Protestants Kerkblad Delft - 21 2020

Wijknieuws van wijkgemeente Vierhoven van 5 december

Zondag 6 december 
Het is vandaag de tweede zondag in de adventstijd. ‘Vol verwachting’, is het thema vandaag.
Vol verwachting zien we uit naar de geboorte van het kerstkind, naar de komst van zijn rijk, naar de tijd waarin een eind zal komen aan het lijden, het licht overwint, en het leven goed zal zijn, de tijd waarover de oude profeten al profeteerden. Vol verwachting zien we uit naar een tijd waarin ons hedendaagse lijden minder is, het vaccin tegen dat nare coronavirus klaar is en iedereen ingeënt kan worden, we weer gewoon kunnen leven: gezellig met z’n allen samen zijn, dierbaren omhelzen, elkaar nabij zijn in vreugde en verdriet. Reikhalzend zien we uit naar de tijd waarin dat weer kan, zeker nu er hoop gloort aan de horizon. Vol verwachting was Maria, die het kindje Jezus verwachtte. Zijn voorloper Johannes kondigt zijn komst al aan. Hij moedigt ons aan, om in zijn spoor de weg te bereiden voor de komst van de Heer. Vol verwachting klopt ons hart, op de naamdag van de heilige Nicolaas, brenger van vreugde voor kinderen en arme mensen. 
We lezen deze tweede adventszondag een hoopvolle profetentekst en een evangelielezing over Johannes, die de weg baande voor de Messias, de brenger van heil. En wist u dat er een Sinterklaaslied in het nieuwe liedboek staat? We lezen en zingen lied 745 over de heilige Nicolaas. Aan de hand van deze geloofsgetuigen: de profeten, Johannes en Sint-Nicolaas, staan we stil bij de vraag wat wij zelf kunnen doen om onze verwachting van Gods heil uit te laten komen, en de weg te bereiden voor de komst van zijn rijk. Ik ben vol verwachting dat we een inspirerende dienst gaan beleven met elkaar en zie er naar uit u te ontmoeten!
Ds. Marjolein den Dulk

Een kerstmaaltijd voor gezinnen in Latakia, Syrië
Op 13 december is de diaconale collecte bestemd voor de Stichting Open Hands. Deze stichting is één van de negen collectedoelen die leden van de wijkgemeente zelf gekozen hebben. Open Hands wil de opbrengst bestemmen voor een kerstmaaltijd voor gezinnen van de Antiocheens-Orthodoxe kerk in Latakia, Syrië. Veel gezinnen hebben het momenteel financieel zwaar, daar het geld sterk in waarde is gedaald en er is door veel mensen door de langdurige oorlog veel werkloosheid. Helpt u ook mee om ieder gezin mooie kerstdagen te bezorgen met een echte kerstmaaltijd? Uw gift kan overgemaakt worden op rekening van de Diaconie van de Protestantse Gemeente Delft NL37RABO0373736606 met vermelding Open Hands. Van harte aanbevolen.
Diaconie Vierhoven.

Pastoralia
Het virus besmet veel mensen in onze regio. Ook onze gemeenteleden, jong en oud hebben er mee te maken. Quarantaine voor jezelf en voor je directe omgeving valt niet altijd licht. Toch is het een zaak van moed houden. Iemand zei eens: ‘we zijn een vindingrijk volkje.’
Een voorbeeld daarvan zagen we de afgelopen weken in het Sinterklaasjournaal. Wat een gouden greep om ook Sinterklaas in paleis Soestdijk ‘van huis uit’ te laten werken. ‘Houd moed, heb lief’, daar gaat het om. Bidden wij elkaar Gods Geest toe en bellen, appen, mailen elkaar om mee te leven. Zie ook de namen in de Nieuwsbrief – van harte aanbevolen.
Ds. Marco Visser

Plexat
Donderdag 10 december begint om 19.00 uur Plexat, de club voor kinderen van groep 4 tot en met 8. Het verhaal over de verloren zoon komt dit keer aan bod. Het verhaal volgt op de gelijkenissen van het verloren schaap en verloren muntje in Lucas 15. Het begrip ‘genade’ wordt door Jezus helder uit de doeken gedaan. De jeugdclub komt in de Vierhovenkerk bij elkaar. Wilt u weten of de club iets is voor uw kind(eren) en vriendjes en vriendinnetjes, informeer dan bij de jeugdouderling of predikant. De kinderen zijn welkom en er is plexat. De avonden worden geleid door Fokke van den Berg (jeugdouderling) en Marco Visser (predikant). De eerste clubavond in 2021 is op 14 januari van 19.00 tot 20.00 uur. Voor informatie: Fokke van den Berg, tel. 06 55408747
Ds. Marco Visser

Amnestybrieven in december én goed nieuws
De eerste brief is gericht aan de Colombiaanse regering met een oproep om alle mensenrechten- land en milieuactivisten te beschermen. De tweede brief roept de Algerijnse autoriteiten op om de politieke activist Abdallah Benaoum onmiddellijk vrij te laten. De laatste brief gaat naar Bangladesh. Hierin roept u de autoriteiten op om 32 uit Syrië teruggestuurde arbeidsmigranten, die worden beschuldigd van criminele activiteiten in het buitenland, vrij te laten. Intussen ontvingen we ook goed nieuws: de vooraanstaande mensenrechtenverdediger Narges Mohammadi is in Iran vervroegd vrijgelaten. Ze is tot 16 jaar veroordeeld en zat vast sinds 2016. We schreven in Delft dit voorjaar voor haar.
Aan de vaste briefschrijvers sturen we de brieven per e-mail toe. Mocht u ook een brief willen versturen, kunt u mailen naar ondergetekende.
Anneke Schipper en Evert van Bokhorst (evert.vanbokhorst@gmail.com)

Agenda
08/12  20.15 uur Westenwind I, digitaal
10/12  19.00 uur Plexat, VHK

Denktank
Sinds kort ben ik lid van de Denktank. We houden ons bezig met het beroepingswerk, de toekomst van de wijkgemeente en allerlei zaken die opkomen. Zo hebben we de laatste keer gebrainstormd over onze houding als kerk. Geen dwang of discipline kan ons redden, maar relevantie en betrokkenheid op elkaar kan het evangelie van Jezus doen landen. De kerk – dienst, vorming en toerusting, diaconaat enz. – moet in gesprek gaan met onze eigen vragen, noden, genoegens en geluk. Het evangelie moet bij de tijd gebracht worden. Letterlijk. Vorm – liturgie, beamer enz.– en inhoud moeten in dienst staan van de boodschap, dat Jezus niet een algemene waarheid is, maar er nu is voor jou en voor u! Het levend lichaam van Jezus mag die boodschap vertellen en handen en voeten geven. Wij mogen als kerk inspiratie handen en voeten geven, dat is tenslotte onze missie.
Ds. David Knibbe

Driemaal Dank
Graag wil ik bedanken voor de mooie bos bloemen en ook voor alle kaarten die men heeft gestuurd. Het herstel zal helaas een aardige tijd in beslag nemen, maar het verloopt voorspoedig. Nogmaals dank!
Wessel de Haas

Wij willen u hartelijk bedanken voor de mooie vaas met rozen die wij mochten ontvangen voor ons 55-jarig huwelijk op 11 november.
Trijnie en Leo van den Akker

Dank voor alle belangstelling, persoonlijke kaarten en de bloemen uit de kerk.
Ria en Gerrit Dirkse

Bibliotheek
Jezus, Reconstructie en revisie door Henk Bakker. Na 2000 jaar blijft Jezus intrigeren: een theologische doordenking vanuit de bronnen om Hem te duiden in zijn tijd. Mogelijk ook een correctie op sommige denkbeelden die christenen van Hem hebben. Zeer interessant boek, te leen bij de bibliotheek Vierhovenkerk.
Cees Nolten cjgpwnolten@ziggo.nl

Inleverdatum kopij
Uw bijdragen voor het volgende nummer (voor vier weken!) kunt u uiterlijk maandag 7 december mailen naar wijkredactie.vierhoven@gmail.com. Hierin komen de zondagen 20 en 27 december, Kerstmis, Oud- en Nieuwjaar, 3 en 10 januari.


Zondag 13 december ziet het volk een schitterend licht
Het thema van deze advent en kerst is dit jaar: ‘Dicht bij het licht.’ Vandaag is de derde adventzondag en komen we dicht bij het licht. We verwachten de opkomst van de zon der gerechtigheid met kerst. Zijn licht schijnt vooruit. De warmte en de verlichting die Hij brengt wordt gevoed door de verhalen uit het boek der boeken van de Joden. Thora en profeten schrijven er over. In Genesis 1 is er dat merkwaardige licht dat schijnt zonder dat er een zon, kaars of zaklantaarn aan te pas komt. Op zondag 13 december is de lezing Jesaja 9: 1-6. De profetenlezing begint met de woorden: ‘Het volk dat in duisternis ronddoolt ziet een schitterend licht. Dat licht kan betrekking hebben is het kind dat in dit stuk genoemd wordt.’ In deze dienst vieren we de Maaltijd van de Heer.
Ds. Marco Visser

In memoriam Trijntje Jaapje Slooter-Veldhoen
Op 2 november is Trijntje Jaapje Slooter-Veldhoen op 92-jarige leeftijd in haar woning aan de Hoenderhof overleden. Trijntje Slooter kwam tot enkele jaren geleden iedere zondag in de kerk met haar man Jan Johannes Slooter die in 2016 overleed. Die trouw en dat ritme typeerden hun leven. Zag je de een dan ook de ander. Een vaste regelmaat in alles. 
De plichtsgetrouwe zorg voor familieleden, zoals voor haar ouders die men wekelijks bezocht, jaar in jaar uit. Ze waren er voor haar broer, een vrijgezel, voor wie ze de was deed. 
Trijntje Slooter was een harde werkster. Wie zich haar voor de geest haalt, ziet haar daar staan die pronte propere vrouw met rode wangen. Ze leerde het leven kennen als dochter van een boerenknecht en wist van aanpakken. Ze hoort bij de generatie die in het voor- en najaar de grote schoonmaak hield. Ze is niet de vrouw waarover de dichter Nijhoff schrijft in zijn gedicht ‘De moeder de vrouw’ die aan dek stond bij ’t roer en psalmen zong. Maar wel was zij uit die tijd en met diezelfde vroomheid. Trijntje wist zich geborgen bij God. Ze stelde haar vertrouwen in de goede Herder en wist dat Hij voor haar zorgde en al haar dagen in Zijn hand had. Ze was een vrouw zoals getypeerd in Spreuken 31: ‘Zij is vol daadkracht onvermoeibaar is ze in de weer. Ze is een vrouw met ontzag voor de Heer, zij moet worden geprezen.’ 9 november vond de afscheidsdienst plaats in de aula van begraafplaats Jaffa. Wij bidden voor haar zoon Rien en zijn vrouw Yvonne, de kleindochters en achterkleindochters dat God hen nabij zal zijn.
Ds. Marco Visser

In memoriam Adriaan Vlasblom
Op 6 november is overleden Adriaan Vlasblom in de leeftijd van 95 jaar. Hij woonde met zijn vrouw in de Lindenhof. Hij werd geboren in Nijmegen. Op twintigjarige leeftijd ging hij naar Dordrecht en vervolgens naar Delft waar hij zijn vrouw Truus leerde kennen. Zij zijn 62 jaar getrouwd geweest. Ad Vlasblom was een man die liefst 150 jaar was geworden omdat hij nieuwsgierig was naar alle nieuwe technologische ontwikkelingen. Vijfendertig jaar werkte hij op het lab van de grondmechanica, het huidige Deltares. Zoals hij ontwikkelingen meemaakte in zijn vak, zo ook in zijn geloof. Door zijn vrouw raakte hij betrokken bij het kerkelijk werk en hij was indertijd lid van de commissie van beheer en ouderling. Ad was een zoeker en wars van elk fundamentalisme. Mede door alles wat hij meemaakte, ook aan droeve zaken zoals het verlies van hun zoon Arjan en recenter het overlijden van de man van een van zijn kleindochters, bleef hij zoeken. Spinoza, Einstein, Bonhoeffer hielpen zijn koers te bepalen in dit leven. Prediker beschrijft in hoofdstuk drie vele facetten van de tijd: dat er een tijd is van baren en sterven, een tijd van lachen en rouwen, een tijd om te zwijgen en een tijd om te spreken. Bij zijn afscheid stonden we stil bij de rivier van het leven, bij het klassieke ‘pantha rhei’, ‘alles stroomt’ en zochten we naar een vaste bedding om door te kunnen gaan. We bidden zijn vrouw Gods hulp toe, Hij die hemel en aarde gemaakt heeft en de kinderen en kleinkinderen sterkte met dit verlies. Zaterdag 14 november vond in besloten kring de uitvaart plaats in de aula van crematorium Iepenhof. 
Ds. Marco Visser

Uit de kerkenraad
Op 10 november vergaderde de kerkenraad van Vierhoven weer online. We blijven hopen en bidden op betere tijden. Een belangrijk onderwerp was de samenwerking met de wijkgemeenten Immanuel en Hof van Delft. In september hebben twee gezamenlijke vergaderingen van de drie kerkenraden plaatsgevonden. Toen is uitgesproken dat we intensiever met elkaar gaan samenwerken, omdat dit voordelen geeft voor de toekomst. We werken nu aan een Plan van Aanpak om te komen tot de gewenste situatie en gebruiken daarbij de in september aangedragen bouwstenen: waar kunnen we samenwerken, wat kunnen we beter alleen, hoe informeren we de gemeente en wat is het tijdschema? Onder begeleiding van mw. Lydia Roosendaal wordt gewerkt aan een notitie waarover de kerkenraden straks een gezamenlijk besluit kunnen nemen. Geen makkelijk proces maar wel een proces dat we met verlangen tegemoet zien. De kerkenraad ziet de voordelen van een intensievere samenwerking en zal dit standpunt in het voorjaar van 2021 aan de gemeenteleden voorleggen. 

Onze predikanten hadden ieder een jaarverslag gemaakt over hun werkzaamheden in het seizoen 2019-2020. Daarin wordt terug maar ook vooruit gekeken: Wat ging goed, wat vraagt meer aandacht en wat kunnen we beter anders aanpakken? Zo is zo’n jaarverslag een leerzaam document. Met het oog op het emeritaat van ds. Marco Visser in september zullen veel zaken moeten worden overgedragen of anders worden georganiseerd. Met het beroepingswerk voor een nieuwe predikant wordt volgend jaar gestart, maar de vacature zal niet direct vervuld zijn. Ds. David Knibbe bereidt zich ook voor op deze periode. Het moderamen vergadert wekelijks dertig minuten en bespreekt vooral de lopende zaken. Zo vraagt de komende kerstperiode aandacht, want hoe kunnen we veilig bepaalde activiteiten toch ondernemen? In het kerkblad leest u over allerlei plannen, waaraan ook wijkgemeente Vierhoven zal meedoen. 

We zijn het College van Kerkrentmeesters dankbaar dat binnenkort betere apparatuur en camera’s worden geïnstalleerd in de kerk, voor het live uitzenden van onze diensten via YouTube. Heeft u problemen met het bekijken van deze uitzendingen, laat dit dan aan mij weten. Er is vast een oplossing te vinden.
Peter Plugers

Blijk van waardering
Afgelopen tijd hebben Marco Kuijper en ik alle contactpersonen van de kernen Buitenhof en Tanthof Oost 2 en 3 een kaars gegeven. We hadden een vergadering gepland die niet door kon gaan en daarom zijn we er maar zelf op uit gegaan. Het was goed om iedereen weer te zien en om iets terug te doen voor deze trouwe bezoekers!
Ds. David Knibbe

Gemeenteweekend wordt verwacht in 2022
Half november besloot de commissie om het gemeenteweekend definitief te verzetten naar 2022. De meest geschikte locatie voor de gemeenteweekeinden is het Koos Vorrinkhuis te Lage Vuursche. Daar kan een groep van zeventig tot tachtig personen prima bivakkeren. Vandaaruit kan dan alsnog het onderkomen van Sinterklaas bewonderd worden. Voor 2021 wordt nagedacht over een gemeentedag.
Ds. Marco Visser