Protestants Kerkblad Delft - 20

het wijknieuws van wijkgemeente Vierhoven van 23 november 2013

Bij de dienst van 24 november
Op deze zondag sluiten wij het kerkelijk jaar af. Een zondag met de toepasselijke naam ‘Christus Koning’. In de eerste Schriftlezing spreekt Jezus over de laatste dingen die nog staan te gebeuren (in Lucas 21, 5-19). Het is geen gemakkelijke tekst, zeker als je een link wilt leggen tussen de oude woorden van toen en de tijd van nu. 
Eén ding is zeker, als we Jezus mogen geloven, dan staat ons nog heel wat ellende en narigheid te wachten in de toekomst. Ook in de tweede Schriftlezing, Maleachi 4, 1-6 (nota bene de andere nummering van de verzen in dit Bijbelboek: 3, 19-24), is sprake van verslechterende omstandigheden. Wanneer de Dag van de Heer aanbreekt zal duidelijk worden wie zijn rug recht heeft gehouden en wie is bezweken onder de wetteloosheid waarin openlijk wordt getwijfeld aan het nut om in God te geloven en hem dienen.
De geschetste taferelen van de eindtijd hebben door de tijd heen geweldig tot de verbeelding gesproken en hebben menig schilder en filmmaker geïnspireerd tot prachtige creaties. Ook laat het vreeswekkende vooruitzicht van de eindtijd gelovigen niet onberoerd, bezorgd als zij zijn over hun toekomstig lot of loon. Dikwijls deden hun predikanten daar nog een schepje bovenop. Met striemende filippica’s over het laatste oordeel geselden zij het kerkvolk. Zo’n donderpreek zult u van mij niet krijgen, maar wel een oproep tot standvastigheid en volharding.
Volhardend mag ook Gerrit van de Kamp genoemd worden. Tijdens deze viering zal hij worden bevestigd als boventallig ouderling om daarna te worden benoemd als toekomstig voorzitter van de Algemene Kerkenraad van de Gereformeerde Kerk van Delft.
Ds. Jurjen G. Fennema

Zondag 1 december
Op deze zondag begint de adventstijd waarin wij toeleven naar het kerstfeest, de komst van het licht dat het duister verdrijft. In deze tijd van voorbereiding volgen wij de lezingen die de leiding van de kindernevendienst heeft uitgekozen. Zoals misschien bekend heeft de Kindernevendienstcommissie besloten om te stoppen met de methode Kind en Zondag en zelf materiaal te ontwikkelen bij een serie bekende Bijbelverhalen. Gebleken is dat sommige kinderen die verhalen niet kennen. Er zijn twee schriftlezingen. De eerste is de aankondiging van de engel Gabriël aan het adres van de priester Zacharias dat zijn vrouw Elisabet een zoon zal krijgen die de wegbereider van de Messias zal worden: Lucas 1, 5-25. Deze geboorte mag bijzonder genoemd worden omdat zij beiden al op leeftijd waren en Elisabet bovendien onvruchtbaar was. Je zou van een priester verwachten dat hij niet vreemd zou opkijken van zo’n bericht en dankbaar dit geschenk uit de hemel zal ontvangen. Maar deze godgeleerde protesteerde en werd met stomheid geslagen. De tweede lezing is 1 Samuël 1, 1-20. Opnieuw een verhaal over een onwaarschijnlijke zwangerschap van een vrouw die geen kinderen kan krijgen en die God plechtig belooft om, mocht zij een kind krijgen, dat kind aan God te geven. En opnieuw een godgeleerde priester die niet meteen doorheeft wat er aan de hand is. Merkwaardig hoe deskundigheid niet altijd leidt tot inzicht, maar ook een blinde vlek kan veroorzaken.
Ds. Jurjen G. Fennema

SOOS-Vierhovenkerk 26 november 14.00-16.00 uur
‘Joodse feesten en verhalen’, door Greet Zijlstra.
Na de verwoesting van de Tempel in 70 na Chr. wordt de Joodse bevolking uit haar land verdreven.
Maar waar de Jood ook gaat wonen hij neemt de Thora (eerste vijf boeken van Mozes) mee en blijft leven volgens de leefregels die in de Thora staan.
Een van de leefregels is het vieren van de door God ingestelde feesten.
Er is een wekelijks feest: de Sjabbath.
Er zijn feesten in het voorjaar: Pesach en Sjawoeoth (Pinksterfeest) 
En in het najaar: Rosj Hasjanah (Nieuwjaar) Jom Kippoer (Grote verzoendag), Loofhuttenfeest en Simchath Thora (vreugde der wet).
Tijdens de lezing wordt er inhoudelijk ingegaan op de betekenis van de feesten, de rituelen en gebruiken.
Daarnaast worden er typische Joodse verhalen verteld met daarin wijsheid, moraal of humor.
Ieder, jong of oud, die geïnteresseerd is in deze middag is van harte welkom.
Op zondag 24 november op radio 5 is er in het programma van de Katholieke Radio Nederland (13.00-14.00 uur) aandacht voor het optreden van Kees van der Zwaard met zijn program “Hier sta ik’. Op 12 november werden er opnamen gemaakt door de RKK.
Ds. M. Visser

Gift 
€ 20,00 via wijkdiaconie voor de voedselbank van NN. Hartelijk dank
Ds. M. Visser

De buurt als speerpunt voor de diaconie
De diaconie van de Vierhoven wijkgemeente heeft als nieuw speerpunt voor 2013-2014 gekozen voor: “Kerk en Buurt
De collecte op zondag 24 november is bestemd voor “kerk en buurt”. De diaconie wil dan aan twee aspecten van de Buitenhof aandacht geven: “armoede en eenzaamheid”. Diaconaat is geld geven, maar eveneens: een bezoekje brengen aan iemand. De diaconie stelt daarom het volgende voor: u geeft bij de collecte voor de voedselbank en de diakenen kopen hiervoor rijst, pasta of blikken houdbaar voedsel of u doet het flyertje, dat op uw stoel ligt in de collectezak met het bericht, dat u een bezoekje aan brengt iemand, van wie u denkt, dat dit op prijs gesteld wordt. Beide kan natuurlijk ook.

De Vierhovenkerk ligt centraal in de Buitenhof.
Sinds juni is de Vierhovenkerk een uitdeelpunt voor de voedselbank. Veel bewoners uit de Buitenhof komen daar wekelijks hun voedselpakket ophalen en krijgen naar wens een kopje koffie of thee. Een aantal leden van de Vierhovenkerk zorgt hiervoor. Zo wordt de Vierhovenkerk bekender in de Buitenhof en wordt de kerk een “lagere”drempel.
Bovendien is er iedere avondmaalszondag een inzameling voor de voedselbank en in november doen we mee aan de jaarlijkse blikkenactie.

Sinds twee jaar staan we regelmatig bij supermarkten in de wijk en vragen het winkelend publiek een houdbaar extra product voor de klanten van de voedselbank te kopen. Heel veel mensen blijken royaal te geven en de opbrengst is dan ook overweldigend. Zo betrekt de diaconie de mensen, die wat meer te besteden hebben, bij de mensen uit de wijk, die het niet breed hebben.
Een andere activiteit is het meewerken aan de koffieochtenden in de Liszt-flat. Op vaste ochtenden komen mensen, die graag medewijkbewoners ontmoeten, hier een praatje maken onder het genot van een kopje koffie of thee. Inmiddels werken hier vijf mensen uit de Vierhovenkerk aan mee, als gastvrouw/gastheer.

Drie keer per jaar mag de diaconie een eigen collectedoel kiezen. In het afgelopen jaar is er al eens gecollecteerd voor het inloophuis Debora en voor de vakantiebank. De vakantiebank heeft met de opbrengst een uitje naar Nemo in Amsterdam georganiseerd voor jongeren uit de wijk. Twee jongeren uit de Vierhovenkerk zijn als begeleiders meegegaan. Zo betrekken we ook jongeren bij dit speerpunt.
Waarom kiest de diaconie voor dit speerpunt?
De diaconie wil, in navolging van Jezus, dienstbaar zijn. Niet alleen binnen de eigen kerkmuren, maar ook naar buiten, vooral in haar directe omgeving. Maar de diaconie kan dat niet alleen, daar is een hele gemeente voor nodig. Heel veel gebeurt er al door mensen, die dagelijks iets betekenen in hun eigen wijk, maar gezamenlijk kunnen we nog meer.
Doet u mee met de collecte? Geld geven of een bezoekje brengen of beide?
De diaconie.Zondag 24 november tienerdienst
In de tienerdienst van oktober werd een aftrap gegeven van het jaarthema ‘schaamte en trots’. Er werd uitgebreid gesproken over het fenomeen ‘schaamte’. Een van de programma’s waarin mensen optreden die denken dat ze een geweldige zangcarrière tegemoet gaan werd bekeken. Vragen die los kwamen waren: is een jury niet schaamteloos wanneer ze een kandidaat vierkant in het gezicht uitlachen? Hoe schaamteloos is het optreden van de kandidaten die elke zelfreflectie missen en vals zingend in de spotlights gaan staan? Het Bijbelverhaal dat aan bod kwam was Genesis 3, daar staat dat God de mens toedekt met dierenvellen. Zo dekt hij hun onvolmaaktheid toe. Het plan is om in november Matteüs 5:3-12 te betrekken bij het onderwerp. Jezus noemt een heel aantal groepen mensen zalig. Hoe gaan wij met hen om of beschamen wij hen?
Ds. M. Visser

In memoriam
Ellen de Man (Lena Willemiena de Man-Vogel), * 19 september 1940 †25 oktober 2013
Op woensdag 30 oktober werd in een drukbezette dienst van Woord en Gebed het leven herdacht en afscheid genomen van Ellen de Man. Zij is na een lange periode van ernstig ziek-zijn overleden. De dienst vond plaats in de Vierhovenkerk, waar Ellen, toen ze dat nog kon, bijna wekelijks kwam en waar ze ook intensief betrokken was bij allerlei activiteiten zoals de Ouderensoos, het pastorale bezoekwerk, de Amnestygroep en, in een eerdere periode, het Vrouwenleerhuis. Het thema ‘Vrouw en geloof’ lag Ellen na aan het hart. Ze is daar ook in de Delftse Vrouw-en- Geloofgroep Junia, intensief mee bezig geweest. Deze groep had dan ook, naast haar dochter en zus, een bijzonder aandeel aan haar afscheidsdienst. Ellen heeft in haar leven een hele geloofsontwikkeling doorgemaakt. Aan de basis daarvan lag haar ervaring van God als bron van alle liefde in de moeilijke periode na het plotselinge overlijden van haar man Ewoud. Uit die Bron putte zij kracht, toen zij in de jaren daarna veelvuldig geconfronteerd werd met ziekte en lichamelijke beperkingen. Die inspireerde haar ook tot grote betrokkenheid op de mensen om haar heen, zoals haar kinderen, kleinkinderen, zuster, vrienden en vriendinnen, buren…. Ellen was een bijzondere vrouw, die we op vele plaatsen zullen missen. Haar nagedachtenis zij tot zegen.
Francis Benthem, emeritus predikant

Wintermaaltijd
Op zondag 8 december is er een wintermaaltijd van 12 tot 13.15 uur. Iedereen wordt hiervoor van harte uitgenodigd. Inschrijven kan vanaf zondag 24 november.
De diaconie


Pastoralia
Geboren op 21 oktober Anna Christiana Veldhuis, Menno ter Braaklaan 209, 2624TE. Annika is de dochter van Christi en Christiaan. Op het geboortekaartje staat: ‘In liefde ontvangen, met vreugde verwacht heeft God ons diepste verlangen op zijn tijd, in vervulling gebracht’.
Van harte gefeliciteerd met dit kleine wonder en Gods zegen toegewenst over haar leven.
Op 12 november is Arie van Strien overleden (Jordaniestraat 71). In kerkblad 21 volgt een in memoriam.
Ds. M. Visser

Dankbetuiging
Lieve mensen,
Hartelijk dank voor al jullie fijne reacties en de vele mooie kaarten die we mochten ontvangen ter gelegenheid van ons 25-jarig huwelijk op 11 november 2013.
Henny en Klaas Voorintholt

Sssst, de dominee studeert!
Nu het studieverlof is afgeschaft moeten predikanten zich tussen de bedrijven door permanent bijscholen. Daar krijgen ze punten voor en na vijf jaar wordt bekeken of voldoende puntjes bij elkaar gesprokkeld hebben. Zo heb ik afgelopen maanden een cursus gevolgd aan de Theologische Faculteit in Groningen bij hoogleraar Rick Benjamins over het anatheïsme. Nog niet zo heel lang geleden schreef collega ds. Wim Jansen over het anatheïsme in een overdenking in dit kerkblad. Anatheïsme wordt tegenwoordig gepresenteerd als een derde weg, als een uitweg uit de impasse waarin theïsme en atheïsme elkaar gevangen houden. Het theïsme predikt een persoonsachtige God die liefde is en beschikt over een vrije wil. Een almachtig God ook, want “He’s got the whole world in his hands”. De anatheïsten zijn, net als de atheïsten, van mening dat je, na de verschrikkingen en gruweldaden van de Tweede Wereldoorlog, dit lied niet meer kunt zingen. Inmiddels heb ik de voors en tegens van het anatheïsme op een rij gezet en kan ik aanbieden om hierover op een avond voor geïnteresseerden een stevige boom op te zetten.
Laat het me weten, dan plan ik wat.
Ds. Jurjen G. Fennema

Geef voor de slachtoffers op de Filippijnen
De Filippijnen zijn zwaar getroffen door de zwaarste tyfoon ooit. Een vreselijke ramp voor de bevolking, waarvan het overgrote deel ook nog leeft in extreme armoede.
Inmiddels zijn er al verschillende rekeningnummers geopend, hulpacties gestart. Ook heeft de regering al een bedrag beschikbaar gesteld.
Op zondag 24 november is er een extra collecte voor de Filippijnen. 
Het college van diakenen zal de opbrengst verhogen met een bedrag uit het fonds, dat gereserveerd is voor rampen.
De diaconie

Voedselbank
De blikkenactie van de Voedselbank was weer een succes. Totaal zeven kratjes met blikken en
€ 46,50 aan giften.
Via Trijnie van den Akker ook nog € 61,75 opgehaald bij de broodmaaltijd.
Alle gulle gevers hartelijk dank.
Ab Moes


Agenda
26 nov 14.00 uur SOOS Vierhovenkerk
26 nov 20.00 uur Moderamen Vierhovenkerk
27 nov 19.30 uur Taakgroep ZWO
27 nov 20.30 uur Wijkdiaconie
04 dec 20.00 uur Leerhuis Woord en beeld

Onder vreemden
Het speelt het liefste ver weg op het strand,
het kind dat nooit zijn eigen vader ziet,
die overzee is in dat andere land.

Het woont bij vreemden en het went er niet.
Zij fluisteren erover met elkaar.
Heimwee huist in zijn kleren en zijn haar.
En altijd denkt het dat hij komen zal:
vandaag niet meer; maar morgen, onverwacht —
en droomt van hem en roept hem in de nacht.

Ik wacht u, Vader van de overwal.

Ida Gerhardt
(overgenomen uit het liedboek)