Protestants Kerkblad Delft - 22

het wijknieuws van wijkgemeente Vierhoven van 21 december 2013

Zondag 22 december, vierde zondag van advent
De geboorte van Johannes de Doper komt op de vierde advent aan de orde. Zacharias zingt: “God heeft Israël verlost”, terwijl Johannes net geboren is en er van verlossing verder nog weinig sprake is. Dat gevoel van twijfel hebben wij ook, wanneer wij het hebben over Jezus. Hij is geboren, maar van verlossing is tot nu toe nog weinig sprake. Hoe zit dat? De lezingen zijn Lucas 1: 57-80 en Jesaja 7: 10-17.
Ds. David Knibbe

Dinsdag 24 december:
‘A Festival of Lessons and Carols’ in Kerstnachtviering
De Engelse religieuze muziek wordt geroemd vanwege haar prachtige melodieën. De een noemt het romantisch, een ander wordt erdoor ontroerd en vindt de liederen juist gevoelig. Weer een ander, onder de indruk van de zangkunst van een Engels jongenskoor met geoefende stemmen, weet het zeker: als je wil weten hoe de engelen zongen in de kerstnacht, dan komt dit er nog het dichtste bij.
Gelukkig zijn enkele bekende kerstmelodieën voorzien van een Nederlandse tekst. Die zullen we dan ook gaan zingen in de kerstnachtviering. Onze cantorij neemt een paar Engelstalige kerstliederen voor haar rekening.
Er bestaat een Engelse traditie met de naam ‘een Festival van lessen en liederen’. Dit is een samenkomst in de kerk rond Kerst met liederen en lezingen die verwijzen naar de geboorte van Jezus Christus. Qua opzet doet het sterk denken aan de Paaswakeviering waarin liederen en lezingen afwisselend stem geven aan de gelovige blijdschap over de opstanding. Achtereenvolgens lezen we de volgende teksten uit de bijbel: Genesis 3: 8-20 (de eerste zonde), Jesaja 9: 1-6 (profetie over de komst van het licht), Jesaja 11: 1-10 (profetie van de komst van een telg uit het geslacht van David), Lucas 1: 26-38 (Maria krijgt van de engel te horen dat ze de moeder van de Messias zal zijn), Lucas 2: 1-20 (de geboorte van Jezus) en Johannes 1: 1-16 (over het woord dat vlees werd). Deze laatste lezing wordt in het Nederlands op de muur geprojecteerd, maar hij zal worden voorgedragen in het Engels. Eigenlijk hoeft er, net als bij de Paaswakeviering, niet te worden gepreekt - de teksten spreken immers voor zich -, maar ik kan het niet laten een kort woordje te houden over de betekenis van het kerstfeest voor deze tijd.
Ds. Jurjen G. Fennema

Woensdag 25 december, Kerstmorgen
De afgelopen weken hebben we de plaat achter in de kerk zien ‘groeien’. Na de engel Gabriel en Zacharias kwamen de engel en Maria op het doek. Maria en Elizabeth vormden het derde tweetal en tot slot Elizabeth en Zacharias. Dat laatste verhaal ging over de geboorte en naamgeving van Johannes de Doper. De leiding van de kindernevendienst koos voor de verhalen uit Lucas 1 en nu volgt op kerstmorgen – het kan niet anders - de geboorte van Jezus (Lucas 2). Het licht der wereld schijnt overal. Ook in het kinderverhaal dat deze ochtend wat langer zal zijn, horen we hoe in het klein dat licht zich onverwacht baan breekt.
Ds. M. Visser

Uit de wijk
Met mevrouw Van Noortwijk-Hanemaaijer in WZC Abtswoude (Aart van der Leeuwlaan 430) gaat het niet goed. Dat wil zeggen, haar hart is heel slecht en ze vermoedt dat dat niet zo lang meer zal blijven kloppen. Aan de andere kant gaat het juist goed met haar: ze is klaar en vol gelovig vertrouwen om over te gaan van hier naar daar. Gezien haar huidige conditie kan het haar niet snel genoeg gaan. Ik begrijp dat en zoals zij dat ziet en ervaart, kan ik dat volmondig beamen en met haar meebidden om verlossing. En natuurlijk ook met haar bidden voor al die mensen die het zo nodig hebben. Want zo zit mevrouw Van Noortwijk ook wel weer in elkaar….
Door een val is mevrouw Houtman (WZC Abtswoude, Aart van der Leeuwlaan 712) met een gebroken heup in het ziekenhuis beland. Wij hopen dat zij van de pijn is verlost en zo goed mogelijk mag herstellen.
Ds. Jurjen G. Fennema

Kinderkerstfeest 
We willen dit jaar graag weer met alle kinderen kinderkerstfeest vieren in de Vierhovenkerk. Het is op zaterdag 21 december van 18.00 tot 19.00, ouders, vriendjes/vriendinnetjes zijn ook van harte welkom om het mee te vieren. 
De leiding van de kindernevendienst

SOOS 7 januari 
Het nieuwe kalenderjaar is begonnen en traditiegetrouw bijt Ria van der Meer de spits af. Elk jaar is het weer verbazingwekkend wat zij te melden heeft over het verleden van onze stad. Dit keer gaat het over de tucht- en verbeterhuizen. Naast het onderwerp is haar wijze van presenteren een lust voor het oor. Jong en oud, ieder die belangstelling heeft voor dit onderwerp is vanaf 13.30 uur welkom. De middag begint 14.00 uur en eindigt om 16.00 uur.
Het SOOS-bestuur

Maaltijd
Op zondag 12 januari is er van 12.00-13.30 uur een maaltijd in de Vierhovenkerk. Nu het winter is, denken we aan erwtensoep of een bonengerecht met een pannenkoek toe. De intekenlijsten liggen op zondag 22 december in de hal van de kerk. Na aftrek van de kosten gaat de meeropbrengst naar de ZWO-projecten in Zuid Afrika. Een bijdrage is echter vrijwillig. Het richtbedrag is € 5. De maaltijd op 12 december leverde € 145 op voor de ZWO-projecten.
De diaconie

Geluk
Van 9 februari tot en met 2 maart exposeert een tiental leerlingen van Wilma Keizer in de kerk. Het thema is ‘geluk’. In de diensten zal er een lijn getrokken worden naar dit onderwerp. 
Enkele gedichten werden de amateurschilders aangereikt. 

Ze zaten aan tafel
Ze zaten aan een tafel,
één van hen sprong op:
“Wie heeft het geluk gezien – hij moet hier zijn!”
Niemand.
Ze spitsten hun oren.
Maar wat voor geluid maakt geluk?
Ze speurden met hun neuzen.
Maar hoe kom je geluk op het spoor?
Ze stonden op
en keken onder de tafel, in de kasten,
achter de schilderijen.
Ze gingen naar buiten,
klommen op elkaars schouders.
Ze vroegen hoe het geluk er uit zag,
hoe hij eruit zou moeten zien.

Naar ‘Ze zaten aan tafel’ van Toon Tellegen, uit ‘Als we vlammen waren’.

Andere teksten: “Zien is kennen – over het geluk” van Marjoleine de Vos (uit de bundel ‘Zeehond graag’), ‘Geluk’ van Maarten van Roozendaal en de Zaligsprekingen van Jezus. 
In de vitrinekast is ruimte om een en ander neer te zetten aan voorwerpen of teksten. Heeft u een idee dan kunt zich melden bij Marco Visser.
Ds. M. Visser

Opbrengst collecte Stefanna
De collecte van de kerstviering in Woonzorgcentrum Stefanna op 10 december heeft € 83 opgebracht, bestemd voor de diaconie.
Margot MekkesZondag 29 december
Een van de lezingen die voor deze zondag aangereikt wordt is Lucas 2: 21-40. Simeon en Hanna reageren op de komst van de Mensenzoon. Simeon beklemtoont dat met de komst van het kind de redding is aangebroken en het licht geopenbaard wordt aan de heidenen. Hanna dankt God voor de komst van het kind. Ze ‘sprak met allen die uitzagen naar de bevrijding van Jeruzalem.’ Waar ze over spraken daar in de tempel wordt niet vermeld, dat is gissen. Of kunnen we er wel naar raden?
Ds. M. Visser


Dinsdag 31 december: vuurwerk in de kerk?
Het heeft iets hachelijks om op oudjaarsavond de stilte te zoeken in de kerk. Niet zelden wordt de gewijde sfeer onderbroken door een harde knal. En terwijl het kerkvolk siddert, bidt de dominee, na een korte hapering, dapper door. Ook dit jaar is het vermoedelijk niet anders. Wat nu te doen? 
De altijd praktisch ingestelde Amerikanen adviseren je dan: “Join them if you can’t beat them”. Vrij vertaald betekent dat: “Wat of wie je niet kunt verslaan, moet je omarmen”. Dus als we het geknal buiten niet tot zwijgen kunnen brengen, moeten we dan maar gewoon meedoen.
Vuurwerk in de kerk?? Ik zie nu al het afgrijzen op het gezicht van koster Rommert. Jawel, vuurwerk, maar dan wel op onze manier!
Wanneer de tijd verspringt van het ene in het andere jaar slaat de melancholie toe. Veel mensen worden zwaarmoedig bij de gedachte aan een nieuw jaar vol onzekerheid hoe ze het ervan af zullen brengen. Wie een verlies heeft te dragen voelt op zo’n moment weer de heftige pijn van verdriet en gemis.
In plaats van vuurpijlen de lucht in te sturen komt er vuurwerk van de hemel. Machtig mooi vuurwerk van God als woorden vol troost en kracht. Woorden van God die ons garandeert dat niets -maar dan ook helemaal niets- ons zal kunnen scheiden van zijn liefde die tastbaar is geworden in Jezus Christus (Romeinen 8: 31b-39). Verdrukte mensen, waar ook ter wereld, worden -Godallemachtig!- getroost met een tweede donderslag bij heldere hemel: “De eilanden hebben hun hoop op mij gevestigd, ze zien uit naar mijn krachtig optreden”(in Jesaja 51: 1-6).
Moeten wij dan in 2014 –“Stil maar, wacht maar”- rustig gaan zitten afwachten tot alles weer nieuw wordt? Volstrekt niet! En daarmee komen wij bij de derde donderklap: “Ook jullie moeten klaarstaan, want de Mensenzoon komt op een tijdstip waarop je het niet verwacht” (Lucas 12: 35-40).
Met dit hemels vuurwerk komen we de avond wel door. En wat mij betreft het hele nieuwe jaar!
Ds. Jurjen G. Fennema

Zondag 5 januari: Epifanie (verschijning van de Heer)
De zwaveldampen van de jaarwisseling zijn inmiddels weer opgetrokken, het geknal is uit de lucht. Wij kunnen in alle rust en vrede alle goeds wensen voor het nieuwe jaar op de zogenaamde Nieuwjaarsontmoeting vóór- en na de dienst. Er zijn twee schriftlezingen: Jesaja 60: 1-6. Jeruzalem wordt opgeroepen om zich te verheugen omdat het licht weer zal schijnen in- en over de stad. En dat niet om een ijdele wensdroom gaat van een ongelukkig en verdrukt volk blijkt uit het volgende bijbelvers: “Volken laten zich leiden door jouw licht, koningen door de glans van je schijnsel. Open je ogen, kijk om je heen: ze stromen in drommen naar je toe”. Dus als jij het je allemaal verbeeldt in jouw fantasie, dan verbeeld jij je het in ieder geval ‘in commissie’, dat wil zeggen met de rest van de wereld.
Natuurlijk passen in dit beeld ook de drie buitenlandse magiërs die de pasgeboren Jezus komen eren met hun kostbaarheden, zoals te lezen is in de tweede schriftlezing: Matteüs 2: 1-12.
Ds. Jurjen G. Fennema

Gebedsgroep start 14 januari
Op de kerkenraadvergadering van 10 december is gesproken over de gebedsgroep die in 2014 start. De doelstelling is: “Bidden voor de kerkelijke gemeente in al haar aspecten.” Naast het gebed wordt er gezongen en een Bijbelgedeelte gelezen. Iedereen kan meedoen. Op de tweede en vierde dinsdagavond van 19.00 tot 19.45 uur worden de gebedsbijeenkomsten gehouden in de Vierhovenkerk. Verzoeken om gebed kunnen aan de gebedsgroep worden voorgelegd. Ze worden vertrouwelijk behandeld. Contactpersoon: Els Alblas, tel. 262 24 44.
Ds. M. Visser

Rouwgroep
U kunt zich nog aanmelden voor de rouwgroep bij ds. M. Visser, tel. 257 71 47. Plaats, data en tijd: Vierhovenkerk, woensdag 15, 22 en 29 januari van 10.00 tot 13.00 uur. Opgeven voor 8 januari 2014. Zie voor verdere informatie PKD 21.
Ds. M. Visser

Luisteren 2.0, Bert Bakker
Het boek van Bert Bakker, ‘Anderen tevoorschijn luisteren’ wordt besproken op 23 januari van 20.00 uur tot 22.00 uur. In het boek gaat het om ‘motiverende gespreksvoering’. Kenmerkend voor deze gespreksvoering is het luisteren met reflecties. Door deze methode blijf je zeer dicht bij de gesprekspartner. Binnen de hulpverlening en zorg is er zeer veel aandacht voor. Ook in de kerken begint het zich te verspreiden. Het is een methode die mensen helpt om veranderingen te realiseren waarover ze in dubio verkeren. Het is meer dan een welkome aanvulling bij het ‘vragen-stellen’. Ik vond en vind het een verrassende ontdekking en hoop u daar deelgenoot van te kunnen maken. 
Ds. M. Visser

Opbrengst collecte op 24 november
Op zondag 24 november had de diaconie als doel voor de opbrengst van de 2e collecte “houdbare producten voor de voedselbank “ gekozen. De opbrengst van deze collecte was:
€ 353,80. Na overleg met de voedselbank kreeg de diaconie het advies: “koop eens een pak melk, dat zit bijna nooit in het pakket”. In totaal hebben op 12 december 340 gezinnen in Delft een pak melk gekregen. Kleine gezinnen ontvingen een pak melk van één liter, grote gezinnen een pak van twee liter. Ieder, die aan deze mensen gedacht heeft: hartelijk dank.
De diaconie

Agenda
07/01 14.00 uur, SOOS-Vierhovenkerk, Ria van der Meer
08/01 19.30 uur, taakgroep ZWO, VHK
08/01 20.30 uur, wijkdiaconie, VHK

Inleverdatum kopij
PKD01 verschijnt op zaterdag 11 januari. In verband met oud- en nieuw moet de kopij voor dit nummer ingeleverd worden op maandag 30 december voor 17.00 uur. 
Het nieuwe e-mailadres is wijkredactie.vierhoven@gmail.com

Giften
€ 20 wijkdiaconie van L. en € 20 van V. voor voedselbank via wijkdiaconie.
Van NN € 1.000 (€ 500 wijkkas, € 200 ISF, € 150 wijkdiaconie, € 150 voedselbank via wijkdiaconie).
Van d.V. € 25 voor de wijkkas en van S. € 100 (€ 50 voor de wijkkas en € 50 euro voor de voedselbank via wijkdiaconie) 
Via L. van NN € 125 (€ 50 wijkkas, € 75 wijkdiaconie). 
Alle gevers hartelijk dank.
Ds. M. Visser