Uit de kerkenraad

Uit de kerkenraad van 12 oktober 2010

Keuze vorm avondmaalsviering
In de afgelopen vergadering is een besluit genomen over de vorm van de viering van het Avondmaal in onze gemeente.
In het kerkblad van 2 oktober jl. heb ik u bericht over de volgende keuzes die gemaakt moesten worden:
  1. lopende of zittende viering, 
  2. het gebruik van altaarbrood (zoals we de laatste tijd gebruikt) of “gewoon” brood, 
  3. het dopen van het brood in de wijn of het drinken uit de beker en ten slotte het voor sommigen belangrijke aspect van de hygiëne.
Al bij voorbaat stond vast dat we het niet iedereen naar de zin konden maken; welk besluit we ook zouden nemen, een deel van de gemeente zal teleurgesteld zijn. Het zoeken was dus naar de vorm die recht doet aan de wensen van een zo groot mogelijke groep.
In juni is de kringviering een aantal malen genoemd als alternatief. Deze is met het aantal kerkgangers dat deelneemt aan het avondmaal niet uitvoerbaar. Alleen de viering op Witte Donderdag zal een kringviering blijven.

Twee andere zaken die we hoorden in juni zijn niet op een eenvoudige manier te combineren: drinken uit bekers en hygiëne.

Vanaf de viering in december tot en met de zomer 2011 zal de volgende vorm worden toegepast:
De viering zal een lopende viering zijn waarbij altaarbrood (gebakken van water en meel zonder gist) gebruikt wordt. We kiezen voor altaarbrood, omdat een stukje witbrood niet in de wijn gedoopt kan worden. Nadat u een stukje altaarbrood heeft ontvangen, kunt u kiezen: een slok wijn uit de zilveren beker of dopen in de keramiek beker, afkomstig uit de Marcuskerk. De beker druivensap blijft gehandhaafd.

De keuze voor deze vorm is een voorlopige. Aan het begin van het volgende seizoen zal deze vorm worden geëvalueerd.

Kerkvisitatie
De kerkenraad heeft bericht ontvangen dat op 2 december onze wijkgemeente een bezoek zal krijgen van twee visitatoren. Dat zijn ds S. Dierx en  ouderling  dhr. W.G. van Geest. Visitatie is het pastorale bezoek dat de provinciale kerk eens in de vier jaar brengt aan de plaatselijke gemeente. Het doel daarvan is te informeren naar het geestelijke leven van de gemeente en mee te denken, te stimuleren en te bemoedigen.

De visitatoren brengen een bezoek aan de kerkenraad. Maar ook voor gemeenteleden is er gelegenheid om de visitatoren te spreken. Dit kan op 2 december van 19.30 tot 20.00 uur.

Visitatie wordt nogal eens in verband gebracht met problemen en moeilijkheden. Deze associatie is niet juist. Het is wel zo, dat als u bepaalde klachten of grieven hebt jegens kerkenraad of ambtsdragers, de visitatie een gelegenheid is deze vertrouwelijk uit te spreken. Maar u mag ook anderszins zorgen en vreugden komen delen met de visitatoren. Het is overigens wel goed te beseffen dat er geen tijd is voor een lang gesprek. Het is dus goed om tevoren te bedenken wat men zou willen zeggen.

Namens de kerkenraad, Janneke Nolten, scriba

het laatste avondmaaleerdere berichten uit de kerkenraad:
september 2010
Horen gemeente
Op 27 juni jl. heeft de kerkenraad de gemeente gehoord over de lezingen op de beamer en over de vorm waarin het Heilig Avondmaal gevierd wordt.

De gemeenteleden die aanwezig waren, waren eensgezind over het doorgaan van het projecteren van de lezingen op de beamer. De kerkenraad heeft daarom besloten dat dit gehandhaafd blijft.

Over de vorm van de viering van het Heilig Avondmaal waren de meningen verdeeld, een reden om de tijd te nemen voor een zorgvuldige afweging. In de bespreking zijn vier aspecten die gewogen moesten worden: lopende of zittende viering, het gebruik van (ongezuurd) altaarbrood of “gewoon” brood, het dopen in of het drinken van de wijn en ten slotte de hygiëne.
U begrijpt voorwaar geen gemakkelijke opgave. Daarom is er nu een oriënterend gesprek geweest en zal in de volgende vergadering het uiteindelijke besluit genomen worden. 

Nieuw ingekomenen
Op 5 september is gestart met een nieuw initiatief. Iedere eerste zondag van de maand zal na de kerkdienst een tafel in de hal gereserveerd zijn voor mensen die nieuw in onze gemeente zijn. Zij kunnen hier onder het genot van een kopje koffie of thee hun vragen over onze gemeente stellen. Hiervoor zijn in ieder geval leden van de commissie van ontvangst hun gesprekspartner, maar ook anderen kunnen de “nieuwe” gemeenteleden hier ontmoeten. 

Namens de kerkenraad, Janneke Nolten