Protestants Kerkblad Delft - 20 2016

wijknieuws van wijkgemeente Vierhoven van 19 november

Bij de diensten
Zondag 20 november – Oorlog en vrede
Ester hebben we de laatste weken gevolgd. In de adventstijd zijn de thema’s vrede, een nieuw begin, wachten, het komt goed en maakt het mee! De laatste zondag in het kerkelijk jaar lezen we Maleachi 3:19-24 en Lucas 21:5-19. Dit lijkt niet zo positief als in de adventstijd en met zo’n goede afloop als bij Ester. Maleachi voorziet dat de dag van de Heer, de dag waarop eindelijk duidelijk wordt dat God het goede laat overwinnen, lijkt op een brandende oven en Lucas herinnert zich dat Jezus oorlogen heeft voorspeld, hongersnoden en mishandelingen van zijn leerlingen. Omdat ik op deze dag het beste het gemeenschappelijk leesrooster kan volgen in plaats van tussen Ester en de advent eigen wijsheden op te diepen, stort ik u en mijzelf in de ruige woorden van Maleachi en de wezenlijke woorden van Jezus. Ik heb toch ergens een onbestemd vermoeden dat ook hier muziek uit de hemel klinkt. 
Ds. David Knibbe

Kindernevendienst
27 november Jesaja 2:1-5 Vrede

Catechisatie
Er is een groepje van drie catechisanten dat woensdag 16 november om 20.00 uur in de Vierhovenkerk weer bij elkaar komt. U begrijpt dat ik er zeer mee in mijn nopjes ben! Maar er kunnen nog meer bij. Zijn er liefhebbers, ik houd me aanbevolen. Schuif aan en verhoog de feestvreugde! 
Ds. David Knibbe. 

Denk en doe mee aan de Taizé-vieringen

Zondag 20 november om 11.30 uur, voorafgaand aan de maaltijd in de kerk, is er een gesprek over de te houden Taizé-vieringen in de Vierhovenkerk. Onderwerpen zijn: tijdstip, aankleding van de ruimte en structuur van de viering. Wil je de verslagen ontvangen van voorgaande bijeenkomsten laat het weten, dan zend ik ze je toe. Iedereen is welkom. 
Ds. Marco Visser

Running Dinner op 9 december
Op vrijdag 9 december wordt er weer een Running Dinner gehouden in Tanthof-West/Buitenhof bij drie verschillende gemeenteleden thuis. Het voorgerecht staat klaar om 18.00 uur. De kosten voor het diner bedragen €10 per persoon en de opbrengst is bestemd voor het project van Hanna Wapenaar: "Doorbreek de stilte rond geweld tegen vrouwen". Het inschrijfformulier hangt in de "Ubuntu"-kraam in de hal van de kerk.
ZWO-commissie

Uit de kerkenraad
De kerkenraad besloot tot een ander vergaderschema en daarover schreef ik al eerder in het kerkblad. De volgende kerkenraadvergadering is pas op 13 december, maar het moderamen heeft al wel vergaderd. Graag geef ik aan u door, welke onderwerpen nu op de agenda van de kerkenraad staan. Het moderamen neemt geen besluiten, maar kan wel genomen besluiten uitvoeren en te nemen besluiten voorbereiden. 
Zo heeft u begin oktober in het kerkblad kunnen lezen over de plannen om de kerkzaal anders in te richten. Er wordt gekeken welke mogelijkheden haalbaar zijn en de commissie is zelfs in een ander kerkgebouw gaan kijken. In december zal de kerkenraad worden geïnformeerd over de voortgang. Besluiten zullen pas worden genomen, nadat ook de gemeente uitgebreid is geïnformeerd.
Ook de begroting voor 2017 van de wijkkas van Vierhoven zal in december worden besproken. Elke wijkgemeente in Delft heeft een wijkkas waaruit de eigen uitgaven worden bekostigd. Het gaat dan niet om de salarissen van de predikanten of de koster, maar wel om de kosten van onder andere de eredienst, de bloemen, de cantorij, de kindernevendienst en het scribaat. Ook de eventuele kosten van een gemeenteweekend worden uit de wijkkas gefinancierd.
Een aantal afspraken zijn al gemaakt over belangrijke data in 2017. De kerkenraad zal zich nog moeten uitspreken over een aantal te houden gemeente-bijeenkomsten, maar andere data wil ik u al doorgeven. Zo zal op zaterdag 25 februari 2017 een gemeentedag worden gehouden en op vrijdag 16 juni 2017 een medewerkersavond. Het programma voor de gemeentedag is nog niet bekend, maar zo’n dag lijkt qua activiteiten op een gemeenteweekend, maar duurt slechts één dag. 
U heeft misschien al gezien dat het groene kruis op de Vierhovenkerk niet meer ’s avonds brandt. Dit was een mooi herkenningspunt voor veel inwoners van Delft-Zuid. Sinds de opening van het kerkgebouw in september 1972 siert dit kruis het grote dak. Tijdens de plaatsing van de zonnepanelen is het kruis verplaatst en defect geraakt. Gelukkig wordt gewerkt aan een oplossing door de kerkrentmeesters en misschien is de reparatie klaar rond de komende kerstperiode.
Peter Plugers, scriba

Ook in Abtswoude heeft alles zijn tijd
Na een kleine twintig jaar is een einde gekomen aan de Avondmaalsdiensten in Abtswoude. Ze waren in de jaren negentig van de vorige eeuw gestart op verzoek van onze leden in verzorgingshuis Abtswoude. Eerst vonden de diensten plaats in het zaaltje De Uitkijk en toen dat tenslotte veel te klein werd voor het aantal deelnemers, vanaf 1999 in de aula. De vaste kern van acht bezoek(st)ers bracht tevoren de uitnodigingen rond in Abtswoude en Stefanna. De tafels werden gedekt met bloemen en kaarsen en wie niet zelfstandig kon komen werd opgehaald. Vanaf 2001 dronken we tevoren -als een kleine gemeente- koffie en thee met elkaar en gingen daarna aan tafel.

In totaal hebben 56 diensten plaatsgevonden, waarvan in 42 de wijkpredikant ds. Fennema voorging; bijna altijd was Jeanne Bouwmeester de organiste. Deze vieringen hebben veel betekend voor de bewoners van Abtswoude. Echter Abtswoude wordt als verzorgingshuis per 1 januari 2017 gesloten en het overgrote deel van de bewoners is al naar elders verhuisd. Alleen de aanleunwoningen blijven bewoond. In Stefanna gaan onze kerkdiensten voorlopig door, zij het zonder Avondmaal.
Samen met mijn man en alle medewerkers hebben wij dit stukje gemeentewerk kunnen organiseren, waarbij wij ons allen zeer betrokken voelden.
Romke Klein-van der Zee

Advent 2016: Maak het mee!
Hoe zou het zijn om de geboorte van Jezus mee te maken? Vier mensen uit de Bijbel vertellen over wat zij met hun eigen ogen zien en meemaken. Hun verhalen zijn vol verwachting. Jesaja, Johannes, Jakobus en Jozef vertellen dat mensen het mee kunnen maken. Eerste advent is op zondag 27 november. Het onderwerp is vrede. Jesaja heeft een visioen. Er zal vrede zijn voor iedereen, mensen zullen leven in het licht van de Heer. Ook in onze tijd, waarin mensen elkaar naar het leven staan, houdt Jesaja de hoop levend dat het anders zal zijn. Komen jullie ook de adventstijd meemaken? 
De kindernevendienstcommissie

Kerstinloop op tweede kerstdag
Inmiddels is het al een traditie: de kerstinloop op 26 december. Om 15.30 uur gaan de deuren van de Vierhovenkerk open en van 16.00 tot 19.00 uur is er een mooi programma met veel solo- en samenzang, muziek en verhalen. Voor de kinderen is er een bingospel met leuke cadeautjes. We sluiten af met een gezellige maaltijd, waar een kerstverhaal verteld wordt. We nodigen onze buren uit om dit kerstfeest met ons mee te vieren. Er is volop gelegenheid om met elkaar in gesprek te komen.
Ieder, die een bijdrage wil leveren in de vorm van zang, een gedicht of een verhaal wordt uitgenodigd dit van te voren even te melden, dan wordt het in het programma ingepast. 
Ds. David Knibbe en diakenen


Zondag 27 november – Eerste zondag van de Advent
Op de eerste zondag van de Advent is het evangelie Matteüs 24:32-44. Traditioneel lezen de kerken op de laatste zondag van het kerkelijk jaar en bij het begin van de Advent uit Jezus’ rede over de laatste dingen. Het gaat op de zondagen van de voleinding, maar ook in de Advent om de toekomst van Jezus Christus. Wie leest in Matteüs 24 schrikt van de vele rampen die de mensen overkomen. Wie de krant er naast houdt, schrikt al minder. Het gaat er om dat we waakzaam zullen zijn (Matteüs 24:42). We kunnen dat alleen als we ook hoopvol zijn. We mogen de moed niet verliezen. De eerste lezing is gekozen uit Jesaja 2:1-5. Daar lezen we hoe de volken optrekken naar de berg Sion. Ze komen daar voor het onderricht uit de wet van God en ze zullen de vrede leren. Vrede is het thema van deze zondag in het adventsproject van de kindernevendienst. Wat we om ons heen zien, mag ons de hoop op vrede niet ontnemen. Waakzaamheid is geboden met het oog op de vrede. Daarom zingen we op deze zondag Psalm 25: ‘Naar U, Heer, gaat mijn verlangen uit.’ 
G.C. van de Kamp

Jeugdouderling
De kerkenraad maakt bekend dat in het ambt van jeugdouderling zal worden bevestigd, de heer Fokke van den Berg, Molensingel 12. 

Indien geen bezwaren worden ingebracht bij de scriba, via e-mail of telefoon, zal deze bevestiging plaatsvinden op zondag 4 december. 
Peter Plugers, scriba 


Gebedsgroep
Dinsdag 22 november van 19.15 tot 20.00 uur komt de gebedsgroep bijeen in de Vierhovenkerk. Verzoeken voor voorbeden kunt u van tevoren melden via telefoonnummer (015) 262 2444. Jongeren en ouderen zijn welkom om een keer mee te bidden!
Els Alblas

‘Zonder gastvrijheid gaat de mensheid te gronde’
Op donderdag 24 november bespreken we in het Studiehuis hoofdstuk 5 van het boekje ‘Vreemd en bizar, lastige bijbelverhalen’, van Piet Schelling (locatie Vierhovenkerk, aanvang 20.00 uur). Hoofdstuk 5 gaat over Lot die Sodom ontvlucht en zijn vrouw die in een zoutpilaar verandert (Genesis 19:1-29). In de slotparagraaf van hoofdstuk 5 schrijft Schelling dat dit verhaal gaat over ‘gastvrijheid’. En hij stelt dat de mensheid zonder gastvrijheid te gronde gaat. Wilt u aanschuiven? Uw stoel staat klaar. Informatie en begeleiding ds. M. Visser.
Ds. Marco Visser

Vierhovensociëteit met de film Philomena 
Als tiener moest Philomena Lee haar buitenechtelijke zoontje ter adoptie afstaan op aandringen van de Iers-Katholieke gemeenschap waar ze woonde. Vijftig jaar later gaat ze met hulp van de cynische BBC-journalist Martin Sixsmith op zoek naar haar verloren zoon. Martin ziet het verhaal vooral als een mooie comeback voor zijn onlangs geruïneerde carrière. Als echter tijdens hun zoektocht de puzzelstukjes op zijn plaats beginnen te vallen, ontstaat een ontroerende vriendschap tussen beiden. Deze is gebouwd op het verlangen om de waarheid boven tafel te krijgen over het onrecht wat Philomena is aangedaan.
Philomena vertelt een aangrijpend verhaal van een moeder die haar kind nooit heeft mogen kennen wegens de onbarmhartige praktijken in een Iers nonnenklooster. De uitstekende wisselwerking tussen de twee hoofdpersonages - een joviale, vergevingsgezinde Judi Dench en een pedante, rancuneuze Steve Coogan - plaatst dit zware thema in een licht kader. 
Dinsdag 29 november van 13.30 tot 16.00 uur in de Vierhovenkerk wordt deze film vertoond en kort nabesproken. Iedereen is van harte welkom. 
Het bestuur van de Vierhovensociëteit

Ontmoetingsmiddag
Iedereen is hartelijk welkom op de ontmoetingsmiddag op 30 november van 14.30 uur tot 16.00 uur in de Vierhovenkerk. Onder het genot van een kopje thee of koffie kunt u praten met de jarigen van november of met belangstellenden die gewoon even langs gekomen zijn.
Het verrassende is dat er altijd iemand is als gast die ons iets gaat vertellen over zijn of haar hobby of vrijwilligerswerk. Daarna genieten we van een drankje en sluiten we de middag af met het zingen van een mooi lied. Tot ziens! 
Suzanne van der Kooij, Meta Roodenburg, Ruud Spuijbroek en Marjan Bood

Een nieuw begin maken
Zondag 4 december is het thema: ‘Een nieuw begin’. Tobias Matthieu Hogeweg en Simon Jan Peter Bruijnis ontvangen de doop. In dezelfde dienst hopen we Fokke van den Berg te kunnen bevestigen tot jeugdouderling, met een opdracht speciaal voor de kinderen van 0 tot 12 jaar. Fokke van den Berg is 39 jaar, getrouwd met Anke Dorman en vader van drie kinderen. Sinds 2014 woont het gezin te Delft, na een tijd in Zwitserland en Amersfoort gewoond te hebben.
Samen met Katinka Hagenaar leidt Fokke kinderclub Plekzat, waar een keer per maand ongeveer acht kinderen bij elkaar komen voor gezelligheid, knutselen en leuke gesprekjes.
Als jeugdouderling zou Fokke zich graag inzetten om jonge gezinnen bij de kerk te betrekken door samenwerking met basisscholen. De jeugd heeft de toekomst!
Ds. Marco Visser

Kerststalletjes gevraagd
Vorige jaren heeft de Commissie kunst en kerk veel positieve reacties gekregen op de kerststalletjes die wij in de kerstperiode in de vitrinekast van onze kerk hebben tentoongesteld. En daarom herhalen wij dit de komende kerstperiode. Het is alleen niet zo leuk als we ieder jaar dezelfde kerststalletjes laten zien. Dus, als u een kerststalletje heeft en als u het leuk vindt om deze in de vitrinekast te laten zien aan de hele wijkgemeente, neem dan contact op met Marco Kuijper van de Commissie kunst en kerk (m_kuijper@hotmail.com of 06 113 814 09).
Marco Kuijper

Gift 
Voor de wijkdiaconie € 25 van de fam. d.K. via ouderling. Hartelijk dank.

Agenda
23 november 20.00-21.00  Kindernevendienstvergadering
24 november 20.00 uur      Studiehuis, Vierhovenkerk
29 november 20.00 uur      Taakgroep Eredienst
30 november 20.00 uur      Wijkdiakonie, Vierhovenkerk
01 december 20.00 uur      Kindernevendienst, 
                                            leesrooster 2017

Inleverdatum kopij
PKD 21 verschijnt op 3 december. Kopij kan tot dinsdag 22 november 19.00 uur worden ingeleverd. Het e-mailadres is wijkredactie.vierhoven@gmail.com.