Vierhoven en het coronavirus

Op deze pagina vindt u belangrijke informatie over de invloed van het coronavirus op wijkgemeente Vierhoven. Hier staat het gebruiksplan voor de Vierhovenkerk

16 januari 2021 / 23 februari / 16 maart

Aangepaste afspraken

Naar aanleiding van onderstaand advies heeft het moderamen van Vierhoven besloten, om nog geen veranderingen aan te brengen in onze vieringen.  Dus nog geen voorzangers en ook alleen ambtelijke diensten, met beperkte toegang. De oplopende besmetting cijfers waren voor het moderamen een reden tot grote zorg en voorzichtigheid.

Beste mensen,
Het moderamen van de Algemene Kerkenraad van de PGD heeft maandagavond 15 maart opnieuw vergaderd over de richtlijnen zoals die door de landelijke PKN eind februari waren aangepast. 
 Na het advies van vorige keer zijn er vanuit de PKN geen wijzigingen gekomen. Wel vertonen de cijfers over de aantallen besmettingen de afgelopen week een stijgende lijn, al zijn daar nu ook veel kinderen bij die getest worden. Ook is aan kerken gevraagd om kerkzalen beschikbaar te stellen om scholen te helpen hun leerlingen les te kunnen geven. Daarnaast is er de hunkering, in de maatschappij – en dus ook bij gemeenteleden – om meer ruimte, meer perspectief te krijgen, gezien de lange duur van de situatie van beperkingen. Daar werd op de persconferentie afgelopen week ook op aangesloten. Naast aandacht voor blijvende alertheid ook een wenkend perspectief (“Pasen als kantelpunt”) en stapsgewijs verantwoorde risico’s nemen.
 
Zoals gebruikelijk is het moderamen de vergadering begonnen met gebed om wijsheid en leiding door de Geest. Het afwegen van de argumenten heeft onder de werking van dat gebed plaatsgevonden. Het moderamen heeft tot het volgende advies besloten over het houden van de diensten:
  • de richtlijnen van de landelijke PKN kunnen worden gevolgd;
  • dus: maximaal 30 bezoekers, exclusief ‘personeel’; 
  • de samenzang blijft beperkt tot maximaal vier voorzangers.
Let wel: de wijkgemeenten kunnen en mogen zelf bepalen in hoeverre zij in deze richtlijnen meegaan of besluiten om de huidige situatie nog enkele weken voort te zetten. Het blijft de eigen verantwoordelijkheid van de wijkkerkenraad, die de eigen situatie het beste kent.
 
Vanzelfsprekend dienen deze diensten te worden gehouden volgens alle voorschriften, zoals die in de afgelopen maanden al zijn opgesteld en gehanteerd; de protocollen daarvoor zijn aanwezig en bekend. Dringend wordt geadviseerd om deze voorschriften en regels te hanteren en indien nodig nog bij te stellen aan eventueel veranderende situaties, zodat aanwezige risico’s verantwoord blijven.
 
Het moderamen heeft de overtuiging dat de situatie in de kerkgebouwen en de al eerder getoonde discipline van de wijken en gemeenteleden, verantwoord samenkomen mogelijk maakt. Benadrukt wordt nog wel dat elke manier van samenkomen een risico oplevert en dat eenieder persoonlijk de afweging moet maken om naar een dienst te gaan of toch te kiezen voor het thuis volgen van de dienst. 
Het advies is vooral bedoeld voor hen die grote behoefte hebben om weer – zij het in beperkte vorm – samen te komen.
 
In de komende weken gaan we richting Pasen; we gaan met de discipelen achter Jezus aan, op weg naar Jeruzalem, de ‘Stille week’ in, op weg naar Golgotha; op weg naar het kruis, maar vooral ook op weg naar de overwinning, de opstanding! 
Het moderamen wenst u Gods zegen en nabijheid toe in het volgen van Hem op die weg, maar ook in alles wat er voor nodig is om dat te gedenken en te vieren!
 
Met hartelijke groet, namens het moderamen,
777attie777ostert, Scriba Algemene Kerkenraad


zondag 5 juli 2020
1,5 meter inrichting kerkzaal


Via de website www.kerkomroep.nl kunt u de pagina van de Vierhovenkerk opzoeken door bij “Vind uw kerk” gewoon ‘Vierhovenkerk’ in te typen. 
U kunt de uitzending live volgen of later beluisteren.

De kerkenraad van wijkgemeente Vierhoven
Peter Plugers, scriba