Bibliotheek

Sinds 1988 is in de Vierhovenkerk een bibliotheek aanwezig.

Deze heeft als doel gemeenteleden te ondersteunen en kennis te verschaffen omtrent religieuze thema’s als pastoraal werk, gebeden- en dagboeken, bijbel uitleg, kerk en Israël, het joodse gedachtengoed enz.

Cees Nolten, cjgpwnolten@ziggo.nl (015-2621337)

Uitleendata

Voor en na de dienst bent u in de gelegenheid, op sommige zondagen, om boeken te lenen of terug te bezorgen. U kunt uw geleende boeken door de weeks ook bij de koster inleveren.

Als u een bepaald boek zoekt laat het mij dan even weten. Ik kan dan een poging wagen om het door u gezochte boek te vinden.

Soms worden er ook boeken geschonken aan de kerkbibliotheek.

Voor deze boeken zijn bepaalde regels opgesteld. Zo worden b.v. romans niet in de bibliotheek opgenomen.

Het doel van die regels is van de beschikbare ruimte zo optimaal mogelijk gebruik te maken.

Het onderstaande stukje is ontleend aan:

“Mijn liefde voor de Talmoed; Elie Wiesel.

Het volgende verhaal speelt tijdens de romeinse overheersing.

Filosofen en staatslieden waren verzot op discussies met Rabbi Jehosjoe'a over godsdienst, geschiedenis en natuurwetenschappen: zijn brede kennis verraste hen. Hadrianus in eigen persoon onderhield zich graag met hem, totdat hij de vijand van zijn volk werd.

De keizer schepte eens op in tegenwoordigheid van de joodse wijze:” Ik ben groter dan jouw meester Mozes. Kijk maar , hij is dood en ik ben springlevend”. Rabbi Jehosjoe'a vroeg met een glimlach:” Kun jij je onderdanen verbieden drie dagen lang thuis geen vuur aan te steken?”. “Vanzelfsprekend”, zei de keizer. Onmiddellijk werd het bevel gegeven alle vuren te doven. Die nacht gingen Hadrianus en zijn gast in de straten van de stad wandelen en Hadrianus was buiten zichzelf van toorn toen hij zag dat er rook uit de schoorstenen kwam. “Zie je”, merkte Rabbi Jehosjoe'a op,”Je bent danwel springlevend, maar je onderdanen blijven doof voor je bevelen.

Welnu, het is al honderden jaren geleden dat onze meester Mozes joden verbood vuur aan te steken op de sjabbat en vandaag aan de dag haalt niemand het in zijn hoofd hem niet te gehoorzamen.”

Een andere maal zei de keizer: ”Ik wil jouw God zien.” Rabbi jehosjoe'a vroeg hem strak te blijven kijken naar de zon op zijn hoogtepunt. Het was in de maand Tammoez. Aangezien de keizer dit niet kon doen, zei Rabbi Jehosjoe'a met verwondering in zijn stem: “ Je kunt niet eens een dienaar van onze G'd recht in het gezicht kijken zonder verblind te worden. Hoe zou je Hem dan zelf willen zien?

Lees.....

... drie Chassidische vertellingen

... gebed Jaap Zijlstra

Voor 2011

"Als ge de vreugde vergeet en vervalt aan de neerslachtigheid, vergeet gij de Heer, uw God."

Want er staat geschreven:" Macht en vreugde zijn in Zijn woonplaats."

rabbi van Rizin. (uit chassidische verhalen, Martin Buber)

Contactpersoon:

Cees Nolten cjgpwnolten@ziggo.nl

Nieuw in de Vier Hoven bibliotheek

Over gastvrijheid.

Deze stichting organiseert een aantal studiedagen en cursussen.

Meer informatie op de website www.folkertsmastichting.nl

Als bibliotheek zijn wij geabonneerd op Tenachon. Dit tijdschrift is een thema magazine over joodse wijsheid. Het tijdschrift Tenachon is vernieuwd en komt nu 4x per jaar uit met een soort brochure.

In het kerstverhaal bij Lucas komt de zinsnede voor dat er 'geen plek' was voor Jozef en Maria in de herberg. Palestijnse christenen vinden dit een onverteerbare passage. Diep in de cultuur van het Midden-Oosten – of je nu jood, christen of moslim bent – zit juist heel sterk de waarde 'gastvrijheid'. Ook in de joodse uitlegtraditie komen we verhalen tegen waarin gastvrijheid een zeer grote rol speelt. Zo bijvoorbeeld in een verhaal over Abraham.

Abraham had een oude man te eten gehad en vroeg hem na afloop om de Schepper te zegenen.

'Mij hoef je niet te bedanken,' sprak Abraham vroom,'maar wel de Schepper.'

Maar de oude man antwoordde:

'Jou kan ik danken voor wat je gedaan hebt, maar wat moet ik met de Schepper?' Abraham werd boos en verzocht de man heen te gaan.

Maar die nacht hoorde hij een stem: 'Abraham, Abraham, al meer dan zeventig jaar ben ik met deze mens bezig. Kun jij het dan niet één dag uithouden?'

Gastvrijheid is ook vandaag de dag geen vanzelfsprekendheid, hoe graag we dat ook zouden willen denken.

Namens de redactie Tenachon

Niek de Wilde

Dit gedeelte is uit het magazine:

Tenachon, Tora in de Westerse cultuur

Het thema deze maand is: 'Gastvrijheid'

Tenachon is een Themamagazine over joodse wijsheid uitgegeven door de stichting 'Pardes'.

Het betreft de doorwerking van Tenach en Mondelinge Tora in de christelijke traditie en andere culturele uitingsvormen.

Tenachon is te leen bij de bibliotheek van de Vierhovenkerk.