te beoefenen. De gebedsgroep wordt grondig voorbereid. Het eerste kwartier worden de gebedsintenties besproken, we zingen samen en lezen een sprekend gedeelte uit de Bijbel, dan gaan we een kwartier samen beurtelings bidden, aan de hand van de genoemde punten. Ik weet nog heel goed toen ik als tiener dit voor het eerst deed, een kringgebed. Om de eerste keer mee te bidden, na de stilte die je buurman liet vallen als zij of hij klaar was, dat was even moeilijk. Ben je daar doorheen, dan is het een verrijkende ervaring. Alleen zingen is prachtig, in een koor samen nog mooier. Alleen bidden geeft kracht, samen bidden geeft dat nog veel meer. 
U bent welkom!
Ds. David Knibbe

Gebedsgroep
Op dinsdag 13 november komt de gebedsgroep (zie bovenstaand artikel) weer bijeen in de Vierhovenkerk van 19.00 uur tot 19.45 uur. Wij zijn klein in getal, er is dus ruimte voor meer bidders. U kunt ook vragen om voor iets of iemand te bidden. Informatie: Jenne de Haan, telefoonnummer: 06 2170 1198.
Jenne de Haan

Studiehuis: “Palestina en Israël”
In het Studiehuis verwelkomen we op 22 november Margriet Quarles van Ufford. Zij komt vertellen over haar ervaringen als vrijwilligster van het ‘Programma voor Oecumenische Begeleiding in Palestina en Israël’. In 2017 was zij als vrijwilligster aanwezig als waarneemster en begeleidster van Israëli’s en Palestijnen bij geweldloze acties. De opdracht van de vrijwilligers luidde en luidt ‘bescherming bieden door aanwezig te zijn’. Hoe geef je dat vorm? Moet je dan partij kiezen? Margriet Quarles hoorde als vrijwilligster verschillende stemmen van zowel Israëlische als Palestijnse kant. Ze heeft zelf niet de behoefte partij te kiezen. 

In het Studiehuis willen we allereerst naar haar verhaal luisteren en met elkaar in gesprek gaan. Bij het voorbereiden op deze avond legde zij daar de klemtoon op. “Het gaat mij niet om een discussie, maar om het gesprek”. Van de deelnemers aan deze Studiehuis-avond wordt deze houding verwacht om evenals Margriet Quarles de verschillende stemmen te horen om zo voor onszelf tot meer inzicht te komen. Dit geldt voor degene die ‘Kerk & Israël Onderweg’ leest, voor degene die de site van Christenen voor Israël spelt, voor lezers van ‘De Brug’, de uitgave van het Steuncomité Israëlische Vredes- en Mensenrechten Organisaties, voor mensen die kennis namen van Jan Offringa’s verklaring inzake ‘Israëltheologie’ en voor degene die ‘ja’ zegt op het standpunt van Anne Marijke Spijkerboer: “Israël is en blijft familie van de kerk”. De Studiehuisavond begint om 20.00 uur en duurt tot 22.00 uur en wordt gehouden in de Vierhovenkerk. Informatie bij Marco Visser.
Ds. Marco Visser

Vitrinekast komt in kerstsfeer 
Niet alleen kerststallen maar ook kerstballen komen er in de vitrinekast. Heeft u thuis een bijzonder exemplaar dat u wilt tentoonstellen laat het weten. Mogelijk heeft u hem gekregen of zelf beschilderd. Op internet staan suggesties om de kerstballen te decoreren en versieren. Doet u mee? U kunt zich aanmelden bij Karel Heitkamp (heitkamp.kl.sr@gmail.com, telefoonnummer (015) 261 3210 ) of Marco Kuijper (m_kuijper@hotmail.com).
Ds. Marco Visser

Kinderboeken voor de boekentafel
Met sinterklaas en kerst is het leuk om wat nieuwe boeken op de boekentafel neer te kunnen leggen. Wanneer u nog boeken over hebt, willen we die heel graag ontvangen. Ze kunnen onder de tafel neergezet worden. Alvast hartelijk dank.
Pia Lupker

Agenda
14 november 20.00 uur ZWO, Vierhovenkerk
15 november 19.00 uur Plexat Vierhovenkerk
20 november 20.00 uur Commissie Kunst en kerk, Anton Coolenlaan
21 november 20.00 uur Bibliodrama, Vierhovenkerk
22 november 20.00 uur Studiehuis, Vierhovenkerk

Inleverdatum kopij
PKD 20 verschijnt op 24 november. Kopij kan tot dinsdag 13 november 19.00 uur worden ingeleverd. Het e-mailadres is wijkredactie.vierhoven@gmail.com.


Zondag 18 november
Ik heb zeker nog nooit op deze zondag, de negende van herfst, 18 november, (uit het oecumenisch rooster) gepreekt. Want de lezing uit het Oude Testament is volstrekt nieuw voor mij. Als je als volk geteld wordt, moet je God iets geven, omdat het anders mis gaat. Het doet denken aan David die zijn volk laat tellen waarom hij ook gestraft wordt. De lezing uit het evangelie valt in drieën uiteen. Hoogwaardigheidsbekleders die zich fraai voor doen maar ondertussen de armen afpersen, een weduwe die weinig geeft maar offert dan de rijkste rijke en de tempel die ondanks zijn status en rijkdom en praal toch verloren zal gaan. Als ik dit stukje schrijf heb ik nog geen onderzoek gedaan naar achtergronden van de teksten, ik ben in ieder geval heel benieuwd wat de verbinding is tussen deze twee lezingen. Marcus 12:38-13:2 en Exodus 30:11-16.
De Taizé dienst van diezelfde zondag gaat over licht en donker. Johannes de Doper getuigt van het Licht. In deze dienst vol stilte, licht in een donkerende dag, tracht ons samen het licht te binnen te brengen. De muziekgroep speelt een grote rol in deze dienst, het is heerlijk om de ontwikkeling van deze groep mee te maken. 
Ds. David Knibbe

Taizéviering biedt stilte, rust en ruimte
Op 18 november om 16.30 uur is de eerstvolgende Taizéviering in de Vierhovenkerk. Johannes 1:6-13 is de tekst die gelezen wordt. Een mystieke tekst met de woorden: ‘Wie hem wel ontvingen en in zijn naam geloven, heeft hij het voorrecht gegeven om ‘kinderen’ van God te worden. Zij zijn niet op natuurlijke wijze geboren, niet uit lichamelijk verlangen of uit de wil van een man, maar uit God.’ 
Vanaf 15.30 uur is de kerk open voor de musici die oefenen. Men kan de muziek in zich opnemen. Om 16.25 uur is het stil in de kerkzaal. Iedereen is van harte welkom. De viering duurt ongeveer drie kwartier. De komende vieringen zijn op 20 januari, 17 februari en 17 maart. Ze beginnen om 16.30 uur. 
Ds. Marco Visser

Er is “Plexat” voor kinderen van groep 4-8 
Op 15 november is de volgende clubavond. De avond wordt geopend met het aansteken van de kaars. Op de kaars staan de Alfa en Omega. Vanzelf de vraag: ‘Wat betekenen die A en ‘kringel’? Een korte uitleg volgt. De ‘A’ is de eerste en de ‘Ω’, uit te spreken als ‘omega’, is de laatste letter van het Griekse alfabet. Jezus, het Licht der wereld staat aan het begin en aan het einde, Hij omvat met zijn licht heel ons leven. Na de opening en het rondje (wel en wee) ‘samen-sterk’ volgt het onderwerp. Dat kan een verhaal uit de bijbel zijn of een thema dat bij de tijd van het jaar past. Aan het eind van de avond is er de laatste maanden telkens een kort spel. Koekjes en limonade ontbreken vanzelf niet. Iedere maand is er kinderclub. De volgende clubavonden zijn op: 13 december, 17 januari, 14 februari, 14 maart, 11 april, 9 mei en 6 juni. Van 19.00 tot 20.00 uur in zaal 4 van de Vierhovenkerk.
Voor informatie: jeugdouderling Fokke van den Berg. Het mailadres van de club is:
plexat-vierhoven@hotmail.com. 
Ds. Marco Visser

Fototentoonstelling "Kerken in Delft en Esteli"
Gedurende de zondagen in de maand november hangt er een kleine fototentoonstelling in de kerkzaal. De Raamstraatkerk (of Franciscus en Clarakerk), de Vierhovenkerk en de Guadaloupe-gemeente in Esteli hebben een onderling een kerkenband. Deze band is voortgekomen uit de Stedenband Delft-Esteli. De kerken hebben onderling min of meer regelmatig contact en de Delftse kerken ondersteunen de Guadaloupe gemeente met hun sociale projecten, vooral op het gebied van tandartszorg aan jonge kinderen in Esteli. De tentoonstelling geeft een overzicht van de gebouwen, religieuze en sociale activiteiten van de kerken in Delft en Esteli.

Op zondag 18 november geeft Ria van Oostveen, bestuurslid Stedenband Delft-Esteli, een presentatie over haar reis naar Esteli afgelopen zomer. Ze vertelt over haar bezoek aan de projecten in Esteli (onder andere de kerken en muziekschool) en de recente ontwikkelingen in Nicaragua. Na de presentatie is er een ZWO-maaltijd waarvan de opbrengst is bestemd voor het ZWO-project: "Nieuwe kansen voor straatkinderen in Oeganda". Inschrijfformulieren liggen op de tafels in de hal van de kerk.
ZWO-commissie


Vierhovensociëteit vertoont film I, Daniel Blake 
I, Daniel Blake is een film van de 80-jarige Britse regisseur Ken Loach. Hij verpakt zijn sociaal-maatschappelijke kritiek in een ontroerend verhaal met 'levensechte' personages, die ervoor zorgen dat de film je nog lang zal bijblijven.

De 59-jarige weduwnaar Daniel Blake (Dave Johns) is zijn leven lang timmerman geweest. Maar dan krijgt hij een hartaanval. Zijn dokter adviseert hem niet aan het werk te gaan. Hij vraagt een ziekte-uitkering aan, maar deze wordt hem geweigerd, omdat de keuringsarts hem gezond genoeg verklaart om te werken. Daniel wil in beroep gaan, maar dit proces blijkt lastiger dan gedacht en hij belandt al snel in een ondoordringbaar bureaucratisch web. Wel ontmoet hij Katie (Hayley Squires), een alleenstaande moeder met twee kinderen die ook moeite heeft met 'het systeem'. Samen proberen ze zich een weg te banen door het dagelijks leven zonder daarbij hun gevoel van eigenwaarde te verliezen.
Dinsdag 20 november van 14.00 tot 16.00 uur in de Vierhovenkerk. De deuren zijn open om 13.30 uur voor een kopje koffie of thee. Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld. Iedereen is hartelijke welkom.
Het sociëteitsbestuur 

Uit de kerkenraad
De kerkenraad vergaderde in het afgelopen seizoen drie keer voltallig met alle ambtsdragers, dit wordt de Grote kerkenraad genoemd. Daarnaast vergaderde de Kleine kerkenraad drie keer en het Moderamen vier keer. Het verschil tussen Moderamen en Kleine kerkenraad is slechts twee personen en daarom is besloten om voortaan vijf keer te vergaderen als Grote kerkenraad en zes keer als Moderamen. Alleen de kerkenraad kan besluiten nemen. Het moderamen zorgt voor de afhandeling van genomen besluiten en de voorbereiding van nieuwe besluiten. We hopen dat deze structuur zorgt voor een goed werkbare situatie.

Een nieuw moderamen werd ook voorgesteld voor het komende seizoen. Vanwege het afscheid van diaken de heer Jasper van der Kooij werd mevrouw Henny Melis gekozen in het moderamen. Dit bestaat verder uit ds. David Knibbe, kerkrentmeester Bauke Zelle, voorzitter Gabrielle Uitbeijerse en scriba Peter Plugers.

Een aparte commissie heeft gekeken naar de nieuwe privacywetgeving (AVG) en de gevolgen daarvan voor elke wijkgemeente. Elke ambtsdrager gebruikt persoonsgegevens (naam, adres, telefoonnummer, emailadres) van gemeenteleden. Dit is nodig voor het diaconale en pastorale werk, maar dit moet wel gebeuren op een zorgvuldige wijze. Op papier staan nu een aantal richtlijnen waaraan wij als wijkgemeente moeten voldoen. Zo wordt uw privacy beter beschermd en dat is alleen maar prima.
Peter Plugers, scriba 

Gift
€30 euro wijkdiaconie, van NN. Hartelijk dank.