Protestants Kerkblad Delft - 22 2014

wijknieuws van wijkgemeente Vierhoven van 20 december

Bij de diensten
Zondag 21 december, vierde advent
De engel Gabriël begroet Maria. Een nieuwe tijd wordt aangekondigd. God ziet om naar de mensen vanuit de hoge hemel. Hij wil onder ons wonen. Het thema van de nevendienst is: ‘God wordt mens’. We lezen Lucas 1:26-38. In de dienst zingen we de lofzang van Maria, Lied 157.
Ds. Marco Visser

Woensdag 24 december, kerstnacht
Buiten bij de ingang wacht u een verrassing! Een zeer bijzonder welkom zo kan gezegd worden! De lezingen zijn Jesaja 9:1-6 en Lucas 2:1-20. Aan het begin van de dienst zingen we drie liederen. In de dienst zingen we lied 480 ‘Ik wandel in gedachten in Gods geboortehuis’. Wat er gebeurt er als je daar rondloopt, kan ervaren worden in deze kerstnachtdienst. De cantorij verleent haar medewerking. Eveline van de Kamp vervangt Wim Loef deze avond. We zijn blij dat zij zijn plaats wil innemen.
Ds. Marco Visser

Donderdag 25 december, eerste kerstdag
Stille nacht….?
’t Is stil aan de overkant.
Is het nacht? En is het stil?
De stilte wordt gebroken door hemelse stemmen. Kerst is wat mij betreft het feest van de trouw van God en daardoor het feest van de volharding van de mens: geef de moed niet op, verlies de hoop niet en behoud je geloof. 

Kerst is de ‘wake up call’ van God, bedoeld om het cynisme en het verlammende gevoel van machteloosheid ver van je af te werpen en de twijfel het voordeel te gunnen. Kortom een feest van een hardnekkig geloof in een betere wereld en in een betere toekomst. En dat in een tijd en een wereld waar het maar niet beter wil gaan doordat mensen voortdurend met elkaar overhoop liggen. 
Het kerstevangelie van Lucas (2:1-20) is één grote contrastervaring: ‘de aan zekerheid grenzende on-waarschijnlijkheid’. Een koning in een voederbak? Laat me niet lachen. Geen plaats in het dagverblijf? Dat is toch te gek voor woorden? Een uitverkoren volk dat zucht onder het juk van een Romeinse bezetter. Uitgerekend daar en op dat moment breekt er licht door. Een helder licht vanuit de hemel dat schijnt op de aarde. Een licht dat de zwartkijkers in het ongelijk stelt.

Opeens is de nacht niet stil meer maar vol van hemels gezang. Het kerstspel voor de kinderen gaat hierop in (er zal een korte staccatopreek worden gehouden!). Als de hemelen zo Gods eer bezingen kan de aarde niet achterblijven. We zullen op deze dag veel kerstliederen zingen.
Organist Christo Lelie en dwarsfluitiste Riëtte Beumer brengen prachtige kerstmuziek ten gehore.
Ds. Jurjen G. Fennema 

Zondag 28 december
Deze zondag, ‘Onschuldige kinderen’, is vernoemd naar de kindermoord in Bethlehem (Matteüs 2:13-18). Een wrede daad van koning Herodes die daarmee uiting gaf aan zijn machteloze woede. Het roept herinneringen op aan het bevel van de farao om de bevolkingsgroei van de Hebreeën in te dammen door alle pasgeboren jongetjes om te brengen, nazaten van de kinderen van Jakob en onder anderen Rachel. Ook de profeet Jeremia verwijst naar deze bloederige episode uit de geschiedenis van Israël (Jeremia 31:15-17). 

Hoe valt deze kindermoord te rijmen met de geboorte van Jezus? Het hangt er maar vanaf hoe je het bekijkt. Wanneer jij je vereenzelvigt met de ontroostbare ouders in Bethlehem, dan kun je niet anders dan vraagtekens stellen bij de regie van God: “Allemaal heel leuk voor Jozef en Maria, ouders van de koning van de joden die bevrijding zal brengen voor Israël en voor de wereld. Maar God waarom moesten onze kinderen worden gedood? Om hem te laten leven?”
Of je kiest positie tegen het kwade en je zegt: “Juist vanwege de wreedheden waartoe een mens in staat is, moest Jezus als de vredevorst geboren worden.” 
Voor welke positie kiest u?
Ds. Jurjen G. Fennema

Woensdag 31 december 
Leidraad is Lied 511 ‘Door goede machten trouw en stil omgeven’. Dit lied wijst een bepaalde richting aan voor het nieuwe jaar. In het lied staan verschillende beden en men kan zich afvragen waar wijzelf voor zouden willen bidden en hoe we dat doen. Als lied 511 beaamd kan worden, geldt dat dan ook voor lied 909 ‘Wat God doet, dat is welgedaan, zijn wil is wijs en heilig’?
Ds. Marco Visser

Faire feestdagen en een groen nieuwjaar!
Hoe spelen fairtrade en duurzaamheid in het leven van gemeenteleden van de Vierhovenkerk? De Fair & Groen-groep brengt in een serie de input vanuit vier gemeenteleden: hun gedachten hierover en hoe zij het in de praktijk brengen. Graag stellen we Jasper Kooiman, Ria den Hengst, Tobias de Haas en Suzette Plomp aan u voor. Hoe vieren zij de feestdagen denkend aan fair & groen?
 
Jasper woont met zijn vrouw in Den Hoorn, zijn volwassen kinderen wonen niet meer thuis. Hij heeft een carrière bij Rijkswaterstaat achter de rug. ‘Net als normaal doe ik ook voor de feestdagen boodschappen op de fiets, met volle tassen. Dan is het een soort sport!’
Ria woont met haar volwassen zoon in Delft en is een actief vrijwilliger in de kerk. ‘Toen mijn zoon klein was vierde ik de feestdagen uitgebreider dan nu,’ vertelt Ria. ‘Ik heb al jaren twee kunstboompjes. Het is een stukje zuinigheid. In het begin heb ik veel mensen uitgenodigd, maar dat gaat nu niet meer. Mijn feestdagen zijn eenvoudig, maar goed.' 
Tobias is eerstejaars student Werktuigbouwkunde aan de TU Delft. ‘Ik weet nog niet wat voor soort baan mij trekt, je kunt zoveel kanten op met deze brede studie. Biomechanica bijvoorbeeld of klinische technologie.’ Met oud en nieuw steekt hij weleens vuurwerk af, maar hij vindt het wel zonde. Tobias is realistisch: ‘Iedereen laten stoppen met afsteken kan denk ik niet, veel mensen vinden het leuk om te doen.’ 
Suzette komt uit een groot gezin met vijf broers en twee zussen. ‘Vanuit thuis kregen wij mee om zuinig te leven. Mijn feestdagen zijn wel specialer dan normale dagen, maar niet heel erg uitbundig. Ik denk met de feestdagen dus niet meer of minder na over duurzaamheid.’ 

En u? Welke chocoladeletters zaten in uw schoen? Hoe versiert u de kerstboom en wat maakt u van de kliekjes van het diner? Gaat u CO2-knallend het nieuwe jaar in?
Fair&Groen-groep, fair.groen@gmail.com

Oud papier
In 2014 is voor ZWO-Delft 10.000 kilo papier meer opgehaald dan in 2013! De 140.000 kg heeft € 10.560 opgebracht en vijf goede doelen zijn al voor € 7.000 bedacht. In de Vierhovenwijk is dringend hulp nodig bij het inzamelen. Wie wil op vrijdag (een keer per maand) twee uur van zijn/haar tijd beschikbaar stellen? Voor meer informatie of aanmelding: Gerrit Dirkse (015-2576108 of gdirkse@ziggo.nl).
Gerrit Dirkse, lid ZWO-commissie

Giften
€50 voor de voedselbank (via wijkdiaconie) van familie B. 
€33 voor de diaconie van familie v.K..

Inleverdatum kopij 
PKD 1 verschijnt op zaterdag 17 januari. Kopij kan tot dinsdag 6 januari 19.00 uur worden ingeleverd. Het e-mailadres is wijkredactie.vierhoven@gmail.com.


Zondag 4 januari, Epifanie 
Jezus is geboren en Hij verschijnt aan de mensen. Meteen aan het begin van zijn evangelie maakt Matteüs duidelijk dat Jezus niet alleen voor de Joden is gekomen, maar ook voor de heidenen (Matteüs 2:1-12). Paulus onderstreept dit met de woorden die hij schrijft in Efeze 3:9: ‘de heidenen delen door Christus Jezus ook in de erfenis, maken deel uit van hetzelfde lichaam en hebben ook deel aan de belofte, op grond van het evangelie.’
Ds. Marco Visser

Zondag 11 januari
Bij de evangelist Marcus zoekt men tevergeefs naar kerst. Marcus valt meteen met de deur in huis. Hij klinkt haast zakelijk en beperkt zich tot de belangrijkste feiten: de daden en werken van Jezus. Dat begint met zijn doop in de Jordaan (Marcus 1:1-11) door Johannes. Hij maakt reclame voor Jezus. Maar is hij geloofwaardig? Hij ziet er niet uit. Een zwerver is het, zijn verblijfplaats is onbekend of de woestijn. Mij fascineert de driehoek ‘woestijn-Jordaan- hemel’. Wij vieren op deze zondag de Maaltijd van de Heer. De cantorij is van de partij onder leiding van Wim Loef.
Ds. Jurjen G. Fennema

In memoriam Annie Willempje Heijne den Bak-IJzerenberg † 27 november 2014
Annie Willempje Heijne den Bak-IJzerenberg overleed donderdag 27 november in de leeftijd van 98 jaar. Zij woonde met haar zoon Albert aan de Westlandseweg. Beiden konden niet zonder elkaar, maar wisten, eenmaal komt het afscheid. De laatste jaren zorgde Albert zeer intensief voor zijn moeder. Ook haar schoondochter, andere familieleden en thuiszorg verleenden jarenlang hulp. Ze verlangde heen te gaan naar haar hemelse Vader en haar man Gé en zoon Gerard, maar wist dat HIJ alleen de tijd zou bepalen. Annie, klein van stuk, was een drukke vrouw, een waterval. Ze hield van het leven. Werkte in de banketbakkerij en toen dat stopte ging ze schoonmaken. Met haar man maakte ze allerlei reizen. Zondag aan zondag zat ze in de Vierhovenkerk. Toen dat niet meer ging, luisterde ze mee via de kerktelefoon. Donderdag 4 december vond in de aula van crematorium Iepenhof de dienst van woord en gebed plaats. De overweging ging over de door haar aangereikte tekst (2 Korintiërs 12:9): ‘En de Heer heeft tot mij gezegd: Mijn genade is u genoeg, want de kracht openbaart zich eerst ten volle in zwakheid.’ Dat haar leven tot zegen mag zijn van ieder die haar gekend heeft. Wij bidden hen die nu moeten leven met een leegte, Gods nabijheid toe.
Ds. Marco Visser

Tweede kerstdag Kerstinloop van 16.00 tot 19.00 uur
Feest voor jong en oud. Het programma is niet mis. Veel mensen doen mee en zullen voor een warme ontvangst zorgen. Drie uren van ontmoeting: voor een gezellig praatje, voor een luisterend oor. Uren waarin gemusiceerd wordt. Het wordt volop genieten. Er is van alles: kinderbingo, kerstverhalen, soep met broodjes, pannenkoeken voor de kinderen! De entree is gratis. Neem vrienden en kennissen mee. Mocht je al weten dat je mee wilt eten dan graag opgeven vanwege de inkopen. Contact: Henny Melis (015-2618796) of Marco Visser (015-2577147).
Ds. Marco Visser

Bloemenkaart
Van een gemeentelid kwam het idee om bij de boeketten, die ’s zondags naar zieken, bejaarden of mensen die iets te vieren hebben, gebracht worden een bloemenkaart te voegen. 

Daarom liggen vanaf zondag 4 januari naast het voorbedenboek twee kaarten die door iedereen getekend kunnen worden. De scriba zet de naam van de betrokkene er boven. Degene die de bloemen bezorgt neemt de kaart mee. We hopen op veel namen!
Diaconie

Sociëteit 6 januari Hugo de Groot
Het spannende verhaal van de ontsnapping van Hugo de Groot uit Loevestein is alom bekend. Er zijn in ons land zelfs drie boekenkisten te bezichtigen die aanspraak maken op de ‘echte kist’ waarin Hugo zijn gevangenis ontvluchtte. Maar de betekenis van Hugo als groot rechtsgeleerde, dichter en historicus is bij velen minder bekend. Op een aantal plaatsen in Delft worden we herinnerd aan deze grote geleerde die hier geboren en begraven is, maar lange tijd als balling in het buitenland woonde.
Ria van der Meer

Preekvoorbereiding
Woensdag 14 januari van 14.00 tot 16.00 uur wordt de hoofdlezing van zondag 8 februari besproken. Marcus 1: 29-39 bestaat uit drie blokjes: vers 29-31 de schoonmoeder van Simon Petrus, vers 32–34 vele genezingen en 35-39. Jezus wil overal het goede nieuws brengen. De drie blokjes passen in een groter geheel. Ook daar wordt naar gekeken. U neemt een kijkje in de keuken van de predikant bij de voorbereiding op de dienst en kunt eigen ingrediënten toevoegen.
Ds. Marco Visser

Reflecterend luisteren 
Op woensdag 14 en 21 januari (van 20.00 tot 22.00 uur) zijn er twee avonden op rij om het reflecterend luisteren te beoefenen. Het reflecterend luisteren heeft als doel om de ander te voorschijn te luisteren. Reflecterend luisteren is niet ‘hummen’, is niet enkel werken met ‘open vragen’, maar probeert dieper te steken. Informatie en aanmelding voor 7 januari bij ds. Marco Visser (minimaal 6 deelnemers).
Ds. Marco Visser

Rouwgroep
Drie gesprekken voor mensen die rouwen om 'een gemis dat niet te noemen is'. Het is bedoeld voor mensen die kortere of langere tijd geleden werden geconfronteerd met de dood van hun partner of met een overlijden van iemand uit hun directe omgeving. Onderwerpen die ter sprake komen zijn: ‘wat betekent rouwen voor ons, wat wordt er in de Bijbel gezegd over het sterven en de rouw, hoe reageerde de omgeving, hoe verliep de rouwdienst?’ De derde keer gaat het over de toekomst, ‘hoe ga je verder in dit leven?’ Het ligt in de bedoeling om in het najaar nogmaals bijeen te komen om te zien hoe het is gegaan en wat onze plannen zijn. 
De bijeenkomsten zijn in de Vierhovenkerk op donderdag 15, 22 en 29 januari van 10.00 uur tot 13.00 uur (afgesloten met een lunch). Informatie en aanmelding voor 8 januari bij ds. Marco Visser (minimaal 6 deelnemers, maximaal 12).
Ds. Marco Visser

Wintermaaltijd
Op zondag 18 januari is er van 12.00 tot 13.30 uur een wintermaaltijd met winterkost. Er is ook een licht verteerbaar menu. Iedereen is welkom. De bijdrage is vrijwillig, richtbedrag is €5. Aanmelden kan vanaf 4 januari.
Diaconie


Reisaanbod voor jongeren
Kerk in Actie heeft een nieuw reisaanbod speciaal voor jongeren van 18 tot en met 24 jaar en voor jongvolwassenen (20+). Het bijzondere aan deze reizen is het contact met een partnerorganisatie van Kerk in Actie in het te bezoeken land. Bovendien ben je te gast in een gastgezin en draai je mee in het dagelijks leven. Er is reisbegeleiding en voor en na de reis zijn er besprekingen met de groep om ideeën en ervaringen uit te wisselen. Het aantal deelnemers is per land verschillend, maar gemiddeld 8 tot 12 personen.
Heb je interesse? Kijk dan op www.kerkinactie.nl/reizen of mail met Hanneke Biggelaar, reizen@kerkinactie.nl. Ook kun je contact opnemen met de diaconie van de Vierhovenkerk. 
Kerk in Actie heeft veel ideeën voor het bekostigen van je reis. Mocht je interesse hebben, dan horen wij (Annie van Wely en Niels Kuiper) dat graag!
Diaconie