Protestants Kerkblad Delft - 20 2020

Wijknieuws van wijkgemeente Vierhoven van 21 november

Aanmelden en spelregels voor bijwonen van kerkdiensten 
U kunt zich voor de zondagen 22 en 29 november aanmelden op donderdagmorgen tussen 9.00-12.00 uur (of eerder per mail) bij scriba Peter Plugers. Via e-mail scriba-vierhovenkerk@ziggo.nl of telefonisch via 06 184 79 463.
Twee coördinatoren en de koster van de zondag begeleiden de gang van zaken. U wordt als gemeentelid tussen 9.30 en 9.55 bij de kerk verwacht. De coördinatoren leiden u naar de zitplaatsen. Men moet zich goed voelen, handen desinfecteren en de jas meenemen in kerkzaal. Van het toilet mag alleen in noodgevallen gebruik gemaakt worden. Er wordt niet zelf gezongen, noch geneuried. Na de zegen gaat men zitten. De coördinatoren geven aan wanneer en hoe de kerkzaal kan worden verlaten. Er is geen koffiedrinken, crèche of collecte. Gelukkig kunnen we zo toch een aantal gemeenteleden toelaten bij de diensten.
Kerkenraad Vierhoven

Zondag 22 november 
Wij houden de tweede gezinsdienst sinds wij anders dan anders kerken. Het gaat over de liefde en 1 Corinthiërs 13 is de leidraad. Nu ik dit schrijf kan ik nog niet meer details geven maar wél zeggen dat het verschrikkelijk leuk is om er alleen al mee bezig te zijn. Dat onze kinderen leren dat liefde alles in je leven is, en dat je van daaruit kunt leven, werken naar school gaan, verdienen, trouwen en zelfs teleurstellingen kunt opvangen. Liefde laat je leven. Zoals de ezel mijn lievelingsdier is, zo is dit gedeelte één van mijn lievelingsteksten, die gek genoeg op bruiloften en uitvaarten heilzaam werkt. 
Ds. David Knibbe

Gedachtenisdienst
Op zondag 1 november was ik aanwezig bij de gedachtenisdienst in de Vierhovenkerk. 
Bij elke naam van de overleden gemeenteleden, die genoemd werd door ds. Marco Visser, zag ik de mensen, die ik zo goed gekend heb, symbolisch binnen komen. Aan de ene kant maakte het mij verdrietig maar aan de andere kant gaf het mij rust. Christo Lelie speelde prachtige muziek en een aantal dames zongen op afstand. Bij het noemen van de namen werd voor iedereen een kaars aangestoken. Na afloop van de dienst kon de familie de kaars meenemen. Er werden veel lichtjes aangestoken bij het gedachtenisbord, je kon daar in alle rust een poosje stilstaan. Tot slot werd lied 416 gespeeld, dat raakte mij diep.
Ga met God en Hij zal met je zijn, 
tot wij weer elkaar ontmoeten,
In zijn naam elkaar begroeten,
Ga met God en Hij zal met je zijn.
Margot Mekkes

Kanalen staan open als altijd
Voor de een is dit berichtje een open deur, voor de ander mogelijk een eyeopener. Wilt u/ wil jij een pastoraal bezoek dan kun je me mailen (mvisserabc@gmail.com) of bellen (015-2577147) voor een afspraak. Vanzelf kan je me aanschieten in de kerk. 
Ds. Marco Visser

Geen Sinterklaas, wel cadeaus
Op zaterdag 5 december hopen we aan de kinderen van de Eritrese kerk sinterklaascadeautjes uit te reiken. ’s Zaterdags kwamen ze gewoonlijk voor hun diensten bijeen in de Vierhovenkerk, nu kan dat minder. Zo’n tachtig kinderen en jongeren zijn lid van deze gemeenschap. Iedere veertien dagen worden er een paar kindertjes gedoopt. Ze voelen zich thuis in onze kerk, voor hen een plaats van ontmoeting en ze zijn blij dat ze hun geloof gezamenlijk kunnen belijden. Omdat een sinterklaasfeest zoals in 2019 dit jaar niet mogelijk is, willen we de cadeautjes aan de ouders meegeven, zodat ze thuis sinterklaas kunnen vieren. Daarvoor is inmiddels veel binnengekomen via de organisatie ‘Sinterklaar voor iedereen’ en van de voedselbank krijgen we resterende presentjes. Maar misschien hebt u nog wel iets in huis, wat nog mooi of misschien nieuw is? Mag het dan naar deze kinderen? Op donderdagmiddag is de kerk tot 16 uur open. Hebt u liever, dat het opgehaald wordt? Bel of mail dan even naar Henny Melis 015-2618796 of h.melis@kpnmail.nl. of vraag Rommert, wanneer de kerk open is. 
De diaconie 

Gift 
€ 500 euro van NN voor voedselbank. Hartelijk dank.
Ds. Marco Visser

Dank!
Hartelijk bedankt voor de mooie bloemen en kaart als teken van meeleven van de kerk.
Dat doet je goed in deze moeilijke tijd.
Gré Veldhuis - Boerman
 
Ik wil graag alle mensen bedanken, die vanuit de kerk mij een kaart hebben gestuurd.
Het heeft mij heel blij gemaakt. Een hartelijke groet van Mieke Doorduyn-van Zuijlekom.
 
Ik heb voor mijn verjaardag, via de melding in de Nieuwsbrief, nog al wat felicitatiekaarten gehad. Hartelijk dank voor de blijken van meeleven.
Nico en Riet Booster – Hordijk.

Dank voor alle belangstelling, persoonlijke kaarten en de bloemen uit de kerk.
Ria en Gerrit Dirkse

Collecte voor vluchtelingenkinderen
Op de pagina in de Kerkblad voor de diaconie staat een belangrijk bericht over een collecte voor het werk van Kerk in Actie voor vluchtelingenkinderen in Griekenland.             Diaconie wijkgemeente Vierhoven

Bibliotheek Vierhoven
Hoe heeft men zijn vijanden lief? door Pinchas Lapide. Wij moeten evenals Jezus meer fantasie ontwikkelen om de duizenden tinten grijs te kunnen ontdekken. Een zeer interessant boek, te leen in onze Vierhoven Bibliotheek.
Cees Nolten cjgpwnolten@ziggo.nl

Joodse wortels
Solomon Mandelkern, Veteris Testamenti Concordantiae Hebraicae atque Chaldaicae.
Twee kloeken delen die mij helpen om het Oude Testament te lezen. De Trommius van de Hebreeuwse Bijbel. Een grondige concordantie waarin elk Hebreeuws woord van de Bijbel een plaats vindt op alfabet. Het is in eerste instantie weinig toegankelijk. Al die kleine en grote Hebreeuwse lettertjes, gerangschikt tot woorden die je soms met moeite kunt ontwarren. Aan de buitenkant is het prachtig om te zien, aan de binnenkant moet je je best doen om het te gebruiken. Mandelkern staat voor mij voor de eeuwenlange Joodse noeste arbeid om de het Oude Testament over te dragen aan de toekomst. In de middeleeuwen hebben zij het Oude Testament gevocaliseerd, dat wil zeggen het lezen ervan makkelijker gemaakt door klinkers onder de woorden te zetten. Daarvoor waren het alleen medeklinkers en moest je wel erg onderlegd zijn om het te lezen. Solomon Mandelkern heeft in 1896 gemaakt dat je een woord de hele Bijbel door kunt volgen. Zullen we eens een woord nemen? Mijn lievelingsdier, de ezel. Hij komt 96 maal voor in het Oude Testament. In Jesaja 1:3, een tekst die in Lucas 2 doorgedrongen is, ‘de os en de ezel’.  Ik zal ze niet allemaal hier noemen, maar het feit dat Mandelkern dit voor ons gedaan heeft maakt het vertalen, het becommentariëren en het plezier in het lezen van de Bijbel aanzienlijk makkelijker en groter. Netjes op een rij gezet, met of zonder ‘en’, zonder of met lidwoord, enzovoorts, is het een staaltje geduldwerk dat wij te danken hebben aan de liefde voor de Schrift van Solomon Mandelkern. Dit boek staat met ere in mijn boekenkast.
Ds. David Knibbe


Adventszondag 29 november, 
29 november is de eerste zondag van advent. Het thema van zondagen van advent en Kerst is ‘Dichtbij het licht’. In de donkere dagen voor en met Kerst steken we graag een lichtje aan. Licht geeft niet alleen gezelligheid en sfeer – in het donker heb je licht echt nodig. Op deze zondag lezen we Johannes 8, vers 12 t/m 19, waarin Jezus zegt: ‘Ik ben het licht voor de wereld’. Hij zegt dit op het Loofhuttenfeest, het feest waarbij de Joden terugdenken aan de reis door de woestijn. In de reis wees God het volk in de nacht de weg door een vuurkolom. Dat beeld roept Jezus op als Hij er direct bij zegt: ‘wie mij volgt loopt nooit meer in de duisternis’. God wil niet dat wij mensen in de duisternis van deze wereld verdwalen. Hij geeft ons het licht dat we nodig hebben om de juiste weg te vinden. Daarvoor is Jezus gekomen. Daarom kan advent een tijd van verwachten zijn: in het licht van Jezus zien we een weg voor ons die ons brengt naar Gods grote toekomst. 
Ds. René Strengholt

In memoriam Pieter de Keyzer
4 oktober 1930 – 14 oktober 2020
Het onderwijs was zijn lust en zijn leven. Hij was een ouderwetse directeur die inviel als er een leraar ziek was. Hij gaf zelf wiskunde en handel, organiseerde graag en lette daarbij op de zaak. Zijn betrokkenheid in heel veel vrijwilligerswerk binnen en buiten de kerk slokte veel van zijn tijd op. Een veelzijdige, begaafde, zeer energieke en gedreven man, die op deze manier zijn geloof beleefde. Hoewel hij meer van het doen dan van het praten was, had hij ook het hart op de tong, hij was geen binnenvetter. Standvastig in zijn opvatting; en dat gevoegd bij de eigenschap dat hij zijn eigen mening moeilijk kon relativeren gaf hem een achterstand in het onderhouden van persoonlijke contacten. In Prediker 3 lazen wij over de wisseling van de tijden en van de voorbijgaande aard van mensen en zaken, ook van die zaken waar Piet zijn hart aan had verpand. Het voorbijgaan daarvan betreurde hij op het laatst van zijn leven. Zijn standvastigheid verkleurde daardoor. ‘Wat is de zin?’, vroeg hij zich af. Zijn stellige geloof veranderde in een vragend geloof. De zin daarvan is, dat God ook tegen hem zegt: ‘Ik houd van je’. 
Ds. David Knibbe

In memoriam
Aimée Frédérique Crans– Buné overleed zeer plotseling in enkele uren op 16 oktober. Een schok voor haar familie en allen die haar kenden. Vanuit Delft nog snel naar Den Haag maar het mocht niet meer baten. Voor haar zoons Vincent en Peter-Paul en haar schoondochter Désirée stond de wereld op zijn kop. Zij ging heen in de leeftijd van 71 jaar. Na het overlijden van haar man Wim in 2012 kwam zij regelmatig in de kerk. Aimée Crans was een zeer hartelijke vrouw. Ze was geknipt voor het vak van onderwijzeres. Streng als het moest en intens betrokken op haar leerlingen. Koken en bakken was haar lust en haar leven, taarten en rijsttafels. Het ging haar erom dat zoveel mogelijk mensen daarvan genoten. Zo deelde ze de liefde uit onder andere op de Van der Veensingel. Kleinzoon Benjamin vertelde met zijn moeder over die bijzondere oma die altijd klaar stond, op wie ze altijd een beroep konden doen. Op de rouwkaart stond: ‘Nooit was iets te veel. Je bezat zoveel liefde en wij kregen allemaal ons deel.’ Het is die geliefde die de deur kent naar het diepst van je ziel, die het licht is in het donkerste uur en je redder is als je valt. Op haar wijze vertaalde ze de liefde van God naar haar medemens. Zoals God onze redder is als wij vallen en ons opvangt, zo wilde zij dat doen. Ze vertaalde de onderlinge liefde onder andere binnen de koffiegroep van de Lisztflat. Dit goede samenzijn is een voorafschaduwing van de hemel op aarde, waar ook Aimée actief aan bijdroeg. 24 oktober vond de dienst van Woord en gebed plaats in de aula van Oud Eik en Duinen.Wij gedenken haar met liefde en bidden familie en vrienden Gods kracht toe met haar overlijden.
Ds. Marco Visser

In memoriam
Wij gedenken Elzo Pieter Zantingh die 20 oktober overleed in het Reinier de Graaf Gasthuis waar hij een kleine twee weken verbleef. Hij is 73 jaar geworden. Elzo was een vrolijke opgewekte man. Hij was altijd in voor een praatje. Als 16 jarige kwam hij uit Hoogeveen naar Den Haag om bij de PTT te werken als postbesteller. Al snel werkte hij in Delft waar hij met Adrie ging wonen. Hij leerde bij en werd hoofdbesteller en was uiteindelijk werkzaam bij de salarisadministratie. Toen hij 56 jaar was zwaaide hij af na 40 dienstjaren. Hij was actief lid van ‘Pensioen in Zicht’ een club van vrienden van de PTT. In 2015 overleed zijn geliefde Adrie die hij ruim 17 jaar trouw met zijn liefde verzorgde. Hij zei: ‘Toen ik trouwde heb ik beloofd haar bij te staan in goede en kwade dagen en dat doe ik dus ook.’ Steeds keek hij wat er nog mogelijk was om samen te doen. Zo gingen ze jarenlang  in de zomer naar de camping in Tiel. Het zal vreemd zijn om hem niet meer op de bazaar te zien met zijn vrienden. Achter de kraam met appels en bloemen was hij in zijn element. Zo lang als mogelijk kwam Adrie ook even kijken. Enkele jaren geleden leerde Elzo Joke Benten kennen als maatje met wie hij fijne dagen had. De kinderen en kleinkinderen verliezen in hem een lieve vader en opa. Dinsdag 27 oktober vond de afscheidsplechtigheid plaats in de aula van crematorium Iepenhof. We lazen de eerste 10 verzen van psalm 25 waar in vers 10 staat dat ‘liefde en trouw de weg van de Heer zijn’. Wij bidden Elzo’s kinderen en kleinkinderen en Joke Gods liefde en troost toe.
Ds. Marco Visser

Ontmoeting Kerk en Buurt
De inloopochtend op donderdag 3 december kan helaas niet doorgaan. Voor contact: Jasper van der Kooij (T: 015-261 1757, E: jasper@vdkooij.org en Henny Melis (T: 015- 261 8796, E: h.melis@kpnmail.nl))

Inleverdatum kopij
Uw bijdragen voor het volgende nummer kunt u uiterlijk maandag 23 november mailen naar wijkredactie.vierhoven@gmail.com. Hierin komen de zondagen 6 en 13 december.

Adventskalender en/of kerst CD van de Protestantse kerk Nederland.
Iedereen kan bij de protestantse kerk een gratis adventskalender “Geef licht” aanvragen. 
mailadres: petrus.protestantsekerk.nl/adventskalender
Eveneens kunt u een gratis CD van Stef Bos “Geef licht” gratis bestellen. 
website:  daaromkerst.nl 
Wanneer het u niet lukt, vraag iemand anders het voor u te doen. Iemand van de diaconie vragen is altijd mogelijk.
De diaconie