Protestants Kerkblad Delft - 22 2016

wijknieuws van wijkgemeente Vierhoven van 17 december

Bij de diensten
Zondag 18 december 
Deze zondag is de vierde zondag van advent. De hoofdlezing is Matteüs 1:18-25. We zijn al dichtbij kerst en de naam van het kind wordt onthuld. Jozef ontvangt een droom. Hij moet het kind Jezus noemen, ‘want Hij zal zijn volk bevrijden van hun zonden’.
Ds. Marco Visser

Zaterdag 24 december - Kerstnacht
In de Kerstnacht zingt de cantorij van de Vierhovenkerk een motet, dat is een op muziek gezette tekst meestal uit het evangelie. “U is heden de Heiland geboren, Christus de Heer, in de stad van David”, is de tekst. Het is een bekende tekst uit het evangelie. Het zijn de woorden van een engel, die de herders opschrikt terwijl zij hun wacht houden. “Wees niet bang! Ik heb groot nieuws voor heel het volk.” Dan volgt onze tekst: “Het teken is dat u Hem zult vinden in een kribbe.” 
Drie weetjes over deze tekst: het eerste met een !, het tweede met ? en het derde met een *. 
! De Heiland: een term uit de antieke wereld. De keizer was een heiland, omdat hij de wereld vrede bracht door al zijn veroveringen en reddingen. Jezus kent hetzelfde doel maar heel andere middelen!
? Christus de Heer wordt door sommige wetenschappers als een vreemde samenstelling beschouwd. Logischer zou zijn Christus (de gezalfde) ván de Heer, zo staat het ook even verder op in Lucas 2: de gezalfde van de Heer en in de lofzang van Simeon (vers 26). Het vraagteken verwijder ik op aangeven van andere geleerden: Christus, de Heer is een samenstelling voor Joden (Christus, gezalfde) en voor Romeinen (de heer). Denk er een komma tussen en dan wordt het zo begrijpelijk. Deze woorden worden dus ook een! 
* De stad van David werkt hier als de ster in het verhaal van de wijzen. Een verwijzing naar vroeger. De wijzen verwijzen naar de kosmos en zo naar God. Hier is het een verwijzing naar de geschiedenis van Israël en ook zo naar God. Koning David krijgt eindelijk zijn opvolger. De * wordt een < naar vroeger. 
Zingend en biddend vieren we zo de Kerstnachtdienst. 
Ds. David Knibbe

Zondag 25 december – Op bezoek bij het kerstkind
Deze zondagmorgen is het kerstmorgen. In deze gezinsviering gaan we onder begeleiding van engelen, herders en wijzen op bezoek bij het kerstkind. Samen maken we er een feest van. Vier wijzen trekken vanuit hun stad naar het westen, naar de stad Jeruzalem. Daar moeten ze niet zijn maar in Bethlehem. De herders krijgen hemelse boodschappers op bezoek. Die engelen wijzen hen de weg. In hun witte gewaden verhogen ze de feestvreugde. Doet u ook mee door iets wits aan te trekken? U kunt actief aan de kerstviering deelnemen. Er zijn tien herders nodig en heel veel engelen! Gaat u mee op bezoek bij het kerstkind?
De zanggroep Dudaïm verleent haar medewerking. Muzikale begeleiding en bijdragen zijn van Christo Lelie en Riëtte Beumer. Als u mee wilt doen als herder of engel (u hoeft geen tekst te leren) kunt u zich bij mij (ds. Marco Visser) melden.
Ds. Marco Visser

In memoriam
Adriana Johanna Honderd-Groenewoud  3 december 2016
Op 3 december 2016, drie dagen voor haar vijfentachtigste verjaardag, overleed Adriana Johanna Honderd-Groenewoud. Geboren en getogen in Utrecht verhuisde zij in 1958 naar Delft, waar ze in een woonboot kwam te wonen. Korte tijd verbleef daarna ze in Rijswijk en in 1967 verhuisde Joke terug naar Delft, naar de Nicolaas Beetslaan. Dat zou haar thuis blijven tot het einde. Het huis waar kinderen en kleinkinderen altijd welkom waren. Een oma die niet achter de geraniums ging zitten. Ze was geïnteresseerd in kunst en bezocht musea. Maar ze schilderde ook zelf en deed aan pottenbakken. Een creatieve geest die tevens van reizen hield. Vooral het continent Afrika had haar hart. Nog in 2014 bezocht ze Zuid-Afrika. In de Marcuskerkgemeente was zij lid van de commissie van ontvangst. Ze schonk koffie in Abtswoude. In het voormalige Bethelziekenhuis was ze gastvrouw. Een vrouw met pit die toekomstplannen maakte. Haar gedachtenis zij haar drie kinderen en drie kleindochters en allen die haar gekend hebben tot zegen. Op 9 december namen we afscheid van haar op begraafplaats Jaffa. Tijdens de afscheidsdienst, ‘een viering van het leven van moeder’ werd Jesaja 35 gelezen.
Ds. Marco Visser

Bedankt
Zondag 20 november kreeg ik de "bloemen van de kerk" met een kaart vol met namen! Het was een warme groet. 
Tevens wil ik U hierbij bedanken voor al het medeleven dat ik ondervonden heb bij het overlijden van mijn vrouw Leni. Ik ben daar heel dankbaar voor.
Kees van der Stoep

Kerstinloop op tweede kerstdag
Op tweede kerstdag, maandag 26 december, is er in de Vierhovenkerk een kerstinloop. Iedereen is van harte welkom, zowel onze buren als bewoners van andere wijken. De inloop is vanaf 15.30 uur en van 16.00 tot 18.00 uur is er een gevarieerd programma met muziek, samenzang, solozang, gedichten en verhalen. Tegelijkertijd zijn er aparte activiteiten voor kinderen, een kinderbingo met leuke cadeautjes, samen muziek maken en kinderspelletjes. Veel gemeenteleden zorgen voor een bijdrage.
In de pauze is er gelegenheid om elkaar te spreken bij een kopje koffie of thee met iets lekkers. Van 18.00 tot 19.00 uur is er een maaltijd met soep en salades en voor de kinderen pannenkoeken. Tijdens de maaltijd vertelt ds. David Knibbe een kerstverhaal. 
De diakenen en ds. Knibbe.

Brieven voor Amnesty
Op zondag 3 december werden weer 90 brieven verstuurd naar machthebbers in Maleisië, Ethiopië en Colombia. Alle briefschrijvers en anderen, die Amnesty ondersteunden door het kopen van kaarsen, hartelijk dank. Ook in het nieuwe jaar gaan we door en op 8 januari zijn we weer te vinden in de hal van de Vierhovenkerk zowel voor als na de dienst. Doet u ook mee?
Anneke Schipper en Evert van Bokhorst

Taizé-vieringen
De Taizé-vieringen gaan van start in de Vierhovenkerk op zondag 8 januari, aanvang 16.30 uur. Het zijn meditatieve diensten. Dit betekent dat er ruimte is voor Taizéliederen, enkele bijbelteksten, eenvoudige gebeden, stilte en gelegenheid om een kaarsje aan te steken. 
Vanaf 16.25 uur is het stil in de kerkzaal en ook na afloop van de viering heerst in de kerkzaal rust en stilte. 
We zijn heel blij met de musici en zangers die zich hebben aangemeld om de diensten te ondersteunen. Zij studeren de liederen thuis in. Musici en zangers krijgen ruim van tevoren de muziek thuis toegezonden. Vanaf 15.30 uur oefenen zij in de kerkzaal. Wil je je ook thuis voorbereiden, meld je aan bij de coördinatoren.
 
De andere Taizé-vieringen vinden plaats op 12 februari, 12 maart, 9 april, 14 mei en 11 juni.
Coördinatie musici: Annie van Wely (vissera300@gmail.com), overige coördinatoren: David Knibbe (david.m.knibbe@gmail.com), Martha van Loenen (marthavanloenen@hotmail.com) en Marco Visser (mvisserabc@gmail.com).
Ds. Marco Visser

Fraude bij drukker Groene Bijbel, boek blijkt niet groen! Lees de recensie in de nieuwsbrief van de Vierhovenkerk.

Inleverdatum kopij
PKD 1 verschijnt op 14 januari. Kopij kan tot dinsdag 3 januari 19.00 uur worden ingeleverd. E-mail: wijkredactie.vierhoven@gmail.com.


Zaterdag 31 december
Op oudejaarsmiddag nemen we afscheid van het jaar 2016. Voor deze dag worden ons aangereikt Jesaja 11:1-10 en de klassieke psalm 90, het gebed van Mozes.
Ds. Marco VisserZondag 1 januari
De eerste zondag in 2017 heet “naamgeving” en is gekoppeld aan Lucas 2:21. Daar staat: “Toen er acht dagen verstreken waren en Hij besneden zou worden, kreeg Hij de naam Jezus, die de engel had genoemd nog voordat Hij in de schoot van zijn moeder was ontvangen.” In de nevendienst staan de kinderen er bij stil dat iedereen een naam heeft. 
Ds. Marco Visser

Zondag 8 januari
In deze dienst zal Hanna Wapenaar in ons midden zijn. Maar niet alleen dat, ze zal in de dienst ook een aandeel hebben. We doen de preek samen: zij het eerste gedeelte en ik het laatste. De teksten zijn Jesaja 60:1-6 en Matteüs 2:1-12. Vanuit twee werelden worden wij toegesproken door het ene Woord!
Ds. David Knibbe

Kindernevendienst
01 januari  Hanna en Simeon Lucas 2 
08 januari  Johannes doopt Jezus  Mattheus 3/Johannes1 


Sociëteit Vierhovenkerk biedt twee boeiende middagen
Twee sociëteitsmiddagen vinden de komende weken plaats. De deuren zijn om half twee open. De sociëteit duurt van 14.00 tot en met 16.00 uur. Iedereen die belangstelling heeft is welkom.
Op dinsdag 20 december komt Dries van den Akker sj. vertellen over het Weinachtsoratorium van J.S. Bach. Hij zal ons ook laten luisteren naar de muziek. Het gaat dit keer om het derde en vierde deel van het oratorium, respectievelijk bedoeld voor de derde kerstdag en de nieuwjaarsdag.

Op 10 januari komt Ria van der Meer. Als intro op deze middag enkele woorden van haar hand: “Antoni van Leeuwenhoek en Reinier de Graaf, bekende namen voor de inwoners van Delft. Maar wat weten we eigenlijk van deze wetenschappers uit de zeventiende eeuw?
Antoni van Leeuwenhoek, een autodidact, wijdde zijn lange leven aan het vervolmaken van zijn microscopen en onderzocht daarmee ‘de wereld van het kleine’. Zijn roem verspreidde zich in heel Europa en nog steeds geniet hij internationaal grote bekendheid en waardering.
Reinier de Graaf was universitair geschoold, woonde maar kort in Delft, maar deed als arts bijzondere medische ontdekkingen. Hij stierf jong.
Van Leeuwenhoek en De Graaf kenden elkaar, en waren wederzijds geïnteresseerd in elkaars werk. Het was Reinier de Graaf die Van Leeuwenhoek in contact bracht met de Royal Society in Londen.”
Ds. Marco Visser

Bizarre verhalen in de bijbel
Donderdag 22 december om 20.00 uur buigen we ons over enkele verzen uit Genesis 19. In die verzen (30 t/m 38) staat een verhaal waarvan je niet goed weet wat je ervan denken moet. ‘Dit kan niet waar gebeurd zijn, dit is te gek voor woorden, dochters die incest plegen met hun vader.’ 

Die vader heet Lot en zijn lotgevallen zijn meer dan vreemd. Waarom staat dat verhaal in de bijbel? Als we stellen dat de bijbel ons iets te zeggen heeft voor ons leven nu, wat is dan de betekenis van dit verhaal? Wil je mee zoeken en ben je nieuwsgierig naar een antwoord, dan van harte welkom in het studiehuis.
Ds. Marco Visser

Kindernevendienst met Kerst
Op vrijdag 23 december vieren we het kinderkerstfeest. Alle kinderen zijn hartelijk welkom. Neem je vriendjes en vriendinnetjes mee. Jozef is op zoek naar de stal. Wij gaan zijn belevenissen horen. We zingen liederen. Er is een leuke knutsel. Het feest begint om 18.00 uur in de Vierhovenkerk en duurt tot ongeveer 19.00 uur.. Kom ook en maak het mee!
Op eerste kerstdag (25 december) ben je weer hartelijk welkom. Dan spelen we samen met de grote mensen het kerstspel. Als je wilt, mag je meespelen. Mail dan naar neelyderonde@yahoo.com. Bellen/appen kan ook 06 1069 3938. Het feest begint om 10.00 uur, ook in de Vierhovenkerk. Rond 11.00 uur zijn we weer klaar. Kom ook en speel mee! 
Namens de leiding van de kindernevendienst, Neely

Hoe verder met het gemis?
Op 12 januari start een serie van drie gesprekken voor mensen die rouwen om 'een gemis dat niet te noemen is'. De gesprekken zijn voor mensen die kortere of langere tijd geleden zijn geconfronteerd met de dood van hun partner of met een overlijden van iemand uit hun naaste omgeving. Op drie donderdagochtenden van 10.00 tot 12.00 uur komen we bijeen. Om 12.00 uur is er een gezamenlijke lunch. 
Op 12 januari gaat het over wat wij meemaakten, wat 'rouwen' voor ons betekent, en wat daarover in de bijbel wordt gezegd. Op 19 januari spreken we over de reactie van de omgeving en over de rouwbijeenkomst die plaatsvond. De derde keer, 26 januari, gaat het over de toekomst. Hoe ga je verder in dit leven? 
Het ligt in de bedoeling om in het najaar nogmaals bijeen te komen om te zien hoe het is gegaan en wat onze plannen zijn. De ochtenden worden geleid door ds. Marco Visser. Bij hem kunt u zich opgeven en/of nadere informatie inwinnen.
Ds. Marco Visser

Maaltijd
Op zondag 15 januari is er in de Vierhovenkerk een warme maaltijd van 12.30 tot 13.30 uur. De intekenlijsten liggen op 1 januari in de kerk. Iedereen is van harte welkom. Een bijdrage is gewenst. De meer opbrengst gaat naar de Syrische kerken via Kerk in Actie voor voedselpakketten, die zij aan de vluchtelingen in eigen land verstrekken.
De diaconie

“Jouw hand, mijn glimlach”
Op 16 januari vindt om 19.30 uur een gebedsviering plaats in de Adelbertkerk in het kader van de week van gebed om eenheid onder de Christenen (15 tot 22 januari). De Adelbertkerk, Mattheuswijkgemeente en Vierhovenkerk-gemeente hebben deze viering voorbereid. 
De Week staat in het teken van verzoening en terugblikken op 500 jaar Reformatie. Met de slogan ‘Jouw hand, mijn glimlach’ maken de organisaties Missie Nederland en de Raad van Kerken het thema concreet. De tekst die als uitgangspunt dienst doet gaat over ‘verzoening’ en staat in 2 Korintiërs 5:14-20. 
Ds. Marco Visser

Huispaaskaarsen
Wie wil de verkoop van de huispaaskaarsen in 2017 van mij overnemen? Na dit tien jaar georganiseerd te hebben, is het tijd geworden om te stoppen. Het is een relatief kleine klus in een afgebakend tijdvak, namelijk eind januari/begin februari. Voor meer informatie kunt u contact met mij opnemen: Margot Mekkes, tel. 06 515 220 99 of mamekkes@telfort.nl.
Margot Mekkes