Protestants Kerkblad Delft - 22

het wijknieuws van wijkgemeente Vierhoven van 22 december 2012
Bij de diensten

23 december: “De mens wikt, maar God beschikt”
“Zegt God: ‘Dit is voorbeschikt’, tja, dan ben je uit-gewikt.
Dan wordt jouw wikken-en-wegen aanhikken tegen”.
Het preektegeltje voor de vierde zondag van advent.
We lezen in Lucas 1, 39-45 over twee vrouwen die letterlijk en figuurlijk als draagsters van evangelie heilsgeschiedenis schrijven. Elisabet is zwanger van de kleine Johannes die vóór zijn geboorte al is voorbestemd (gepredestineerd?) als voorbode van de Messias. Zoals het kind in de buik van haar eveneens zwangere, jongere nichtje Maria is voorbestemd om later de Messias te worden. Hoe gaan deze vrouwen om met de voor-kennis, de voor-beschikking die hun van Godswege is toevertrouwd? Van het ene op het andere moment ligt je leven vast. 
In Micha 5, 1-4,6 spreekt de profeet de stad Bethlehem aan. Hij voorzegt namens God dat de redder van Israël in deze stad geboren zal worden. Is dit een onverdeeld genoegen, zuiver evangelie, voor dat kleine stadje? De naam Herodes zegt in dit verband genoeg.
Kortom, het zal in deze dienst gaan over hoe je leven ten goede of ten kwade kan veranderen als je bewust met God in aanraking komt.
Wat Deo volente wél vastligt is dat Margreet Docter en Annie van Wely respectievelijk op fagot en cello medewerking verlenen aan de deze dienst.
Ds. Jurjen G. Fennema

Kerstnachtdienst
Maandag 24 december werkt de cantorij mee aan de kerstnachtviering die om 22.00 uur begint. Klassieke lezingen klinken, Lucas 2: 1- 20 en Jesaja 9:1-6. Het zijn vertrouwde woorden die er toe doen. Het is als de liefde die steeds weer bezegeld mag worden. Op zich niets nieuws. Maar tegelijk, wat is er overweldigender dan de liefde die dagelijks blijkt door een attent woord? Doordat de ander net een extra stap voor jou zet. Zo komt het Woord telkens op ons af en verklaart God zijn liefde aan ons mensen door de geboorte van zijn Zoon. 
Ds. M. Visser

25 december
“Ik wil een écht verhaal, ik wil het kerstverhaal”
Deze uitroep is afkomstig uit het kerstspel ‘Je ziet er geen barst van’, voor- en met de kinderen van de kindernevendienst. Meer zal ik er niet over zeggen, het moet een verrassing blijven. In deze gezinsdienst is er, behalve ruimte voor de kinderen, volop ruimte voor feestelijk en vreugdevol kerstgezang. 
We lezen Lucas 2, 1-20 in een bewerking van ds. Nico ter Linden waardoor bekende woorden verrassend nieuw klinken. En er zal een preek zijn, kort en toch krachtig. Over de echtheid van Lucas’ kerstverhaal. Of jij het nu écht een verhaal vindt óf juist een écht verhaal is, zolang jij in goed (Gods)vertrouwen ervan durft uit te gaan dat het op waarheid is gebaseerd. Want dan zet het verhaal over het kind in de voederbak jou op het goede spoor. Zo doende en gelovende ga je tekens van God zoeken en vinden in kleine en grote dingen in het leven en in deze wereld. Daar krijg je nieuwe moed van, troost en kracht. Kortom, je gaat weer leven met hart en ziel. Als herboren.

30 december
De schriftlezingen van deze zondag laten er geen misverstand over bestaan: vlak na kerst is het een en al Pinksteren. Wanneer je de Geest krijgt, ga je dingen zien die andere mensen niet zien. Of ze het niet kunnen zien, niet willen of niet durven zien, dat laat ik even in het midden. Feit is dat Jesaja III (lees: de derde) in 61,10 - 62,3 dank zij de Geest van God (vs 1) een paradijselijk Jeruzalem voor zich ziet, terwijl die stad op datzelfde moment nog een puinhoop is, vol armoede en onrecht. Dankzij de Geest van God laten de mensen de hoop niet varen maar blijven ze er in geloven. Hun antennes staan in de goede richting. En daardoor registreren zij als eerste de signalen die wijzen op een doorbraak, het begin van een nieuwe toekomst. Diezelfde ‘Geest-verruimde’ blik herkennen wij in de ogen van de rechtvaardige Simeon en in de ogen van de profetes Hanna in Lucas 2, 33-40. Alle mensen in de tempel zien twee ouders en een klein kindje. Maar deze twee mensen zien in dat kindje de Messias. Wat mij betreft twee prachtige tegenvoorbeelden in een tijd waarin mensen zich overgeven aan “Het is zoals het is” en “Laat maar waaien, ga maar graaien”. Tja, als je zó met oogkleppen rondloopt, hoe kun je dan ooit oog krijgen voor de tekenen van een nieuwe toekomst?
Ds. Jurjen G. Fennema

Oudjaar
31 december de laatste viering van het jaar 2012. Die laatste dag van het jaar is een dag waarop wordt teruggeblikt. Hoe verliep het allemaal, wat waren de vreugdevolle en verdrietige dingen? 31 december is ook een dag waarop de eerste goede voornemens worden geboren. In de overweging zal ik aandacht besteden aan het gedicht ‘Leven voor de vuist weg’ van Wislawa Szymborska. Prachtige beelden worden aangereikt voor het komende jaar. Wat te denken van de zinnen:
“Als je maar voor één dag woensdag bijtijds kon oefenen, tenminste één donderdag een keertje mocht herhalen! Maar nee, daar komt de vrijdag al met een mij onbekend scenario.”
Ds. M. Visser

6 januari
Op deze zondag wordt Matteus 2: 1-12 gelezen. De (drie) koningen uit het Oosten bijten in dit nieuwe jaar de spits af. Ze zoeken het naar het licht. Daartoe zijn zij niet aangezet door het bestuderen van de bijbel maar door een ster die zij aan de hemel hebben zien staan. Dat is niet bepaald een Bijbelse weg. In de Schrift wordt sterrenwichelarij veroordeeld. God gaat zijn ongekende gang met zijn mensenkinderen. Hoe zal Hij ons verrassen in het komend jaar? Na de dienst is er gelegenheid om elkaar Nieuwjaar te wensen tijdens het koffiedrinken.
Ds. M. Visser

Giften 
Ontvangen van de familie L. € 10,00 voor de voedselbank van de familie S. € 25,00 wijkkas en € 25,00 wijkdiaconie. Van NN € 20,00 voedselbank. Van van O. € 50,00 voor de voedselbank. Alle gevers hartelijk dank. Gonnie Kraaijenbrink ontving van Mevr. O.
€ 20 voor de kerk.
Ds. M. Visser

Smaakvolle gift aan een ZWO-project
Op 30 november was ik met negen andere gemeenteleden te gast op een “ running dinner”. Je gaat dan langs drie adressen, waar je achtereenvolgens van een vooraf, een hoofdgerecht en een toetje geniet. De gezamenlijke bijdrage van deze actie was bestemd voor een ZWO-project in Zuid-Afrika.
Los van het feit, dat we heerlijk gegeten hebben, was het ook buitengewoon gezellig en hebben we met elkaar over van alles en nog wat gesproken. Complimenten aan de drie gemeenteleden, die niet alleen dit initiatief hebben genomen, maar dat ook buitengewoon smakelijk voor ons hebben uitgevoerd. Dit initiatief is het herhalen waard en dan ben ik zeker weer van de partij, zo leuk was dit! Wie zijn de volgende initiatiefnemers?
Co van der Maas

Collecteschaal
De diaconie heeft besloten om bij het collecteren een houten schaal te gebruiken. Wanneer de gaven zijn ingezameld lopen de diaken en collectanten naar voren. Ze blijven voor het podium staan. Vervolgens pakt de diaken de schaal van de Tafel en zamelt de collectezakken in op de schaal. De schaal met gaven wordt op de Tafel gezet. Zo wordt manifest gemaakt dat de gemeente primair gaven inzamelt voor (de Maaltijd van) de Heer. De gaven worden vervolgens weer ‘uitgedeeld’. De maandelijkse inzameling van de blikken voor de voedselbank op de zondag dat de Maaltijd wordt gevierd, is daarvan een duidelijke illustratie en realisatie.
De diakenen

Op dinsdag 4 december waren de soosbezoekers onder leiding van Ria van Oosten druk aan de slag met het maken van een creatie van papier. Sommigen maakten iets voor advent en anderen een mooie kleurencompositie. Met elkaar was het een sociaal gebeuren met veel bewondering voor elkaars werkstuk. Zie de foto’s.
Het soosbestuur.


SOOS-VIERHOVENKERK
Een prachtige folder ligt klaar in de hal van de kerk met het programma van de tweede helft van het seizoen 2012-2013. Elf soosmiddagen die er een voor een mogen zijn. 
Op de tweede middag stelt onze oud-predikante Francis Benthem de vraag ‘Ooit een normaal mens ontmoet?’ De Matthëuspassion wordt voor het voetlicht gebracht door de geweldige spreker Dries van den Akker. Het Boekenweekthema ‘Gouden tijden, zwarte bladzijden’ wordt op deskundige wijze ingeleid door Gerda Wiggemans. Een bezoek aan de Delftse synagoge staat op het programma en de theatervoorstelling ‘Hendrikje Stoffels’ door Hermi Hartjes. Neem een folder mee (deel hem uit) of kijk op de website van de Vierhovenkerk.

8 januari van 14.00 uur tot 16.00 uur
Ria van der Meer verzorgt al jaren de eerste soosmiddag in het nieuwe jaar. Onderwerp is: “De Fundatie van Renswoude”.
In 1754 overlijdt Maria Duyst van Voorhout, vrijvrouwe van Renswoude. Zij laat 500.000 gulden na aan het Weeshuis der Gereformeerden in Delft. Het geld -een enorm kapitaal in die tijd- moet worden besteed om talentvolle weesjongens een goede opleiding te geven. De regenten laten een apart huis bouwen waar de geselecteerde jongens een uitstekende scholing krijgen. Het was in die tijd hoogst ongebruikelijk kinderen uit het weeshuis een studie te laten volgen. 
De Fundatie bestaat nog steeds en verstrekt speciale studiebeurzen aan studenten die daarvoor in aanmerking komen. 
Kom luisteren naar de voordracht en geniet van de presentatie die Ria van der Meer eigen is. 
Ds. M. Visser

Bijbelkring 9 januari: 14.00 uur
Hoofdstuk 5 van het boekje van B. Luttikhuis, 'Tien vragen die steeds terugkeren’: “Heeft een mens een vrije wil?” 
Ds. M. Visser

Rouwgroep 
Voor mensen binnen en buiten de wijkkerk staat deze kring open. Drie gesprekken voor mensen die rouwen om 'een gemis dat niet te noemen is.' Voor mensen die werden geconfronteerd met de dood van hun partner, of met een overlijden van iemand uit hun naaste omgeving. Onderwerpen die ter sprake komen zijn: ‘wat betekent rouwen, wat wordt er in de Bijbel gezegd over sterven en rouw, hoe reageerde de omgeving, hoe verliep de rouwdienst?’ De derde keer gaat het over de toekomst, ‘hoe ga je verder in dit leven?’ Data: dinsdagochtend 15 en 29 januari en 12 februari ,10.00 uur-13.00 uur in de Vierhovenkerk
Aantal deelnemers: minimaal 7. Informatie en aanmelding voor 8 januari 2013 bij ds. M. Visser.

Christo Lelie: 
12½ jaar organist in de Vierhovenkerk

Tijdens de viering op 2 december werd de jubilaris met onderstaand lied door de gemeente toegezongen.

Christo Vir-tu-o-zo
op de melodie van ‘Ere zij aan God de Vader’ (Gez. 255)

Laat ons samen dankbaar loven
‘n kleine man, groot organist.
Hij bespeelt ons lied naar Boven
hooggestemd en zeer beslist.
Dank je Christo, vir-tu-o-zo,
vakman ben je onbetwist.

Weliswaar is hij magister,
Toch loopt soms het orgel vast.
Klinkt een toon vals in ’t register,
duikt hij in de houten kast.
Goed zo, Christo, ga zo door zo
ook al is ‘t klimaat een last.

‘t Moet gezegd -wees niet verbolgen-,
ben j’ op dreef en ga je los,
dan ben jij soms niet te volgen,
zien wij bomen, maar geen bos.
Christo, flitso, echt een mæstro,
kiest voor keur, niet voor het gros.

Zeg, wie is als Christo Lelie 
die vernoemd is naar de Heer?
Musiceert ons ‘t evangelie 
wil goed-beter-best en nog meer.
‘Gloria in excelsis Deo’, 
 zingt het Gode keer op keer.

Organist Christo Lelie en het Schotse Norman and Beard orgel 
(gemaakt eind 19e eeuw) in de Vierhovenkerk

Stamppottenmaaltijd
Op zondag 13 januari is er van 12-13 uur een stamppottenmaaltijd in de kerk. We letten op duurzaamheid met groenten van het seizoen en een stamppot zonder vlees, we gebruiken zoveel mogelijk biologische producten en fairtrade producten met een eerlijke prijs voor de boeren in ontwikkelingslanden.
Zondag 23 december liggen de intekenlijsten in de kerk.
De diaconie

Gironummer diaconie
Het gironummer van de diaconie: 733797 is onlangs vervallen.
Het juiste nummer is nu: 5663270 t.n.v. Vierhovenkerk, wijkdiaconie Delft.
De diakenen

Agenda
07 jan 20.45 uur, Voorbereiding week van gebed, Adelbertkerk (21 jan.)
08 jan 14.00 uur, Soos-Vierhovenkerk
08 jan 20.00 uur, Wijkkerkenraad, Vierhovenkerk
09 jan 14.00 uur, Bijbelkring, Vierhovenkerk
09 jan 19.30 uur, Taakgroep ZWO, Vierhovenkerk
09 jan 20.30 uur, Wijkdiaconie, Vierhovenkerk
12 jan 10.00-13.00 uur, Visiedag, Hofkerk
15 jan 20.00-22.00 uur, Spinozakring, Vierhovenkerk

Kerk en Sociale media
Donderdag 3 januari 2013, van 20.00-22.00 uur in de Vierhovenkerk komt Eric van den Berg (www.isimedia.nl) spreken over dit onderwerp. Zie voor verder informatie pagina 30 van dit kerkblad.
Ds. M. Visser

Inleveren kopij
Tot woensdagmorgen 2 januari 8 uur bij de wijkredactie.
PKD 01 verschijnt op zaterdag 12 januari.
Dit is weer een nummer voor twee weken.
Leen van den Berg