Protestants Kerkblad Delft - 20 2018

wijknieuws van wijkgemeente Vierhoven van 24 november

Bij de diensten
Zondag 25 november – Druk, druk, druk
Leden van de gespreksgroep Westenwind I hebben de dienst voorbereid. De groep bespreekt dit jaar de Bergrede. Naar aanleiding van Matteüs 6:24-34 (‘Maak je geen zorgen over jezelf, v.25’) is gekozen voor ‘druk, druk, druk’. Hoe ervaar je een ‘volle agenda’ en als mensen tegen je zeggen ‘ik heb het zo druk’, wat veroorzaakt die ‘drukte’ en ‘druk’? 
Het kan fijn zijn om veel om handen te hebben. Voor een jonge ondernemer is het belangrijk voldoende opdrachten te hebben. Het gezinsleven kan druk opleveren, naar de kinderopvang, naar de fluitles, naar voetbal, naar de club. Mantelzorg voor ouders.
Tijdschema’s en kalenders dicteren de dagelijkse gang van zaken. De klok lijkt het leven van menigeen te beheersen. Er is de uitspraak dat de Westerse mens het horloge heeft en de Afrikaanse mens de tijd. De tijd van het horloge kan je ‘chronos’ -meetbare tijd- noemen. Binnen een bepaalde tijd moet een doel, target, behaald zijn op straffe van degradatie of ontslag. 
Naast de ‘chronos’ is er een ander Grieks woord voor tijd, ‘kairos’. In de Septuaginta (de Griekse vertaling van de Hebreeuwse bijbel) en in het Nieuwe Testament is ‘kairos’ de ‘beslissende tijd’. “Dit is wat Johannes de Doper zei: ‘De tijd is aangebroken, het Koninkrijk van God is nabij’” (Marcus 1:15). ‘Hoe komt het dat jullie deze (beslissende) tijd niet kunnen duiden? (Lucas 12:56)’ Wat is een beslissende tijd? Waar komt het op aan? Prediker 3 begint met ‘chronos’, “Voor alles wat er gebeurt is een uur/een tijdstip.” Vervolgens dertigmaal ‘kairos’ (vers 1-8, 11). Tot slot staat er tweemaal het woord ‘aion’ (vers 11 en 14). Dit woord heeft de lading van een ‘lange tijdsperiode’, ‘eeuwigheid’. Prediker 3:1-8 komt terug in het lied ‘Turn! Turn! Turn!’ van The Byrds. Dit lied klinkt tijdens de collecten. 
In deze dienst zingt Dudaim vier liederen. Twee van deze liederen gaan over Hooglied 8:5-7. Tijd voor de Ander en de medemens is belangrijk. 
Ds. Marco Visser

Gebedsgroep
Op dinsdag 27 november hoopt de gebedsgroep weer bij elkaar te komen van 19.00 tot 19.45 uur in de Vierhovenkerk. Nieuwe deelnemers zijn van harte welkom. Wilt u dat voor iets of iemand gebeden wordt? U kunt dat doorgeven aan Jenne de Haan, telefoonnummer (015) 257 7645 of 06 2170 1198.
Jenne de Haan

Het persoonlijk gebed krijgt plaats in een Taizé-viering
In de Taizé-vieringen is er naast het zingen en mediteren ruimte voor gebed. In ‘Taizé, liederen en gebeden’ staat het volgende over het persoonlijk gebed. In een vrije gedachtewisseling met Christus, met een eenvoud die onvergelijkbaar is, is het mogelijk Hem onze lasten toe te vertrouwen. Een eenvoudig gebed ligt binnen ieders bereik. Om te kunnen bidden, vraagt God geen buitengewone wonderen, noch bovenmenselijke inspanningen. Talloze christenen hebben geleefd met een gebed dat heel arm aan woorden was. De apostel Paulus schreef: ‘Wij weten niet wat en hoe we moeten bidden ….’ en voegt hij eraan toe: ‘…. maar de Geest komt onze zwakheid te hulp en pleit voor ons’ (Romeinen 8:26).
Vanaf half 4 is de kerk open voor de musici die oefenen. Men kan de muziek in zich opnemen. Vijf voor half is het stil in de kerkzaal. Iedereen is van harte welkom. De viering duurt ongeveer drie kwartier. De komende vieringen zijn op 20 januari, 17 februari, 17 maart. Ze beginnen om half 5. 
Ds. Marco Visser

Koster op zondag gevraagd
Rommert Stellingwerf kreeg dit voorjaar een andere functie binnen de Protestantse Gemeente Delft. Zijn taken als koster op zondag worden sinds mei 2018 waargenomen door vrijwilligers. Met veel enthousiasme gingen deze gemeenteleden aan de slag als hulp-koster. Ze werden ingewerkt door Rommert en na enige tijd konden ze zelfstandig alle voorkomende werkzaamheden uitvoeren die op zondag noodzakelijk zijn. Helaas is de groep (hulp)kosters nog steeds erg klein, namelijk vier tot vijf mensen. We zoeken dringend versterking en zijn op zoek naar meer vrijwilligers.

Graag wil ik een beeld schetsen van de taken van een koster op zondag. Hij/zij is aanwezig vanaf 8.30 uur tot ongeveer 13.00 uur. Een koster is als gastheer/-vrouw verantwoordelijk voor het openen van de deuren nadat de alarminstallatie is uitgezet. De verlichting wordt aangedaan en het geluid in de kerkzaal moet worden getest. Voorheen was de koster ook druk met het zetten van koffie, maar dit kost nu nog maar weinig tijd door de aanschaf van een speciale koffiemachine.

Natuurlijk zorgt de koster voor het aansteken van de kaarsen in de kerk en het klaarzetten van water voor de predikant. De twee boeketten bloemen worden altijd op vrijdag al in de kerkzaal gezet, met medewerking van mevrouw Ria Pantjes. Meer mensen werken, veelal door de week, mee aan het gereedmaken van de kerkzaal. De kerkzaal wordt bijvoorbeeld elke donderdag gebruikt door de voedselbank en de stoelen moeten daarna worden teruggeplaatst. Alles moet ook schoon zijn, maar daarvoor is een schoonmaakbedrijf ingehuurd.
Tijdens de kerkdienst moet de koster op het juiste moment ervoor zorgen dat de kinderen naar de nevendienst kunnen gaan. Ook de terugkeer in de kerk, tijdens de collecte, verdient de aandacht van de koster. Verder wordt alles worden klaargezet in de hal en de bijtrekruimte, zodat u na de kerkdienst kunt genieten van koffie of thee, met een koekje.

Het werk van een koster is niet moeilijk, maar vraagt even aandacht op het juiste moment. Een koster werkt achter de schermen, zodat de kerkdienst ongestoord kan verlopen. Vooral nadat de predikant de zegen heeft uitgesproken, is het even inspannend omdat dan iedereen in beweging komt. Als het eerste kopje koffie of thee is geschonken, kan de koster even uitblazen, als ook de zondagse bloemen netjes zijn ingepakt om mee te geven aan een gemeentelid.
Is deze taak iets voor u/jou, neem dan contact op met ondergetekende. U krijgt alle begeleiding die nodig is en alle steun van de overige (hulp)kosters.
Peter Plugers, scriba

Gift
De diaconie ontving van NN. € 25 voor de voedselbank.

Agenda
27 november 15.00 uur sectie Voorhof 4, Obrechtstraat
28 november 20.00 uur wijkdiaconie Vierhovenkerk

Inleverdatum kopij
PKD 21 verschijnt op 8 december. Kopij kan tot dinsdag 27 november 19.00 uur worden ingeleverd. Het e-mailadres is wijkredactie.vierhoven@gmail.com.


Zondag 2 december – ‘Ik geloof in engelen’
Op eerste Advent, 2 december, lezen wij met de kinderen mee uit Openbaring. Zij horen fragmenten uit Openbaring (1:9-11, 5:1-6:1 en 8:1-4). Het gaat over Johannes op Patmos. Op wonderbaarlijke wijze getuigt hij van zijn geloof. De visioenen zijn bijna niet te geloven. Toch kreeg hij de opdracht alles wat hij zag zorgvuldig op te schrijven. Hij rapporteert over de engelen die boodschappen vanuit de hemel doorgeven. Hij gelooft in engelen. De zorgvuldigheid van zijn schrijven verraadt zich in de compositie van zijn boek. Telkens zeven tallen en talloze beelden en citaten uit het Aloude Testament.
Ds. Marco Visser

Kindernevendienst
25 november Het ontstaan van de 10 geboden 
                        op de berg - Exodus 19-34
02 december 1e Advent

In memoriam
Daisy Maria van der Sman † 3 november 2018
Zaterdag 3 november overleed Daisy Maria van der Sman, in het jongeren-hospice Xenia te Leiden in het bijzijn van haar moeder Astrid de Redelijkheid en haar zus Noëlle. Daisy werd 25 jaar. Geboren en getogen in Delft verhuisde ze voor haar studie naar Zeist. Zij studeerde farmacie in Utrecht. Ze kende een fijne jeugd in Tanthof-West. Ze deed aan volleybal en fly-ball met haar hondje Puk. Ze had langere tijd een bijbaantje in apotheek Vrijenban. Allemaal zaken die haar veel voldoening gaven. Belangrijk voor een studente farmacie zijn nauwkeurigheid, netheid, stiptheid - allemaal woorden die bij haar pasten. Ze kende vele goede jaren zowel voor als na haar zeventiende jaar. Op haar zeventiende openbaarde haar ziekte zich steeds duidelijker. De benauwdheid sloop langzaam maar zeker naar haar toe. Ze vocht er tegen en wilde het voor de buitenwereld niet weten.
Daisy was een vechter en had een geweldige wilskracht. Maar hoe het hart ook pompte – het ging niet meer. De laatste maanden verbleef ze in het Erasmusziekenhuis en thuis in de Isaac da Costalaan. De laatste dagen in Xenia waar ze rustig insliep. Vrijdag 9 november deden we haar uitgeleide vanuit de kerk. In de afscheidsdienst las haar zus Noëlle Psalm 139:1-12 uit de BGT (Bijbel in Gewone Taal). We beleden dat God onze hand vasthoudt en met ons meegaat in leven en in sterven. Zijn licht blijft schijnen. Psalm 139 vers 1 en 5 en het lied ‘Ga met God en Hij zal met je zijn’ (Lied 416) werd in de dienst gezongen. Vervolgens brachten wij haar naar begraafplaats Jaffa. Wij bidden dat wat Daisy gedaan en voorgeleefd heeft tot zegen is van allen die haar gekend hebben. En wij bidden om sterkte voor Astrid en Noëlle en haar verdere familie.
Ds. Marco Visser

Uit de wijk
Dank u wel
Van het ene op het andere moment werden wij getroffen door een dubbele ziekenhuisopname. Enkele weken geleden mocht ik na een klein herseninfarct terug naar huis, toen werd mijn vrouw met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht en had zij een heupfractuur. Thuis herstellen wij nu samen en werden verblijd met een prachtige bos bloemen namens de kerk. Een geweldig teken van meeleven. Onze hartelijke dank daarvoor. 
Margareet en Jan Pothof 

Voor de kinderen
Geloof met me mee!
Vijf geloofsgetuigen uit de Bijbel vertellen ons in deze advent wat zij geloven. Ze vertellen over hoop en vertrouwen, over wat je kunt zien en wat (nog) onzichtbaar is. Hun geloof is aanstekelijk: ze roepen ons op om met hen mee te geloven. Wij mogen ons geloof ook met elkaar delen – uitnodigend en geïnteresseerd, enthousiasmerend en met belangstelling voor wat een ander gelooft. Laten we elkaar enthousiast maken!

Kinderkerstfeest
Daarnaast nodigen we jullie alvast van harte uit voor het feest waar we naartoe leven in de advent: Kerst! We genieten op 22 december van een gezellig kinderkerstfeest in de kerk, met een verhaal, kerstliedjes en een activiteit rond het thema muziek. En tot slot dineren we met elkaar een eenvoudig feestelijke maaltijd. Ouders van harte welkom! Nodig je ook vriendjes of vriendinnetjes uit? Laat even weten met hoeveel je komt aan Janine Rijpkema via vhk4kids@gmail.com!
Hartelijke groet, de leiding van de kindernevendienst:
Arion, Edith, Gerda, Gabrielle, Janine, Kim, Margreet en ds. Marco Visser

Stoelopstellingen: afweging en advies
Afgelopen zomer probeerden wij twee andere stoelopstellingen uit met als doel de beleving van de eredienst te verbeteren bij een kleiner aantal aanwezigen in onze grote kerkzaal. De ruimte leent zich voor een andere opstelling die uitdrukking kan geven aan onze visie op gemeentezijn om samen God te eren. Met alle ideeën, opmerkingen en waardering van vragenlijsten hebben we een aardig beeld gekregen van wat u en andere gemeenteleden vinden. Met de commissie Herinrichting kerkzaal zijn praktische oplossingen van enkele nadelen besproken en dat ziet er veelbelovend uit. Ook bespraken we een advies aan de kerkenraad. Op moment van schrijven ronden wij het rapport voor de kerkenraad af, zodat het op 13 november in het moderamen kan worden besproken en in december in de Grote Kerkenraad. 
Namens de kerkenraad,
Gabrielle Uitbeijerse en Jasper van der Kooij


“…en legde Hem in een kribbe” 
Achtergrond, symboliek en geschiedenis van Kerstgroepen uit heel de wereld. 
De adventstijd is weer begonnen. Een goed moment om aandacht te schenken aan kerststallen. Ds. Anton Schipper brengt er een groot aantal mee en zal aan de hand van zijn verzameling zijn verhaal houden over de geschiedenis en symboliek van kerstgroepen en uit welke landen ze komen en van welk materiaal ze zijn gemaakt.
Vaak wil men nog eens nalezen wat hij verteld heeft. Daarom brengt hij een aantal geïllustreerde brochures mee, waarin zijn verhaal uitvoeriger wordt beschreven. Ook heeft hij een aantal kaarten/foto’s van zijn kerstgroepen bij zich. Wanneer aanwezigen dat willen, kunnen ze die in de pauze van de presentatie aanschaffen. Een viertal kerststallen worden in de vitrinekast geplaatst en blijven te bezichtigen tot na de kerst.

De deuren van de Vierhovenkerk gaan op dinsdag 27 november open om 13.30 uur, zodat u met elkaar eerst gezellig een kopje thee of koffie kunt drinken met een lekker koekje. De presentatie duurt van 14.00 tot 16.00 uur met een korte pauze. Iedereen is van harte welkom en een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld. 
Het bestuur van de Vierhovensociëteit