Protestants Kerkblad Delft - 11 2017

wijkberichten van wijkgemeente Vierhoven van 3 juni

Bij de diensten
Zondag 4 juni
Deze zondag is het Pinksteren. De mensen die in Jezus geloven ontvangen in Jeruzalem de Heilige Geest zo staat in Handelingen 2. Zij lopen over van geestdrift en vertellen over Jezus hun Heer. 
Tot op de dag van vandaag is de Heilige Geest werkzaam. Die werkzaamheid van de Geest leidde er toe dat Petrus ging vertellen over Jezus’ opstanding. Zoals Petrus vertelde, gebeurt dat nu nog. In Handelingen 2 staat het klassieke verhaal over de gave van de geest. Wat dat allemaal uitwerkte in de praktijk staat in het slot van het tweede hoofdstuk: ‘mensen delen alles samen.’
Ds. Marco Visser

Zondag 11 juni
Op deze zondag vieren we het avondmaal. De kinderen die de avondmaalscatechese volgden, werken mee aan de viering. Zij helpen bij het delen van brood en wijn. De hoofdlezing vinden we in 1 Timotheüs 4:11-16. We horen hoe de Heilige Geest werkzaam is via Paulus en Timotheüs. Aan deze dienst werkt de cantorij onder leiding van Wim Loef mee.
Ds. Marco Visser

In memoriam
Jacomijntje Jacoba Boom-Broekman *31 mei 1931  11 mei 2017
Co Boom-Broekman heeft geen gemakkelijk leven geleid. Toen haar man op zijn 43e afgekeurd werd, begon hij een aantal hobby’s. De camping, de volkstuin, het biljarten. Maar toen de tijd kwam dat zijn vrouw slaplantjes moest poten omdat hij dat niet meer kon, moest hij huilen. Voor haar moet dit ook heel veel geweest zijn. Alleen al dat hij niet meer kon werken, is een enorme breuk in het leven van man en vrouw. Allengs ging het biljarten niet meer, toen lukten de bezoekjes aan de camping niet meer. Ook zij moest dat allemaal incasseren en dragen en dat valt niet altijd mee. Haar jeugd deelde ze in de oorlogstijd met haar zus. Omdat zij de sterkste was en haar zus een zwakke gezondheid had, moest zij weleens inleveren. Ook bij haar man. En toen één van haar kleinkinderen geen woonruimte had, kwam zij bij haar oma wonen en heeft daar haar diploma voor de Pabo gehaald. Welke oma doet zoiets? Zo heeft zij in daden laten zien dat zij van iemand hield. In haar woorden kon ze dat zo makkelijk niet doen. We lazen net als bij de uitvaart van haar man Psalm 23. De herder begrijpt al zijn schapen. Hij kent ze bij name, zegt Jezus. Groene weiden, donkere dalen, Hij is er bij. Zo is zijn naam! Zo draagt Hij haar. 
Ds. David Knibbe

Amnesty brieven en Fair Trade
Op zondag 4 juni schrijven we Amnesty brieven voor een drietal gevallen waarvan de namen nu nog niet bekend zijn. Ook is er verkoop van fair trade artikelen uit de Wereldwinkel. Het is de laatste keer voor de vakantie want in juli en augustus zijn we er niet. We hopen u te zien op de zondag van Pinksteren!
Anneke Schipper en Evert van Bokhorst

Brengt u bij iemand een bloemengroet met Pinksteren? 
Op Pinksterzondag 4 juni staan er in de Vierhovenkerk honderd plantjes klaar om bij iemand te brengen. Dat kan een zieke zijn, iemand, die de Pinksterdienst niet kan bijwonen of een vriendin, vriend of goede buur. Bij de plantjes hoort een mooie kaart met een Pinkstergroet met de tekst van Lied 695 vers 5:
Heer, raak ons aan met uw adem
geef ons een vergezicht!
Draag ons op uw vleugels,
zegen ons met uw licht!
Ook voor alle bezoekers van de Vierhovenkerk is de kaart beschikbaar.
De diaconie

Gebedsgroep
Dinsdag 13 juni van 19.15 tot 20.00 uur is de laatste gebedsgroep voor de zomervakantieperiode in de Vierhovenkerk. 
Verzoeken van voorbeden kunt u melden op telefoonnummer (015) 262 2444. 
Iedereen is welkom om mee te bidden!
Els Alblas

Medewerkersavond
De wijkkerkenraad nodigt de medewerkers van de Vierhovenkerk uit voor de medewerkersavond op 16 juni. Vanaf 19.30 uur staan de deuren open. Rond 20.00 uur vindt de opening plaats gevolgd door een inleiding die te maken heeft met het “Lutherjaar: 500 jaar Reformatie”. Rond 20.30 uur breekt een heel ander ‘agendapunt’ aan. Komt u de kerkzaal binnen gelopen dan weet u wat u te wachten staat. Als organisatoren hopen we dat u er veel plezier aan beleeft. 
Rond 21.30 uur volgt de afsluiting gevolgd door een hapje en een drankje.
Margot Mekkes, Peter Plugers en Marco Visser 

Maaltijd met muzikale omlijsting
Op 25 juni is er van 12.00 tot 13.30 uur een maaltijd in de kerk. Deze keer speelt David Knibbe op zijn fluit en Thea van Harberden begeleidt hem op de piano. Samen met Jan Bouter laat Thea enkele liederen horen en zij speelt een solostuk. Op het menu staat: een courgettesoep, tomatensaus met gehakt, rijst, groente en een toetje. Iedereen is welkom. De intekenlijsten liggen op zondag 4 juni in de kerk. Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld. Eventuele meeropbrengsten gaan naar een project van kerk in actie voor de kerken in Libanon, die Syrische vluchtelingen opvangen.
De diaconie

Bazaar 2017 staat in de steigers!
De bazaarcommissie heeft voor de eerste keer in 2017 vergaderd. Wessel de Haas meldde zich als nieuw lid. Wessel helpt al jaren mee en we vinden het fijn dat hij nu in de commissie wil plaatsnemen. De data van de bazaar zijn vrijdag 29 september van 19.00 tot 21.30 uur en zaterdag 30 september van 10.00 tot 14.30 uur.
Zoals al jaren gebruikelijk gaat vijftig procent van de opbrengst naar een ZWO-project. De ZWO-commissie gaat zich op korte termijn beraden over een nieuw project. Er zijn ideeën voor de andere vijftig procent. Deze worden eerst voorgelegd aan de diaconie en daarna aan de kerkenraad. In de komende kerkbladen kunt u hier meer over lezen.
De bazaarcommissie

Oproep voor foto’s
Graag willen wij jullie vragen een spiritueel moment dat je wellicht meemaakt tijdens de komende zomervakantie vast te leggen. Dit kan iets kleins zijn, zoals een bijzondere ontmoeting met een inspirerend persoon of een sereen moment dat je ervaart door een bepaalde lichtval, een machtig mooi kerkgebouw of prachtige natuur. Kortom iets dat jou persoonlijk raakt op religieus vlak, je verbindt met het transcendente en wat niemand zou mogen missen.

De foto’s van die bijzondere momenten willen wij vanaf begin augustus in de kerkzaal ophangen als een groeiende tentoonstelling, voor iedereen te zien, om te ontroeren of te inspireren. Wij hopen dat al deze momenten tot een bijzondere verbinding leiden en gesprekken ontlokken bij elkaar.
Natuurlijk moeten het wel afdrukbare foto’s zijn, af te drukken op een formaat van 20x30 cm. Dit kan een jpeg, TIFF of PSD bestand zijn. De foto kun je mailen naar com.kunstenkerk.vhk@gmail.com. Graag ontvangen wij bij de foto ook een titel of een korte beschrijving.
De commissie Kunst en Kerk

Inleverdatum kopij
PKD 12 verschijnt op 24 juni. Dit is een nummer voor drie weken. Kopij kan tot dinsdag 13 juni 19.00 uur worden ingeleverd. Het e-mailadres is: wijkredactie.vierhoven@gmail.com.


Taizé-viering 11 juni
Johannes 10: 10b-16 klinkt in deze viering. Zoals gebruikelijk zingen we Taizé-liederen, is er veel tijd voor gebed en meditatie en is er gelegenheid een kaarsje te ontsteken. In Johannes 10 staan onder andere de woorden: “IK ben de goede herder. IK ken mijn schapen en mijn schapen kennen Mij, zoals de Vader Mij kent en IK de Vader ken. IK geef mijn leven voor de schapen. Maar IK heb ook nog andere schapen, die niet uit deze schaapskooi komen. Ook die moet IK hoeden, ook zij zullen naar mijn stem luisteren: dan zal er één kudde zijn, met één herder.”

In de maanden juli en augustus is er een zomerstop. Het voornemen is om in september weer te starten. Heb je als bezoeker van de Taizé-vieringen suggesties voor het volgend seizoen dan horen de coördinatoren dat graag. 

De coördinatoren zijn: David Knibbe (david.m.knibbe@gmail.com), Martha van Loenen (marthavanloenen@hotmail.com), Gea van Wijngaarden (wijngaarden.oosterhof@casema.nl) en Marco Visser (mvisserabc@gmail.com).
Ds. Marco Visser

Zondag 18 juni
Op deze zondag gaat ds. O. Kroesen voor.

Kindernevendienst
04 juni Pinksteren: houd van elkaar Johannes 15
11 juni Een voorbeeld voor iedereen Timotheüs
18 juni Je best doen voor God Timotheüs


Sociëteit Vierhovenkerk
De deur staat open vanaf 13.30 uur. Koffie en thee staan gereed. Om 14.00 uur begint het laatste programma van dit seizoen. De spreker is niet de eerste de beste, het is Piet Schelling. Hij is schrijver van boeken over onder andere liturgie, muziek, ziekte en gezondheid. Hij is een veel gevraagd spreker. Hij zal spreken over het boek ‘Vreemd en bizar, lastige Bijbelverhalen’. Geweld, mishandeling, seksuele uitspattingen, opdrachten die inhumaan zijn, het staat allemaal in de Bijbel. Wat moet je er mee aan? Kan je er wat mee? Kun je het verhaal over de twee beren die tweeënveertig jongens verscheurden uit 2 Koningen er niet beter uit knippen? Piet Schelling zoekt naar een zinvolle uitleg. Iedereen is van harte welkom.
Het Sociëteitsbestuur

Vrouwen en de Bijbel in Zuid-Afrika
De ZWO-collecte op zondag 11 juni is bestemd voor het project van Hanna Wapenaar in Zuid-Afrika. Hanna heeft speciaal voor het kerkblad een artikel geschreven over Vrouwen en de Bijbel in Zuid-Afrika. 
Denkt u er wel eens over na wat u tot 'man' of 'vrouw' maakt? Al heel snel vanaf onze geboorte krijgen we te maken met de sociale constructie van de genderrollen in de samenleving en daar hebben we ons maar in te voegen, of niet? Die sociale constructie is niet overal op de wereld hetzelfde. In Nederland is het tegenwoordig normaal dat vrouwen mogen stemmen, allerlei beroepen kunnen uitoefenen en niet hoeven stoppen met werken als er een baby geboren is. In Zuid-Afrika is dat anders, zeker in de arme gemeenschappen, daar is een patriarchale samenleving met traditionele man/vrouw rollen. De vrouw is ondergeschikt aan de man, heeft het maar te slikken als ze geslagen wordt want ze zal het er zelf wel naar gemaakt hebben. De vrouw heeft niet altijd mogelijkheden om zelfstandig te zijn en haar stem wordt niet snel gehoord. Veel mensen denken dat Hiv alleen door vrouwen overgedragen kan worden, het is haar schuld... 

Het Ujamaa Centrum begon meer dan twintig jaar geleden te werken met mensen die gediagnostiseerd werden met het Hiv-virus. Er ontstonden supportgroepen die compleet zelfstandig opereren. Deze groepen bestaan meestal uit vrouwen, het is vaak makkelijker voor hen om over intieme zaken en gevoelens te praten. Er was/is een stigma rondom Hiv, je kan er niet over praten net als over andere zaken die het menselijk lichaam aangaan. Maar hoe kan het geloof, waar je toch kracht uit behoort te halen, nu stil blijven als het om zoiets menselijks gaat? Door de bijbel met de mensen samen te lezen, te herlezen, komen de verhalen naar boven. 
Hanna Wapenaar

Excursie naar het orgel voor kinderen
Wisten jullie dat er in het orgel van de Vierhovenkerk een olifant en vogeltjes verstopt zitten? En dat de organist kan drummen, fluiten en trompet spelen? En heb je altijd al willen weten wat er achter die grote rij ‘regenpijpen’ zit? Luidsprekers? Nee, dat niet, maar wat dan? En kun je op een orgel alleen maar kerkliedjes spelen of kun je er ook op swingen? 

Wil je antwoord op deze vragen, kom dan zondag 11 juni na de kerkdienst naar de orgelexcursie voor kinderen. De organist legt uit hoe een orgel werkt en laat horen wat er allemaal op gespeeld kan worden. En zit je zelf op piano- of keyboardles, neem dan je lesboekje mee want misschien mag je een stukje op het grote orgel spelen. Ouders zijn welkom.
Christo Lelie, organist Vierhovenkerk

Uit de kerkenraad
Naar aanleiding van de gemeentedag op 9 april over “Vierhoven, klaar voor de toekomst” heeft de kerkenraad de gemaakte opmerkingen besproken. Er zijn verschillende visies over gemeente-zijn en daarbij horen allerlei praktische zaken. Zijn we meer gericht op de woordverkondiging of is ook de gemeenschap belangrijk? De opstelling van de stoelen in de kerkzaal is daarvan afhankelijk, maar ook bij bijzondere vieringen zoals doop, avondmaal, rouwdienst en meewerken cantorij. Welk financieel plaatje hoort bij de verschillende opties en hoe verloopt de communicatie met de gemeente over deze veranderingen? Het moderamen heeft nog geen concrete opdracht kunnen formuleren maar wel een aantal belangrijke randvoorwaarden besproken.

Het College van Kerkrentmeesters stuurde een dringende brief over de vacatures in het college. Vanuit onze wijkgemeente neemt de heer Van der Heijden vaak deel aan de vergaderingen, maar we mogen nog meer mensen afvaardigen. Een ouderling-kerkrentmeester is een ambtsdrager, net als een diaken, maar dan op het gebied van financiën, personeel en gebouwenbeheer. Een kerkrentmeester zorgt ervoor dat alles in de kerk blijft functioneren en dat er noodzakelijk onderhoud wordt gepleegd. Voelt u iets voor zo’n uitdagende taak, neem dan met mij contact op, om meer uitleg te krijgen over de verschillende mogelijkheden.
Peter Plugers, scriba 

Zorgkernen
Het zit in onze genen om naar elkaar om te zien. Of, kerkelijk gezegd: het is onze roeping. Als gemeenteleden van de Vierhoven kiezen we ervoor om deze roeping meer handen en voeten te geven. We zetten een extra stap en gaan nog bewuster en vaker naar elkaar omzien. Daarom werkt de wijkgemeente Vierhoven met zorgkernen. In de vorige nummers van het kerkblad is aandacht besteed aan een aantal vragen over het onderwerp “zorgkernen”. Deze keer de laatste vraag: “Verandert de rol van onze predikanten?”

Natuurlijk blijven onze predikanten gemeenteleden bezoeken. Maar belangrijk is dat we ons realiseren dat het even waardevol is als er bijvoorbeeld een gemeentelid bij u langs komt. Ook dan ontvangt u “aandacht van de kerk”. Hij of zij biedt u een helpende hand of een goed gesprek, net wat u nodig heeft. 
Als u vragen heeft over dit onderwerp, neem dan contact op met ds. David Knibbe (david.m.knibbe@gmail.com) of met Marco Kuijper (m_kuijper@hotmail.com).
Marco Kuijper