Protestants Kerkblad Delft - 22 2020

Wijknieuws van wijkgemeente Vierhoven van 19 december

Zondag 20 december 
Op de vierde zondag in de Advent volgen we opnieuw het leesrooster dat de kindernevendienst gebruikt. Het thema is: ‘Dichtbij het licht’. Deze keer is de lezing het loflied van Zacharias Lucas 1: 67-79. De tekst bij dit thema is: ‘Dankzij de liefdevolle barmhartigheid van onze God, zal het stralende licht uit de hemel over ons opgaan’ (Lucas 1: 78). Licht voor mensen in het duister is voor ons wel een heel sprekend beeld: de dagen zijn kort en er is veel waarover we ons zorgen maken. In de uitleg zullen we proberen te verstaan wat de tekst uit het evangelie precies bedoelt en hoe we dat kunnen verbinden met onszelf. Dat de tekst nadere uitleg verdient, zal duidelijk zijn voor iedereen die de moeite neemt de verschillende vertalingen van deze verzen naast elkaar te leggen. U kunt dat zelf al gemakkelijk doen door nog eens in de vertaling te lezen die we eerder altijd in de kerk gebruikten (de vertaling van 1951). Daar lezen we over ‘de innerlijke barmhartigheid waarmede de Opgang uit de hoogte naar ons zal omzien.’ Deze vertaling of uitleg wordt ook gevold in vers 3 van de berijmde versie van de lofzang van Zacharias (Lied 158a). 
Ds. Gerrit van de Kamp
22 december kerstviering Sociëteit Vierhoven
Op 22 december hopen Marco en ik samen een adventsdienst, Kerstdienst te leiden. Deze dienst die om 14.00 uur begint is via Kerkomroep en YouTube te beluisteren (zie de website en Nieuwsbrief). We zijn dolblij dat de dienst digitaal gevolgd kan worden. Voorzangers zullen ons voorgaan in het tot klinken brengen van de liederen. Thea van Harberden begeleidt het geheel op piano en orgel. Evenals in de gewone diensten zijn er 30 kerkgangers welkom. Zie voor nadere informatie de Nieuwsbrief. U kunt zich bij de scriba, Peter Plugers aanmelden. 
Ds. David Knibbe

Op Oudjaar is er om 17.00 uur een avondgebed
De zogenaamde ‘Oudejaarspsalm’ 90 komt aan de orde. De psalm die begint met krachtige woorden: ‘Heer, U bent ons een toevlucht geweest van geslacht op geslacht.’ God is een schuilplaats waar we veilig zijn vandaag en morgen en al onze levensdagen.
Ds. Marco Visser

Zondag 3 januari 
‘Een goed begin is het halve werk’ zeggen de opstellers van Bible Basics. In het leesrooster van de kindernevendienst is in dit nieuwe jaar een aantal kleine profeten opgenomen. Goed beginnen, hoe je dat doet lees je in Micha 6: 1-8. 
Ds. Marco Visser

In memoriam Johannes Krommenhoek
21 november is overleden broeder Johannes Krommenhoek. Hij woonde met zijn vrouw aan de Simon Vestdijklaan. Hij is thuis gestorven in de leeftijd van 92 jaar. ‘Broeder’ zo wilde hij het. In het Kerkblad moest niet staan ‘de heer en mevrouw Krommenhoek’ maar ‘broeder en zuster.’ Hij vierde dit jaar met Rietje zijn 65-jarig huwelijksfeest. De laatste tien jaren waren een echte toegift nadat hij zeer ziek was geweest. Hij zei in die dagen in de Bieslandhof: ‘Ik ben gereed om te gaan.’ Hans was een man die graag sprak over politiek, de economie en het geloof. Hij las de krant van a tot z. Als ambtenaar op het ministerie van defensie was hij nauw betrokken bij het opstellen van de begrotingen. Op weg naar de Derde Dinsdag van september was het vaak overwerken. Hij stond op zijn werk en elders bekend om zijn vlotte pen. In de kerk bekleedde hij het ambt van diaken en jeugdouderling. Hij was er de man niet naar om bij wijze van spreken op de zeepkist te staan, maar wel had hij op zijn bureau in Den Haag een bijbel liggen. Die bijbel was meer dan eens aanleiding tot gesprek. Op die wijze betrok hij anderen bij het geloof. Het geloof droeg hem door het leven. Toen hij tien jaar geleden zo ziek was liet hij uit Klaagliederen 3 lezen. ‘Genadig is de HEER: wij zijn nog in leven! Zijn ontferming kent geen grenzen.’ Het geloof droeg hem én het bevroeg hem. ‘Ben ik zorgzaam, liefdevol, open? Schenk ik vertrouwen aan de ander?’ Psalm 103, de familiepsalm vergezelde hem en wordt tijdens de dankdienst te zijner tijd gelezen. Deze dienst werd eerder uitgesteld vanwege corona in de naaste familie.  We bidden Rietje, de kinderen en kleinkinderen Gods steun toe.
Ds. Marco Visser

In memoriam Wilmina Schinkelshoek – Uulders
Ommen, 2 juni 1932 – Nieuwerkerk aan den IJssel 22 november 2020
Wilmien Schinkelshoek was een huisvrouw in de klassieke zin van het woord. Ze was zeker ook echtgenote. Ze hield de agenda van haar man bij, Ze faciliteerde hem in alles, in hun huwelijk waren ze aan elkaar gewaagd. Ze was een familiemens, maar ook onderhield nauwe banden met gemeenteleden en buren en had een sterk sociaal netwerk. Hun drie kinderen werden opgevoed met een twee-eenheid: doe je best, leer zo veel mogelijk, werk altijd en het tweede was: kijk naar een ander om. Toen haar dochter Marian ernstig ziek werd trouwde zij nog heel bewust, en zij bond haar ouders op het hart om na haar dood niet bij de pakken neer te zitten maar een grote reis te ondernemen. Dat deden ze, naar Rusland. Een indrukwekkend afscheid van hun dochter. Wilmien haar geloof was van aard behoudender dan dat van haar man. Haar man kon Bijbels onderlegd antwoord geven, had een visie op Luther en Calvijn, zij had dat niet. Zij had een rotsvast vanzelfsprekend geloof dat diep van binnen zat, geïnternaliseerd. Zij reed bedden in het ziekenhuis, stond toe dat haar man het schuurtje jarenlang volstouwde met oud papier voor de kerk. Voor de ander. Zij had kleinkinderen – Madelon en Patricia – naast Marieke en Lieneke, kinderen van Erik hun zoon.
Het grazige water, de diepe donkere vallei, de zalving met olie, de beker die overvol is, het huis van de Heer waar zij naartoe gaat en de sterke vrouw van Spreuken. Psalm 23 en Spreuken 31 zongen in de dienst zonder zang maar met spreekstem en instrument van een geheim dat haar man met enthousiasme en verve en zij met innigheid en rust hebben geleefd. Ik vind het heel opmerkelijk dat in het spontane verhaal van Eefje en Erik zij niet los verkrijgbaar was. Haar man werd telkens genoemd.
Jan en Eefje, samen bij de Heer.
Ds. David Knibbe

Joodse wortels. Emanuel Tov, Textual Criticism of the Hebrew Bible. 
In dit boek bespreekt Emanuel Tov hoe de Bijbel is overgeleverd vanaf de tijd van de tweede tempel. Een enorme bron van voorbeelden geeft hij en een diep inzicht in hoe de verschillende tekstgetuigen van de Bijbel zich tot elkaar verhouden. Een klein aantal hoofdrolspelers noem ik: De Septuagint (LXX) is een Joodse vertaling in het Grieks van de Hebreeuwse Bijbel uit ongeveer de tweede eeuw voor Christus, die hoofdzakelijk in het Egyptische Alexandrië is ontstaan, waar toen een grote Joodse gemeenschap woonde. Volgens de traditie hebben zeventig vertalers aan de Septuagint gewerkt. Dit woord betekent ook zeventig. Deze vertaling verschilt veel van de volgende: De Targoem is een Joodse vertaling in het Aramees en heeft een groot gezag in het Jodendom. De naam betekent uitleg, commentaar. De Vulgaat (betekenis ‘algemeen verbreid’) is een vertaling uit de vierde eeuw naar het Latijn en heeft een christelijke achtergrond. Hieronymus is de vertaler. De Peshitta (betekenis ‘eenvoudige vertaling’) is een Syrische vertaling en is eveneens zeer oud. Het NBG bewandelt met de Bijbel in Gewone Taal oude paden! 
En natuurlijk de Masoretentekst. De naam komt uit de middeleeuwen omdat toen de Masoreten hun aantekeningen aan deze tekst hechtten. Maar deze tekst is al veel en veel ouder. Ezra 7:6 wordt genoemd als eerste vermelding van de Masoreten: ‘Ezra was een schrijver, goed onderlegd in de wet van Mozes’. U begrijpt, deze bronnen zullen wel eens onderling verschillen, naast veel overeenkomsten. 

Een voorbeeld: 
Emmanuel Tov noemt 1 Samuel 17. De Septuagint heeft een verkorte versie van het verhaal van David en Goliath, De Masoretentekst, de Targoem, de Vulgaat en de Peshitta hebben “onze” tekst. 1 Samuel 17:1-11 hebben ze alle vijf gemeen, vers 12-31 komen alleen in de Masoretentekst, de Vulgaat, de Targoem en de Peshitta en niet in de LXX voor. Dan krijg je vragen als hoe dit komt? Een mogelijk antwoord is dat de LXX een verkorte Hebreeuwse tekst gebruikte. Nee, zeggen anderen, LXX heeft zelf deze tekst verkort! Er zijn meer meningen! Het hele boek van Tov is probeert een antwoord te vinden op dit soort problemen. Voor mij is dit werk zeer behulpzaam. Want hierdoor ga ik 1-11 onderscheiden van 12-32 en ga ik de tekst zo beter begrijpen. Aan de hand van lezers en schrijvers die veel dichter bij de oorsprong staan dan ik. Om met hen De Oorsprong te vinden!
Ds. David KnibbeKerstnachtdienst om 21:30 uur
Op 24 december vieren wij de Kerstnachtdienst in de kerk, nog met dertig kerkgangers. Dudaim zingt prachtige liederen, dus als u in de kerk niet aanwezig kunt zijn, kunt u denkbeeldige kerkdeuren openzetten door via de computer mee te luisteren. Het geluid en beeld via YouTube zijn door de aanhoudende inspanningen van onze technici prima en ook Kerkomroep is zeer goed te volgen. Nu over de inhoud van de dienst: herders, vader-moeder-en-kind, reizen, overheersing door sterke macht, romantiek-kribbe-kindje-engelen, God en mensen. Dat laatste is het waar het in de kerk om gaat. Iedereen mag op eigen wijze het Kerstverhaal vertellen. In de kerk gaat het om God en mensen, en die andere aspecten spelen in dat kader een rol. Deze Kerstnacht tracht ik de deze stemmen onder te brengen in het Goede Nieuws, dat Jezus, sterk als de geboren koning, zwak als een kind onder ons regeert. En hoe dan! Dat is het spannende van de Kerstnacht!
Ds. David Knibbe

Kerstmorgen – Jezus is het ware licht
Eerste kerstdag is een gezinsdienst, de kinderen nemen actief deel. Na de vier adventskaarsen wordt de vijfde, de kerstkaars ontstoken. De lezing is Johannes 1:1-18. Daarin staat: ‘Gods Zoon is het licht voor de mensen, Hij komt naar de wereld toe.’ En de verzen 9 en 14 gaan over het waarachtige licht en de menswording van het Woord. Lied 480 over Gods geboortehuis klinkt in de dienst. Het lied brengt onder woorden dat God bij ons woont.
Ds. Marco Visser

Pastoralia
Ziet u uw telefoon? Bel degene die u nu al lange tijd niet hebt gezien. Welke adressen staan er in uw adressenboekje? Hebt u een kaartje in huis? Pak het of stuur een kerst- of nieuwjaarsgroet. Hoezeer ook aan huis gebonden door alle beperkingen, we zitten niet gevangen. Houd moed, heb lief, is de slogan van de landelijke kerk. Mensen die u een berichtje kunt zenden zijn: Mevrouw I. Verschuur-den Boer, tijdelijk in WHZ Sammersbrug, afdeling Dahlia, Lichtenbergweg 150, 2532 AK Den Haag en mevrouw C.H. van Oever-van Ditmars, Bieslandhof afdeling 1 Noord, Beukenlaan 2, 2612 VC. Zie voor andere adressen de Nieuwsbrief (u kunt zich aanmelden voor de digitale Nieuwsbrief bij onze scriba Peter Plugers).
Ds. Marco Visser

Die Buytenweye
De dienst in Die Buytenweye in januari gaat niet door. We hebben nu al meer dan een half jaar geen diensten gehad. Ik hoop in januari de bewoners, ook die van de aanleunwoningen te bezoeken. Goede feestdagen gewenst en een gelukkig 2021! Want er is altijd perspectief voor wie gelooft in onze Heer.
Ds. David Knibbe

Besluit over de kerstnachtdienst
Een aantal maanden geleden heeft onze kerkenraad besloten om maximaal zeven mensen toe te staan als voorzangers bij de eredienst. Hier hebben we ons steeds aan gehouden. We gingen niet tot het uiterste en in de diensten op zondag zongen drie of vier zangers uit de cantorij. Voor de komende kerstnachtdienst is al langer geleden afgesproken dat Dudaim zou zingen. Omdat Dudaim zeven leden heeft is dit overeenkomstig voornoemd besluit. De Protestantse Kerk in Nederland gaat op haar website uit van vijf zangers in de zondagse eredienst. Gezien ons gebouw maken wij hierop dus een uitzondering en laten wij zeven toe. We mogen dat volgens onze regels, mits zij onderling en ten opzichte van de gemeente gepaste afstand houden (anderhalve meter onderling en vijf meter van de gemeente), als het nodig is in zigzag-formatie. Daarom heeft het moderamen besloten de uitnodiging aan Dudaim om te zingen op 24 december, te handhaven.
Namens het moderamen, Peter Plugers en David Knibbe 

Diaconiecollecte voor Iniciativa Colibri 
Onze wijkgemeente is al een groot aantal jaren betrokken bij de Stedenband Delft-Estelí. Via de Stedenband ondersteunt de ZWO-commissie Iniciativa Colibri in deze stad. Op 10 januari collecteren we voor deze kindertheatergroep onder leiding van Maria José. De 43 kinderen en zes begeleiders komen allen uit de wijk. Daardoor kon dit theater ook doorgaan tijdens de crisis, de kinderen hoeven niet ver te lopen. De naam ‘Colibri’ komt uit een Guatemalteeks sprookje over de kolibrie: bij een bosbrand was deze het enige dier dat bleef blussen, steeds één druppel. De groepen beginnen met een verhaal, de kinderen bespreken dit en maken er hun eigen verhaal van, in theatervorm. Het eindresultaat presenteren ze tijdens de decemberfeesten in Estelí. Een verhaalthema voor de jongsten was: een vorst die veel vrat terwijl zijn volk arm was; daaruit is het verhaal van blauw en geel ontstaan, over twee volken die niet met elkaar praten. Voor de adolescenten waren er de thema’s: milieu, gebruik van social media, lijmsnuivers en moord op vrouwen. De vrijwilligster die theaterkleding naait geeft ook naailes aan de kinderen en maakt -als inkomsten voor de groep- boodschappentassen. 
Diaconie Vierhoven

Vakantie
Mijn vakantie is van 4 tot en met 10 januari. Marco vervangt mij.
Ds. David Knibbe

Dank!
Wil eenieder bedanken voor de prachtige bloemen, kaarten, telefoontjes en alle aandacht. Hartelijke groet,
Martje Oosterhof Kooi


Bibliotheek
Waar is God als alles vervaagt? Tim van Iersel geeft in ‘God vergeten’ pastorale handreikingen bij dementie. Passend in deze tijd: ‘Lichtjes in het donker, kerstfeest vieren met kinderen’. Voorbeelden van titels, te leen in de Vierhovenbibliotheek!
Cees Nolten cjgpwnolten@ziggo.nl

Ontmoeting Kerk en Buurt
De inloop op 7 januari kan helaas opnieuw niet doorgaan. Voor contact: Jasper van der Kooij (T: 015-261 1757, E: jasper@vdkooij.org en Henny Melis (T: 015- 261 8796, E: h.melis@kpnmail.nl))

Inleverdatum kopij
Uw bijdragen voor het volgende nummer (voor vier weken!) kunt u uiterlijk maandag 4 januari 2021 mailen naar wijkredactie.vierhoven@gmail.com. Hierin komen de zondagen 17 en 24 januari.