Protestants Kerkblad Delft - 22 2015

wijknieuws van wijkgemeente Vierhoven van 23 december 

Bij de diensten
Donderdag 24 december, Kerstnachtdienst
De Kerstnachtdienst zal in het teken staan van de nacht. Hoe kan het ook het ook anders. Wat is voor ons “nacht”, hoe ervaren wij de nacht? Hoe vertelt Lucas dat het nacht is wanneer Jezus wordt geboren? Wat betekent dit voor hem? En wat vertelt hij zo, dat wij er ook iets aan hebben? De nacht is voor Israël een ideale tijd om iets van God te horen. Hij openbaart zich ’s nachts, want dan is het stil, donker en als Hij het in de droom doet dan zijn wij los van onze dagelijkse gedachten en beslommeringen. Dan zijn we open. Maar de nacht is ook de tijd van tovenarij, van soms kwalijke machten die het leven eerder verstoren dan verklaren. In de nacht worden veel kinderen geboren en er is tijd en stilte. Als de herders ’s nachts de wacht houden, wordt hen helder wie God is door wat de engelen zingen. In Jesaja lezen wij een beklemmende omschrijving van wat de nacht vermag. Dreunende soldatenlaarzen, ze zijn te horen op veel plaatsen in de wereld. De lezingen zijn Jesaja 8:23-9:7 en Lucas 2:1-20.
Ds. David Knibbe

Vrijdag 25 december, Kerstmorgen voor jong en oud
Eindelijk is het zover. Eén van de kinderen zal de vijfde kaars aansteken. Lied 460 klonk herhaaldelijk tijdens de vier adventsweken en nu is het dan zover dat de nacht ten einde is en de dag van het feest aangebroken. ‘Uit de stronk van Isai’, zo lezen we in Jesaja 11:1-10, ‘schiet een telg op.’ En ‘dat twijgje heet: Emmanuel.’ Naast een kinderverhaal en een korte meditatie zingen we kerstliederen en brengt de zanggroep ‘Du Daim’ vier liederen ten gehore. 
Ds. Marco Visser

Zondag 27 december 
Op deze eerste zondag na kerst lezen we (een gedeelte uit) Lucas 2:22-40. Het gaat over twee personen. Allereerst over de rechtvaardige en vrome Simeon die zijn danklied zingt nadat hij het kind in de armen droeg. En over Hanna, een profetes, een vrouw die God diende met vasten en bidden. In het liedboek treffen we na de lofzang van Maria (lied 157a-e) en Zacharias (lied 158a-c) de lofzang van Simeon (lied 159a-c) aan. Lied 159a:1 begint met: “Nu is het woord gezegd waarmee, o Heer, uw knecht wordt vrijgekocht in vrede.” 
Na afloop van de dienst trakteren Bea en Johan van der Meer (Eisenhouwerlaan 49, 2625 GE). Zij hopen met ons te gedenken dat zij zestig jaar geleden in het huwelijk traden.
Ds. Marco Visser

Donderdag31 december
De oudjaardienst begint om 17.00 uur! Het avondlied 919, ‘Gij die alle sterren houdt’ leidt de vesper. De dichter Ad den Besten bidt om die ene ster want anders zijn we verloren. De sterren die wij zelf aan de hemel plaatsten (couplet 2) ‘als coördinaten van ons bestaan’ geven weinig rust. In de dagen dat hij het schreef dacht hij aan de machtsstrijd tussen de Verenigde Staten en de toenmalige Sovjetunie. Ook dacht hij aan het ophemelen van film- en sportsterren. ‘Een bezonnen en bezonken lied ook door de melodie, maar ondertussen critisch’ zo noteert Den Besten. En zo is het meer dan een avondlied geworden! (gegevens uit ‘een Compendium van achtergrondinformatie bij de 491 gezangen uit het Liedboek voor de kerken).
Ds. Marco Visser

In memoriam 
Adrie Okkerse-Hoogerbrugge  1 december 2015
Dinsdag 1 december overleed Adrie Okkerse- Hoogerbrugge. 
Vele jaren woonde ze met haar man Boudewijn aan de Aart van der Leeuwlaan. Sinds januari 2012 moest zij haar geliefde missen. Samen kwamen zij zo goed als iedere zondag naar de kerk. Hij, de rust zelve en zij, geanimeerd pratend. Wie haar heeft gekend kan haar stem in gedachten zo weer oproepen. Adrie was onder andere voorzitter van de voormalige kerkenraad van de Marcuskerk en loodste de gemeente door een moeilijke periode. Ze kon goed besturen en had de gave om makkelijk contacten te leggen. Ze was zeer sociaal ingesteld en altijd positief. Tot 2004 actief als bezoekmedewerkster in onze gemeente. Ze heeft een rijk leven gekend met haar man. Ze liet velen daarin delen. Adrie bleef lezen en was geïnteresseerd in nieuwe ontwikkelingen. Ze ging een gesprek over bijvoorbeeld de denkbeelden van Nico ter Linden niet uit de weg. De liederen die ze aanreikte voor haar dankdienst ademen allemaal het verlangen uit naar vrede. Op de voorzijde van de rouwkaart stond lied 1010: 1 en 2, ‘Geef vrede Heer, geef vrede.’ Maandag 7 december vond de dankdienst van Woord en Gebed plaats in de Vierhovenkerk. De begrafenis vond plaats op Hofwijk te Rotterdam-Overschie. In de dienst werd het slot van Romeinen 8 gelezen. Dit Bijbelgedeelte is verwerkt in lied 445 uit het Liedboek voor de Kerken. De slotregels van dat lied stonden op de rouwkaart, ‘Door de nacht hoe zwart, hoe dicht, voert Hij mij in ’t eeuwig licht.’ We bidden dat haar nagedachtenis haar familie en ieder die haar gekend heeft tot zegen mag zijn.
Ds. Marco Visser

Sociëteit: ‘Oranje en de Nieuwe Kerk in Delft’
Dinsdag 5 januari is de Vierhovenkerk om 13.30 uur open. Het programma duurt van 14.00 uur tot 16.00 uur. Ria van der Meer geeft de lezing. Ze zal dit op de haar vertrouwde wijze doen en dat betekent dat ze je als toehoorder meeneemt in een pakkend betoog. Jong en oud zijn allen van harte welkom. 
Over het onderwerp alvast het volgende. ‘Na de moord op Willem van Oranje werd zijn lichaam bijgezet in het koor van de Nieuwe Kerk in Delft. Breda, waar zich het familiegraf van de Oranje-Nassaus bevond, was op dat moment in handen van de Spanjaarden Het was het begin van een lange traditie: momenteel liggen de stoffelijke resten van 46 leden van het huis Oranje Nassau in de Delftse grafkelder, die verschillende malen is uitgebreid. Het was niet altijd eenvoudig voor het Delftse stadsbestuur de ceremonie probleemloos te laten verlopen. Van oudsher trokken de bijzettingen een talrijk publiek. De aanwezigheid van de Koninklijke grafkelder draagt zeker bij aan het grote aantal jaarlijks bezoekers van de Nieuwe Kerk.’
Ds. Marco Visser

Bidstond
De bidstond in het nieuwe jaar start weer op dinsdag 12 januari van 19.00 tot 19.45 uur in de vierhovenkerk. 

Verzoeken van voorbeden kunt u van tevoren doorgeven aan Els Alblas, telefoonnummer (015) 2622 444. 
Begin het nieuwe jaar met goede voornemens en kom gerust een keer mee bidden!
Els Alblas

Agenda
05 januari 19.30 uur Voorbereiding Aswoensdag, Adelbertkerk
06 januari 20.00 uur Wijkdiaconie, Vierhovenkerk
07 januari 20.00 uur Commissie Kunst en Kerk, Busken Huetstraat
11 januari 14.30 uur Viering Heilig Avondmaal, Die Buytenweije
12 januari 20.00 uur Fair & Groen, Den Hoorn
13 januari 14.30 uur Viering, Lindenhof
13 januari 20.00 uur ZWO, Vierhovenkerk
14 januari 20.00 uur Voorbereiding gemeenteweekeinde, Vierhovenkerk


Zondag 3 januari
“Top 2000-dienst” van 15.00-17.00 uur in de Vierhovenkerk. Medewerking van de muziekgroep uit de Hofkerk en de zanggroep Du Daim uit de Vierhovenkerk.
Ds. Marco Visser

Zondag 10 januari
Het verhaal over de roeping van de eerste leerlingen wordt op de nevendienst verteld. Het verhaal uit Marcus 1:14-20 klinkt eveneens in de kerkzaal. Op deze zondag wordt afscheid genomen van Henk Jansma als ouderling. Hij was voorzitter van de wijkkerkenraad en vertegenwoordiger in de Algemene Kerkenraad. Herbevestigd worden als diaken, Frieda Spanjersberg (scriba van de Algemene Kerkenraad) en Corrie van Dongen. Laatstgenoemde zal de functie van scriba van de Centrale Diaconie op zich nemen. Ellen van Boven stopt met het bezoekwerk in de sectie Voorhof. Wij zijn dankbaar dat deze vier mensen ieder op hun plaats hun roeping vervulden of weer opnieuw gaan vervullen. Gedurende het eerste kwartaal van 2016 zal Co van der Maas de voorzittershamer van de wijkkerkenraad hanteren als technisch voorzitter. 
Het afscheid en (her)bevestigen van ambtsdragers wordt op een symbolische wijze uitgebeeld. Degene die afscheid neemt, gaat weer tussen de gemeenteleden zitten. Iemand die herbevestigd wordt, zit gedurende heel de dienst op de voorste rij. Iemand die voor de eerste keer bevestigd wordt staat op uit het midden van de gemeente en loopt naar voren. Daar geeft de nieuwe ambtsdrager onder andere antwoord op de vraag: ‘Gelooft u dat u in uw verkiezing door deze gemeente door God zelf tot deze dienst bent geroepen?’ 
Op deze zondag is er ook aandacht voor het Ujamaa-Centrum in Zuid-Afrika. Hanna Wapenaar is met verlof in Nederland en doet ook Delft aan. Zij en/of Sietske Rentink komen vertellen over de stand van zaken.
Ds. Marco Visser

Kindernevendienst
Het adventsproject 'Hoe laat is het?' is in volle gang tot en met kerst. Daarna gaan we vanaf 3 januari 2016 aan de slag met diverse verhalen uit het Nieuwe Testament: Marcus, Romeinen en Openbaringen. 
27 december  Simeon en Anna 
03 januari Johannes en Jezus
10 januari Jezus roept zijn leerlingen
Gabrielle Uitbeijerse

Uit de kerkenraad
De voorzitter van de kerkenraad wordt preses genoemd en tijdens de laatste vergadering in december, werd afscheid genomen van onze preses. Henk Jansma kon zijn ambtstermijn niet verlengen vanwege persoonlijke omstandigheden, die vooral te maken hebben met zijn gewone dagelijkse werkzaamheden. Hij moet veel reizen en kan daardoor soms niet bij een vergadering aanwezig zijn. Henk heeft zich sinds september 2011 volop ingezet voor de wijkgemeente Vierhoven. Hij wist de vergaderingen van de kerkenraad kundig en rustig te leiden en ook tijdens gemeenteavonden was zijn leiding prima. We onderstreepten onze dank met een mooie bos bloemen. 
Voor de zomer heeft de kerkenraad het principebesluit genomen om te gaan werken met zogenaamde zorgkernen in het pastoraat. U heeft daarover al eerder in het kerkblad kunnen lezen en ook was er op 2 juni een gemeenteavond, speciaal over deze plannen. Ds. Knibbe heeft goede ervaringen met zorgkernen in zijn wijkgemeente Immanuël. Hij heeft samen met Marco Kuijper een plan van aanpak gemaakte voor de verdere introductie van zorgkernen in wijkgemeente Vierhoven. U hoort en leest daar meer over in de komende tijd.
Peter Plugers, scriba

Zaterdag 26 december Kerstinloop
‘Wegens succes geprolongeerd’, zo zegt men dan. Vorig jaar was het een fantastisch samen zijn, dus waarom dit jaar niet weer? Een ongedwongen samen zijn. Je kunt komen en gaan wanneer je wilt. Vanaf 16.00 uur kerstmuziek, zang, gedichten, gelegenheid elkaar te ontmoeten. Voor de kinderen zijn er spelletjes, een kinderbingo en een kinderverhaal. Vanzelfsprekend is er voldoende te eten en te drinken, koffie en thee met iets lekkers. Om 18.00 uur (tot 19.00 uur) begint de eenvoudige maaltijd in de kerk. Soep en broodjes met heerlijke salades en voor de kinderen pannenkoeken. Zegt het voort en weet u/je welkom. 
Ds. Marco Visser

Gemeenteweekeinde 2016
‘Het leven lacht je toe!’
Het gemeenteweekend komt er weer aan!!! Van vrijdag 4 maart tot en met zondag 6 maart 2016 hopen we met vele gemeenteleden uit de Vierhovenkerk een fantastisch weekend te beleven in het Koos Vorrinkhuis in de Lage Vuursche. Sarah, de vrouw van Abraham, staat centraal. Sarah lacht wanneer ze hoort dat ze op haar hoge leeftijd een kind zal krijgen. Dit lachen leidde tot het thema, ‘Het leven lacht je toe’. 

Inschrijven kan op zondag 3 januari in de hal van de kerk of aanmelden bij een van de commissieleden of via de e-mail: mamekkes@telfort.nl. Wacht niet te lang, want vol is vol!! 

De organisatiecommissie, Robert-Jan van Egmond, Margot Mekkes Henny Melis, Janneke Nolten, Linda van der Steenhoven en Marco Visser 

Amnesty en wereldwinkelverkoop
Op 6 december stuurden we weer ongeveer 90 brieven aan autoriteiten in Iran, Turkije en China om aandacht te vragende zaak van gewetensgevangenen. Alle schrijvers die nu weer mee schreven heel hartelijk dank. Ook werd er voor ongeveer €110 aan fair trade artikelen verkocht.
Op 13 december, in de themadienst Gerechtigheid, brachten rozen en verse ananas €115 op voor “Kinderen in de knel’’ en verkochten we voor €136 Amnesty kaarsen en kaarten.
We zijn blij verrast door het enthousiasme van zoveel gemeenteleden. In januari is er door afwezigheid even geen Wereldwinkel verkoop en Amnesty International brieven schrijven, maar in februari 2016 zijn we er zeker weer!
Evert van Bokhorst

Giften
Mevrouw Blonk ontving van een gemeentelid € 20,- voor de wijkkas. Hartelijk dank daarvoor.

Bezoek Hanna Wapenaar en Sietske Renting en ZWO-maaltijd
Hanna Wapenaar komt op zondag 10 januari naar Delft. Aangezien zowel de Hofkerk als de Vierhovenkerk samen aandacht besteden aan haar project zal zij ditmaal een bezoek brengen aan de Hofkerk. Echter haar contactpersoon van Kerk in Actie, Sietske Renting, zal op deze zondag naar de Vierhovenkerk komen. Sietske zal het werk van Hanna nader toelichten.
Op zondag 17 januari verzorgt de ZWO-commissie weer een maaltijd. De opbrengst van deze maaltijd is bestemd voor het project van Hanna Wapenaar in Zuid-Afrika.
ZWO-commissie

Inleverdatum kopij
PKD 1 verschijnt op 16 januari. Kopij kan tot dinsdag 5 januari 19.00 uur worden ingeleverd. Het e-mailadres is wijkredactie.vierhoven@gmail.com.