Protestants Kerkblad Delft - 21 2015

wijknieuws van wijkgemeente Vierhoven van 12 december

Bij de diensten
Zondag 13 december, themadienst


De verhalen uit Lucas 1 worden vervolgd. Dit gebeurt zowel in de kerkzaal als in de nevendienst. Elisabeth, de vrouw van Zacharias, en Maria hebben elkaar ontmoet. De lofzang van Maria sluit het Bijbelgedeelte van deze ochtend af (Lucas 1:39-56). 
Deze dienst is tevens een themadienst waarin de ‘Mensenrechten’ centraal staan. De themadienstcommissie heeft hier voor gekozen omdat 10 december de internationale dag voor de mensenrechten is. Ook de Internationale Dag van de Rechten van het Kind (20 november) komt om de hoek kijken. UNICEF en de Verenigde Naties hebben het verdrag voor de kinderrechten op 20 november 1989 aangenomen. Enkele van die universele rechten zijn het recht op onderwijs, het recht op eigen geloof en cultuur, het recht op een naam en een nationaliteit, het recht op een eigen mening, het recht op een veilig en gezond leven, het recht op bescherming tegen kinderarbeid en recht op bescherming tegen mishandeling en geweld. 
Drie punten kwamen met name naar voren bij een eerste bespreking binnen de themadienstcommissie: 
Naast rechten zijn er ook plichten. 
Het universele recht (de mensenrechten) botst soms
        met het burgerrecht (regelt de zaken van de 
        ingezetenen van een land). 
Hoe gaan wij met de vluchtelingen om die zoveel ellende
        achter de rug hebben? 
Wat zijn hun rechten? Wat betekent het wanneer men zegt dat ze een sobere opvang moeten krijgen? Is soberheid niet voor ieder mens een deugd?
Ds. Marco Visser

De lofzang van Maria
(Lied 157a, vers 1 en 3)

Mijn ziel maakt groot de Heer,
mijn geest verheugt zich zeer,
want God heeft mij, geringe,
die Hem als dienstmaagd dien,
goedgunstig aangezien;
en deed mij grote dingen.

Zijn arm verstoot met kracht
de groten uit hun macht,
de vorsten van hun tronen,
maar Hij maakt kleinen groot
en zal met overvloed
de hongerigen lonen.

Bedankje
Na het overlijden van mijn moeder op 13 november ontvingen we kaarten en goede woorden. Wij wisten ons gedragen door uw gebeden. Hartelijk dank voor uw medeleven. 
Mirjam Dzialiner en Marco Visser

Lunch
Op dinsdagmiddag 15 december verzorgen de kinderen van basisschool De Bron van 13.00 tot 14.00 uur een lunch in de Vierhovenkerk. 
De groepen 7 en 8 zullen de gasten bedienen en voor een muzikale omlijsting zorgen. Het thema op school is: “Mensen in het licht”. Vanuit deze gedachte willen de kinderen het licht van Kerst graag uitdragen naar anderen. 
Bent u in de gelegenheid en lijkt het u leuk? Dan nodigen wij u van harte uit te komen lunchen. Er zijn geen kosten aan verbonden. Wij hopen natuurlijk op een grote opkomst. 
U kunt zich aanmelden bij Michèle Kooistra via mijn mailadres (michelecoodee@hotmail.com) of gewoon als u mij ziet in de kerk.
Michèle Kooistra

Kinderkerstfeest kindernevendienst Vierhovenkerk
Alle kinderen tussen 4 en 12 jaar zijn welkom om het kinderkerstfeest te vieren in de Vierhovenkerk. Op zaterdag 19 december staat de kerk voor je open. Het feest begint om 18.00 uur en zal ongeveer een uur duren. Het wordt een feest vol lichtjes en gezelligheid. We zingen liederen en luisteren naar het kerstverhaal. En ook gaan we lekker aan de slag om zelf iets moois te maken. Vier kerst mee op zaterdag 19 december in de Vierhovenkerk!
Neely de Ronde, namens de kindernevendienstleiding

Gebedsgroep
Op dinsdag 22 december vervalt de gebedsgroep in verband met de kerstdagen. De eerstvolgende keer dat gebedsgroep in het nieuwe jaar bijeenkomt, is op dinsdag 12 januari van 19.00 tot 19.45 uur in de Vierhovenkerk. Verzoeken van voorbeden kunt u van tevoren melden bij Els Alblas, telefoonnummer (015) 262 2444. Begin het nieuwe jaar met goede voornemens en kom gerust een keer mee bidden!
Els Alblas

Actie Zonnepanelen Vierhovenkerk succesvol!
[Zonnepanelen.jpg]
Maar liefst € 21.752,45 is de opbrengst op 30 november van de actie voor zonnepanelen op de Vierhovenkerk! De actie is daarmee zeer succesvol afgerond. Deze giften komen volledig ten goede aan de zonnepaneleninstallatie. Hartelijk dank voor uw steun en enthousiasme! 
De zonnepanelen laten we aankomend voorjaar plaatsen. Kerkrentmeester Bauke Zelle doet in december het verzoek om de toezegging over te maken. Als alle panelen op ons dak liggen, zien we u graag op een feest dat we vanuit de wijkgemeente organiseren voor alle gemeenteleden, betrokkenen en geïnteresseerden uit andere Delftse kerken. U hoort hier meer over in het voorjaar!
De zonnepanelencommissie

Inleverdatum kopij
PKD 22 verschijnt voor kerst. Kopij kan tot maandag 14 december 17.00 uur worden ingeleverd. Let op: dit is een nummer voor drie weken. Het e-mailadres is wijkredactie.vierhoven@gmail.com.


Zondag 20 december
Op zondag 20 december is het tijd om te zingen. Zingen maakt een groot onderdeel van de dienst uit. Zingen we tijdens de dienst te weinig of te onbekende liederen dan gaan wij maar half gelukkig de kerk uit, hoe goed de gebeden en de preek ook zijn: wie zingt bidt voor twee. Wij gaan deze zondag veel zingen, met 

Zacharias die na een periode van gedwongen zwijgen, eindelijk God mag loven. Het is tijd om te zingen! Dit thema ontleen ik aan de kindernevendienst. De vierde advent lezen we Lucas 1:57-80 en we lezen Psalm 30. In vers 13 lezen we: “Ik zal zingen en niet zwijgen”. Twee lezingen die het zingen ondersteunen. Nu wij nog!
Ds. David Knibbe

Kerstfeest in Stefanna
In Stefanna vieren we het Kerstfeest op dinsdag 15 december. Men vroeg mij om bekende liederen uit te zoeken. Hier dus net als op 20 december! In Stefanna is het thema “Hoor de engelen”. Nu heb ik daar helaas (nog) geen ervaring mee. Maar ik heb genoeg mensen als engelen horen zingen. De herders hoorden wel de engelen zingen en zij openden hun ogen en oren om in Jezus de redder en de Heer te herkennen. Wat een lied al niet vermag! Ineens zie je de waarheid. U bent om 10.00 uur hartelijk welkom voor koffie en thee, om 10.30 uur begint de dienst. 
Ds. David Knibbe

In memoriam Klaas Schilder  23 november 2015
Op 23 november is overleden Klaas Schilder. Hij woonde in de Vijverhof, Zagwijnpad 8. Hij is 88 jaar geworden. Zijn vrouw Nel Rensen leed aan Alzheimer en is indertijd in de Bieslandhof overleden. Het jaar dat ze daar was bezocht hij haar tweemaal per dag. Tegen één van zijn dochters zei hij: “Ik ben net een tram die niet meer uit de rails kan.” Aan het eind van haar leven zei hij tegen haar: “Nel, de hemelpoort staat nu voor je open.” Klaas Schilder was een echt buitenmens. Werkte op de boerderij Altena en heeft daar ondergedoken gezeten. Hij hield van tuinieren en zorgde voor de moestuin. Hij deed aan modelbouw en maakte menige molen. In de kabelfabriek zorgde hij er voor dat iedereen op een gelijk loon uitkwam. Het uurloon aan de machines was verschillend. Bij machine A ontving je meer dan bij machine B, ook al leverde je dezelfde inspanning. De Turkse werknemers in de kabelfabriek namen na hun vakanties in Turkije vaak geschenken voor hem mee. Ieder die zich echt inzette moest gelijk beloond worden. Ruim 33 jaar werkte hij daar. 
Tijdens de afscheidsdienst lazen we 1 Korintiërs 13 het lied over de liefde. De liefde is onbaatzuchtig, geduldig en vol goedheid. Na de dienst op vrijdag 27 november gehouden in de aula aan de Juniusstraat werd hij begraven op Jaffa. Voor kinderen en kleinkinderen en allen die hem kenden willen wij bidden dat zijn nagedachtenis tot zegen zal zijn.
Ds. Marco Visser

Uit de wijk
“Ouderdom komt met gebreken”. Ieder gaat daar op zijn manier mee om. De één hoor je er niet over. Voor hem/haar is het ‘niet klagen, maar dragen’. De ander praat over niets anders dan de beperkingen en ongemakken. Een weg die voor ieder heilzaam kan zijn is het lezen van een Psalm. Die woorden trekken je weg uit je eigen cirkeltje. Bijvoorbeeld Psalm 121 of Psalm 139 reiken ons woorden aan die ons weg kunnen halen uit de gedachten die maar doormalen. Het draait in de Psalmen om God de Vader die onze hulp is. Hij is als een rots. Mensen van alle leeftijden kunnen de ervaring hebben op de rand van de afgrond te staan. Wie zal je dan opvangen? Waar zoek je het heil? Aan het eind van de dienst kan de zegen van Sint Patrick klinken. Enkele zinsneden daaruit zijn: “De Heer zij naast u, om u in de armen te sluiten en u te beschermen tegen gevaar. De Heer zij onder u, om u op te vangen wanneer u dreigt te vallen. De Heer zij in u, om u te troosten wanneer u verdriet heeft.”
Ds. Marco Visser

Kerstinloop 
Evenals vorig jaar zal er dit jaar weer een kerstinloop zijn voor de bezoekers van de Vierhovenkerk en voor onze buurtgenoten. Zaterdag 26 december van 16.00 tot 19.00 uur staan de deuren van de Vierhovenkerk wijd open. 
Er is heel veel kerstmuziek en zang, zowel solo als gezamenlijk. Een groepje muzikanten is al druk aan het oefenen. Voor de kinderen zijn er leuke activiteiten, zoals een kinderverhaal en bingo. En dan is er om 18.00 uur een gezamenlijke maaltijd met soep en salades en voor de kinderen pannenkoeken. Tijdens de maaltijd wordt een kerstverhaal verteld. Om 19.00 uur sluiten we gezamenlijk af met het zingen van “Ere zij God”.
 
Er hebben zich al een aantal vrijwilligers gemeld, maar iedereen die mee wil helpen is welkom. Wie wil er gastvrouw of gastheer zijn of een salade maken? Wie wil er met de kinderen spelletjes doen of meehelpen met het inruimen van de kerkzaal? Laat het een diaken weten!
De diaconie

Opgelet: jarige 75-plussers van de maand december 
Alle 75-plussers die in de maand december jarig zijn worden uitgenodigd om hun verjaardag met elkaar te vieren. Omdat december onder andere door de feestdagen een drukke maand is, vieren we het deze keer samen met de jarigen van de maand januari 2016. We komen zoals gebruikelijk bij elkaar in de Vierhovenkerk. De datum is woensdag 27 januari 2016 vanaf 14.30 uur. De jarigen krijgen allen een persoonlijke uitnodiging van ons.
Namens de gastvrouwen/-heer,
Meta Roodenburg, Suzanne van der Kooij, Marjan Bood en Ruud Spuijbroek

DE-punten
In de Vierhovenkerk zijn er al heel veel DE-punten ingeleverd: 75.000. Die zijn goed voor 150 pakken koffie! Aan het eind van het jaar worden ze door een medewerker van de voedselbank ingeleverd. Wie heeft er nog punten liggen? Wilt u ze dan in de schappenkast van de diaconie stoppen? Inleveren bij een diaken mag ook.
De diaconie

Agenda 
16 december 16.00 uur Voorbereiding week van gebed jan '16
16 december 20.15 uur Ontmoetingsgroep ‘de Vier wieken’
17 december 16.00 uur kerstviering en maaltijd, Marcuskerk
21 december 10.30 uur kerstviering Delfshove
22 december 20.00 uur Moderamen Vierhovenkerk

Gemeenteweekeinde 2016
‘Het leven lacht je toe!’
Het gemeenteweekend komt er weer aan!!! Van vrijdag 4 maart tot en met zondag 6 maart 2016 hopen we met vele gemeenteleden uit de Vierhovenkerk een fantastisch weekend te beleven in het Koos Vorrinkhuis in de Lage Vuursche. Sarah, de vrouw van Abraham, staat centraal. Sarah lacht wanneer ze hoort dat ze op haar hoge leeftijd een kind zal krijgen. Dit lachen leidde tot het thema, ‘Het leven lacht je toe’. 
Inschrijven kan op de zondagen 20 december en 3 januari in de hal van de kerk of aanmelden bij één van de commissieleden of via de e-mail: mamekkes@telfort.nl. Wacht niet te lang, want vol is vol!! 
De organisatiecommissie, Robert-Jan van Egmond, Margot Mekkes Henny Melis, Janneke Nolten, Linda van der Steenhoven en Marco Visser