Protestants Kerkblad Delft - 5

het wijknieuws van wijkgemeente Vierhoven van 9 maart 2013

Bij de dienst van 10 maart
Zondag ‘Laetare’ dat betekent ‘verheugt u’. Deze naam onderstreept dat we al halverwege de veertigdagen zijn. Het wordt extra onderstreept doordat we met elkaar de Maaltijd van de Heer vieren. Drie jongens, Frans, Camillo en Daniël, hebben zich op deze dienst voorbereid tijdens de avondmaalscatechese. Het lied ‘Wij gaan rond met het brood, wij gaan rond met de wijn’ is ingestudeerd en hopen ze samen met u als gemeente te zingen.

In de laatste tienerdienst stonden de zonden ‘jaloezie’ en de deugd ‘moed’ centraal. Er is een viertal verrassende werkstukken gemaakt die we u niet willen onthouden.
Ze worden 10 maart opgehangen in de kerkzaal.
Ds. Marco Visser

Inzameling voedselbank
Op zondag 10 maart is het avondmaal en weer een inzameling voor de voedselbank.
Alle soorten houdbaar voedsel zijn welkom. 
De diaconie

Bloemschikking
Thema: Het hart openen, kleur: roze
In de schikking plaatsen we bladeren van de schoenlappersplant waaruit roze anjers komen, als symbool van het hart dat David geopend heeft.
Roze is de liturgische kleur voor de vierde zondag in de veertigdagentijd. Heel even begint het licht van Pasen door te breken.

In memoriam Arend Hendrik van Konijnenburg
*28 december 1925 - †20 februari 2013
Hoewel Arend graag onderwijzer geworden was, ging hij op advies van zijn vader na de MULO naar Calvé, waar hij als boekhouder heeft gewerkt. Twee keer werd dit werkverband onderbroken. De eerste keer door de Tweede Wereldoorlog. Hij moest onderduiken. De tweede keer door zijn deelname aan de politionele acties in het tegenwoordige Indonesië. Hij moest in dienst en is daar drie jaar geweest. Toen kon hij weer terug naar zijn baan bij Calvé. Hij leerde daar zijn vrouw, Bep, kennen, zij kregen vier kinderen.
Pas veel later is hij over de tijd in Indië gaan vertellen. Een vuile oorlog noemde hij het. Toen hij daar was, leerde hij Maleis om contact te zoeken met de plaatselijke bevolking. Hij had één grote hobby: dieren. Vogels, vissen, hij deed er alles aan om ze zo te verzorgen dat ze zich gingen voortplanten en boekte daarmee mooie resultaten.
Als vader was hij zorgzaam en bezorgd. Hij probeerde zijn vrouw en kinderen zoveel mogelijk uit de wind te houden. Zijn geloof was persoonlijk, daarbij dacht hij na over de vragen van schepping en evolutie. Hij had favoriete psalmen, die niet ongenoemd bleven. Zijn band met zijn kleinkinderen was hecht.
Op 26 februari hebben we hem begraven op Jaffa en daarvoor was er een dienst in de Vierhovenkerk waar wij door het In Memoriam, uitgesproken door zijn dochter Wil en aan de hand van psalm 23 en Markus 10:16 – Laat de kinderen tot mij komen – zijn leven hebben gespiegeld in het licht van de God die wij niet begrijpen maar wel aanbidden en geloven en die hem nu geborgen heeft in Zijn liefde.
Ds. David Knibbe

OUDERENZORG, wat mag het kosten?

Avond kan wegens omstandigheden niet doorgaan.

Het voornemen is de avond op een later tijdstip te houden.

Woensdag 20 maart 2013, aanvang 20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur. Dit actuele thema wordt ingeleid door Peter Fransen, locatiemanager van vier locaties voor verzorging en verpleging in het Westland. Deze avond vindt plaats in de serie GGL-in A-majeur avonden. Zie verder pag. 34-37 in het kerkblad.
Ds. Marco Visser

Soberheidsmaaltijd
Op maandag 11 maart van 18 uur-19.25 uur is er in de Immanuëlkerk een soberheidsmaaltijd in het kader van de veertigdagentijd.
Tijdens de maaltijd worden de collectedoelen: voedselbank, Jessehof en de twee buitenlandse doelen van Kerk-in-Actie toegelicht door Hans Mostert, Anita van Velzen en Hein Vaartjes. Aan het eind van de avond wordt voor deze doelen een collecte gehouden.
Iedereen is van harte welkom. Wel even van te voren aanmelden bij Jan Willem Rijke 015-3642114, rijke.jw@gmail.com of Henny Melis 015-2618796, h.melis@zonnet.nl 
Henny Melis

Praktisch christen-zijn
Hier volgt het eerste interview in een korte serie over praktisch christen-zijn.
De antwoorden zijn van Co van der Maas.
  • Wat betekent je christen-zijn voor de omgang met je medemensen (collega’s, buren, vrienden enz.) en in het bijzonder met de meest kwetsbaren onder hen?
In 2011 ben ik gestopt met werken. Niet dat ik uitgekeken was op mijn baan, het werk niet meer aan kon, maar een bewuste keuze om te stoppen met geld verdienen. Het geld uit prepensioen en gewoon pensioen is meer dan voldoende om er ruim van te kunnen leven. Maar behoort het leven van een christen niet veel meer te omvatten dan geld verdienen? 
Tijd is ( ook) geld, zegt men wel eens. Tijd kun je maar één keer besteden, daarna is het voorgoed weg. En wat heb je er dan mee gedaan? Was de besteding zinvol en wat meer is, hebben anderen er iets aan gehad, aan jouw tijd? Daarom heb ik een keuze gemaakt om veel tijd van mijn pensioen te stoppen in werken voor de armen in Delft. Mensen, die financieel aan lager wal zijn geraakt. En dat op een manier, waarop mijn gaven en talenten als bestuurder van een organisatie maximaal benut kunnen worden; als iemand, die fondsen werft ten bate van de armen uit onze samenleving en als iemand, die zich inspant om het probleem van armen hoorbaar te maken voor de politiek. 
Ik doe dat binnen het Interkerkelijk Sociaal Fonds en de aanverwante stichting ISOFA (maatjeswerk voor armen). Ook via het Interkerkelijk Diaconaal Beraad, omdat ook daar nagedacht wordt over de meest kwetsbaren uit onze Delftse samenleving en wat kerken voor die mensen kunnen betekenen. Gods uitgestoken arm willen zijn naar mensen in nood: dat is voor mij nu een belangrijker doel dan geld verdienen.
  • Wat betekent voor jou het gebed: “Zegen het werk van onze handen?” Hoe speelt de verwachting van het Koninkrijk van God een rol in je leven?
En in mijn gebed mag ik zeggen: “ Heer, ik wil een instrument zijn in Uw handen. Wilt U dan het werk van Uw handen zegenen? Laat mij Uw weg zien voor mensen, die ik onderweg tegenkom; geef me wijsheid bij het oplossen van lastige zaken en een gewillig oor bij mensen, die mij kunnen helpen bij deze opdracht”. 
  • Kun je een voorbeeld geven van iets wat je veel voldoening gaf? Waar werd je blij van?
Wanneer een mens in financiële nood op het spreekuur van het ISF zegt: “Eindelijk mensen, die echt naar mij luisteren! Jullie zijn de eersten, bij wie ik dat meemaak. Wat fijn, dat er kerken zijn, die klaarstaan voor ons, voor mij! “, dan gloeit er iets van blijdschap en gepaste trots in mij, dat we samen met elkaar God mogen vertegenwoordigen in deze vaak zo liefdeloze maatschappij. 
Op deze manier wil ik christen zijn en in Gods naam iets betekenen in deze wereld.
De vragen zijn van Henk Joon

Inleveren kopij
Tot woensdagmorgen 13 maart 8 uur bij de wijkredactie.
PKD 06 verschijnt op zaterdag 23 maart.
Leen van den Berg


Bij de dienst van 17 maart
Zondag Ludica dankt zijn naam aan Psalm 26, 1: “Doe mij recht, HEER, want zonder dwalen ben ik mijn weg gegaan, op u, HEER, heb ik vertrouwd, ik wankelde niet”.

Op deze zondag zal het gaan over ‘gerechtigheid doen’, rechtvaardig handelen. Mooie woorden over gerechtigheid vormen een goed begin als theorie. Dat is op zich nog geen gerechtigheid. Of iets of iemand rechtvaardig is moet blijken uit de praktijk, uit wat je doet en hoe jij je gedraagt. De beide schriftlezingen van de dienst brengen dat ook tot uitdrukking. In Jesaja 58, 7-10 uit de profeet kritiek op het volk dat meent het met enkel vasten en vroomheid de Heer dient. Met concrete voorbeelden moet het volk nog duidelijk worden gemaakt waarin het tekort schiet. 

Eigenlijk zouden die concrete voorbeelden niet hoeven worden gegeven. Immers mensen met een vroom hart spreken niet alleen vrome woorden, maar doen ook vrome daden. Als vanzelf. Het zijn de daden die uiteindelijk bepalen wie je bent en of jij meent wat je zegt. Dat wil Jezus zeggen in de tweede lezing in Lucas 20, 9-19. Een wijnbouwer die pacht is iemand die tegen een vergoeding de grond van een ander bewerkt om wijn te produceren. Als huurder gaat hij over de schreef wanneer hij zich eigenaar waant en zich ook nog eens zo gaat gedragen. Dan heeft hij de (eigendoms)verhoudingen uit het oog verloren. 

Waarschuwingen en aanmaningen die hem daaraan herinneren en hem uit de droom helpen slaat hij in de wind. Vroeg of laat loopt dat uit de hand. Zoiets kan niet ongestraft blijven. Een kwestie van oorzaak en gevolg: “Wie niet horen wil…”.
Ds. Jurjen G. Fennema

Bloemschikking
Thema: Afgekeerd van het leven, kleur: paars
Absalom bespeelt het volk met list en bedrog en roept zichzelf uit tot koning.
Als symbool voor deze ontluisterende machtsgreep gebruiken wij een tak mahonium. De gele kleur staat symbool voor het verraad. We leggen een ketting als teken van Absaloms gevangenschap in zijn eigen machtswellust.

SOOS-Vierhovenkerk, 12 maart, 14.00-16.00 uur
In het kader van de Boekenweek komt neerlandica Gerda Wiggemans. Het boekenweekthema is: ‘Gouden tijden, zwarte bladzijden’. Belicht wordt in die week het bewogen en roemrijke verleden. Wiggemans zal een klassieker behandelen namelijk de Max Havelaar van Multatuli. Eduard Douwes Dekker werd in 1820 geboren te Amsterdam en gaat rond 1838 naar Nederlands Oost-Indië. Gouden tijden zijn het, maar Dekker ziet uitbuiting en onderdrukking. De Max Havelaar, een boek dat de geesten scherp houdt.
Ds. Marco Visser

Vierhovenjongeren verleggen schilderend hun horizon….
Al wekenlang is zaal 4 voor jongeren veranderd in één groot atelier. Christa, Olatz (niet op de foto), Jontsje, Bauke, Wessel en Tobias leven zich uit met kwast, penseel, roller. Na de wanden en de kasten is het nu tijd voor het fijne werk. 

Het tropisch eiland als vergezicht ziet er uitnodigend uit. Maar de vraag daarbij is niet ‘Hoe kom ik daar?’. Dat is een onrealistische gedachte. Wie de horizon wil bereiken merkt dat die horizon zich even zo snel van hem verwijdert. En dus moet je op een andere manier met de toekomst omgaan. Als wij niet daar kunnen komen, laat de toekomst dan maar naar ons toe komen. En daar zijn we met de catechisaties voortdurend mee bezig….

Nog een vraag aan u. Ons oude bankstel is weggedaan. Hebt u wellicht nog een bank die u niet meer gebruikt? Als u die wilt afstaan aan de jongeren, dan is dat ook kringloop. Laat het mij weten.
Ds. Jurjen G. Fennema
….. en hun dominee probeert zijn nieuwe speeltje uit met verstrekkende (!) gevolgen

Agenda
12 maart 14.00 uur, SOOS-Vierhovenkerk, Boekenweek
12 maart 19.15 uur, basiscatechese
12 maart 20.00 uur, wijkkerkenraad
13 maart 20.00 uur, commissie Kunst en kerk, Vierhovenkerk
18 maart 20.00 uur, voorbereiding gemeenteweekeinde 2014, Vierhovenkerk
19 maart 13.30 uur, commissie herinrichting kerkzaal, Vierhovenkerk
19 maart 19.15 uur, basiscatechese
20 maart 20.00 uur, GGL-in Amajeur, Ouderenzorg, wat mag het kosten? Marcuskerk

Gift
Van G. voor de wijkkas € 50,00 en voor de wijkdiaconie € 50.00.
Hartelijk dank.
Ds. Marco Visser

AL DIE MOOIE BELOFTEN
De grazige weiden, de stille wateren,
ik heb ze gezocht en inderdaad
gevonden, ze waren nog mooier
dan mij was beloofd,
prachtig.

En in dit liefelijk landschap de zoon
van de maker, aan een boom genageld,
maar geen spoor van geweld
of verzet, alleen maar
vrede, rust.

Zijn lege ogen kijken het landschap in,
om zijn mond spelen eeuwige vragen,
waarom dan, wie ben je,
waar was je, e.d.

Zonder verwijt, hij moet hebben geweten
wat er zou gaan gebeuren.
Ik heb geen antwoord.

Rutger Kopland
Uit ‘geluk is gevaarlijk’