Protestants Kerkblad Delft - 7

het wijknieuws van wijkgemeente Vierhoven van 6 april 2013

Zondag 7 april
We zijn onderweg van gisteren naar morgen, we hebben het paasfeest gevierd. Maar onze opstanding staat nog uit, wij trekken verder. Onderweg naar werk, thuis, rust, feest, verdriet, het leven neemt van ons bezit. Zo zijn de Emmaüsgangers onderweg. Teleurgesteld door de dood van Jezus. Onderweg komen zij een vreemdeling tegen, met wie zij hun teleurstelling delen. Hij doorbreekt hun somberheid en zet hen met beide benen op de grond van de opstanding. Hij is hen nabij. In de uitleg van de Schriften en in het breken van het brood laat Hij zien wie Hij is. We lezen Lucas 24:13-35 en Genesis 28:10-22, waarin Jakob ook onderweg, de Heer ontmoet. Het kan dus wel! Zomaar op aarde, zomaar onderweg, ervaren dat God bij je is. Hiernaar gaan wij op zoek, deze zondag na Pasen, beloken Pasen.
Ds. David Knibbe

Zondag 14 april
Lucas 24:35-48 is de hoofdlezing. Na het paasverhaal (Lucas 24:1-12) volgt de geschiedenis over de Emmaüsgangers (Luc.24:13-35). Wanneer de Emmaüsgangers bij de apostelen komen en hun verslag doen verschijnt Jezus in hun midden. Deze zondag Misericordia Domini (de barmhartigheid van de Heer), wordt ook wel ‘zondag van de Goede Herder’ genoemd. Tijdens het Heilig Avondmaal dat we vieren, staan we erbij stil dat onze Goede Herder zijn leven voor ons heeft ingezet.
Ds. M. Visser

Het was een gezellig feest
Op zondag 24 maart was het feest in de kindernevendienst van de Vierhovenkerk.
Zo’n veertig stokken zijn versierd en behangen met snoepjes, rozijntjes, buxus, mandarijntjes en natuurlijk een paasbroodhaan bovenop het kruis.
De kinderen kregen de betekenis van alles uitgelegd, verwerkt in het palmpaasverhaal. Waarbij bleek dat ze de betekenis goed kennen!
Met vuurrode wangen van tevredenheid liepen zij in een paasoptocht(processie) door de kerk terwijl de gemeente zong. Op het podium staken de kinderen hun stokken trots omhoog.
De kindernevendienstleiding 

Kiezen voor “wereldburgers”!
Donderdag 11 april staan er bij de maaltijd in de kerk “wereldburgers” op het menu.
Wereldburgers zijn gemaakt van quinoa en groenten. Het zijn gezonde vleesvervangers met relatief veel eiwit en vitamines. Quinoa is een graansoort, die de Inca’s al verbouwden. Een fairtrade én biologisch product, te koop bij de wereldwinkel. Bij de gemeentemaaltijden in de Vierhovenkerk kiezen we zo veel mogelijk voor fairtrade, biologisch en weinig of geen vlees.
Fairtrade voor een eerlijk loon voor de boer. Biologisch voor een beter milieu en onze eigen gezondheid. Weinig vlees, zodat geen bomen gekapt hoeven te worden voor sojaplantages voor veevoer. “Wereldburgers” voor een wereld waar ieder voldoende te eten heeft!
De diaconie

Wat eet de wereld vandaag?
Hoe is het eten verdeeld over de wereld? Is er genoeg voor iedereen? Als antwoord op deze vragen heeft de Fair & Groen groep een lezing en een maaltijd georganiseerd in de Vierhovenkerk op zondag 3 maart. 
Alex Bruijnis, beleidsmedewerker bij het ministerie van Economische zaken, vertelde wat de wereld eet. Ook lichtte hij toe hoe de voedselbronnen verdeeld zijn over de wereld.

Rijk of arm?
In de rijkere landen besteden we een klein percentage van ons inkomen aan eten. In de minder economisch ontwikkelde gebieden besteed men juist een groot deel van het inkomen aan eten! Daar gebruikt men juist veel pure grondstoffen. Wereldwijde prijsveranderingen van grondstoffen zijn daar dan ook veel eerder merkbaar in de portemonnee.
Complete dagmaaltijd

Als Fair & Groen groep hebben we in dit thema een maaltijd geserveerd. Iedere wereldburger zou deze elke dag moeten kunnen eten met de huidige voedselproductie. We kookten onder andere rode linzen soep, maiskoekjes, quinoa, salade en stoofpeertjes. Een maaltijd anders dan anders, maar alle pannen en bordjes gingen leeg naar de keuken.
Niels, Hendrik-Jaap, Henrieke, Gabrielle en Nelleke

Hoe staat het met O Jee (oudere jongeren)?
Deze gespreksgroep heeft een redelijk constant ledental (tussen de 15 en 20 personen) en kent slechts weinig verloop. Daarom heb ik wel eens overwogen om de naam van de groep te veranderen van ‘O Jee’ naar ‘Jee O’: ‘Jonge Ouders’. Want deze gespreksgroep blijkt bijzonder vruchtbaar; er begint inmiddels al een aardige kinderschare te ontstaan.
Toch zie ik van deze naamswijziging af omdat je het dan altijd moet hebben over (het opvoeden van) kinderen. Wij prefereren juist een zo breed mogelijk spectrum aan geloofsonderwerpen voor onze maandelijkse gespreksbijeenkomsten.

De afgelopen tijd hielden wij ons bezig met het Project Blanco: een serie gesprekken om het eigen geloof beter te leren kennen. Merkwaardig genoeg begon dat project met de denkbeeldige afbraak van het eigen persoonlijke geloof. Een maand later vroegen we aan elkaar hoe het was om een maand lang als pseudo-atheïst of pseudo-agnost door het leven te gaan. Dat leverde verrassende inzichten op. Vervolgens gingen we op zoek naar de hoeksteen van ons geloof. Op dit fundament legden wij de overige bouwstenen (geloofsopvattingen).
Het voordeel van dit denkbeeldige “Breek af en bouw op” is dat je niet zit vastgebakken aan de officiële leer. Heeft de O Jee de traditie dan overboord gegooid? Nee, dat niet.
Project Blanco maakt je bewust van hoe en wat je gelooft, al dan niet volgens oud christelijk recept. Het maakt je ook bewust van de sterke kanten en van de zwakke plekken in je geloof.

Geloofstoets
Op de komende bijeenkomsten brengt elke deelnemer een lastige (geloofs)vraag in waarmee hij of zij worstelt. Bijvoorbeeld: “Is de hemel voor iedereen?” Op vragen als deze probeert de groep met vereende kracht antwoorden te geven waarmee de vragensteller verder kan. En passant et en pensant een aardige toets voor het onlangs herbouwde en vernieuwde persoonlijke geloof van elke O Jeeër. Is dat niet handig?
Ds. Jurjen G. Fennema


Vierhoven maakt een ‘cross over’
De bezinningsonderwerpen op de kerkenraadsvergaderingen van februari en maart waren ‘het pastoraat’ en ‘de Kindernevendienst’. Ten aanzien van het pastoraat werd opgemerkt dat iedereen die om een pastoraal bezoek vraagt dat ontvangt. In die zin is er dus geen ‘nood’. Daarnaast werd nagedacht over de ‘zorgkernen’ zoals dat gestalte krijgt in de Immanuëlkerk. Ieder kan ‘zorgkernen’. Je ‘zorgkernt’ bijvoorbeeld door eenmaal per maand bij iemand op bezoek te gaan.

De kindernevendienst heeft op dit moment en zoals het zich laat aanzien ook komend seizoen, voldoende leiding. De extra activiteiten zoals het uitstapje en het kinderkerstfeest en de projecten rond advent en de veertigdagentijd konden allen doorgang vinden.

Op 5 maart is er een Delftbreed jeugdoverleg geweest. Het was een verkennend gesprek over welke activiteiten er georganiseerd worden en wat belangrijk gevonden wordt. Linda van der Steenhoven gaat het geheel coördineren en heeft een programma geschreven getiteld ‘CODE’, Cross Over Delft. Begin april is de volgende bijeenkomst.

De wijkkerkenraad heeft zaterdag 13 april een bezinningsdag. In die maand zullen ook stukken besproken worden over de fusie van de Hervormde Gemeente en Gereformeerde Kerk. Tot slot werd de ‘Esteli-zondag’ van 28 april aangekondigd.
Ds. M. Visser

In memoriam Jan Spies
* 26 oktober 1934 – † 19 maart 2013
Begin maart kreeg Jan Spies (Beverhof 8) in fasen een herseninfarct dat hem enkele weken later fataal werd. Zomaar uit het leven weggerukt. Want met zijn 78 jaar stond Jan nog midden in het leven. De mensen van Werktuigbouwkunde van de TH Rotterdam wisten hem nog altijd te vinden voor het geven van een lascursus.
Jan was iemand die gevraagd moest worden. Hij was er de man niet naar om met zichzelf te koop te lopen. Zoiets als geldingsdrang was hem, zo niet onbekend, dan toch zeker vreemd, niet eigen. Wat hem wel eigen was, dat is zijn trouw. Tel daarbij op bedachtzaamheid, bescheidenheid en rust en je hebt Jan gekenschetst.

Dit jaar zouden Ali en Jan 50 jaar getrouwd zijn. Het is er niet van gekomen. De onderlinge band in gezin en familie stond bij Jan hoog aangeschreven als iets kostbaars. Waarom? Omdat Ali en Jan erg bezorgd zijn om de gezondheid van hun beide zoons en dochter. Alle drie vechten ze tegen een lichamelijke aandoening waar ze nooit meer van af komen. “Kwetsbaar maakt kostbaar.” Menig leeftijdgenoot hoeft zich aanmerkelijk minder dan zij te bekommeren om (de gezinnen van) zijn kinderen. Jan was tot veel in staat, maar hij kon zijn drie kinderen niet behoeden voor ziekte en alles wat daaruit voortvloeide. Hoe dat aan hem vrat, kon je zien.
Op de rouwkaart stond de tekst uit 2 Korintiërs 12: “Mijn genade is u genoeg” (NBG’51). In dat hoofdstuk spreekt Paulus –heel toepasselijk!- over de zwakheid van mensen waarin de kracht en de macht van God zichtbaar worden. Daarnaast lazen we in de afscheidsdienst Psalm 46.
God is voor ons een veilige schuilplaats,
een betrouwbare hulp in de nood. 
Daarom vrezen wij niet, al wankelt de aarde 
en storten de bergen in het diepst van de zee.
Met dit godsvertrouwen leefde Jan Spies en in dit godsvertrouwen is hij gestorven.
Ds Jurjen G. Fennema

Giften
Familie Z. € 20,00 bloemen. Familie v. d. L € 10, en van NN € 20,00 voor de voedselbank. Hartelijk dank.
Ds. M. Visser

Bloemengroet
Wij mochten aan Wil van Rheenen namens u de bloemen uit de kerk brengen.
Ze was er heel blij mee, zo ook met de groetenkaarten.
Ze vroeg ons nadrukkelijk u hartelijk te bedanken.
De bloemen werden op haar verzoek in de gezamenlijke huiskamer gezet want, zo zei ze, dan kunnen alle bewoners ervan genieten.
Thijs en Wies Dijkstra.

Nieuw in de Bibliotheek
Wim Koning: "Lekker bezig!" "Bewust omgaan met werk en roeping".
Dit boek gaat over bezig zijn vanuit een christelijk perspectief. We geloven dat God ons met een speciale individuele bestemming in het leven heeft geroepen. Het vinden van en volharden in je roeping is echter nog niet zo eenvoudig. Wim Koning geeft praktische handvatten hoe dit in de dagelijkse praktijk werkt. Aan bod komen: "De bijbel over roeping en werk", "Je eerste roeping: Wandelen met God", "Je tweede roeping: Goed doen in de wereld", "Je specifieke roeping: zoeken, twijfels en evenwicht".
Het boek is zeer prettig geschreven en bevat een afzonderlijk werkboek: want ja: je roeping vinden, dat is lekker bezig zijn!
C.H. Nolten
IBN 90 70656 590, www.Navigatorboek.nl

Commissie herinrichting kerkzaal 2015 leest zich in
Wat gaat er gebeuren? Wordt het orgel verplaatst? Komen er nieuwe ramen? Wordt er ruimte gecreëerd voor vijf scootmobielen? Komt er een tentoonstellingswand? En ‘waarom moet er eigenlijk over nagedacht worden?’ Alleen op de laatste vraag kan een antwoord gegeven worden. De leeftijdsopbouw van onze gemeente geeft aanleiding tot deze bezinning. Enkele jaren geleden werden vijftig stoelen uit de middenpaden weggehaald. Deze paden over een paar jaar breder maken zou kunnen, maar misschien kan het anders. 
Opvallend is dat het aantal koffiedrinkers na de dienst toeneemt! De koster merkt het aan het aantal keren dat hij de vaatwasser moet vullen. De commissie, bestaande uit John Booy, Marius Visser, Rommert Stellingwerf en Marco Visser, is zich eerst aan het inlezen. De brochure ‘Heilige Huizen, herinrichting kerkgebouwen’ van Hans Blankesteijn uit de serie werkboekjes voor de eredienst (nr. 16) wordt gelezen en besproken. 
Ds. M. Visser

Soos bezoekt de synagoge
Dinsdagmiddag 9 april bezoeken we de synagoge aan de Koornmarkt. Als altijd beginnen we ook daar om twee uur.
De synagoge is in augustus 1862 ingewijd en kent sindsdien een roerige geschiedenis en daarover vertelt onze gastvrouw Marianne Koppenaal. Ter nagedachtenis aan de Joodse slachtoffers uit de Tweede Wereldoorlog is een tentoonstelling ingericht over het Delftse Joodse leven.
In september 2010 zijn een tweetal panelen onthuld, waarop de namen vermeld staan van Joodse Delftenaren die tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn weggevoerd en vermoord. Het is goed daarbij stil te staan.
Waar het ter sprake zal komen vertelt onze gastvrouw ook iets over Joodse feesten en gebruiken.
De synagoge is tegenwoordig in gebruik als Joods cultureel centrum met lezingen en muziekuitvoeringen als onderdelen van een jaarlijks programma.
Het soosbestuur

Agenda 
09 april: 14.00 uur, SOOS Vierhovenkerk naar Synagoge Delft
09 april: 20.00 uur, Wijkkerkenraad
10 april: tot 08.00 uur, kopij inleveren bij de wijkredactie
10 april: 10.00 uur, voorbereiding tienerdienst, Aziëlaan 333
11 april: 18.00 uur, Voorjaarsmaaltijd
11 april: 20.00 uur, voorbereiding 28 april Esteli-zondag
13 april: 10.00-16.00 uur, Bezinningsdag kerkenraad