Overige activiteiten

In en buiten de wijkgemeente zijn de volgende activiteiten het waard om genoemd te worden:

Raad van Kerken in Delft

De Raad is een oecumenisch ontmoetingsplatform van kerken en geloofsgemeenschappen in Delft. Tevens organisator en overkoepelend orgaan van een aantal oecumenische activiteiten in Delft.

Kijk eens op de website www.raadvankerkendelft.nl

Interkerkelijke commissie voor de pastorale verzorging van doven “Delfland en Rotterdam”

Deze commissie draagt in Delft en omstreken de verantwoordelijkheid voor het Dovenpastoraat namens drie kerken (Gereformeerd, Hervormd en Christelijk Gereformeerd).

Kerkdiensten voor doven worden vrijwel elke zondag gehouden, om 10.00 uur in een zaal van de Vierhovenkerk, Obrechtstraat 50 te Delft.

Amnesty International

In de stad Delft is een ‘kerkengroep’ van Amnesty International actief in verschillende geloofsgemeenschappen. Ook onze gemeente neemt hieraan deel. Het doel is, om door het schrijven van brieven naar verantwoordelijke autoriteiten, schendingen van mensenrechten van onze naasten dichtbij en ver weg aan de kaak te stellen. Maandelijks wordt u in de gelegenheid gesteld om brieven te schrijven. Brieven zijn dan verkrijgbaar voor en na de kerkdienst in de hal van de kerk.

Website: www.delft.amnesty.nl

Contactpersoon: hr. Evert van Bokhorst

Nederlands Bijbel Genootschap, afd. Delft

Bijbel heeft als Woord van God unieke betekenis voor onze wereld. Het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) stelt zich daarom ten doel de Bijbel te verspreiden en door te geven in Nederland en - in het kader van de Wereldbond van Bijbelgenootschappen - wereldwijd. Het NBG is een vereniging zonder winstoogmerk. Voor de realisering van zijn taken is het NBG vooral aangewezen op de (financiële) steun van leden, giftgevers en andere relaties.

Website: www.bijbelgenootschap.nl