Protestants Kerkblad Delft - 9

het wijknieuws van wijkgemeente Vierhoven van 4 mei 2013

Zondag 5 mei
“Volhouden, nog even doorbijten, we zijn er bijna. Kijk maar!” Dit zou ik als motto boven de dienst willen hangen. Het is een bekend geloofsthema.
We komen het al tegen in het ‘devoot ende profitelyck boecxken’ uit 1539. Een oud Nederlands lied met een onbekende dichter en een onbekende componist. Wij kennen het als Gezang 174: ‘Ik wil mij gaan vertroosten’. “Al heeft ‘t gestaan ten boosten, het mocht nog worden goed”.
Het motto “Volhouden, nog even doorbijten” klinkt heel toepasselijk op deze Bevrijdingsdag. Je begrijpt pas hoe kostbaar vrijheid is wanneer jij je van je vrijheid beroofd voelt. Nee, natuurlijk willen we niet dat iedereen om didactische redenen een oorlog moet doormaken. En dus doet het Comité 4 en 5 mei terecht een beroep op het inlevingsvermogen en de verbeeldingskracht van de mens: ‘Probeer je eens voor te stellen…’.
Wij lezen op deze zondag een heilsprofetie uit het Bijbelboek Joël. Het land zal zich herstellen van een allesverslindende sprinkhanenplaag. Deze natuurramp wordt direct in verband gebracht met het wanbeleid van de leiders van Juda. Deze straf moet ze tot inkeer en tot omkeer brengen. Pas als de lucht is geklaard tussen aarde en hemel zou de natuur de kans krijgen om weer te herademen en opnieuw te gaan leven. Dan zal God ook een nieuw verbond met het volk sluiten. De toekomst van de Heer geeft moed om te blijven volharden.
Ook Jezus bereidt zijn leerlingen voor op zwaar weer: de tijd dat hij niet meer in levenden lijve bij hen zal zijn. Het voelt alsof ze op zichzelf worden teruggeworpen, maar zo is het niet. In hun verdriet om het heengaan van Jezus worden ze getroost door de Parakleet / Advocatus / Pleitbezorger / Trooster / heilige Geest. In Johannes 14,23-29 lezen we hoe de volhardende mens door God ‘trinitarisch’, dat wil zeggen op drie verschillende manieren, wordt bijgestaan.
Ds. Jurjen G. Fennema

Dagje uit voor kinderen van de voedselbank
De opbrengst van de 3e collecte op zondag 12 mei is bestemd voor kinderen die nooit op vakantie gaan. Deze kinderen wonen in de Buitenhof. Hun ouders maken gebruik van de voedselbank. In de zomervakantie organiseert de vakantiebank een uitstapje naar Nemo in Amsterdam. Een leerzaam en gezellig dagje. Een aantal jongeren uit de Vierhovenkerk kunnen mee als begeleider. Zo maken we contact met onze buren. Doe mee aan deze collecte. U hoort te zijner tijd hoeveel kinderen en begeleiders dankzij uw giften mee konden.
De diaconie

In memoriam Antonia van Dijk-Pellegrom † 22 april 2013
Mevrouw van Dijk is overleden in het Reinier de Graaf Gasthuis. Zij is 79 jaar geworden. Vele jaren is zij ziek geweest en kende lange perioden waarop ze niet van bed kwam. Al die tijd was het haar man die zich over haar ontfermde. Hij was bij haar zowel thuis als in de verpleeghuizen waar ze verbleef. De laatste jaren kwam er dagelijks verzorging aan huis. Met haar man heeft ze indertijd veel goede jaren gekend en diverse reizen kunnen maken. Sinds eind jaren ’70 woonden ze in De Mirandastraat. Zij had een apart soort humor. Een zin die men zich goed herinnerde was: ‘gooi het in een hoekje en val er niet over’. Donderdag 25 april vond in de aula van de begraafplaats Iepenhof de plechtigheid plaats voorafgaand aan de teraardebestelling. In de samenkomst werd stil gestaan bij psalm 23. Op de rouwkaart stond de eerste zin van die psalm: ‘De Heer is mijn herder’. Wij bidden haar man, kinderen en kleinkinderen Gods zegen toe.
Ds. M. Visser

Kunst en Kerk maakt plannen
De nieuwe commissie Kunst en Kerk is sinds november 2012 driemaal bijeen gekomen en maakt plannen voor het nieuwe seizoen. Nagedacht wordt over de invulling van de vitrinekast en het gebruik van de wanden in de kerk. Wat kan er gedaan worden rond de zomerpreekserie die over David gaat? Kunnen de leerlingen van Wilma Keizer, docente aan de VAK, zoals jaren geleden weer een bijdrage leveren in het nieuwe seizoen? Gedacht wordt iets te doen rond het thema ‘geluk’ op basis van het gelijknamige lied van Maarten van Roozendaal. Er zijn plannen om in het komende toerustingseizoen een serie ‘Woord en beeld’ te organiseren waar kunst- en kerkgeschiedenis aan elkaar gelinkt worden. Eén van de leden denkt mee over het organiseren van een musical. De commissieleden Karel Heitkamp, Aukje Gjaltema, Ton Zandbergen, Marco Kuiper, Cees Nolten en Marco Visser zitten vol ideeën. Spreekt het bovenstaande je aan en wil je instappen of heb je suggesties meld het Marco Visser.

Dilemma’s in het ziekenhuis
Woensdag 15 mei 20.00 uur gaat het op de GGL-avond (gesprekskring over geloofs - en levensvragen) over de dilemma’s die er in het ziekenhuis zijn. Enkele gemeenteleden werkzaam in het ziekenhuis vertellen over hun werk en leggen een aantal casussen voor aan de aanwezigen.
Duivelse dilemma’s zijn het soms waar men tegen aanloopt. Op de intensive care en op de hartafdeling zijn het soms hartverscheurende situaties ondanks alle protocollen. Een familie die smeekt om toch alles op alles te zetten om opa in leven te houden terwijl de arts ziet dat het in zekere zin gekkenwerk is. Reanimatie leek lange tijd een toverwoord maar er is een kentering gekomen. Hoe denken wij erover? 
In ieder geval Jaco van ’t Veer, tot voor kort werkzaam op een intensive care afdeling en Sandra Prade, werkzaam op de afdeling cardiologie zullen in ons midden zijn.
De korte inleidingen worden met een casus afgesloten. Deze casussen worden vervolgens besproken.
Informatie (en aanmelding) bij ds. Marco Visser

Dinsdag 7 mei: bijeenkomst van de Spinozakring
van 20.30 (!) uur tot 22.00 uur in de Vierhovenkerk
Lezen de hoofdstukken 10, 11 en 12 uit het Theologisch Politiek Traktaat.
Het belooft weer een bijzonder enerverende en inspirerende avond te worden.
Ds. Jurjen G. Fennema

Hoe ziet de Ark van Noach eruit? 
De Ark van Noach, hoe zou die eruit zien? In de haven van Dordrecht ligt een schip dat is nagebouwd vanuit de Bijbel. Op 25 mei gaan we met de kindernevendienst naar deze Ark van Noach. We gaan ook naar binnen in de ark. Zouden er ook dieren zijn?
We vertrekken met de auto vanaf de Vierhovenkerk om 13.00 uur. Zorg dat je al je geluncht hebt. We proberen om 17.30 uur weer terug bij de kerk te zijn. Neem je autostoel of stoelverhoger wel mee! En…trek een rood T-shirt aan! Als bijdrage voor de onkosten vragen we € 6,50 per kind. Mocht dit een belemmering zijn, dan horen we het graag.
Heb je zin om mee te gaan? Vraag dan aan je vader of moeder om je aan te melden bij Karin van Doorn (015-2617614 of k.vandoorn@zonnet.nl)
De kindernevendienstleiding

Bijbelkring vraagt zich af of bidden effect heeft
Op woensdag 8 mei de 9e bijeenkomst waarop onder andere Lucas 18:1-8 ter sprake komt. Daar spreekt Jezus over de noodzaak om altijd te bidden.
Ds. M. VisserDonderdag 9 mei
Wij vieren wij met elkaar de Hemelvaart van de Heer. Het motto van deze dienst is “Een vacuüm trekt nieuwe krachten aan”. Uiteraard lezen we Handelingen 1: 1-12. Deze geschiedenis vergelijken wij met de Hemelvaart van de profeet Elia in 2 Koningen 2: 1-15. Niemand is onmisbaar, ook Jezus niet. Integendeel, zijn afwezigheid op aarde blijkt een noodzakelijke voorwaarde om –in zijn Geest- zelf de handen uit de mouwen te steken en aan de slag te gaan. Als gelovige, als gemeente en als kerk.
Ds. Jurjen G. Fennema

Zondag 12 mei
Wij vieren het avondmaal. De cantorij doet traditiegetrouw mee, ze zingt een tafelgebed van Willem Vogel. Wat ervaren we, wanneer we het brood breken? De eerste keer dat ik avondmaal mocht vieren, was dat voor mij een intense ervaring, die later steeds meer verzwakte. Het lijkt of het ons steeds minder raakt. Deze zondag wil ons middels de lezingen bij de liefde van God bepalen. Een liefde die haaks staat op onze missers en ongeloof en die ons mee wil nemen naar betere tijden.
Samuël en het volk komen weer bij elkaar na een conflict over het koningschap.
Jezus en zijn leerlingen bezinnen zich op de tijd dat Jezus niet meer te zien is. Hij laat hen niet als wezen achter.
Wij ontvangen brood en wijn, zijn lichaam van Christus en bezinnen ons op ons toekomst. De lezingen zijn Johannes 14:15-21 en 1 Samuël 12:19-24.
Ds. David Knibbe

Bibliotheek Vierhovenkerk
Regelmatig komen mensen boeken lenen. Dat geeft aan dat de bibliotheek gevonden wordt.
De belangstelling voor de bibliotheek blijkt ook uit het aantal boeken dat niet meer in bibliotheek aanwezig is en ook niet op een uitleenlijst staat.
Als u het geleende boek uit heeft, kunt u dat de hele week inleveren bij de koster of 's zondags bij mij.
Boeken aanschaffen waarin gemeenteleden interesse hebben, blijft lastig. Heeft u boeken op het gebied van pastoraat, liturgie, gedichten en schriftuitleg waarvan u denkt dat is wat voor de bibliotheek, dan hoor ik dat graag van u.
De officiële uitleen is op de laatste zondag van de maand voor en na de kerkdienst.
Cees Nolten

 “Wat betekent praktisch christen-zijn voor jou?”
Het tweede interview in een serie met dit thema:
Wat betekent je christen-zijn voor de omgang met je medemensen (collega’s, buren, vrienden enz.) en in het bijzonder met de meest kwetsbaren onder hen?
Dat betekent, dat ik er wil zijn voor mijn naaste. Helpen waar dat kan. Ik probeer het “christen-zijn” tot uiting te laten komen in mijn omgang met hen. Dat leidt soms tot gesprekken met collega’s. Men ziet, dat je op een bepaalde manier op de dingen reageert en men vraagt dan naar de reden. Dat levert fijne gesprekken op. In stilte vraag ik God mij de juiste woorden te geven om te spreken. 
Wat betekent voor jou het gebed: “Zegen het werk van onze handen?”
Hoe speelt de verwachting van het Koninkrijk van God een rol in je leven?
Dit is voor mij zeer reëel. Mijn werk voor de astronomie is uitdagend en vraagt veel inzet. Ik vraag God dagelijks het resultaat van mijn handen te zegenen en dat het tot een zegen voor mijn medemensen mag zijn. Het is makkelijk om de resultaten voor negatieve doelen te gebruiken en ik bid God dan ook regelmatig dat dit niet zal gebeuren.
Dagelijks worden we overspoeld met berichten uit de wereld. Vaak ernstige berichten en ik beluister daarin veelal een negatieve klank. Ik laat me daar niet in meeslepen, maar ik leef in de hoop en verwachting van Gods Koninkrijk. Eens zal aan al die ellende een einde komen. Ik hoop dan altijd maar, dat ik een instrument in Gods hand mag zijn en dat de dingen die ik doe op enige manier mogen bijdragen aan een betere wereld.
Kun je een voorbeeld geven van iets wat je veel voldoening gaf? Waar werd je blij van?
De organisatie van het laatste gemeenteweekend. Hoewel we het er erg druk mee gehad hebben, was het weekend dermate fijn, dat dit er ruim tegenop woog. Zeker het feit dat jong en oud het zichtbaar naar hun zin hadden. Voor mij was dit echt gemeente-zijn. Het ging niet alleen om de gezelligheid, maar juist ook om het delen en bespreken van ervaringen en meningen. Dat leidde tot verrijking en leverde nieuwe relaties op.
De vragen zijn van Henk Joon, namens de diaconie.
De antwoorden zijn van Jan Nijenhuis.

Agenda
08 mei 14.00 uur Bijbelkring Vierhovenkerk
08 mei 20.00 uur Kunst en kerkcie, Aziëlaan 333
14 mei 14.00 uur SOOS-Vierhovenkerk
14 mei 20.00 uur Wijkkerkenraad
15 mei 20.00 uur Dilemma’s in het ziekenhuis, Vierhovenkerk

Soosmiddag over het oorlogsdagboek van Kees Tetteroo
Dinsdagmiddag 14 mei van 14.00 tot 16.00 uur ontvangen we Gemma van Winden–Tetteroo, die komt spreken over het oorlogsdagboek van haar vader Kees Tetteroo, destijds veeverloskundige in Den Hoorn.
In april 2005 werden op de vliering van het ouderlijk huis van de familie Tetteroo in Den Hoorn de oorlogsdagboeken teruggevonden die Kees Tetteroo (1922-2001) maakte van 1936 tot 1947.
In 1944 schreef de jonge Kees zijn schoolschriften helemaal over en hij voorzag zijn verhalen van zo’n 150 zelfgemaakte foto’s en krantenknipsels. Het is een bijzonder dagboek geworden, zonder enige opsmuk.
De verhalen zijn ooggetuigenverslagen waar in de loop van de tijd geen details aan toegevoegd of veranderd zijn en die zich afspelen in onze naaste omgeving.
De lezing gaat gepaard met een powerpointpresentatie en ook veel verhalen en reacties nadat het boek is uitgebracht.
Dat maakt het geheel verrassend levendig maar ook indrukwekkend.
Het soosbestuur

Amnesty brieven en Fair Trade producten op 5 mei
We schrijven deze maand brieven:
- voor mensenrechtactivisten in Zimbabwe
- tegen het uitvoeren van de doodstraf in Texas
- voor het vrijlaten van gewetensgevangenen, gevangen gezet vanwege het vreedzaam uitoefenen van hun recht op vrije meningsuiting.
Vorige maand verzonden we gezamenlijk 80 brieven.
Anneke Schipper en Evert van Bokhorst