Vierhoven en het coronavirus

Op deze pagina vindt u belangrijke informatie over de invloed van het coronavirus op wijkgemeente Vierhoven. Hier staat het gebruiksplan voor de Vierhovenkerk

20 december 2020

Aangepaste afspraken

Het moderamen van Vierhoven sprak over de gevolgen van de lockdown die afgelopen maandag is afgekondigd door de rijksoverheid. Op de website van de Protestantse Kerk in Nederland, kunt u het advies lezen vanuit de PKN. In Nieuwsbrief 152 leest u het advies vanuit het moderamen van de Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente Delft.

Op grond hiervan heeft het moderamen een besluit genomen, dat past binnen de eerdere afspraak, dat Vierhoven de landelijke en plaatselijke adviezen zal opvolgen. In de periode tot/met 19 januari zullen er ambtelijke vieringen worden gehouden in de Vierhovenkerk. Hierbij zijn alleen noodzakelijke medewerkers aanwezig, zoals de predikant, organist, ambtsdragers, koster, lector, voorzangers, streamer en coördinatoren. 

Aan gemeenteleden wordt gevraagd om vooral de diensten digitaal bij te wonen (via kerkwebradio of YouTube). Wel is er aandacht voor mensen die deze technische mogelijkheden niet hebben en daardoor een dienst niet kunnen meemaken. Zij zijn wel welkom in de erediensten, tot een maximum van 30 personen. 

Dit geldt voor alle vieringen tot 19 januari 2021. Hoe moeilijk zo’n keuze ook is.
Concreet wil dit zeggen, dat aan mensen bij hun aanmelding wordt gevraagd, of ze op een digitale wijze de dienst kunnen bijwonen. 
Zo niet, dan is men van harte welkom bij de vieringen.

Het moderamen beseft dat deze beslissing ingrijpt in een kerstperiode, waarin de ontmoeting centraal staat. We denken dat we nu niet de grenzen moeten opzoeken en volop moeten meegaan met de adviezen die aan ons zijn gegeven.
Voor vragen kunnen jullie terecht bij het moderamen.
Peter Plugers, scriba


Aanmelden en spelregels voor bijwonen van kerkdiensten

Indien u wilt komen wordt u verzocht zich donderdagmorgen te melden bij  onze scriba Peter Plugers, telefonisch via  262 08 68 of 06 184 79 463 of via email scriba-vierhovenkerk@ziggo.nl

Twee coördinatoren begeleiden de gang van zaken. U wordt als gemeentelid tussen 9.30 en 9.55 bij de kerk verwacht. 

De coördinatoren leiden u/jullie naar de zitplaatsen. Men moet zich goed voelen, handen desinfecteren en de jas meenemen in kerkzaal. Van het toilet mag alleen in noodgevallen gebruik gemaakt worden. Er wordt niet gezongen, noch geneuried. Na de zegen gaat men zitten. De coördinatoren geven aan wanneer en hoe de kerkzaal kan worden verlaten. Er is geen koffiedrinken, crèche of collecte.

Kerkenraad Vierhoven 


zondag 5 juli 2020
1,5 meter inrichting kerkzaal


Via de website www.kerkomroep.nl kunt u de pagina van de Vierhovenkerk opzoeken door bij “Vind uw kerk” gewoon ‘Vierhovenkerk’ in te typen. 
U kunt de uitzending live volgen of later beluisteren.

De kerkenraad van wijkgemeente Vierhoven
Peter Plugers, scriba