Protestants Kerkblad Delft - 21

het wijknieuws van wijkgemeente Vierhoven van 8 december 2012
9 december: "Treed uit je schaduw in het volle licht”
In de dienst op de tweede zondag van advent, waarin wij de maaltijd van de Heer hopen te vieren, klinkt traditiegetrouw Psalm 80. De cantorij zal die psalm zingen in een bijzondere setting. Het is één groot smeekgebed van Israël dat wij samen met Israël zingen:
“Zie van uw hoge hemel neder / dat onze aanblik U verteder,
geef op uw eigen planting acht / de zoon die Gij hebt grootgebracht”.
En “Laat lichten ons uw aanschijn, Heer/ doe ons opstaan en help ons weer”.
Hoe gaat dat aanschijn lichten onder de mensen? Of, ietsje scherper geformuleerd, hoe komt dat lichtend gezicht van de Heer tot de mensen die helemaal niet (meer) op zoek zijn naar dat licht?
Een kind begrijpt dat het licht niet zomaar als vanzelf gaat schijnen temidden van mensen die het niet zoeken. Het zal naar hen toe gebracht moeten worden door iemand die buiten de gemeenschap staat. Johannes uit de woestijn is de brenger van het licht. Hij is de ambassadeur van het licht die bij zijn komst zijn geloofsbrieven aanbiedt. In de Schriftlezing van deze zondag, Lucas 3, 1-6 blijkt de geloofsbrief van Johannes een fragment uit de boekrol van Jesaja: “Luid klinkt een stem in de woestijn: ‘Maak de weg van de Heer gereed, maak recht zijn paden!’”
“Een gewaarschuwd mens telt voor twee”. Wij, die dit verhaal kennen, maken niet dezelfde fout als de mensen van toen die niet wisten waar ze het zoeken moesten. Wij zoeken juist naarstig naar een (eerste) sprankje van goddelijke licht in de wereld. Eenmaal aangekomen bij dat licht, worden wij aangestoken en zo verspreidt het Licht der wereld zich door de wereld.
Zo is het toch?
Ds. Jurjen G. Fennema

Bloemschikking
In de lezing staat: Kom tot inkeer en keer je om naar het licht. Verlaat de kromme wegen en zoek de rechte weg.
In de bloemschikking zien we links de kronkelige weg. Bij de kaarsen zijn bloemen die zich naar het licht keren en rechts is de rechte weg.
De bloemengroep

Voedselbank
Zoals de laatste tijd gebruikelijk: op 9 december is het een dienst van Schrift en Tafel, dus tegelijkertijd weer een inzameling voor de voedselbank.
Alle soorten houdbaar voedsel zijn welkom.
De diaconie

Zondag 16 december
De lezingen van de derde adventszondag: Sefanja 3:14-20 en Lucas 3:7-18. In de kindernevendienst ligt het accent op het slot van de kleine profeet Sefanja. Het is een heilsprofetie die spreekt van de nieuwe tijd die komt. De lezing uit het Lucas-evangelie krijgt de volle aandacht bij de symbolische bloemschikking: Johannes zegt: ‘Als je je wilt laten dopen dan hoort daar bij dat je vruchten voortbrengt die een nieuw leven waardig zijn’. In de bloemschikking zien we een schaal met helder water, waarin de roze bloemen volop tot bloei kunnen komen. Gekozen is voor roze omdat door het paars (de kleur van de voorbereidingstijd die advent is) het wit van het kerstfeest al oplicht.
Ds. M. Visser

Opbouw van de kerkdienst
Donderdagavond 13 december van 20.00-22.00 uur in de Vierhovenkerk bespreekt Marco Visser de opbouw van de orde van dienst: ‘Voorbereiding’, ‘Dienst van de Schrift’, ‘Dienst der gebeden en de dienst van de Tafel.’ Andere onderwerpen: ‘Wie zijn er bij de dienst betrokken en wat is hun rol? Aandacht voor de inrichting van de kerkzaal, paaskaars, antependia (kleden op avondmaalstafel en preekstoel). Aanmelding voor 10 december (minimaal aantal deelnemers 7 personen).
Ds. M. Visser

Driemaal kerst-samenzang 
  • Op dinsdag 11 december om 10.30 uur in de Sint Annakapel van Woonzorgcentrum Stefanna (inloop met koffie vanaf 10:00 uur). Samen met het Stefannakoor onder leiding van Sonja Nowee zingen wij vele kerstliederen. Het thema voor deze viering is: ‘Hemel en aarde bezingen de glorie van God’. Word zo blij als een herder: stem in met de engelen, om in de stemming te komen. Voorganger: ds. Jurjen G. Fennema.
  • Op maandag 17 december om 19.00 uur in de Vijverhof. Deze dienst wordt opgeluisterd door het ‘Vierhoven-kerstensemble’. Jongeren en (ietsje) ouderen van de Vierhovenkerk begeleiden op hun instrumenten de kerst-samenzang van de bewoners van de Vijverhof. En ja, eindelijk is het dan zover: ds. Taco Smit en ds. Jurjen G. Fennema, beiden jaargenoten theologie aan de VU, gaan gezamenlijk voor.
  • Op donderdag 20 december wordt er in de Marcuskerk een lange traditie voortgezet. Vanaf 16.00 uur begint het samenzijn van de ouderen uit onze gemeente. Met veel kerstliederen, een kerstverhaal, een overdenking en … een overheerlijke maaltijd. De overdenking wordt dit jaar verzorgd door ds. Jurjen G. Fennema.

Amnesty brieven, kaarsen en Fair Trade producten 
Op zondag 16 december zijn we, voor de laatste keer in dit jaar, weer in de hal van de kerk te vinden. We schrijven Amnesty brieven naar autoriteiten in diverse landen voor een eerlijke rechtsgang of opheldering over verdwenen of vermoorde mensen.
Doet u deze keer ook mee? Daarnaast verkopen we wenskaarten en adventkaarsen voor Amnesty International en Fair Trade artikelen uit de wereldwinkel. We hopen u bij onze kraam te zien,
Anneke Schipper en Evert van Bokhorst

Derde bijeenkomst van de Spinozakring 
Op maandag 10 december 20.00–22.00 uur in de Vierhovenkerk.
Bespreking van de hoofdstukken 2 en 3 van het Theologisch Politiek Traktaat.
Ringleiding: ds. Jurjen G. FennemaDerde bijeenkomst van de O Jee gespreksgroep 
Op woensdag 12 december 20.00–22.00 uur bij Christiane Hogeweg

Project Blanco 3e: het fundament van mijn geloof, onopgeefbaar, daarmee staat of valt alles.
Contactpersoon en begeleider van deze groep: ds. Jurjen G. Fennema.


Giften 
Voor de voedselbank van mevrouw B, € 20,00. Hartelijk dank.
Ds. M. Visser

GGL-in A majeur 
Op de Gesprekskring Geloofs- en Levensvragen en Actualiteiten staat alles ‘in majeur’, dat wil zeggen in het licht van de Schrift.
Op 19 december wordt een dvd getoond waarop te horen en te zien is hoe Henri Nouwen preekt over Mattheus 4: 1-11. Een geweldig inspirerende preek die u moet horen. Het is een aanrader voor iedereen die in het pastoraat werkzaam is. Het thema is: “Ieder mens is geliefd.” Plaats en tijd: Vierhovenkerk, 20.00-22.00 uur
Ds. M. Visser

Rouwgroep 
Voor mensen binnen en buiten de wijk is deze kring open. Drie gesprekken voor mensen die rouwen om 'een gemis dat niet te noemen is.' Voor mensen die werden geconfronteerd met de dood van hun partner, of met een overlijden van iemand uit hun naaste omgeving. Onderwerpen die ter sprake komen zijn: ‘wat betekent rouwen, wat wordt er in de bijbel gezegd over sterven en rouw, hoe reageerde de omgeving, hoe verliep de rouwdienst?’ De derde keer gaat het over de toekomst, ‘hoe ga je verder in dit leven?’ Data: dinsdagochtend 15 en 29 januari en 12 februari ,10.00 uur – 13.00 uur in de Vierhovenkerk
Aantal deelnemers: minimaal 7. Aanmelden voor 8 januari 2013
Informatie en aanmelding bij: ds. M. Visser

Bijbelkring 
Woensdag 12 december om 14.00 uur
Hoofdstuk 4 van het boekje van B. Luttikhuis, 'Tien vragen die steeds terugkeren': ‘Waarom het kwaad? (Job 15:1-15,16:1-7) 
Ds. M. Visser

Het tiende en laatste interview in een korte serie over het mission statement. 
De antwoorden zijn van Aad van Konijnenburg. 

Wat kan de wijkgemeente Vierhoven voor jou betekenen en wat zou jij voor de wijkgemeente kunnen of willen betekenen?
De wijkgemeente Vierhoven is voor mij al van kinds af aan een vertrouwde plek waar ik inspiratie en energie krijg, maar ook momenten van rust vind.
Wat ik voor de gemeente kan betekenen, zie ik vooral terug in mijn werk als directeur van de christelijke basisschool De Horizon. Ik zie het, naast de opdracht om goed kwalitatief onderwijs te geven, specifiek als onze taak een baken in de wijk te zijn, een multiculturele wijk. In die zin wil de school bijdragen aan een kansrijke leerling in een kansrijke wijk. De school heeft een maatschappelijke opdracht gezien de samenstelling van de wijk. 
Ons mission statement luidt: “Kansrijk leren – Kansrijk leven” 

Wat betekent duurzaamheid voor u jou?
Duurzaamheid betekent voor mij naast het zorgvuldig omgaan met de schepping ook de omgang met de medemens. De gedachte/doelen van de Community Schools, die ik in Amerika heb mogen bezoeken, spreken mij dan ook nog steeds aan:
- Begeleiding en kansen voor kinderen verbeteren
- Gezinnen versterken
- Wijken gezonder maken
Samenwerken is belangrijk, het motto is “partnership voor excellence”, oftewel samenwerken voor topkwaliteit. Samenwerken is niet vrijblijvend.

Hoe geeft jij inspiratie vanuit jouw geloof “handen en voeten?”
Uit het antwoord op de vorige vraag wordt wel duidelijk hoe ik dit in mijn werk handen en voeten kan geven. Een groot deel van de schoolbevolking is van allochtone afkomst. Meeste ouders en leerlingen zijn moslim. Desondanks kunnen wij de identiteit van de school vormgeven. De waarden die wij ontlenen uit de Bijbel worden zichtbaar in ons gedrag en ons handelen. Die waarden zijn ook herkenbaar in het feit dat je als school een gemeenschap wilt zijn. Een gemeenschap waar je leert met en van elkaar. Een toegevoegde waarde zijn in de ontwikkeling van een kind, waarbij de verhalen, rituelen, waarden en normen van het christelijk geloof basis zijn.
Henk Joon

Agenda
11 december 20.00 uur Wijkkerkenraad, Vierhovenkerk
12 december 14.00 uur, Bijbelkring, Vierhovenkerk
12 december 20.00 uur, Sectie-vergadering VH/TW en Buitenwijk, Vierhovenkerk
13 december 20.00 uur, Toerusting Eredienst, Vierhovenkerk
17 december 10.30 uur, Oecumenische Kerstviering Delfshove
19 december 20.00 uur, GGL-inAmajeur, ‘H. Nouwen’, Vierhovenkerk

Inleveren kopij
Tot woensdagmorgen 12 december 8 uur bij de wijkredactie.
Dit is het laatste nummer van 2012. Het verschijnt op 22 december en is een nummer voor drie weken.
Leen van den Berg

Lofzang van Maria
Lucas 1:46-55

Hoog verheft nu mijn ziel de Héer,
verrukt is mijn geest om God, mijn Verlósser.
Zijn keus viel op zijn eenvoudige dienstmaagd:
van nu af prijst ieder geslacht mij zálig.
Wonderbaar is het wat Hij mij déed,
de Machtige, groot is zijn Náam!
Barmhartig is Hij tot in lengte van dagen
voor ieder die Hem erkent.  
Hij doet zich gelden met krachtige árm,
vermetelen drijft Hij uitéen;
machtigen haalt Hij omlaag van hun troon,
eenvoudigen brengt Hij tot áanzien;
behoeftigen schenkt Hij 'Overvloed,
maar rijken gaan heen met ledige hánden. –
Hij trekt zich zijn dienaar Israël áan,
zijn milde erbarming indáchtig;
zoals Hij de vaderen heeft belóofd,
voor Abraham en zijn geslacht voor áltijd. –
Eer aan de Vader en de Zóon 
en de heilige Géest,
zoals het was in het begin en nu en áltijd
en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Overgenomen uit het diensboek (een proeve)