Protestants Kerkblad Delft - 22 2017

wijknieuws van wijkgemeente Vierhoven van 16 december

Bij de diensten
Zondag 17 december 
Op deze zondag gaat ds. F.A. Benthem voor.

Zondag 24 december - ‘Maar jullie, wie zeggen jullie dat IK ben?’ 
De engel Gabriel bezoekt Maria en deelt haar mee dat ze een zoon krijgt. Over dat kind worden wel vier, vijf dingen gezegd. Hij moet Jezus heten, Hij zal heel belangrijk zijn, Hij zal de zoon van de allerhoogste God genoemd worden. Hij zal koning worden en aan zijn macht komt geen einde. De dienst kent een bijzondere omlijsting! Vanaf half tien tot tien voor tien zal het harmonieorkest Prometheus in de kerkzaal een aantal liederen spelen. Na de dienst speelt het orkest nog een half uur kerstmuziek.
Ds. Marco Visser

Zondag 24 december - kerstnacht
Nu er steeds minder middagdiensten gehouden worden in kerkelijk Nederland, maken we het ook minder mee dat we met donker in de kerk zitten. Alleen de Taizédiensten kennen de schemering en het donker worden, de kerstnachtdienst en de paaswake. Midden in de winternacht ging de hemel open. De stille en heilige nacht is in vele toonaarden bezongen. Met de Kerstnachtdienst gaan we samen de nacht in. Als we van huis gaan is het al donker – voorzover dat in Delft mogelijk is – en als we terugkomen is het rond middernacht. Midden in de nacht is symbolisch voor de komst van Jezus. Hij kwam op een donker tijdstip in de geschiedenis van Israël. Hij heeft daar weinig politieke verandering in gebracht. 
De revolutie die Hij brengt is er geen van structuren en uiterlijkheden. Hij brengt vrede door zijn leerlingen als postduiven van de vrede er op uit te sturen. En we weten wat er met postduiven gebeuren kan. Ze worden door de vijand uit de lucht geschoten, ze kunnen verdwalen en ze kunnen veilig landen met hun vredesnieuws. Het is een hachelijke revolutie die Jezus voorstaat. Je zet je in met je eigen leven. Zoals Hij dat deed. Zo verdwijnt de nacht. Eens zullen we weggaan in het donker en thuiskomen in het licht. Dit licht vieren we in de Kerstnachtdienst en we hopen dat u meezingt, meebidt en meeviert. Want samen met de cantorij wordt dit een lichtpuntje, een baken, in de nacht. 
Ds. David Knibbe

Maandag 25 december, Kerstmorgen - ‘God laat zich vinden in een kind’
Leidraad vormt het verhaal van Bram Kasse getiteld ‘Hotel Toekan’. Twee mannen wedijveren om zoveel mogelijk geld te verdienen. Ze proberen elkaar de loef af te steken. Totdat er een schaap hard ‘beh’ roept. Dan neemt het verhaal een wonderbaarlijke wending. Meedoen, kijken, luisteren en samen aankomen bij Hannes’ voederbak. Daar aangekomen is de wereld van haast en regeldruk voorbij. Er wordt gegeten en gedronken, muziek gemaakt, gelachen en gezongen. De feestvreugde wordt in de kerk extra verhoogd door de medewerking van het zangkoor Dudaim.
Ds. Marco Visser

Bedankt
Bedankt voor de bloemen die wij kregen voor ons 55-jarig huwelijk.
Ton en Cathrien Wiebolt

Kerstlunch 19 december 'Kerst, feest van geven' 
Op dinsdag 19 december bieden leerlingen van basisschool De Bron in samenwerking met de Vierhovengemeente een kerstlunch aan. Vanuit het oogpunt van maatschappelijke betrokkenheid en geheel passend bij het thema 'Kerst, feest van geven' willen wij graag van betekenis zijn. Alle groepen van basisschool De Bron zijn betrokken bij dit gezellig samenzijn. De kleuters zorgen voor een feestelijk versierd tafelkleed, de middenbouwgroepen zorgen voor de aankleding van de lunchtafel en de bovenbouw maakt de menukaarten en uitnodigingen. Groep 7 en 8 komen met juf Ann naar de kerk om de lunch te omlijsten met zang, dans, muziek en een goed gesprek tussen leerlingen en genodigden. 
U bent van harte uitgenodigd om tussen 12.30 uur en 13.30 uur aan te schuiven. Intekenlijsten vindt u in de hal van de kerk.
Michèle Coodee

Gebedsgroep
Op dinsdag 19 december en dinsdag 9 januari van 19.15 tot 20.00 uur komt de gebedsgroep bijeen in de Vierhovenkerk. 
Verzoeken voor voorbeden kunt u van tevoren melden, telefoon (015) 262 2444. Jongeren en ouderen zijn welkom om een keer mee te bidden!
Els Alblas

Chat
Zondag17 december is er weer een Chat-viering tijdens de kerkdienst. Alle jongeren tussen 12 en 15 jaar oud zijn hartelijk welkom in de jongerenruimte. Dit keer staat de lijfspreuk van Jack Sparrow centraal: 'Bring me that Horizon'. Ds. Fennema vertelt ons waarom de jongerenruimte met deze spreuk 'gedoopt' is. En daarna gaan we zelf aan de slag met het verkennen van onze eigen horizon. Mis het niet en neem gerust een vriend of vriendin mee.
Neely de Ronde

De Oude Kerk in Delft - een levend monument
Ria van der Meer spreekt op 10 januari 2018 op de sociëteit over bovenstaand onderwerp. 
De Oude Kerk werd gebouwd rond 1250, enkele jaren nadat Delft stadsrechten kreeg. De geschiedenis van de Oude Kerk weerspiegelt in feite de historie van de stad. Gebouwd als Rooms-katholieke kerk neemt in de middeleeuwen de pracht en praal toe. Na de reformatie zien we een sobere kerk die wel wordt verfraaid met indrukwekkende grafmonumenten. De vele grafzerken vertellen ons over de bekende en minder bekende Delftenaren die in de loop der eeuwen hier begraven zijn. De gebrandschilderde ramen uit de twintigste eeuw verwijzen naar het verleden van het gebouw en naar de Bijbel. Een prachtig monument met een zeer rijke geschiedenis. Iedereen, jong en oud, van harte welkom om te luisteren naar deze getalenteerde spreekster. 
Ds. Marco Visser

Studiehuis buigt zich over Psalm 32 
Iedereen is van harte uitgenodigd voor het Studiehuis van 11 januari om 20.00 uur in de Vierhovenkerk. Dit keer is Psalm 32 het uitgangspunt. Zoals Bijbelgedeelten vaker doen roepen ze zowel instemming als vragen op. Instemming kan er zijn met het eerste deel van de Psalm. Is het immers niet zo dat een mens zich herboren voelt als hij een fout heeft opgebiecht? Ook kan de tekst vragen oproepen. De Psalmdichter zegt: ‘Een slecht mens heeft veel leed te verduren, maar wie op de HEER vertrouwt wordt met liefde omringd.’ Is het inderdaad boontje komt om z’n loontje? Huub Oosterhuis omspeelt deze passage met de woorden: ‘Ontvlucht Hem, en je vindt ballingschap overal. Dus geef je maar gewonnen.’ (uit ‘150 Psalmen vrij’). 
Ds. Marco VisserZondag 31 december - ‘Nieuw perspectief dient zich aan’
Het is de zogenaamde ‘zondag onder het octaaf van kerstmis’. Het is de combinatie van de zeven scheppingsdagen, plus de achtste dag. De zevende dag is de ‘sabbat’. De achtste dag is de dag van de opstanding, de vervulling van alles in een nieuw perspectief. Dat perspectief zet in op de eerste dag van de week. Meewarig over de laatste kalenderdag? In de kerk is grote blijdschap en verwondering rondom het kind Jezus (Lucas 2:22 en 33-40). Er is om 17.00 uur geen dienst.
Ds. Marco Visser

Zondag 7 januari - ‘Iets in je hart bewaren’
De kinderen in de nevendienst vervolgen de lezingen uit het Lucas-evangelie en horen hoe Jezus als twaalfjarige meegaat naar de tempel in Jeruzalem. De hoofdlezing is in de kerkzaal eveneens Lucas 2:41-52.
Margot Mekkes neemt in deze dienst afscheid als ouderling. Ze is tot 31 december ‘blijkgever’ van de Vrijzinnig Hervormden en lid van onze wijkgemeente, nu wisselt ze dat. Ook vanaf deze plaats dank voor al je werk als ouderling.
Ds. Marco Visser

Kindernevendienst
17 december Bloemen in de woestijn Jesaja 35:1-10
24 december God komt dichtbij Lucas
25 december Gezinsdienst Lucas 2:1-20
31 december Wijzen uit het oosten Mattheus 1
7 januari Twaalfjarige Jezus in de tempel Lucas 2

Kerstinloop 26 december - Iedereen van harte welkom
Vanaf 15.30 uur staan de deuren open. Iedereen kan vanaf dat moment binnen wandelen. De hal van de kerk is sfeervol ingericht. In de verschillende zaaltjes staat van alles klaar voor spel en vermaak. Vanzelf is er de kerkzaal met de prachtige kerstboom. 
Dit jaar hebben de kinderen van de nevendienst de boom deels versierd. Kerstmuziek kan men ten gehore brengen en beluisteren. Er is dans en spel. Gastheren en -vrouwen heten u welkom. Van 16.00 uur tot 18.00 uur is er een vol programma voor jong en oud. Dit jaar is er naast de spelletjes voor de kinderen ook een kerstquiz. 
Om 18.00 uur begint de maaltijd die rond 19.00 uur afgesloten wordt met het zingen van het ‘Ere zij God’.
Ds. Marco Visser

Ontmoeting Kerk en Buurt in de Vierhovenkerk
Op de eerste donderdagochtend van de maand tussen 10.00 en 12.00 uur is er voor de leden van de Vierhovenkerk en de bewoners uit de buurt gelegenheid om elkaar te ontmoeten in een ruimte van de Vierhovenkerk. Voor de kinderen is er gelegenheid om te spelen, te kleuren en te knutselen.
De data van de bijeenkomsten in 2018 zijn: 4 januari, 1 februari, 1 maart, 5 april, 3 mei en 7 juni (5 juli en 2 augustus onder voorbehoud).
Voor meer informatie kunt u terecht bij: Jasper van der Kooij, (015) 261 1757 of jasper@vdkooij.org en Henny Melis, (015) 261 8796 of h.melis@kpnmail.nl.
Jasper van der Kooij

Collecte voor Interkerkelijk Sociaal Fonds
Op 7 januari 2018 is de diaconale collecte voor het Interkerkelijk Sociaal Fonds (ISF). Het ISF is een fonds waarop inwoners van Delft in een noodsituatie een beroep kunnen doen. Het geld dat wij mogen geven, is geld dat door de gezamenlijke diaconieën van elf verschillende geloofsgemeenschappen en kerken jaarlijks bijeen wordt gebracht.
Mensen die wij mogen helpen, weten dat we dit doen namens de kerken en zijn bijna zonder uitzondering zeer dankbaar voor de geboden hulp. “Eindelijk mensen, die naar mij luisteren en waar ik geen zeven formulieren in drievoud behoef in te vullen.” Kortom hulp van mens tot mens zonder tussenkomst van internet.
Op zondag 7 januari hoop ik u tijdens de collecte meer te vertellen.
Co van der Maas

Rouwgroep: delen van rouwervaringen
Op dinsdag 10 januari starten de drie gespreksochtenden over rouwervaringen. Deze gespreksochtenden zijn bestemd voor mensen die kortere of langere tijd geleden werden geconfronteerd met de dood van hun partner of met een overlijden van iemand uit hun directe omgeving. De ochtenden worden afgesloten met een lunch. Onderwerpen zijn, ‘wat betekent rouwen voor ons’, ‘wat wordt er in de Bijbel gezegd over het sterven en de rouw’, ‘hoe reageerde de omgeving’, ‘hoe verliep de rouwdienst’. De derde keer gaat over de toekomst. De data zijn 10, 17 en 24 januari en vinden plaats in de Vierhovenkerk. De samenkomsten duren van 10.00 uur tot 13.00 uur. Graag aanmelden voor 4 januari. Het aantal deelnemers is minimaal vier. Voor meer informatie kunt u terecht bij Marco Visser, (015) 257 7147 of mvisserabc@gmail.com.
Ds. Marco Visser

Gebed in de kersttijd 
Het onderstaande gebed staat in het boekje ‘Taizé, liederen- en gebedenboek’. 
Christus Jezus, 
nederigen en herders ontdekten U in een stal. 
Kom en laat ons voortgaan in de helderheid van uw aanwezigheid, 
die in ons verborgen is. 
Dan kan ons hart tot U zeggen: 
‘Jezus, mijn vreugde, 
mijn hoop en mijn leven.’ 
De volgende Taizé-vieringen in dit seizoen zijn op 21 januari, 18 februari en 11 maart. De vieringen vinden plaats in de Vierhovenkerk en beginnen om 16.30 uur en duren ongeveer drie kwartier.
Ds. Marco Visser

Bijbelstudie Hanna Wapenaar
In januari 2018 is Hanna in Nederland en brengt zij ook een bezoek aan onze kerk. 
Ze heeft aangegeven dat ze het leuk vindt bij ons een bijbelstudie te houden bij ons zoals deze ook worden gegeven in het Ujamaa Centrum in Pietermaritzburg waar Hanna werkzaam is vanuit Kerk in Actie. Indien u hiervoor belangstelling heeft kunt u zich opgeven bij Heleen Kampherbeek (Hofkerk) of Dick de Haas (Vierhovenkerk).
ZWO-commissie

Psalmen in schoonschrift op de muur
Leden van de commissie Kunst en Kerk zorgen er voor dat op de wanden van de kerkzaal Psalmen verschijnen. Deze Psalmen kleuren Advent en Kerst. Op 3 december was het Psalm 85. Daarna komen Psalm 80:1-8, Psalm 126, Psalm 132, kerstnacht Psalm 96 en tot slot op kerstmorgen Psalm 98. 
Ds. Marco Visser

Agenda
19 december 12.30 uur  Kerstlunch basisschool De Bron,
                        Vierhovenkerk
08 januari 20.00 uur Voorbereiding Aswoensdag,
                        Adelbertkerk
09 januari 20.00 uur Wijkkerkenraad
10 januari 10.00 uur Rouwgroep, Vierhovenkerk
11 januari 19.00 uur Plexat, Vierhovenkerk
11 januari 20.00 uur  Studiehuis, Vierhovenkerk

Inleverdatum kopij
PKD 1 verschijnt op 13 januari. Kopij kan tot dinsdag 2 januari 19.00 uur worden ingeleverd. Het e-mailadres is wijkredactie.vierhoven@gmail.com.