Protestants Kerkblad Delft - 20 2019

wijknieuws van wijkgemeente Vierhoven van 23 november

Bij de diensten
Zondag 24 november 
De lezingen (Maleachi 4:1-6 en Lucas 21:5-19) op deze zondag stemmen niet vrolijk. Het is de vraag of dit altijd moet. Het evangelie van Jezus Christus heet het goede nieuws te zijn, maar dat houdt niet altijd in dat je er vrolijk van wordt. Als er tegen misstanden opgetreden wordt, is dat goed nieuws, maar is het ook een moeilijke les voor wie die misstanden veroorzaakt. Vroeger hadden we het makkelijk, dan gebruikten we het woordje zonde en iedereen wist wat je bedoelde. Nu het woord zonde in de kerk een taboe is – door verkeerd gebruik ongetwijfeld, want als je zonde niet in één adem noemt met vergeving en die vergeving ook nog eens een keer niet oneindig veel sterker laat zijn, zadel je de mens op met een schuld waar hij nooit meer uit komt - is het veel moeilijker om het kwaad te benoemen. In onze twee lezingen wordt het kwaad hard aangepakt. Dat is goed nieuws en wezenlijk voor het evangelie, maar het doet zeer, hoe dan ook. De profeet Micha weet het kwaad prachtig te combineren met het goede: de trotse sterke zal teniet gedaan worden, de ontvankelijke gelovige zal verheven worden. En als er dan woorden gebruikt worden als brandende als een oven en de zon der gerechtigheid dan weten we dat we beland zijn op de laatste zondag van het kerkelijk jaar, met al zijn nadruk op het einde der tijden. Het einde dat in Jezus uiteindelijk geen einde maar een wonderlijke, blijde en ondoorgrondelijke doorstart zal blijken te zijn. We zingen onder andere Abba Vader, omdat we geloven dat Hij onze Vader is, dat wij in Hem Jezus herkennen en dat uiteindelijk het goede het kwaad zal overheersen. 
Ds. David Knibbe

In memoriam
Abraham Ardon *Hillegersberg, 28 juli 1926, †Delft, 28 oktober 2019
Bram had een aantal kenmerken. Hij speelde graag op zijn mondorgel, hij zong graag. In zijn werk was hij nauwkeurig. Een zekere eigenwijsheid kon hem niet ontzegd worden. Hij hield van zijn gezin, zijn vrouw en Hanneke en van Ronald en René, van Sjèrède en van Tijmen en van Arslan en van Mandy en van Inje. Inje is een verhaal apart. Hij wilde heel graag overgrootvader worden en haar geboorte maakte veel bij hem los. Zozeer zelfs, dat haar geboorte herinneringen wakker riepen bij die van zijn dochter, die hij zich nog scherp herinnerde. 
Bram werkte in een tijd dat de samenleving nog erg hiërarchisch geordend was. Toen Marius bij de Gist kwam werken op 16-jarige leeftijd, was hij 37 en werkzaam als magazijnbeheerder bij het oplosmiddelenmagazijn. Marius kwam te werken bij de administratie. Bram moest meneer tegen Marius zeggen. Zijn zus Betsy had hem aangeraden bij de Gist te gaan werken, toen werkte hij nog in de tuin. 
Hij beleefde zijn geloof in de muziek. In een grijs verleden was hij lid van het Prinsenstad mannenkoor. Later zong hij mee met de cantorij van de Wijkgemeente Immanuël. De liederen die we op 4 november zongen en speelden zijn door hem uitgekozen. Hij kon goed melodieën naspelen, zonder een noot te kunnen lezen. Neuriën en zingen was zijn lust en zijn leven. 
Dat geloof is wel op de proef gesteld. Zijn vrouw kreeg MS en hij heeft haar langdurig verzorgd. Zorgzaam, een lieve man. Hij kreeg alle medewerking van de Gist, kon vroeg met pensioen, en toen zij overleed was hij de weg kwijt. Mevrouw Hake, een cliënt van zijn dochter, kreeg hem weer op het spoor. 
De schapen gaan niet mee met een vreemdeling, want die stem kennen zij niet. Zij gaan mee met de herder want die stem is hen bekend. De stem van Bram zou ik uit duizenden herkennen. Zo is het ook met de stem van Jezus. Die is uit duizenden te herkennen. Waarom? Omdat Hij trouw is, omdat Hij rovers en dieven weert, omdat Hij begaan is met mensen, het verloren schaap zoekt omdat de herder door de deur komt. Geen trucjes, geen machtsmiddelen, geen spelletjes. Oprechtheid en veiligheid. 
Bram is nu veilig bij zijn Vader en wij hebben van hem afscheid genomen als vader (opa, schoonvader, grootvader) en als gemeentelid. We hielden van hem en zullen hem missen. Op 4 november hebben wij hem op begraafplaats Iepenhof begraven.
Ds. David Knibbe

Bedankt
Verrast door een prachtig boeket bloemen. Hartelijk dank daarvoor en voor de mooie kaart met vele handtekeningen.
Mevrouw Jopie Theune

Gezond ouder worden
Veel hebben we niet in de hand, maar we kunnen zeker wel iets doen om gezonder oud te worden. Wat we kunnen doen, komt Else Penning, geriatrieverpleegkundige uit het Reinier de Graafziekenhuis, ons vertellen. Zij is een keer eerder geweest, maar ze had zoveel te vertellen, dat we haar gevraagd hebben terug te komen om haar verhaal af te maken.
Ouder worden kan veel vragen oproepen. Wat is normaal bij oud worden? Wat maakt iemand kwetsbaar? Kun je vitaal ouder worden? Is vallen te voorkomen? Else vertelt over veroudering, geriatrie en functiebehoud. 
Dinsdag 26 november van 14.00 tot 16.00 uur bij de sociëteit in de Vierhovenkerk. Inloop voor en kopje koffie of thee vanaf 13.30 uur. Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld. 
Het sociëteitsbestuur

Film ‘Green Book’ 
In 1962 wordt de Italiaans-Amerikaanse portier Tony Lip in dienst genomen als de chauffeur en lijfwacht van de beroemde Afrikaans-Amerikaanse pianist Don Shirley. Samen reizen ze op concerttournee door de Zuidelijke Verenigde Staten, waar ze meermaals geconfronteerd worden met racisme en hun tegengestelde persoonlijkheden.
Uitsmijter Tony Lip heeft een nieuw schnabbeltje. De lompe Italiaan, die glazen weggooit omdat Afro-Amerikaanse klusjesmannen eruit hebben gedronken, moet een trotse, zwarte pianist begeleiden bij zijn tournee door het zuiden van Amerika, als chauffeur en ‘probleemoplosser’. ‘Je houdt het nog geen week met hem vol’, schampert zijn echtgenote nog.
Uiteraard krijgt zij in ‘Green Book’ ongelijk. Tijdens deze roadmovie, een serieuze kanshebber bij de Oscars, worden de zwarte intellectueel en de jongen van het volk zelfs dikke vrienden. De witte Tony ziet via Don Shirley voor het eerst hoe zwarte mensen behandeld worden in het zuiden van Amerika van de jaren zestig. 
In het bluesrestaurant "Orange Bird" speelt Don Shirley in de film de virtuoze Etude op. 25, nr. 11 ("Winterwind") van Frédéric Chopin. Voor de film werden historische geluidsopnamen van Don Shirley gebruikt. 
Dinsdag 3 december van 14.00 tot 16.15 uur bij de Vierhovensociëteit. Iedereen is welkom. Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld. 
Het sociëteitsbestuur

Inleverdatum kopij
PKD 21 verschijnt op 7 december. Kopij kan tot dinsdag 26 november 19.00 uur worden ingeleverd. Het e-mailadres is wijkredactie.vierhoven@gmail.com.


Zondag 1 december
Op deze zondag beginnen de adventsweken. Het thema is ‘Geef licht’. Het licht dat we op het kerstfeest ontvangen in Jezus Christus schijnt door de wet en de profeten van het Aloude Testament. Jezus kwam die wet en profeten vervullen, uitoefenen. Hij geeft er handen en voeten aan en laat zien welk krachtig licht ze verspreiden. Samen met de kindernevendienst lezen we uit de profeet Micha. Micha schrijft ‘strenge woorden’ en bemoedigende woorden, heils- en onheilsprofetieën. Die strenge woorden zetten aan tot bezinning om ons voor te bereiden op de komst van onze Heer. “Hoe zullen wij Hem ontvangen?” In Micha staan bekende teksten als: “Uit jou, Bethlehem in Efrata, te klein om tot Juda’s geslachten te behoren, uit jou komt iemand voort die voor Mij over Israël zal heersen (Micha 5:1)” en “Dan zullen zij hun zwaarden omsmeden tot ploegscharen en hun speren tot snoeimessen (Micha 4:3)”. Micha geeft licht, hij kondigt het heil aan. Op de eerste advent lezen we Micha 2. Voor in de kerk staat iedere week een poster met een afbeelding van Micha. Adventskaarsen staan gereed en met de bijbehorende gedichtjes. Op deze eerste advent verleent de zanggroep Dudaim haar medewerking. 
Ds. Marco Visser
Bieslandhof
Zondagavond 1 december is er om 19.00 uur een viering in de Bieslandhof.
Ds. Marco Visser

Gebedsgroep
Op dinsdag 26 november komt de gebedsgroep bijeen om 19.00 uur bijeen in de Vierhovenkerk. Het duurt ongeveer drie kwartier. Dit is de laatste keer in dit kalenderjaar. De volgende keer is op dinsdag 14 januari. Zoals altijd kunt u ons vragen om voor iets of iemand te bidden. U kunt contact opnemen met Jenne de Haan, tel. 06 2170 1198.
Graag begroeten wij ook nieuwe mensen.
Jenne de Haan

Amnesty brieven en Fair Trade
Op zondag 1 december schrijven we Amnesty brieven voor een aantal schrijnende gevallen in Egypte, Tanzania en Israël. Daarnaast natuurlijk verkoop van fair trade artikelen uit de Wereldwinkel. U vindt ons voor en na de dienst in de hal van de kerk. Schrijf mee voor Amnesty en koop uw fair trade chocoladeletter!
Anneke Schipper en Evert van Bokhorst
Film ‘God on trial’
In het boek ‘Kwaliteit van leven’ citeert Theo Witvliet Marten Buber. In het begin van hoofdstuk 7 staat: “Voor wie gelooft in de levende God, voor wie van hem weet en toch bestemd is zijn leven te slijten in tijden van zijn verborgenheid – hoe kan zo iemand leven!” Witvliet vervolgt: “Hij (Buber) vraagt zich af of er in een tijd waarin Auschwitz een realiteit is, nog een leven met God mogelijk is.”
Het deed mij denken aan een televisiebewerking van het boek van Elie Wiesel ‘God on trial’ (God staat terecht). In het studiehuis bekijken we deze film en praten erover door. Het studiehuis is op 28 november om 20.00 uur in de Vierhovenkerk.

De inhoud van de film
De nacht voordat de helft van de gevangenen in één van de sombere blokken van het concentratiekamp Auschwitz de dood tegemoet gaat, besluiten ze om God voor het gerecht te dagen. In een plaats als Auschwitz, met zo’n absurd lijden, ziet het er immers naar uit dat God ‘contractbreuk’ heeft gepleegd. Het eeuwenoude verbond van God met het Joodse volk lijkt afgelopen. Waarom zou Hij de joden anders zo laten lijden? Hoe kan een Almachtige Goede God toelaten dat zijn geliefde volk gevangen en vermoord wordt? Drie gevangenen getuigen tegen God, of spreken ter zijner verdediging. Argumenten weerklinken uit de geschiedenis, wetenschap, Torah, en uit pijnlijke persoonlijke ervaring. Zijn de gevangenen een offer voor een hoger doel? Lijden ze omwille van zonden? Of is God helemaal geen goede God en heeft Hij de kant van de nazi’s gekozen? Het wordt een bewogen nacht, met vragen, aanklachten en pleidooien om nooit te vergeten…

De film stelt fundamenteel menselijke vragen, en toont dat de mens toch zin probeert te zoeken in het lijden met de dood die boven het hoofd hangt. Kan men zonder hoop? Sterft de mens mee als God schuldig zou worden bevonden?
Caroline der Nederlanden 

Gespreksgroep voor ‘nabestaanden’
Rouwen, leren omgaan met verdriet en leegte, zoeken naar een weg die begaanbaar is, zijn zaken waar u mee geconfronteerd wordt. Mogelijk hebt u mensen in uw omgeving die u steunen. Dat is fijn. Maar misschien is het ook uw ervaring dat op de lange duur de belangstelling van familie en vrienden verandert, afneemt, terwijl u nog zo veel behoefte hebt om te praten over wat u hebt meegemaakt en over hoe het nu verder moet. Soms gaat dat praten nog het beste met mensen die net als u iemand verloren aan de dood. 
Daarom een serie van drie gespreksochtenden (van 10.00 tot 12.00 uur in de Vierhovenkerk) voor mensen die rouwen: 
Woensdag 15 januari: Wat maakten we mee, wat betekent rouw en welke rol speelt het geloof in het rouwproces?
Woensdag 22 januari: Over de afscheidsplechtigheid en hoe de omgeving reageerde.
Woensdag 29 januari: Kijken naar de (Bijbelse) perspectieven.
Informatie en aanmelding bij: ds. M. Visser, Aziëlaan 333, 2622 JM Delft, telefoonnummer (015) 257 7147, mvisserabc@gmail.com. 
Ds. Marco Visser

Een weekje op vakantie?
Wie wil dat niet? Niet voor iedereen is dat even makkelijk te organiseren. De diaconie in de regio Haaglanden organiseert een haardvuurweek van 25 januari tot 1 februari 2020 in Nieuw Hydepark (Doorn) voor mensen met een lichamelijke beperking. Een partner kan ook mee, maar kan er ook voor kiezen een andere invulling aan deze week te geven. Nieuw Hypepark is een modern, gezellig vakantiehuis met goede voorzieningen en aangepast voor mensen die zorg nodig hebben. Een praatje, een spelletje, knutselen of een leuke activiteit in de avond of met de rolstoelbus ergens naar toe. De kosten zijn € 690 per persoon. Vervoer kan voor € 50 per enkele reis gereld worden. Wanneer u belangstelling hebt: bel naar Stichting SIV, (070) 318 1654 of mail naar buri@stichting-siv.nl. Iemand komt bij u thuis praten om nadere informatie te geven. Van harte aanbevolen.
Diaconie 

Ontmoeting Kerk en Buurt
 
Op de eerste donderdagochtend van de maand tussen 10.00 en 11.45 uur is er voor de leden van de Vierhovenkerk en de bewoners uit de buurt gelegenheid om elkaar te ontmoeten, in een ruimte van de Vierhovenkerk. Voor de kinderen is er gelegenheid om te spelen. De komende keer is op 5 december, welkom! Voor contact: Jasper van der Kooij, (015) 261 1757 (jasper@vdkooij.org) en Henny Melis, (015) 261 8796 (h.melis@kpnmail.nl)
Jasper van der Kooij

Gift
Tweemaal € 20,00 voor voedselbank van NN en van S. Hartelijk dank.