Protestants Kerkblad Delft - 21

het wijknieuws van wijkgemeente Vierhoven van 7 december 2013

8 december tweede zondag van advent
De lezingen uit Lucas 1 worden vervolgd. Na Gabriel en Zacharias komen Gabriel en Maria. Opnieuw klinken de woorden ‘vrees niet, wees niet bang’. Het is opmerkelijk hoe dikwijls die woorden in de bijbel voorkomen ‘vrees niet’. En sluit dat niet aan bij onze werkelijkheid? Angst regeert voor een groot deel ons bestaan. Angst voor de be- en veroordeling van anderen. Angst voor wat de toekomst zal brengen. Angst voor. . . . ‘Wees niet bang’. Maria weet niet wat haar boven het hoofd hangt wanneer aangekondigd wordt dat zij de moeder zal worden van een zoon die ze Jezus moet noemen. Haar reactie is in eerste instantie aarzelend, zelfs wat sceptisch misschien. Haar eerste woorden zijn: ‘Hoe zal dat gebeuren? Ik heb immers nog nooit gemeenschap met een man gehad’.
De engel antwoordt haar dan en Maria’s slotwoorden luiden ‘De Heer wil ik dienen: laat er met mij gebeuren wat u hebt gezegd’. De cantorij bezingt dit gebeuren tussen engel en Maria met een bijzonder lied ‘het was een maged uitverkoren’. Tekst en melodie uit de 15e eeuw van fr. Remigius/bewerking J.Vermulst. In deze dienst wordt het Heilig Avondmaal gevierd.
Ds. M. Visser

Kerstzangdienst in WZC Stefanna
Wie zingend in hogere (hemel)sferen van Kerst wil komen, moet op dinsdag 10 december in de Sint Annakapel zijn, in Woonzorgcentrum Stefanna. Daar wordt om 10:30 uur een Kerstzangdienst gehouden, met medewerking van het Stefannakoor onder leiding van Sonja Nowee. Brengen de liederen ons in hogere sferen, de preek plaatst ons weer met beide benen op de grond. Het thema is: 
“Wat is de kracht en daarmee het belang van Kerst na de feestdagen (wanneer alle kerstkaarten weer bij het oud papier liggen)?”
Er is inloop vanaf 10:00 uur met een kopje koffie.
Kom op 10 december naar Stefanna en vier met ons het feest van de komst van het Licht. Iedereen is van harte welkom, ook mensen van buiten Stefanna.
Namens de bezoekmedewerkers van de sectie Voorhof 4,
Ds. Jurjen G. Fennema

In memoriam
Arie van Strien † 12 november 2013
Dinsdag 12 november is overleden Arie van Strien in de leeftijd van 72 jaar. Jaar en dag woonde hij samen met zijn vrouw Adrie in de Jordaniestraat. Negenenveertig jaar waren zij met elkaar gehuwd. De kinderen noemden hem zorgzaam en een hardwerkende man. Hij kon getypeerd worden als een binnenvetter en een man die plichtsgetrouw zijn werk deed. Tijd is tijd, afspraak is afspraak. Laat je ‘ja’, ‘ja’ zijn en je ‘nee’, ‘nee’. In 1960 verhuisde hij vanuit Raamsdonkveer naar Delft waar werk was bij de PTT. Want zo raadde zijn vader: “Zorg dat je een rijksbetrekking krijgt”. De laatste tijd pakte hij als kerkbladbezorger het ‘postbezorgen’ weer op. Het geloof had hij van huis uit meegekregen en was een stevig fundament voor hem. 
Psalm 27 werd op 18 november tijdens de dienst van Woord en Gebed in de aula van crematorium Iepenhof gelezen. Van gezang 479 werden enkele coupletten gezongen. Couplet 4 eindigt met: ‘Dan is het aardse leven goed, omdat de hemel mij begroet’. Hierbij sloot een gedicht aan dat hij 3 november op de televisie hoorde en dat hem en zijn vrouw veel troost bood. De tekst van dat gedicht luidde:
Sterven
Je ogen zien het varend schip voorgoed vertrokken van de ka, Kleiner en kleiner wordend na
Tot enkel nog een vage stip verdwijnt achter de horizon,
Waarna een stem terzijde zegt: ‘keer je maar om, nu is het weg, Je deed het laatste wat je kon.’
Maar is het weg?
Vanuit het zicht vanhier verdween die kleine boot,
Maar ginds vaart hij nog even groot als toen het anker werd gelicht
En juist als hier klinkt ‘laat ons gaan’
roept iemand aan de overkant al wijzend, wijzend met zijn hand: ‘daar komt hij aan, daar komt hij aan’.

We bidden dat de nagedachtenis aan Arie zijn vrouw, kinderen, kleinzoon en allen die hem kenden tot zegen mag zijn.
Ds M. Visser

In memoriam
Janny de Jong–van Oosten *27 februari 1929 – †20 november 2013
Janny van Oosten verloor toen zij veertig jaar oud was, haar man, Dirk Adriaan de Jong. Het verdriet om dit gemis vormde een rode draad in haar leven. Zij had toen een jong gezin. Haar kinderen hebben met haar deze moeilijke periode doorgemaakt. Toen zij in de kantine van de korfbalvereniging terecht kwam, kon zij weer gaan leven. Met hart en ziel heeft zij zich aan het beheren en uitbreiden van de kantine gegeven. Toen zij overleden was vonden haar kinderen een bundel van Johannes de Heer. Mijn lievelingsboekje, had zij er in geschreven. Zo heeft zij haar geloof beleefd in deze liederen, die wij ook in de rouwdienst hebben gezongen. Zij was een gesloten vrouw, zij kon niet zo goed over zich zelf praten. In de Lindenhof, het laatste jaar van haar leven, heeft zij het goed gehad. Alleen de laatste week was moeilijk. Zij heeft zich overgegeven aan haar Heer. Verlangend naar een wereld, waarin liefde en elkaar verstaan de gewoonste zaak van de wereld zijn. Zij is op 27 november op Jaffa begraven.
Ds. David Knibbe

Uit de wijk?
De onlangs (op 1 juni) 100 jaar geworden mevrouw Bogerd-Gerritsen (Vijverhof, Zagwijnpad 36) heeft niet lang kunnen genieten van het bereiken van deze mijlpaal. Door een onfortuinlijke val brak ze haar heup. Er volgden een lastige operatie en een revalidatie. Ondanks al die tegenslag is de mentaal krachtige mevrouw Bogerd vol goede moed. Momenteel verblijft zij in het verpleeghuis Westhoff-Florence aan het Julialaantje 38, 2283 TB in Rijswijk (kamer 406). Wij hopen met haar dat het verdere herstel van korte duur moge zijn. Gode bevolen!
Ds. Jurjen G. Fennema

De laatste (k)eer voor Leen van den Berg
Nee, geen In Memoriam voor iemand die afscheid neemt van het leven. Maar wel een eerbetoon aan Leen van den Berg die afscheid neemt van Delft om in Apeldoorn te gaan wonen. In deze editie van het kerkblad verzorgde hij als wijkredacteur van Vierhoven voor de laatste keer de wijkpagina van ons kerkblad. Gezien de hoeveelheid kopij en de beperkte ruimte die onze wijk is toebedeeld, vergde dat werk behoorlijk veel passen en meten, inkorten en doorschuiven. Dat laatste nooit zonder overleg met de auteur. Na ruim zes jaar geeft hij het stokje over aan Herma Selles.
En verder, wij verliezen, en Apeldoorn krijgt in Leen van den Berg een ruimdenkende, ‘ruim-zinnige’ gelovige. Kritisch en betrokken, met inmiddels de nodige kennis over het gedachtegoed van Spinoza. Vijf jaar lang maakte hij deel uit van Delftse Spinozakring. Ook in dat gezelschap zullen we hem missen.
Leen, à Dieu, het ga je goed!
Namens onze wijk,
Ds. Jurjen G. Fennema

Inleverdatum kopij
PKD22 verschijnt op zaterdag 21 december. Dit is een nummer voor drie weken! De kopij voor de wijkpagina’s moet dinsdag 10 december voor 17.00 uur worden ingeleverd. Let op: het e-mailadres is gewijzigd. Het nieuwe e-mailadres is: wijkredactie.vierhoven@gmail.com.
Herma Selles

Agenda
10 december 14.00 uur soos voor alle leeftijden
16 december 10.30 uur kerstfeest Delfshove
18 december 14.00 uur Bijbelkring, VHK
19 december kerstfeest bejaardenmaaltijd Marcuskerk


Bij de dienst van 15 december
De derde zondag van Advent draagt de naam ‘Gaudete’, ‘Verblijdt u’. Midden in de liturgisch paars gekleurde tijd van bezinning is daar opeens een (eigenlijk roze) moment van blijde verwachting. We lezen over een ontmoeting van twee vrouwen, Maria en Elisabet, een nichtje en een tante, beiden ‘in blijde verwachting’ (Lucas 1, 39-56). Beiden delen hetzelfde geheim. Waarom is het een geheim? Kunnen ze het voor zich houden? Nee, dat lukt niet. Maria breekt uit in een lofzang die doet denken aan de lofzang van Hanna, over wie ik twee weken terug al sprak. 1 Samuël 2, 1-10 is dan ook de lezing uit het Oude Testament. Het thema van de dienst is: ‘Wanneer moet je zwijgen over je geloof en wanneer daarover spreken?’. En áls je spreekt, wat zeg je dan? En ook, hoe zeg je het? 
Op 15 december neem ik geen blad voor de mond…
Ds. Jurjen G. Fennema

Kerstfeest in Die Buytenweye.
Op 9 december is er kerstfeest in Die Buytenweye. Het is wel een beetje vroeg, maar de ervaring van jaren leert dat dit de beste tijd is. Er is nog niet zoveel kerstdrukte in en buiten het huis, zodat wij ons rustig kunnen concentreren op het heil dat op een onbekende dag in Israël Jezus tot ons kwam en dat wij traditioneel op 25 december vieren, maar waarvan we weten dat deze datum in ieder geval historisch gezien niet klopt. Een gelegenheidskoor o.l.v. Ton Nap van de ABC gemeente luistert de dienst op met kerstliederen en met een verrassend samenspel van liederen die met “Kom” beginnen. Komt allen tezamen en komt verwonderd u hier mensen over dat kind dat geboren is om ons een licht te zijn.
Aanvang: 14.30 uur 
Ds David Knibbe

Kerstviering in de Vijverhof
Evenals vorig jaar wordt u een ‘liturgisch duet van twee predikheren’ aangeboden. En wel op donderdag 19 december vanaf 15:00 uur in de grote zaal in de Vijverhof. Dit jaar zijn de rollen echter omgedraaid: ds. Taco Smit verzorgt de prediking en ik hoop u in de gebeden voor te gaan. Het thema van de dienst doet ietwat geheimzinnig aan: het drieluik ‘de Winter - de Profeet - de Roos’. Om de spanning er nog wat in te houden willen we hierover op deze plaats niet gaan uitweiden.
Jan Bood bespeelt het orgel en de verdere muzikale omlijsting wordt verzorgd door een aantal -inmiddels bekende- muzikanten uit de wijkgemeente Vierhoven.
Na afloop van de viering is er gelegenheid voor het nuttigen van een hapje en een drankje.
Iedereen is van harte welkom, ook mensen van buiten het huis.
Namens de bezoekmedewerkers van de Vijverhof
en namens collega Taco Smit,
Ds. Jurjen G. Fennema

Kinderkerstfeest Vierhovenkerk
We willen dit jaar graag weer met alle kinderen kinderkerstfeest vieren op zaterdag 21 december van 18.00 tot 19.00. Ouders zijn van harte welkom om dit mee te vieren. Ook vinden we het gezellig als er vriendjes/vriendinnetjes mee komen.
Wat gaan we doen? We luisteren naar een mooi verhaal, zingen kerstliedjes en knutselen iets moois voor onder de kerstboom.
De leiding van de kindernevendienst
Kerkenraad werkt met hart en ziel
12 november sprak de kerkenraad over ‘Geloven met hart en ziel’ na een inleiding van ds. J.G. Fennema. In het voorjaar is dit het thema van de ontmoetingsmiddagen en – avonden. De begroting voor de wijkkas werd goedgekeurd. Na december moeten er nieuwe afgevaardigden naar de Classis (een diaken) en naar de AK (Herv.) (eveneens een diaken). Afgesproken wordt om in het voorjaar een gemeenteavond te houden die onder andere gaat over de herinrichting van de kerkzaal. Ben je vertrouwd met het gebouw dan valt het niet op, maar een nieuwkomer treedt een donkere ruimte binnen. En wat zijn de gevolgen van het schuiven met de stoelen? Welk nieuwe mogelijkheden biedt het?
Ds. M. Visser

Giften
€ 50, via bezoekmedewerkster E. Coodee van familie B voor de wijkkas.
Gift € 100,00, € 50 voor wijkkas, € 50 voor wijkdiaconie van G. Alle gevers hartelijk dank.
Ds. M. Visser

200 jaar Koninkrijk der Nederlanden
Op 30 november 1813 landt Willem Frederik van Oranje, de latere Koning Willem I, bij Scheveningen. In Scheveningen is dit op 30 november 2013 nagespeeld. Het begin van de herdenking van 200 jaar Koninkrijk der Nederlanden. “Een koninkrijk was er 200 jaar geleden nog niet, wél was er herwonnen vrijheid.”(aldus een artikel in Trouw). 
Op dinsdag 10 december gaat Frans van den Akker ons op een ludieke wijze vertellen hoe 17 (18) Nederlandsche Gewesten tot een soevereine eenheidsstaat worden samengesmeed.
Een uniek proces, dat door de Nederlanders zelf tot stand is gebracht.
De deuren van de Vierhovenkerk zijn om 13.30 uur open en iedereen is welkom! We zijn geen ouderensoos, maar een soos voor alle leeftijden en voor alle belangstellenden! Aanmelden is niet nodig!
Het soosbestuur

Fair trade artikelen en Amnesty
We schrijven op deze zondag weer brieven aan de autoriteiten in Egypte, Wit Rusland en Saoedi Arabië:
In Egypte spelen vrouwen een belangrijke rol bij de demonstraties voor hervormingen in hun land. Maar dat is niet ongestraft gebleven. Vrouwen zijn doelwit van mishandelingen en seksueel geweld.
In uw brief aan de Egyptische autoriteiten roept u hen op dit geweld tegen vrouwen aan te pakken en de daders te straffen.
In Wit-Rusland is Ihra Tsikhanyuk door de politie opgepakt, geslagen en met geweld bedreigd. Hij wilde, als openlijk homoseksueel, de organisatie LGBTI, die opkomt voor seksuele minderheden laten registreren.
In uw brief roept u de Wit-Russsische autoriteiten op een onderzoek te doen naar de vermeende mishandelingen en de verantwoordelijken te berichten.
In Saoedi-Arabië zijn mensenrechtenverdedigers Mohammed al-Qahtani en Abdullah al-Hamid tot 10 en 11 jaar gevangenisstraf veroordeeld nadat ze in 2009 de Vereniging voor Civiele en Politiek Rechten (ACPRA) hadden opgericht. De organisatie documenteert mensenrechten schendingen en helpt families van gevangenen die zonder aanklacht of rechtszaak worden vastgehouden. In uw brief roept u de autoriteiten op beide mensenrechten verdedigers vrij te laten

Schrijft u mee ? We zien u graag bij onze stand in de hal voor de AI brieven en voor een grote keus van artikelen uit het assortiment van de Wereldwinkel, ook hebben we deze maand kaarten van Amnesty International.
Op 10 december is het Dag van de rechten van de mens en Amnesty vraagt hiervoor aandacht door middel van een fakkelwake op diverse plaatsen ook in onze omgeving.
Anneke Schipper en Evert van Bokhorst

Rouwgroep
Plaats, data en tijd: Vierhovenkerk, woensdag 15, 22 en 29 januari van 10.00 uur–13.00 uur in de Vierhovenkerk. Aantal deelnemers: minimaal 6 (maximaal 12). Aanmelden vóór 8 januari 2014. Informatie en aanmelding bij: ds. M. Visser
Drie gesprekken voor mensen die rouwen om 'een gemis dat niet te noemen is.' Voor mensen die kortere of langere tijd geleden werden geconfronteerd met de dood van hun partner, of met een overlijden van iemand uit hun naaste omgeving. De ochtenden worden afgesloten met een lunch. Onderwerpen die ter sprake komen zijn: ‘wat betekent rouwen voor ons, wat wordt er in de Bijbel gezegd over het sterven en de rouw, hoe reageerde de omgeving, hoe verliep de rouwdienst?’ De derde keer gaat het over de toekomst, ‘hoe ga je verder in dit leven?’ Het ligt in de bedoeling om in het najaar nogmaals bijeen te komen om te zien hoe het is gegaan en wat onze plannen zijn.

Inleveren oud papier
Het oud papier wordt deze maand ingeleverd op 13 en 14 december!
Locatie: Vrachtautoparkeerplaats aan de Tanthofdreef.
Container geopend: op vrijdag van 16.00-21.30 uur en op zaterdag van 08.30-18.00 uur.
Gerrit Dirkse