Protestants Kerkblad Delft - 6

het wijknieuws van wijkgemeente Vierhoven van 23 maart 2013

Zondag 24 maart
Op de zondag van palmpasen wordt samen met de kinderen het feest van Jezus intocht gevierd. De kinderen maken de palmpasenstokken die na de dienst weggebracht worden. Lucas 19:28-40 is hoofdlezing. De reis die Jezus maakt in het evangelie van Lucas gaat tot slot via Jericho (Zacheüs) naar Jeruzalem. Daar zingen de mensen Hem toe: “Gezegend Hij die komt als koning, in de naam van de Heer! Vrede in de hemel en eer aan de Allerhoogste!”
Ds. M. Visser

Kom Palmpaasstokken versieren op 24 maart!
We gaan Palmpaasstokken maken. Op Palmpasen komt Jezus Jeruzalem binnen. De mensen zwaaien met palmtakken. Het is feest! Iedereen roept "Hosanna!", dat betekent: red ons! Want ze weten dat Jezus is gekomen om de wereld te verlossen van het kwaad.
Dat vieren we ook in de kindernevendienst: we gaan allemaal een Palmpaasstok maken! Iedere versiering die we aan het houten kruis hangen heeft een speciale verwijzing naar het verhaal. Daarna lopen we in een optocht door de kerk om te denken aan het feest toen Jezus Jeruzalem binnenkwam.
Komen jullie ook stokken versieren? Als je wilt mag je er zelfs twee versieren, zodat je er één weg kunt brengen aan gemeenteleden die niet naar de kerk kunnen komen.
Namens de kindernevendienst,
Gabriëlle Uitbeijerse

Tienerdienst op 24 maart 
in de vernieuwde jeugdruimte van de Vierhovenkerk
In ons project over de zeven hoofdzonden en zeven deugden gaat het deze zondag over geloof als deugd en gulzigheid als hoofdzonde. Wat is gulzigheid? Dat laat zich nog het best omschrijven aan de hand van een nummer van de popgroep Queen: "I want it all and I want it now". Gulzigheid is een combinatie van angst en haast. Je wilt iets hebben en je bent bang dat een ander voor je neus ermee vandoor gaat. Haast is dus geboden. De gulzigaard ziet een ander niet als medemens (en zeker niet als z’n naaste), maar juist als een bedreiging, een concurrent. De gulzigaard kan daarom niemand vertrouwen. Zijn geloof in de medemens is dan ook praktisch nul. Je begrijpt, met zo'n houding maak je geen vrienden. Je voelt je knap eenzaam met al die mooie spullen om je heen die niets terugzeggen. Geloven in een ander als je naaste zorgt ervoor dat je geduld kunt opbrengen voor een ander omdat je erop vertrouwt dat het wel goed zal komen. Geloven in een ander als je naaste is meer een kwestie van geven dan van nemen omdat je erop vertrouwt dat die ander hetzelfde voor jou doet. De ander is dan geen concurrent, maar juist een vriend.
Namens de tienerdienstcommissie,
Ds. Jurjen G. Fennema

Paasmorgen 31 maart
Pasen, de belangrijkste dag van het kerkelijk jaar. We vieren de opstanding van Jezus Christus, onze Heer. We zoeken woorden om dit wonder weer te geven. Woorden zoeken tastenderwijs waar het om te doen is namelijk ‘nieuw leven’. Dat nieuwe leven heeft  te maken met de vergeving van zonden. In de vieringen zijn er naast de woorden de zichtbare tekens van Avondmaal en doop die dat uitbeelden. In het dagelijks leven vertalen we dat in een genadig omzien en bidden we met Franciscus ‘Heer maak mij een werktuig van uw vrede’. De hoofdlezing is Johannes 20. 
Ds. M. Visser

Extra collecte op 31 maart voor noodhulp in Syrië
Kerk in Actie steunt Syrische kerken via de Kerk van Antiochië bij het verlenen van noodhulp.
Veel slachtoffers in Syrië weten de kerken te vinden. Bovendien gaan jonge kerkmensen erop uit om slachtoffers op te zoeken. Daarmee vormen kerken een machtig apparaat om hulp te bieden, maar ook om de behoefte aan hulp in kaart te brengen.
Wat doen de kerken?
Noodkachels, dekens, en voedsel worden lokaal ingekocht. De aanvoerroutes over de grens zijn gevaarlijk en moeilijk begaanbaar. Lokale ondernemers zijn daar goed in. Door hen in te schakelen, ondersteunen de kerken de lokale economie. De kerken verdelen de hulpgoederen daarna via hun eigen diaconale netwerk. Laat de Syrische kerken niet in de steek en help Kerk in Actie hen te steunen!
De diaconie

SOOS-Vierhovenkerk
Dansvoorstelling Vuur en Sintels, Riëtte Beurmanjer (Kees van der Zwaard).
Op dinsdag 26 maart wordt het bijbelboek Hooglied op een bijzondere wijze voor het voetlicht gebracht. In een afwisseling van verstilde dans, clowneske scènes en theatrale gebaren bezingt Vuur en Sintels de liefde in al haar facetten. Het ene moment loopt zij met het hoofd in de wolken, het andere moment is zij ten dode bedroefd. En onder dat alles gloeit een goddelijke kracht. Twee kanten van de liefde komen naar voren: het zoeken en wachten, het vinden en gevonden worden. Vlammen van verlangen en verdoofd raken van teleurstelling. "De vlammen van de liefde zijn een vuurgloed van de Eeuwige" enerzijds en anderzijds "alleen sintels van een grote Afwezige". Het leven met de geliefde lijkt een beeld te worden voor een dans tussen haar en de Eeuwige. 
De danseres Riëtte Beurmanjer schrijft: ‘Dans fascineert me. Als ik dans, laat ik alle muizenissen achter me. Ik kom in het hier en nu. Door te dansen ervaar ik wat er hier en nu is aan schoonheid en lelijkheid, pijn en vrolijkheid. Als ik daar bij blijf, opent zich een ruimte die groter is dan ik. Een ruimte die ik associeer met de naam van God: IK BEN.’ Deze bijzondere soos-middag wordt in de kerkzaal gehouden. Na afloop gesprek met Riëtte waarbij zij vertelt over de dans in de kerkdienst.
Ds. M. Visser

Volle kratten
Op zaterdag 9 maart werden, door de diaconie van de Vierhovenkerk, producten voor de voedselbank ingezameld.
De opbrengst was overweldigend: 70 volle kratten.
De diaconie

Voorjaarsmaaltijd in de Vierhovenkerk.
Op donderdag 11 april van 18-19.30 uur is er een voorjaarsmaaltijd in de Vierhovenkerk. Iedereen is welkom. Bij de keuze van de gerechten denken we aan voorjaarsgroenten. We letten hierbij vooral op biologische en streekproducten, dus aandacht voor duurzaamheid. Opgeven kan vanaf 24 maart via de intekenlijsten.
De diaconie

Oud papier
Informatie over het ophalen van oud papier door de ZWO-commissie, zie pagina.

Agenda
26 maart 14.00 uur, SOOS-Vierhovenkerk
27 maart tot 08.00 uur, kopij inleveren bij de wijkredactie
03 april 14.00 uur, Bijbelkring, ‘Gestorven voor onze zonden’


“De stilte zingt U toe…”: Avondgebeden in de Stille Week
Stil worden en stilstaan bij de dingen die komen gaan. Dat is kenmerkend voor de avondgebeden aan het begin van de Stille Week (van maandag tot en met woensdag vanaf 19.30 uur). De stilte laten rondzingen in de kerk om teksten uit het evangelie van Johannes goed tot je door te laten dringen.
Teksten die ons vertellen hoe langzaam maar zeker het net zich begint te sluiten rond Jezus.
Maandag 25 maart: Johannes 11, 45–54 (het besluit om Jezus te doden).
Dinsdag 26 maart:•Johannes 12, 1–11 (Maria zalft Jezus).
Woensdag 27 maart: •Johannes 12, 20-36 (Jezus spreekt over zijn dood).
Ds. Jurjen G. Fennema

Sobere maaltijden in Stille Week
Op maandag, dinsdag en woensdag in de Stille Week wordt voorafgaand aan de vesper (aanvang 19.30 uur) een maaltijd gehouden met brood en water (aanvang 19.00 uur). Donderdag worden matzes gegeten, daarmee verwijzend naar het Joodse Pesach dat Jezus met zijn leerlingen vierde de dag voor zijn sterven. Tijdens de maaltijden een kort meditatief gesprek.
Ds. M. Visser

Viering van Schrift en Tafel op Witte Donderdag
Indrukwekkend is altijd de kringviering van het Heilig Avondmaal op Witte Donderdag (28 maart). Niet alleen vanwege de grote kring in de kerk, maar ook omdat we juist op deze avond gedenken hoe Jezus zijn leerlingen voorbereidt op de tijd dat hij niet meer in levenden lijve bij hen is. Dat wordt allemaal beschreven in de hoofdlezing van deze avond: Johannes 14, 15-31. Jezus zegt daar prachtige dingen over de Heilige Geest, de Pleitbezorger/Trooster, die in zijn plaats zal komen. Hij spreekt over de liefde waarin God tegenwoordig is en over de vrede die hij zal nalaten, vrede die de wereld niet kan geven.
Maar iedereen weet het. Mooie woorden bergen het risico in zich dat ze als vrome woorden in de lucht te blijven hangen die nooit bewaarheid worden. Om die woorden van Jezus kracht bij te zetten maken wij ze tastbaar in de tekenen van brood en wijn, het lichaam en het bloed van Christus. Op deze Witte Donderdag staan we stil bij de instelling van het Heilig Avondmaal tijdens de laatste maaltijd van Jezus met zijn leerlingen.
Brood, ongedesemd brood welteverstaan, staat ook centraal bij de joodse Sedermaaltijd ter nagedachtenis aan de laatste maaltijd voor de uittocht uit Egypte. Daarover lezen we meer in Exodus 12, 1, 15-20. Het volk krijgt de opdracht om, ingepakt en wel, klaar te staan om meteen te vertrekken. Tijd om het brooddeeg met zuurdesem te laten rijzen is er niet. Wie koste wat kost zijn brood toch wil laten rijzen, die plaatst zich buiten spel. Hij geeft daarmee aan dat slavernij met gerezen brood hem blijkbaar liever is dan bevrijding zonder gerezen brood.
De cantorij onder leiding van Wim Loef verleent haar medewerking aan deze viering.
Ds. Jurjen G. Fennema

Goede vrijdag 29 maart
“Wat valt er te zeggen op deze dag waarop we Jezus’ dood gedenken? Wat valt er te zien op de dag waarop stil gestaan wordt bij het lijden van onze Heer?” Eerder klinken de retorische vragen: “valt er wat te zeggen op deze dag?” En “is er wel wat te zien?”
De vier evangelisten leiden ons een voor een naar het verhaal over Jezus’ einde. Dat deel van zijn leven krijgt alle nadruk. Je hoeft de hoofdstukken maar te tellen en je ziet dat het helemaal niet naar verhouding is. Die laatste dagen van Jezus’ leven, na de intocht in Jeruzalem, beslaan vele hoofdstukken. Enkele van die hoofdstukken zullen we lezen en evangelie dat doen we uit het Johannes. De kerkzaal is kaal, de kleur is verdwenen op deze middelste dag van het Tridium. Maar daarna keert op Paaszaterdag het witte licht van Witte Donderdag terug.
Ds. M. Visser

Viering in de paasnacht
De paaswake vieren wij ’s avonds laat op Stille Zaterdag, 30 maart. Eigenlijk zouden we op die vond twee waken moeten houden: een waarin wij gedenken dat de Godszoon is 'nedergedaald ter helle’. En daarna een andere wake die midden in de nacht begint en uitmondt in paasmorgen. Dat is voor velen niet te doen. Reden waarom we de paaswake op zaterdagavond houden. In een stille, donkere kerk wordt de nieuwe paaskaars naar binnen gebracht en vieren wij hèt groot mysterie van het christelijk geloof: het Licht van het nieuwe leven dat doorbreekt in de duisternis van de dood. De dageraad van de eerste dag van Gods toekomst die aanbreekt. God de Schepper blijkt tevens de Verlosser die met mensen een nieuw begin maakt, mensen herschept tot nieuwe mensen. 
Van oudsher is de paaswake de gelegenheid waarbij de (volwassen) dopelingen in de geloofsgemeenschap werden opgenomen. De lezingen van de paasnacht dienden dan ook als een laatste catechese. Wij lezen ze nu als een herinnering aan Gods heil voor de mensen. Maar wij blijven niet hangen bij het verleden. Door onze doop te gedenken en de Maaltijd van de Heer te vieren stellen wij Christus als de Levende present in ons eigen bestaan en in de wereld.
Deze viering wordt muzikaal opgeluisterd door de cantorij onder leiding van Wim Loef en -niet te vergeten- onze organist Christo Lelie.
Ds. Jurjen G. Fennema

Amnesty brieven en Fair Trade producten op 31 maart
Ook op Paaszondag zijn we in de hal van de Vierhovenkerk.
We schrijven deze maand brieven aan:
  • de Saoedische autoriteiten waarin u hen oproept om het doodvonnis van Siti Zainab Rupaom te zetten in een gevangenisstraf. Zij moet bovendien toegang krijgen tot juridische en medische hulp.
  • de Wit-Russische autoriteiten die u oproept om Zmitser Daschkevich, een prominente activist en leider van Young Front, een democratische jeugdbeweging, onmiddellijk en onvoorwaardelijk vrij te laten.
  • de Zuid-Afrikaanse politie, die u vraagt alle gevallen van haat-gerelateerd geweld, waaronder de dood van Noxolo Nogwaza, grondig en onpartijdig te onderzoeken.
Dat brieven ook echt resultaat hebben toont het volgende bericht:
De Guatemalteekse vice-president Roxana Baldetti stelt een onderzoek in naar de dood van een 15-jarig meisje wiens lichaam in 2001 op straat werd gevonden. De moeder van het meisje, Maria Isabel France, zet zich al tien jaar in voor de berechting van de daders. Vanwege haar aanhoudende strijd wordt ze regelmatig bedreigd.
De vice-president van Guatemala heeft deze toezegging gedaan nadat Amnesty wereldwijd brievenacties voor deze zaak heeft gevoerd. Baldetti maakte bovendien in een officiële verklaring bekend dat er enkele stappen genomen zijn om geweld tegen vrouwen aan te pakken.
Anneke Schipper en Evert van Bokhorst