Kerkenraad

De Kerkenraad vergadert elke 2e dinsdag van de maand.

De data treft u aan in de agenda.

In de Kerkenraad, het orgaan dat de gang van zaken in de wijkgemeente bespreekt, hebben zitting:

- de predikanten

- twee vertegenwoordigers van de diaconie

- vertegenwoordigers uit de werkgroepen en

- vertegenwoordigers uit de secties

De Grote Kerkenraad (alle ambtsdragers), die enkele malen per jaar bijeenkomt, bepaalt het beleid en is in feite het hoogste “gezag” binnen de wijkgemeente. De Kerkenraad voert dit beleid uit. Alle predikanten, ouderlingen en diakenen zijn dus lid van de Grote kerkenraad.

Het Moderamen

Dit "dagelijks bestuur" draagt zorg voor de dagelijkse gang van zaken:

- mevr. Gabrielle Uitbeijerse (preses)

- de heer Peter Plugers (scriba)

- mevrouw Henny Melis (diaken)

- de heer Bauke Zelle (ouderling-kerkrentmeester)

- ds. David Knibbe (predikant)

Vanuit de Kerkenraad zijn ambtsdragers afgevaardigd naar de Algemene Kerkenraad, het College van Diakenen en het College van Kerkrentmeesters.

Al uw vragen en opmerkingen over de wijkgemeente kunt u telefonisch, schriftelijk en per e-mail doorgeven aan de scriba.