Protestants Kerkblad Delft - 21 2018

wijknieuws van wijkgemeente Vierhoven van 8 december

Bij de diensten
Zondag 9 december
Van de vijf geloofsgetuigen die ons dit jaar begeleiden op weg naar het kerstfeest is op deze tweede zondag in de Advent Johannes de Doper aan de beurt. Hij verkondigt een nieuw begin. Maleachi spreekt in de eerste lezing over de bode die de weg voor de Heer zal effenen (Maleachi 3:1-4). Het evangelie getuigt van een stem in de woestijn die luid roept: ‘Maak de weg van de Heer gereed, maak recht zijn paden.’ Johannes de Doper vervult de profetie. In Lucas 3:1-6 verkondigt hij zijn evangelie. Maar de boodschap van het nieuwe begin dat hij aankondigt, vraagt aan de mensen tot inkeer te komen. Deze zondag heeft zijn naam gekregen van de antifoon bij psalm 80: Populus Sion (Volk van Sion). Deze tekst uit Jesaja 30 zegt, althans in de oude Latijnse versie die we in het Dienstboek vinden: ‘Gij volk van Sion, zie, de naam des HEREN komt van verre om de volkeren te verlossen.’ In het oude ‘rode’ Liedboek van 1973 staat het daarbij gemaakte Gezang 123 waar we de dienst mee beginnen: ‘De naam des Heren nadert reeds van verre.’ Psalm 80 keert op een ander moment in de dienst terug. Deze zondag mogen we de komst van de Heer ook vieren in de tekenen van brood en wijn. We gedenken de dood des Heren: ‘totdat Hij komt.’
G.C. van de Kamp

Amnesty brieven, kaarten en kaarsen op 9 december
De Frans-Palestijnse Salah Hammouri, advocaat en mensenrechtenverdediger, is vrij. Hij werd op 30 september vrijgelaten uit een Israëlische gevangenis na ruim een jaar administratieve detentie, zonder aanklacht of proces. Salah Hammouri werkt in Jeruzalem als onderzoeker voor de Palestijnse mensenrechtenorganisatie Addameer. Wij deden in maart 2018 mee aan een schrijfactie voor hem. Hammouri bedankte alle actievoerders en liet weten dat hij er veel steun van ondervond: ‘Ik twijfelde er niet aan dat mensen van over de hele wereld op zouden staan om het onrecht en mijn willekeurige detentie af te keuren en mijn vrijlating te eisen. Daar hoopten ik en mijn familie op. Hartelijk dank aan jullie allen.’
Op zondag 9 december schrijven we brieven aan de autoriteiten in de Filipijnen, China en Indonesië voor respectievelijk senator Leila de Lima, in de gevangenis vanwege valse aanklachten, voor Bota Kussaiyn en slachtoffers van onderdrukking van etnische minderheden en voor de boeren Sawin en Sukma, gevangen na protest tegen komst kolencentrale. Doet u mee? Wij zijn in de hal van de kerk voor en na de dienst. Er zijn ook kerstkaarten en kaarsen van Amnesty verkrijgbaar.
Anneke Schipper en Evert van Bokhorst.

Kerstfeest in Die Buytenweye en de Vijverhof
Op 10 december vieren we het Kerstfeest in Die Buytenweye en om 15.00 uur op 20 december in de Vijverhof. We hopen op een blijde ontmoeting met elkaar en met Hem die onze hoop is!
Ds. David Knibbe

Stefanna viert kerst
Dinsdag 11 december om 10.30 uur is er een kerstviering in huize Stefanna. De liederen klinken deels uit de monden van het koor onder leiding van Sonja Nowee. Voorafgaand aan de viering is er in de hal bij de kapel gelegenheid om samen koffie te drinken. In de kapel daalt ‘Onze-Lieve-Vrouw met het kindje Jezus op haar arm’ neer. Wij willen dat kind aanbidden met wat wij in ons hebben. Het geboorteverhaal van Jezus uit Lucas 2 klinkt en we leggen onze schatten voor Hem neer opdat het kind op Maria’s schoot er vrolijk van wordt en lacht.
Ds. Marco Visser

Er is “Plexat” voor kinderen van groep 4-8
Op 15 november werd het verhaal van ‘de rijke bramenplukker’ verteld. Een verhaal van Godfried Bomans dat een mensenkind gevoelig maakt voor de rijkdommen die voor het oprapen liggen. Het verhaal bij Bomans loopt triest af. Maar in de versies die op Plexat door de kinderen zelf groepsgewijs bedacht werden was het eind goed al goed. Iedere maand is er kinderclub. De volgende clubavonden zijn op: 13 december, 17 januari, 14 februari, 14 maart, 11 april, 9 mei en 6 juni. Van 19.00 tot 20.00 uur in zaal 4 van de Vierhovenkerk. Voor informatie: jeugdouderling Fokke van den Berg. E-mail: plexat-vierhoven@hotmail.com. 
Ds. Marco Visser

Kerken in Latakia, Syrië
Shadi Haddad komt op 16 december van 11.30 tot 12.15 uur vertellen over de kerken in Syrië en specifiek de St. George Kerk in Latakia. Shadi en Yara Haddad zijn nauw betrokken bij hun kerk. Toen Shadi in het leger moest, is hij gevlucht en woont nu met zijn gezin in Delft. Ze zijn trouwe bezoekers van “Het Boek” in Tanthof-West. Tijdens de “Voettocht voor vrede” was hij één van de sprekers. Hij gaf het belang aan van de opvoeding van kinderen. Het is goed als zij een nieuwe start maken -vanuit het geloof- en weten wat het is om lief te hebben en te vergeven. Iedereen wordt van harte uitgenodigd bij deze presentatie aanwezig te zijn.
Ds. Marco Visser

Doelen kerstcollecte
Ieder jaar kiest de Raad van Kerken de doelen voor de kerstcollecte. Dit jaar zijn dat de zondagsschool van de St. George kerk in Latakia (Syrië) en tuinmeubilair voor het buurtcafé van woongemeenschap Taste.
Een toelichting op het werk van de zondagsschool: De Grieks-Orthodoxe zondagsschool, opgericht in 1942, in Latakia, Syrië, wordt bezocht door kinderen van diverse leeftijdsgroepen, van kleuters tot pubers. Honderden enthousiaste jongeren werken als vrijwilliger in dienst van hun kerk. Zij organiseren wekelijkse bijeenkomsten, waaronder het lezen van de Evangeliën en de werken van de Kerkvaders; dit alles om de kinderen te laten groeien in geloof en religieuze opvoeding. Daarnaast wordt een scala aan activiteiten georganiseerd: uitstapjes, zomerkampen en gemeenschappelijke bijeenkomsten en maaltijden. Wij zijn dan ook verheugd dat onze weldadige God mensen van goede wil op ons pad heeft gebracht die een bijdrage willen leveren aan dit goede doel. 
Het Interkerkelijk Diaconaal Beraad

Adventsmand voor gezinnen
Stichting Present heeft het initiatief genomen om een adventsmand te maken voor gezinnen die met Kerst iets extra’s kunnen gebruiken. Dat betekent vanaf de eerste adventsdag dagelijks een cadeautje in een mand stoppen en deze mand op 24 december aanbieden. De diaconie van de Vierhovenkerk wil graag aan deze actie meedoen en denkt aan drie gezinnen, die net niet voor de voedselbank in aanmerking komen (alle klanten van de voedselbank krijgen al iets extra’s). De diakenen zullen deze manden vullen en bezorgen. Op 9 december is het avondmaal en al enkele jaren is het gebruikelijk om van wat we ontvangen uit te delen. Naast houdbare producten denken we deze keer ook aan kleine cadeautjes, zowel voor kinderen als voor volwassenen. Bij de beide uitgangen staan er weer kratjes gereed evenals een busje voor een geldelijke bijdrage. Deze staan er ook op zondag 16 december. 
De diakenen 

Inleverdatum kopij
PKD 22 verschijnt op 22 december. Kopij kan tot dinsdag 11 december 19.00 uur worden ingeleverd. Het e-mailadres is wijkredactie.vierhoven@gmail.com.


Zondag 16 december - “God, Hij is de held die je bevrijdt”
Het thema in deze adventstijd is ‘Geloof met me mee’. Deze zondag zwenkt de camera naar het Aloude Testament. De profeet Sefanja komt aan het woord. Wie hij is weten we niet precies, we weten niet meer dan er staat in Sefanja 1:1. “Sefanja de zoon van Kusi, zoon van Gedalja, de zoon van Amarja, de zoon van Hizkia, toen Josia, de zoon van Amon, in Juda regeerde.” Dit betekent dat hij leefde in de tweede helft van de 7e eeuw voor de gewone jaarteling. Centraal staat in zijn profetie ‘de dag van de Heer’. Het slot van de profetie over Jeruzalem zal in de dienst gelezen worden te weten Sefanja 3:14-20. Het Liedboek geeft drie liederen bij Sefanja en die verwijzen alle drie naar de slotverzen. Het zijn de liederen 176, 879 en 894. Lied 176 ‘Om Sions wil zwijg ik niet stil’ is gedacht bij Jesaja 62:1-10. Lied 879 brengt beweging en jubelt het uit. Lied 894 is rustig, meditatief en passend in deze adventstijd. Het register koppelt dit lied aan Sefanja 3:17. 
Na de dienst spreekt Shadi Haddad over de kerk in Syrië.
Ds. Marco Visser

In memoriam
Barendina Helena Vonk-Haantjes *12 april 1932 †17 november 2018
Dien Vonk was vooral de moeder van haar vier kinderen. En een hele leuke moeder. Er was veel mogelijk bij haar thuis. Het was er vrij, er waren niet veel regels. Zij gaf hen veel mogelijkheden mee. Zij kregen muziekles bijvoorbeeld. De ouders moesten hard werken. Er werden klussen buiten het gewone werk gedaan, zoals schoonmaken, een boot schilderen, wat voor haar man als lakspuiter bij de TH vertrouwd werk zal zijn geweest, maar wel bovenop de werktijd kwam. Ze zong een liedeke zoet om te horen, in het liedje: er schommelt een wiegje. Moeder gaf eten aan zwerfkatten, ze ving met de kinderen katten, gaf eten aan vogels bij het Kruithuis. Zozeer, dat haar man een keer zei: Zet mijn bordje maar in de bosjes, dan kunnen de katten binnen eten. Zij had contacten met de dierenbescherming, en werd wel eens de zwanenvrouw genoemd. Iedereen was welkom. Kinderen uit het kinderhuis. In 2011 kwam er een wending in haar leven. Na een beenbreuk ging het langzaam minder, ze was in januari van dat jaar in Die Buytenweye komen wonen. Ze werd ziek. Ze moest opgenomen worden. Zo speelde haar leven zich af tussen ziekte en vreugde. Haar kinderen hebben ervaren dat de vreugde overheerste. 
Ze heeft de Open Deur rond gebracht, een keer vergat ze twee adressen en toen deed ze dat vlug na een bezoek met haar kinderen. Het tekent haar trouw. Met haar kinderen bezocht ze veel kerken, de Lutherse, de Rooms Katholieke en de Gereformeerden. Het geloof gaf zij zo een plaats in haar leven. 
Het lied Abba Vader betekende veel. In de dienst hebben we Galaten 4:6 gelezen, waarin Paulus de Galaten voorhoudt dat zij kinderen van God, die Hem met Abba, Pappa, mogen aanspreken. God geeft vrijheid en Hij is ons nabij. 
Zij gebruikte die vrijheid om haar kinderen de ruimte te geven en om hen te leren kind te zijn en mens te worden. De mensen die zij nu zijn. We hebben haar begraven op Jaffa op 22 november 2018.
Ds. David Knibbe

Uit de wijk
Bedankt
Bedankt voor het mooie boeket bloemen, dat ik mocht ontvangen wegens mijn ziekte. En bedankt voor de kaart met handtekeningen met het vele medeleven.
Fam. J. Theune

Bedankt
Bedankt voor de mooie bloemen afgelopen zondag. Ik was blij verrast en dankbaar.
Hr. A. van der Linden

Bedankt
Graag wil ik bedanken voor de fruitschaal die ik ontving. Ik was er erg blij mee, ook met de spontane bezorging. Zo ook voor de liturgie, die wekelijks in de brievenbus gestopt wordt, heel attent! Zo blijf ik mij toch gemeentelid voelen. Hartelijk dank.
Ali Spies-Tuyl.

Hartelijk dank
Veel dank voor de bloemen uit de kerk. Een echte verrassing. Al maanden ben ik niet in staat om naar de kerk te gaan. Om bloemen uit de kerk te krijgen -met ook nog een kaart met namen erbij- is heel speciaal. Als liefhebster van bloemen verzorg ik ze goed. U die dit leest wens ik het allerbeste toe.
Tineke Struikmans


Muziek in de adventstijd
Op 11 december van 14.00 tot 16.00 uur komt Gery van der Vlies opnieuw bij de Vierhovensociëteit om mooie adventsmuziek te laten horen en toe te lichten. Gery licht toe: “Dit jaar neem ik u mee naar Parijs in de negentiende eeuw. De tijd van de romantiek. Groots en meeslepend waren de kunstuitingen. De muziek van Hector Berlioz is daar een goed voorbeeld van. Hij componeerde het oratorium “l’Enfance du Christ”, de kindertijd van Jezus. Geheel naar eigen inzicht maakte hij tekst en muziek, hij liet zich daarbij soms ook inspireren door teksten uit het evangelie van Mattheus en Lucas. Berlioz noemde zichzelf niet gelovig, maar de eerbied waarmee hij uiting geeft aan het mysterie rond de geboorte en het leven van Jezus doet anders vermoeden. Ik nodig u van harte uit om stil te staan bij tekst en muziek en ons te laten verwonderen door de verhalen over Jezus, onze Bron van inspiratie.” Iedereen is van harte welkom. Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld. 
Het bestuur van de Vierhovensociëteit

Kerstinloop tweede kerstdag
Inmiddels is het een traditie: de kerstinloop op 26 december. Om 15.30 uur gaan de deuren van de Vierhovenkerk open en van 16.00 tot 19.00 uur is er een mooi programma met veel solo- en samenzang, muziek en verhalen. Voor de kinderen is er een bingospel met cadeautjes. Borden worden geschilderd voor de statushouders als welkom geschenk bij het tekenen van de participatieverklaring. We sluiten af met een maaltijd. We nodigen onze buren uit om dit kerstfeest mee te vieren. Iedereen die een bijdrage wil leveren in de vorm van zang, een gedicht of een verhaal wordt uitgenodigd dit van te voren te melden, dan wordt het in het programma ingepast. 
Ds. David Knibbe en diakenen

Vitrinekast in kerstsfeer
Tijdens de sociëteitsmiddag eind november sprak Anton Schipper over kerststallen. Een drietal exemplaren staat tentoongesteld in de vitrinekast. Aukje Gjaltema maakte een aantal bijzondere kerstballen. Geheel onderin de kast staan kaarten van kerststallen uit diverse landen.
Ds. Marco Visser

Oorlog en Vrede (en alle goeds)
Studiehuis 13 december, Vierhovenkerk, 20.00 uur. Aan de hand van stemmen uit de Schrift en de kerkelijke traditie verkennen wij het terrein van oorlog en vrede in de woorden van mensen uit verschillende tijden. Na de pauze houd ik een meer systematisch verhaal waar een aantal protestantse denkers aan het woord komt: Calvijn, Kuyper en Barth. Als afsluiting een woord van Franciscus, van een geheel andere orde dan van de drie ervoor, maar minderwaardig? Of misschien wel meer waard? Vrede en alle goeds wensen wij elkaar toe en we proberen dit deze avond te voelen, te doordenken en te beleven.
Ds. David Knibbe