Protestants Kerkblad Delft - 8

het wijknieuws van wijkgemeente Vierhoven van 20 april 2013

Bij de viering op 21 april: zondag Jubilate (Juicht)
In de liturgie na Pasen lijkt de vreugde alleen maar toe te nemen. Met als voorlopig hoogtepunt zondag Jubilate. Maar niet iedereen loopt te jubelen. Wie geen geloof hecht aan Jezus als mens naar Gods hart, die wordt niet echt vrolijk van Pasen. In Johannes 10,22-30 legt Jezus uit waarom de een wel- en de ander niet vrolijk wordt van het evangelie van Christus: “U wilt mij niet geloven omdat u niet bij mijn schapen hoort” (vs 26). Geloven, in de jubelstemming geraken door je geloof, het is een kwestie van kiezen. Je kiest ervoor omdat je het wilt. En je wilt het omdat je bij de schapen hoort. Ik heb hier twee vragen bij:
Allereerst, hoe weet je nu of je erbij hoort? Is dat door je af te vragen of je wel blij genoeg bent met Pasen? Voel je niets met Pasen, dan hoor je er niet bij en word je blij, dan hoor je er wel bij.
De tweede vraag is meer filosofisch. Je kiest voor het geloof omdat je het wilt en je wilt het omdat je bij de kudde hoort. Kun je nog spreken van een vrije wil als die bepaald wordt door het al of niet deel uitmaken van de kudde?

Naast Johannes 10 lezen we ook Numeri 27, 22-30. Zomin het Mozes gegeven is om het beloofde land binnen te gaan, zomin is het Jozua gegeven om uit vrije wil te kiezen om de staf van Mozes over te nemen. Daar kan Mozes zelf trouwens ook van meepraten. Sinds zijn godservaring bij de brandende doornstruik (Exodus 3) weet hij als geen ander wat het is om van Boven een levenstaak opgelegd te krijgen die voor de rest van jouw leven gevolgen zal hebben. Een ding is zeker: hij wordt er niet vrolijk van en staat er bepaald niet bij te juichen. Hij ziet vooral beren op zijn levensweg. Reden waarom hij probeert om onder zijn missie uit te komen.
Met de abdicatie in de troonswisseling in het vooruitzicht lijkt mij een preek over de vrije wil van de mens in relatie tot God alleszins actueel. Maar wees niet bevreesd, het zal ook gaan over gewone mensen zoals u en ik.
Ds. Jurjen G. Fennema

Uit de kerkenraad
Zaterdag 13 april heeft de kerkenraad een dag in het groen (nou ja, gewoon in onze Vierhovenkerk) gehouden. Als vervolg op de beleidsdag vorig jaar en de verschillende discussies in de kerkenraad zijn we op deze zaterdag nader ingegaan op onze identiteit. Wie zijn we, wat willen we, waar zijn we trots op. In de volgende nummers van PKD zullen we U hierover verder informeren.
De kerkenraadsvergadering van 9 april was daarom een korte vergadering. Er is uitgebreid gesproken over het verenigingsproces. Met name het voorstel van de stuurgroep over de wijkindeling ligt gevoelig: het stuk van de wijk Voorhof tussen Voorhofdreef en de Provinciale weg zou aan de Mattheüswijk worden toegevoegd. Als compensatie krijgt de wijkgemeente Vierhoven deel van de wijk Buitenhof. Als wijkgemeente Vierhoven hebben we een alternatief voorstel ingediend: een gelaagd model met als eerste laag een verdeling van Delft over de protestantse wijkgemeenten en een volgende laag met een verdeling over de hervormde wijkgemeenten.
Naar ons gevoel is er nog geen inhoudelijke discussie/reactie geweest op ons alternatief voorstel. Overwegingen om ons voorstel te verwerpen zijn ook niet echt duidelijk. Wij houden U op de hoogte van verdere discussies.
Namens de kerkenraad,
Henk Jansma, voorzitter

Haap en Margriet getrouwd
Op vrijdag 19 april zijn Hendrik-Jaap in ’t Veld en Margriet Antuma met elkaar getrouwd. Margreet woont in Den Haag en is daar lid van de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt. De trouwdienst in de Vierhovenkerk was dan ook een gezamenlijke dienst van de beide kerken van bruid en bruidegom. Na hun bruiloft gaat Haap bij Margriet wonen en bij haar kerken. Haap, dank voor de goede en openhartige gesprekken in de aanloop naar jouw openbare belijdenis in 2008. Dank ook voor je inzet in de Fair & Groen groep. We wensen jou en Margriet Gods nabijheid toe in deze liefdevolle tijd van je leven.
Ds. Jurjen G. Fennema

Eenzaamheid
"Wat is ons (pastorale) antwoord op eenzaamheid en isolement?"
Woensdag 17 april van 20.00 uur tot 22.00 uur in de Vierhovenkerk.
Vragen die eerst worden besproken zijn: 
“Wat is eenzaamheid?” en “Wat verstaan we onder het isolement waar mensen in verkeren?”
Na de verkenning van deze vragen volgt het tweede deel van de avond.
“Hoe wordt er in de samenleving op deze vragen geantwoord?”
De Bijbelse boodschap spreekt over het omzien naar de ander.
Hoe geven we daar als gemeente van Christus gestalte aan en hoe kunnen we dat verder uitbouwen?
Van harte welkom.
Informatie bij ds. M. Visser

Uitdeelpunt van de voedselbank in de Vierhovenkerk
Op korte termijn wordt de Vierhovenkerk, naast de Immanuëlkerk, de Adelbertkerk en de Hofkerk uitdeelpunt voor de voedselbank. Het aantal cliënten bij de voedselbank neemt zodanig toe, dat een vierde uitdeelpunt nodig is. Voor de cliënten uit de Buitenhof is de Vierhovenkerk goed bereikbaar.
De wijkkerkenraad wil hier graag aan meewerken, omdat dit aansluit bij haar mission statement: “Inspiratie handen en voeten geven”.
De Vierhovenkerk wil een gastvrije plek zijn voor de buurt. Daarom worden er niet alleen voedselpakketten uitgedeeld, maar is er gelegenheid om een kopje koffie of thee te drinken en een praatje met elkaar te maken. De voedselbank zorgt zelf voor medewerkers voor het uitdelen van de pakketten. Het koffieschenken nemen de medewerkers van de Vierhovenkerk voor hun rekening.
Daarom de volgende oproep: “Wie vindt het leuk om donderdagmiddag van 15-17 uur te helpen met koffieschenken, minimaal 1 maal per 4 weken”.
Graag melden bij Henny Melis 015-2618796 of h.melis@zonnet.nl
De diaconie

Gift
Van mevrouw V. den B. € 50,00 wijkdiaconie en € 50,00 voedselbank. Hartelijk dank.
Ds. M. Visser

Agenda
23 april 14.00 uur, SOOS-Vierhovenkerk, Oude muziekinstrumenten
24 april 19.30 uur, taakgroep ZWO, Vierhovenkerk
24 april 08.00 uur, kopij inleveren bij de wijkredactie
24 april 20.30 uur, vergadering wijkdiaconie, Vierhovenkerk
28 april 10.00 uur, opening fototentoonstelling Delft-Esteli, Vierhovenkerk


Zondag 21 april 10.00 uur tienerdienst
Over hoop en toorn/woede.
In de serie van de zeven hoofddeugden en -zonden is bovengenoemd tweetal aan de orde.
De adrenaline schiet door het lichaam als een mens aangevallen wordt. Het is een natuurlijke reflex. Woede als zonde is van een andere orde, dat is een keuze. In de lijn van Evagrius, een woestijnvader uit de vierde eeuw kan gezegd worden, dat ‘woede het verstand van de mens verduistert en hem berooft van zijn helderheid’. Een Bijbelverhaal dat hier om de hoek komt kijken is dat van Kaïn en Abel.
Hoop is in de Bijbel gegrondvest op de belofte. De belofte aan Abraham geeft het volk Israël hoop. Op weg gaan op grond van een belofte keert telkens terug in de Bijbel, met de Exodus als hoogtepunt. Deze hoop is geen ijdele of valse hoop want ze zet mensen niet op een dwaalspoor. Deugden kun je oefenen, maar hoop? Evenals de twee andere christelijke deugden ‘geloof en liefde’ zijn het geschenken. Een mens kan zich openstellen voor die gaven. In dat openstellen kunnen je je oefenen. De evangelisten bouwden voort op de beloften. Matteüs citeert Jesaja 42 als hij over Jezus schrijft: ‘Op zijn naam zullen alle volken hun hoop vestigen’.
Vanuit de geschonken belofte blijft er hoop dat ieder mens ooit met opgeheven hoofd door het leven kan gaan en zijn gezicht niet ‘naar beneden hoeft te laten vallen’ (zoals tegen Kaïn wordt gezegd, Gen. 4:6, in NBV vertaald met ‘zijn blik werd donker’).
Ds. M. Visser

Zondag 28 april
Het belooft een feestelijke ochtend te worden. Vanzelf omdat wij elkaar voor Gods aangezicht mogen ontmoeten en mogen zingen en bidden en luisteren naar zijn Woord. Maar ook omdat de doop bediend wordt aan Roan Julian de Ruiter, zoon van Claudia en Michael. Hun zoon werd 6 februari geboren.
De hoofdlezing van deze vijfde zondag van Pasen is Johannes 13:31-35 waarin staat ‘aan jullie liefde voor elkaar zal iedereen zien dat jullie mijn leerlingen zijn’.
Op deze zondag wordt aandacht besteed aan de stedenband Delft –Esteli. Na de kerkdienst wordt een fototentoonstelling geopend. Foto’s uit de kerken hier en daar hangen naast elkaar. Er zal over de stedenband verteld worden door Harrie Oostingh en Evelien van Kalmhout. Na afloop vindt er een maaltijd plaats.
In de vitrinekast is een tentoonstelling van fairtrade producten uit Nicaragua.
Ds. M. Visser

Medewerkerfeestje als dank
Voor alle medewerkers van de Vierhovenkerk wordt op
vrijdag 14 juni van 17.00-20.00 uur
een feest gehouden. Voor leden van de commissie van ontvangst tot cantorijleden, van autodienstrijders tot beameraars, van bezoekmedewerkers tot kindernevendienstleiding. In het programma zijn onder andere een optreden van musici en uw predikanten opgenomen. Een mini-veiling is gepland en voor de inwendige mens wordt gezorgd. Bij mooi weer zal een deel van de samenkomst zich buiten afspelen. Noteer de datum vast in uw agenda. Heeft u een partytent te leen dan horen we dat graag, meldt u bij Henny Melis (2618796) of Marco Visser (2577147).

Vierhovensoos beluistert oude instrumenten
Op dinsdagmiddag 23 april van 14-16 uur komt dhr. Hans Blokland met minimaal twintig oude instrumenten uit allerlei landen, zoals een decimer uit Iran, een Laotiaans windorgel, een autoharp, een Ierse fluit, een ocarina uit Italië en nog veel meer. Hij zal ze toelichten en bespelen. Daarbij zingt hij bij het instrument passende liederen. Verzoeknummers kunnen aan hem gevraagd worden, zoals Oudhollandse liederen.
De deuren van de Vierhovenkerk gaan om 13.30 uur open en iedereen is welkom, ook uit andere wijken.
Het soosbestuur

Toerustingsavond over de psalmen
Op 25 april is er van 20-22 uur een toerustingavond over de eredienst in de Vierhovenkerk. We buigen ons over de psalmen.
Psalmen zijn uit de tijd.
Psalmen zijn gewelddadig.
Psalmen hebben het niet over Jezus.
Deze en andere gedachten over de psalmen staan die avond op het programma. Aan de hand van psalm 23 en psalm 88 proberen we er achter te komen wat een psalm nu eigenlijk is en of hij bij de tijd of uit de tijd is.
Als u het leuk vindt, kunt u uw eigen lievelingspsalm meenemen of juist die psalm, waarvan u zegt: daarom zing ik ze liever niet.
We zoeken samen naar een eerlijke afweging van voors en tegens van de psalmen, want het blijven natuurlijk liederen van vóór Christus, liederen die qua tijd en beleving ver van ons af staan.
Ds. David Knibbe

We zoeken FAIRsterking!
Fair&Groen is een actieve groep gemeenteleden om fairtrade en duurzaamheid onder de aandacht te brengen in de kerk. We organiseren een stuk of vier activiteiten per jaar, van een maaltijd begeleiden tot een bezinningsthemadienst, of een workshop of activiteit op startzondag. We zijn op zoek naar u of jou om onze groep te FAIRsterken! Heb je interesse in Fair en/of Groen, dan ben je van harte welkom! Spreek ons, een dominee of diaken aan, of mail naar: fair.groen@gmail.com.
Tot snel.
Niels, Nelleke en Gabrielle 

Dauwtrappen op Hemelvaartsdag
Wie heeft er zin in: dauwtrappen op Hemelvaartsdag op donderdag 9 mei! Doet u ook weer mee?
Ina en Willem van der Gaag zijn naar een nieuwe route aan het zoeken, die er zeker komt! Deze keer starten wij bij het einde van de Burgemeestersrand ter hoogte van de daar staande kantoorgebouwen. De fietsen en de auto’s kunnen hier waarschijnlijk gemakkelijk geparkeerd worden. Er wordt in een normaal tempo gewandeld, dus ieder, die dit leuk vindt, kan meedoen. Trek makkelijke schoenen aan, eventueel na de wandeling in de kerk te verwisselen. Er zijn misschien enkele drassige stukjes bij.
Vertrek om 6.30 uur. De wandeling duurt ongeveer 1 ½ uur en eindigt weer bij waar wij gestart zijn.
Om 8.15 uur zorgen Lenie Looijen en Rommert Stellingwerf voor een lekker ontbijt.
Om 9.30 uur begint de kerkdienst.
Bijdrage in de kosten: een vrijwillige bijdrage met als richtprijs: € 3 voor volwassenen en € 2 voor kinderen. De meeropbrengst gaat naar het project van de ZWO in Zuid Afrika.
Aanmeldingsformulieren liggen vanaf zondag 20 april op het buffet in de kerk.
De diaconie