Protestants Kerkblad Delft - 22 2019

wijknieuws van wijkgemeente Vierhoven van 21 december 

Bij de diensten
Zondag 22 december
In deze dienst gaat Ds. B.M.H. van Drongelen voor.

Kerstavond 24 december
Op 24 december openen we de drie diensten van Kerst met het thema: Geef licht! Je kunt ook zeggen geeft licht. Dit nieuws over Jezus, oud én levendig nieuws geeft licht. En het roept tot ons: geef licht! Drie overwegingen:
1. Het licht van Jezus wordt weerkaatst in de woorden van de herders.
2. Laten we het licht van Jezus vanavond eerst proberen te zien: waar schijnt het vandaag?
3. Laat het weerspiegeld worden in onze daden en woorden.
De cantorij is ons een stem en een tegenstem, zelf zingen we uit volle borst en zachtjes geroerd mee, onze aanwezigheid wordt gedragen door het Licht dat wij bezingen. Een kerstdienst die met woorden, muziek en toewijding uitmondt in een lichtstroom tot God. 
Ds. David Knibbe

1e Kerstdag, 25 december - Licht dat ons aanstoot
“Geef licht” is het thema geweest in de adventsweken en nu breekt dat licht door. Voordat de dienst begint rond kwart voor tien, beginnen we met het zingen van en luisteren naar kerstliederen. De goede boodschap van de geboorte van Jezus klinkt op 25 december in vele toonaarden. Het kerstevangelie wordt verwoord in lied en lezing en omspeeld in een mooi kerstverhaal. Het kindermoment is iets langer dan gebruikelijk. Het ‘Klein Delfts Kerstboek’ wordt verteld. De toren de Oude Jan komt er in voor evenals vogels van diverse pluimage. Na het kindermoment is er nevendienst. Aan de dienst werken leden van de Koorschool Delft onder leiding van Petra Weijers mee. Zij zingen een aantal ‘lessons and carrols’. 
Ds. Marco Visser

Zondag 12 januari
Deze zondag is de eerste na Epifanie. In de meeste roosters staat dan de Doop van Jezus als lezing aangegeven. In oudere roosters wordt op deze zondag het verhaal gelezen van de twaalfjarige Jezus in de tempel. Dat doen wij deze zondag: Lucas 2: 40-52. Je kunt verschillende kanten uit met dit verhaal. Het huidige rooms-katholieke rooster leest het op het feest van de heilige familie. Tom Naastepad maakte er een lied bij met als titel Bar Mitswa – het feest van het religieus volwassen worden van een Joodse jongen. De spanning van het verhaal zit in de vraag waar het huis van Jezus is: ‘Wist u niet dat ik in het huis van mijn Vader moest zijn?’ (2:49). Deze zondag vieren we de Maaltijd van de Heer. 
Ds. Gerrit van de Kamp

Die Buytenweye
Op 13 januari vieren wij in Die Buytenweye het Heilig Avondmaal. 
Ds. David Knibbe

In memoriam
Jan-Willem Westhoven † 28 november 2019
Op 28 november is Jan-Willem Westhoven van de Mozartlaan overleden in de Bieslandhof. Hij werd 86 jaar. Hij werd geboren in Doesburg. Hij werkte bij de politie en speelde later slagwerk bij de politiekapel. Samen met zijn vrouw Nel woonde hij onder andere aan het Brederopad en sinds 2015 aan de Mozartlaan. Jan Westhoven had een zonnige aard. Hij was rustig en had een nuchter geloof. Toen hij wist dat hij ging sterven, beantwoordde hij dat met een serene berusting. Alle mensen moeten sterven en nu ben ik aan de beurt. Ik ben niet bang, ik weet aan Wie ik mij toevertrouw. Samen bidden prima, maar niet met een omhaal van woorden. Hij was wars van gewichtigdoenerij. Woensdag 4 december is in besloten kring afscheid van hem genomen in de aula van het crematorium. Dat zijn nagedachtenis ieder die hem kende tot zegen mag zijn. Nel zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen bidden wij Gods nabijheid toe.
Ds. David Knibbe en ds. Marco Visser
Uit de wijk
Hartelijk dank voor de mooie bloemen en kaart die ik mocht ontvangen van de kerk. Ik was er erg blij mee.
Mevrouw Slooter-Veldhoen, Hoederhof 4.

Van 6 januari tot en met 12 januari hebben wij een week vakantie. 
Ds. David Knibbe

Back to basics en dan verder
De kerkenraden van de wijkgemeenten Hof van Delft, Immanuel en Vierhoven hebben de werkgroep HI4 gevraagd om advies over twee vraagstukken. Het eerste vraagstuk gaat over de voortzettende krimp van deze drie wijkgemeenten. Dit leidt tot een groot beroep op een steeds kleinere groep vrijwilligers om het werk in de gemeenten vorm te geven en leidt op termijn tot krappere financiën en te grote, dure kerkgebouwen. 

Het tweede vraagstuk omvat het spanningsveld tussen herkenbaarheid en traditie enerzijds en de roep om innovatie en alternatieve vormen van kerkzijn anderzijds. Vormen waar mogelijk meer wervingskracht vanuit gaat richting jongeren. 
Met een oplossing voor de korte termijn speelt de werkgroep tijd en energie vrij om aan visieontwikkeling voor de langere termijn te werken. Onderstaand beschrijven wij wat de drie kerkenraden hebben besloten op advies van de werkgroep. 
Voor de korte termijn gaan de kerkenraden van de wijkgemeenten Vierhoven en Immanuel intensiever samenwerken, met name in de vertegenwoordiging richting Delftbrede overleggen. Redenen voor dit besluit zijn dat deze gemeenten ds. Knibbe als wijkpredikant delen en Hof van Delft samenwerking met de Lutherse gemeente verkent. 

De moderamina van Immanuel en Vierhoven gaan de samenwerking nader invullen. Zo kunnen we de huidige druk op de groep vrijwilligers in de Immanuelwijkgemeente verminderen. 
Het krimpen van de wijkgemeenten vraagt om nieuwe en alternatieve vormen van kerkzijn. Hiervoor moeten we experimenteren en vanuit een open benadering met elkaar in gesprek gaan. Maar ook gesprekken aangaan met doelgroepen die we nu beperkt bereiken. Dit is de tweede opdracht van de werkgroep HI4. Dit is nog niet zo gemakkelijk. De werkgroep heeft daarom gevraagd om externe ondersteuning. Hiermee zijn de kerkenraden ook akkoord.
Namens de werkgroep HI4, Peter Plugers en Wim Schut

Rouwgroep
In Kerkblad 20 is de gespreksgroep ‘Rouw. Leegte. Gemis’ voor nabestaanden aangekondigd (zie op de website Vierhovenkerk, link Kerkblad). De samenkomsten vinden plaats op woensdag 15, 22 en 29 januari 2020 van 10.00 uur tot 12.00 uur in de Vierhovenkerk, Obrechtstraat. De groep gaat van start bij minimaal vijf aanmeldingen. Informatie en aanmelding bij: ds. M. Visser, (015) 257 7147, mvisserabc@gmail.com. 
Ds. Marco Visser

Fair Trade en Amnesty brieven
Op de eerste zondag in het nieuwe jaar, 5 januari, schrijven we brieven voor een drietal gevangenen. Ditmaal voor de Oeigoerse Tashpolat Tiyip, directeur van de universiteit in Xinjiang, die al sinds 2017 is verdwenen. Eveneens voor de Koerdische activist Zahra Mohammadi, opgepakt en gevangen gezet sinds mei 2019. En tenslotte voor de Pakistaanse mensenrechtenverdediger Muhammad Ismail die een gevangenisstraf van 7 jaar boven het hoofd hangt. Wij roepen autoriteiten in respectievelijk China, Iran en Pakistan op de betrokkenen vrij te laten en goed te behandelen. Vorige keer schreven we bijna 90 brieven, doet u in het nieuwe jaar ook mee? U vindt ons voor en na de dienst in de hal.
Anneke Schipper en Evert van Bokhorst

Collecte voor Stichting Vluchteling
Stichting Vluchteling is één van de gekozen doelen voor de collecten in december. Op zondag 12 januari wordt hiervoor gecollecteerd. Uw bijdrage wordt gebruikt voor noodhulp aan vluchtelingen en ontheemden in de regio. Voor mensen die wereldwijd op de vlucht zijn voor oorlog, conflict en onderdrukking.
Diaconie VierhovenkerkZondag 29 december
Deze zondag valt tussen de wal van Kerst en het schip van Oud en Nieuw. Ook liturgisch is het een lastige zondag. Het is de zondag binnen een week na Kerst – onder het octaaf van Kerstmis om de vakterm te gebruiken – maar hij kan samenvallen met de gedenkdag van Stefanus, 26 december of met de zondag van de Onschuldige kinderen, 28 december. Dit jaar is de keuze makkelijk: de zondag onder het octaaf van Kerstmis. 
Na deze inleiding de zondag zelf: Lucas 2:33-40 vertelt over Simeon, die zegt dat Jezus tot een val en opstanding voor velen in Israël zal zijn, dat Hij voorwerp van heftige discussie zal worden en dat Maria als door een zwaard doorstoken zal worden. Hanna, een oude profetes, looft God en spreekt over het kind met allen die gericht zijn op de bevrijding van Israël. De gezindheid van velen zal aan het licht komen. Als ik een baby in mijn armen krijg, verbaas ik mij er over hoe weinig je van dit kind weet. Hoe hoopvol en open zijn toekomst is. In Lucas 1 en 2 is nu zo ontzettend veel over Jezus gezegd, en Hij is nog maar een baby. We zullen in deze dienst wat meer bezinnend omgaan met wie Jezus is, aan de hand van Simeon en Hanna. 
Ds. David Knibbe

Oudjaar 31 december
Op oudjaarsavond wordt de balans opgemaakt. Men kijkt terug en overziet wat is gebeurd. Mooie en treurige dingen, dagen vol verdriet en dagen vol vreugde. Heel dat leven vol wisselende seizoenen plaatsen we in het licht van het evangelie en dan gebeuren er telkens verrassende dingen. 
Ds. Marco Visser

Zondag 5 januari
Op deze eerste zondag in het nieuwe jaar wordt de aftrap gegeven van een serie van zes diensten over Ruth die ik hoop te gaan houden in de maanden januari, februari en maart. Op 5 januari beginnen we met Ruth 1:1-13. Vanaf deze zondag hangen er werken van Corja Bekius in de kerkzaal. Het is een serie zeer kleurrijke schilderijen gemaakt bij het verhaal over Ruth en Naomi. Zij heeft de gezamenlijke werken de titel ‘Ruth, een verhaal van hoop’ gegeven.
Ds. Marco Visser

26 december Kerstinloop
In kerkblad 21 staat dat 26 december van 16.00 – 19.00 uur de jaarlijkse kerstinloop wordt gehouden (zie op de website Vierhovenkerk, link Kerkblad). Kinderbingo, een maaltijd, zang, kerstevangelie, gedichten en muziek het is er allemaal. Wilt u zelf een bijdrage voor de kerstinloop aarzel niet om contact op te nemen. Marco Visser, mvisserabc@gmail.com, (015) 257 7147.
Ds. Marco Visser

“Plexat” en koning David
De jeugdclub voor kinderen van groep 4 tot en met 8 komt 9 januari in de Vierhovenkerk bij elkaar van 19.00 tot 20.00 uur. Koning David is een goede koning. In Plexat gaan we het hebben over een goede leider, over een echte koning. 
Wilt u weten of de club iets is voor uw kind(eren) informeer dan bij de jeugdouderling of predikant. De avonden worden geleid door Fokke van den Berg (jeugdouderling) en Marco Visser (predikant). Voor informatie: Fokke van den Berg tel. 06 55408747. 
Ds. Marco Visser

Bibliotheek Vierhovenkerk.
Het boek “Een geschiedenis van G’d”, geschreven door Karen Armstrong beschrijft niet G’d zoals Hij “is”, maar een geschiedenis van G’d zoals de mens in Hem geloofd heeft. Zij belicht het bestaan van G’d vanuit het Jodendom, Christendom en Islam. Een zeer interessant boek, te leen bij de Vierhoven Bibliotheek.
Cees Nolten

Gebedsgroep
Onze eerste bijeenkomst in het nieuwe jaar 2020 is op dinsdag 14 januari, zoals gebruikelijk om 19.00 uur in de Vierhovenkerk. Met elkaar bidden we dan voor de dingen die deze gemeente betreffen en ook buiten onze grenzen. Nieuwe mensen zijn van harte welkom. Het geheel duurt ongeveer 45 minuten. Mocht u gebed voor iets of iemand op prijs stellen, dan kunt u dat doorgeven aan Jenne de Haan, 06 2170 1198. 
Jenne de Haan

Herenfiets
Gezocht voor statushouder een herenfiets. Wie heeft er één in de schuur of box staan die niet meer gebruikt wordt? Contact op nemen met Marco Visser, mvisserabc@gmail.com, (015) 257 7147.
Ds. Marco Visser

Delft in de Gouden Eeuw
In de zeventiende eeuw beleeft de stad Delft een periode van grote bloei. Een kamer van de VOC brengt werkgelegenheid naar de stad en naast de productie van bier en wollen laken zorgt de toenemende plateelnijverheid voor een groeiende welvaart. Die welvaart is gunstig voor wetenschap en cultuur. Diverse schilders vestigen zich voor korte of langere tijd in de stad, Antoni van Leeuwenhoek doet zijn belangrijke wetenschappelijke ontdekkingen. 
Naast een kleine groep rijke families is er echter ook een grote groep inwoners die nauwelijks het hoofd boven water kan houden en die regelmatig een beroep moet doen op de liefdadigheid. Het is niet alles goud wat er blinkt. Beide kanten van de medaille komen aan bod in deze lezing over de Delftse Gouden Eeuw door Ria van der Meer op dinsdag 7 januari van 14.00 tot 16.00 uur bij de sociëteit. De deuren gaan open om 13.30 uur voor een kopje koffie of thee. Iedereen wordt uitgenodigd en een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld. 
Het bestuur van de sociëteit

Das schweigende Klassenzimmer (Film van Lars Kraume) 
Een waargebeurd verhaal over een scholierenprotest in de DDR tegen het neerslaan van de Hongaarse revolutie door Sovjettroepen in 1956. Soms is stilte het luidste protest. 
Het is 1956 en tijdens een bezoek aan een bioscoop in West-Berlijn zien de Oost-Duitse scholieren Theo en Kurt schokkende beelden over de Hongaarse opstand in Boedapest. Terug in Stalinstadt willen ze een gebaar maken uit solidariteit met de gevallen slachtoffers en tijdens een les houden ze een minuut stilte. Dit heeft wel gevolgen. 
Dinsdag 14 januari van 14.00 tot 16.00 uur bij de sociëteit in de Vierhovenkerk. De deuren gaan open om 13.30 uur voor een kopje koffie of thee. Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld. 
Het bestuur van de sociëteit 

Ontmoeting Kerk en Buurt in de Vierhovenkerk
Op de eerste donderdagochtend van de maand, tussen 10.00 en 11.45 uur is er voor de leden van de Vierhovenkerk en de bewoners uit de buurt gelegenheid om elkaar te ontmoeten, in een ruimte van de Vierhovenkerk. Voor de kinderen is er gelegenheid om te spelen, te kleuren en te knutselen. Komende keer is op 2 januari, een mooie gelegenheid om elkaar nieuwjaar te wensen!
Voor contact: Jasper van der Kooij, (015) 261 1757 (jasper@vdkooij.org) en Henny Melis, (015) 261 8796 (h.melis@kpnmail.nl).
Jasper van der Kooij

Soep en pannenkoeken
Op zondag 26 januari van 12.00 tot 13.00 uur is er een maaltijd met soep en pannenkoeken. Inschrijven kan vanaf 12 januari via de formulieren in de kerk.
De kookgroep

Inleverdatum kopij
PKD 1 verschijnt op 18 januari. Kopij kan tot dinsdag 7 januari 19.00 uur worden ingeleverd. Het e-mailadres is wijkredactie.vierhoven@gmail.com.