Protestants Kerkblad Delft - 19 2019

wijknieuws van wijkgemeente Vierhoven van 9 november 

Bij de diensten
Zondag 10 november - “Eucharistisch leven” is leven vanuit dankbaarheid.
De viering op zondag 10 november is een “dienst van Schrift en Tafel”. Die “Tafel” heeft verschillende namen en kent meerdere omschrijvingen. Het is “de Tafel der dankzegging”. In de Rooms-Katholieke Kerk viert men de “Eucharistie”, de ‘dankzegging’. Zo legt men het accent op de gaven die Jezus Christus ons geeft door brood en wijn. In dankbaarheid ontvangen wij het manna uit de hemel en de wijn van de wijnstok. In de Protestantse kerken spreekt men meestal van “het Avondmaal” of “het heilig Avondmaal”. Op deze wijze wordt verwezen naar de laatste maaltijd die Jezus met zijn leerlingen vierde. Die maaltijd was de Joodse Pesachmaaltijd. Tijdens die Pesachmaaltijd gedenken de Joden tot op de dag van vandaag hoe het volk werd bevrijd uit het slavenhuis. 
Mensen als een Henri Nouwen en Rowan Williams schreven en schrijven dat het aankomt op een “eucharistisch leven”. Dat “eucharistisch leven” is een leven vanuit de dankbaarheid. We zijn dankbaar omdat Jezus zich ‘om niet’, ‘gratis’, ‘uit genade’ voor ons heeft gegeven. Karl Barth probeerde dit geheim te omschrijven. Hij zei: “Genade wordt genade wanneer het onbegrijpelijke ervan wordt ingezien.” Of anders gezegd: ‘liefde wordt liefde wanneer het onbegrijpelijke ervan wordt ingezien. Want waaraan heb je de liefde van een ander verdient? De ander die jouw onhebbelijkheden voor lief neemt?’ Het “eucharistisch leven” komt tot uiting door de bloemengroeten die wekelijks naar gemeenteleden gaan. Op deze zondag staan in de kerk fruitbakjes voor gemeenteleden die wekelijks via de kerkradio of internet meeluisteren. En er staan een zevental extra bossen bloemen want we hebben nog meer te vieren en te delen. Op de laatste avond van het Studiehuis in oktober behandelden we het boekje ‘Ons dagelijks brood, een overweging over het eucharistisch leven’ van Henri Nouwen. Als uitgangspunt neemt hij het verhaal over de Emmaüsgangers uit Lucas 24. 
Ds. Marco Visser

Kindernevendienst
Zondag 10 november David vlucht voor Saul    1 Samuel 18-24
Zondag 17 november David en de ark      2 Samuel 5-6

Uit de wijk
Dank
Na de Taizé-dienst van 15 september mocht ik in Delfshove, waar ik tijdelijk verbleef, de bloemen ontvangen. Waarvoor hartelijk dank. Ik verbleef daar als gevolg van een val, waardoor ik even niet voor mezelf kon zorgen. Hoe goed is het dat er zulke instellingen zijn!
Jenne de Haan

Bedankt
Hartelijk dank voor de prachtige bloemen en de lieve kaart. Het heeft mij erg goed gedaan. 
Mieke Doorduijn van Zuijlekom

Narrow House, Oude Kerk
Ter aanvulling op wat ik 20 oktober in de dienst meldde. Leden van de Protestantse Gemeente Delft mogen gratis naar de Oude Kerk en Nieuwe Kerk. Er moet in de Oude Kerk alleen €2,50 betaald worden om in het Narrow House te mogen.
Ds. Marco Visser

Hoe klinkt een Pieter de Hoogh
Hoe klinkt een Pieter de Hoogh? Dat is toch een schilder? Zeker, en wat voor een schilder! Terecht dat er nu een grote tentoonstelling in Delft aan hem is gewijd. En uiteraard gaat mijn lezing dan ook over de schilder Pieter de Hoogh en de ontwikkeling in zijn oeuvre. Vanaf zijn eerste ‘Kortegaardjes’ (soldatentafereeltjes) tot zijn Delftse hoogtepunten met alledaagse tafereeltjes op binnenplaatsen en inkijkjes, en vooral doorkijkjes, in het gegoede burgermans huishouden. Maar juist daar komen we ook musicerende mannen en vrouwen tegen. 
En hoe klonk dan die muziek – dat wil ik laten horen. Ook zijn Delftse collega’s en tijdgenoten komen aan bod zoals Jan Steen en de Delftse kerkinterieurschilders als Emanuel de Witte en Gerard Houckgeest. En hoe klonk het psalmgezang in zo’n kerk? Heel anders dan een drinklied bij Jan Steen! Kortom een lezing over de schilder Pieter de Hoogh, zijn tijd, en zijn Delftse collega’s in het vak. Maar ook aandacht voor de muziek – en liedkunst uit die tijd. Komt dat zien en beluisteren op dinsdag 12 november van 14.00 uur tot 16.00 uur in sociëteit Vierhoven. De zaal is open vanaf 13.30 uur. 
Henk Wassink

Gebedsgroep
Op dinsdag 12 november komt de gebedsgroep weer om 19.00 uur bij elkaar in de Vierhovenkerk om 19.00 uur. Het geheel duurt ongeveer 45 minuten. Mocht u voor iemand of voor een situatie willen bidden dan kunt u dat doorgeven aan Jenne de Haan, telefoonnummer 06 2170 1198.
Jenne de Haan

Uitnodiging gemeenteavond op 14 november
Wist je dat de kerkenraad over de nabije toekomst aan het nadenken is door middel van het opstellen van scenario’s? Wat kunnen we de komende tijd en zelfs jaren, verwachten in Vierhoven? En wist je dat het kerkgebouw ook wordt gebruik door maar liefst drie migrantenkerken? Na de zomer is een inventarisatie uitgevoerd van het toekomstige onderhoud aan het kerkgebouw. De volgende stap in de herinrichting van de kerkzaal is het uitwerken van de laatste details van de bouwvoorbereiding en het opvragen van offertes.
Over deze onderwerpen wil de kerkenraad u bijpraten op een gemeenteavond in november. We hopen u te ontmoeten op 14 november, tussen 20.00 en 21.30 uur in de Vierhovenkerk.
Namens de kerkenraad, Gabrielle Uitbeijerse 

Taizé viering
Op 17 november zal de derde Taizé viering van dit seizoen weer gehouden worden in de Vierhovenkerk (Obrechtstraat 50). Aan de hand van Psalm 150 en liederen die daarop geënt zijn bezingen wij het licht en bezinnen we ons op Jezus die ons Licht is. Een muziekgroep ondersteunt de samenzang.
De volgende Taizé vieringen zijn op 19 januari, 16 februari en 15 maart volgend jaar. De aanvangstijd is steeds 16.30 uur. De kerk is op vanaf 16.15 uur. Mocht u van te voren een liturgie willen ontvangen, stuur dan een email naar simonhuisman@ziggo.nl. Tot ziens bij de vieringen.
Simon Huisman en ds. David Knibbe

Agenda 
12 november 20.00 uur Wijkkerkenraad
13 november 10.00 uur Waaierteam, Azielaan 333
14 november 20.00 tot 21.30 uur Gemeenteavond, Vierhovenkerk

Inleverdatum kopij
PKD 20 verschijnt op 23 november. Kopij kan tot dinsdag 12 november 19.00 uur worden ingeleverd. Het e-mailadres is wijkredactie.vierhoven@gmail.com.


Diaspora
En altijd uit een slavenhuis vertrekken 
en naar een land van melk en honing gaan, 
te middernacht de eerstgeboor’ne wekken, 
haastig, stok in de hand, de tafel dekken 
om huiv’rend rond het afscheidsmaal te staan.

En altijd weer het meel dat wou niet rijzen, 
de vleespot van het zelfrespect viel om, 
de koeken en de ruggen trokken krom, 
het kleinste kind zal onderweg vergrijzen.

En altijd weer de oude hymnen zingen,
zodat de droogste keel nog moet bewijzen 
dat ginds in Sion Zijn fonteinen springen. 
Jan Wit

Maandag 11 november
Op 11 november gedenken we in Die Buytenweye diegenen die het afgelopen jaar in ons huis zijn overleden. De dienst begint om 14.30 uur in de grote zaal.
Ds. David Knibbe

Zondag 17 november
In de dienst gaat ds. C.S. der Nederlanden voor.

Uit de kerkenraad
In november zal in de kerkenraad worden gesproken over de begroting 2020 van onze wijkkas. Hieruit worden allerlei kosten betaald die specifiek te maken hebben met onze wijkgemeente. We krijgen een zogenaamde lumpsum van het College van Kerkrentmeesters, afhankelijk van het aantal leden van Vierhoven. Dit bedrag verdelen we weer over onder andere vergaderkosten, bijzondere diensten, muzikale ondersteuning, jeugdwerk, kopieerkosten, abonnementen, kindernevendienst en toerustingsactiviteiten. Totaal gaat het om een bedrag van € 10.000 per jaar.

Bijna op elke vergadering van de kerkenraad wordt gesproken over de vacatures. Ouderlingen en diakenen zijn moeilijk te vinden maar telkens worden toch gemeenteleden hiervoor benaderd. Er werd gezocht naar een nieuwe lector en die werd gelukkig gevonden in de persoon van mevrouw Peterse. De volgende vacature vraagt onze speciale aandacht: wijkredacteur van het Protestant Kerkblad Delft. Een leuke klus: elke twee weken zorg u voor het bekijken en ordenen van de ontvangen wijkberichten, zodat ze geplaatst kunnen worden in het Kerkblad op de wijkpagina.

De verhuur van ruimte in de Vierhovenkerk aan andere christenen (migrantenkerken) vraagt nog steeds de aandacht van de kerkenraad. We zijn afhankelijk van de afspraken die daarover worden gemaakt in de Algemene Kerkenraad (AK). Dit verhuurbeleid is immers gelijk voor alle kerkgebouwen van de Protestantse Gemeente Delft. Ook het gebruik van de Vierhovenkerk door de Voedselbank, ISOFA en ISF (Interkerkelijk Sociaal Fonds) is onderwerp van de besprekingen in het College van Kerkrentmeesters en de AK. Waarschijnlijk komt er meer duidelijkheid in november.

Parallel aan de gesprekken over meer samenwerking met de wijkgemeenten Hof van Delft en Immanuel, gaat de ‘denktank’ zich bezinnen over de toekomst van Vierhoven op korte en lange termijn. Door het emeritaat van ds. Visser in 2021 lijkt de toekomst plotseling niet meer ver weg en is bezinning noodzakelijk. In de ‘denktank’ praten enkele deskundige gemeenteleden met elkaar en ze doen voorstellen aan de kerkenraad voor zogenaamde scenario’s. Hoe zou onze toekomst eruit kunnen zien als wijkgemeente? 

Door het moderamen van de kerkenraad zijn ook zogenaamde jaargesprekken gevoerd met onze predikanten. In een vertrouwelijke setting kunnen zo persoonlijke zaken worden besproken, die anders geen aandacht krijgen maar toch belangrijk zijn. Het blijven echter vertrouwelijke gesprekken.
Namens de kerkenraad, Peter Plugers

Ontmoetingsbijeenkomst
Op 22 oktober kwamen we in Die Buytenweye bij elkaar in het vertrek van Maartje van Hoeven. De ontmoetingsbijeenkomst over Levende Stenen vond weerklank en riep goede gesprekken op. We hebben samen gemerkt dat geloven eigenlijk niet alleen kan. Je hebt elkaar nodig om het vuur brandende te houden. Dat blijkt alleen al hieruit – een klein ding – dat we elkaar steeds meer bij de voornaam noemen. Een ontwikkeling die de afgelopen decennia heeft plaatsgevonden. Achternamen worden steeds minder gebruikt om elkaar aan te spreken en zijn er alleen voor officiële gelegenheden. De voornaam is er voor om elkaar ook in de kerk te benoemen. Dat geeft iets vertrouwelijks. Ik weet nog wel dat een predikant in de jaren tachtig van de vorige eeuw tegen mij zei dat hij er niet meer aan begon om zich bij de voornaam te laten noemen. 

Hij had dat ooit in de jaren veertig (!) gedaan en daar slechte ervaringen mee opgedaan. Men werd in zijn ogen te vertrouwelijk en ging zich er op laten voorstaan. Het tegendeel is mijn ervaring. Juist door het niet meer benoemen van achternamen, aanspreektitels en functies ontstaat een vertrouwelijkheid die grenzen doorbreekt en de band tussen ons en God veel meer toelaat. Als je God vergelijkt met de zon – van die afstand zijn alle mensen gelijk. Rijk of arm, groot of klein. En die gelijkheid beleef je met het unieke van de voornaam. Niet meer: je bent van die of die - ben je d'r eentje van de smid? – maar je bent Fred! Of Anne! De naam die je kent van kinds af aan. Zo kent God ons bij name. In de kerk kennen we geen rangorde, behalve die van de liefde.
Ds. David Knibbe

Sinterklaascadeautjes voor de kinderen van de Eritrese kerk
Bij de Eritrese kerk komen veel bezoekers, met name gezinnen met jonge kinderen. Velen zijn nog niet zo lang geleden uit Eritrea gekomen, als vluchteling of in het kader van gezinshereniging. 
Bij de voedselbank krijgen alle kinderen een sinterklaascadeautje. Nu wil men de Vierhovenkerk voor de vluchtelingenkinderen een aantal cadeautjes schenken. De diaconie vindt het een goed plan om alle kinderen van 0 tot 11 jaar, die op zaterdag in de kerk komen, op zaterdag 30 november een cadeautje te geven.
Daarom aan u de volgende vragen:
Wie heeft er nog (bijna) nieuwe cadeautjes liggen? Wilt u ze dan mee naar de kerk nemen? Een chocoladeletter of ander snoepgoed mag ook.
Wie wil er vrijdagmiddag 29 november vanaf 14.00 uur helpen met het inpakken van de cadeautjes? 
Wie wil er op zaterdag 30 november aan het einde van de morgen helpen met het uitdelen van de sinterklaascadeautjes?
Een bedrag storten op de rekening van de diaconie kan ook. Daarvan gaan we zelf cadeautjes kopen. Wijkdiaconie Vierhovenkerk NL18RABO0373736657 t.b.v. Sinterklaas. 
De diakenen 

ZWO-maaltijd 17 november
Op zondag 17 november is er na de dienst een maaltijd. Kosten: €5 per persoon en kinderen €3. Inschrijfformulieren liggen in de hal van de kerk. De opbrengst van deze maaltijd is bestemd voor het ZWO-project "Nieuwe kansen voor straatkinderen in Oeganda".
ZWO-commissie