Diaconaat

Via de Diaconie wordt de gemeente geroepen tot de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid door
  • het betrachten van onderling dienstbetoon,
  • het verlenen van bijstand, verzorging en bescherming aan wie dat nodig hebben,
  • het deelnemen in arbeid ten behoeve van het algemeen maatschappelijk welzijn,
  • het signaleren van knelsituaties in de samenleving en
  • het bevorderen van de zorg voor het behoud van de schepping
Wijkraad van Diakenen
Diakenen hebben een taak in de eredienst en in de gemeente.
Ze collecteren tijdens de eredienst, organiseren de viering van het Heilig Avondmaal en doen voorbeden bij deze vieringen.
Verder geven ze voorlichting over diaconale thema’s, signaleren (materiële) noden in de gemeente en nemen deel aan plaatselijke diaconale instellingen. Tevens is er speciale aandacht voor langdurig zieken, bejaarden en gehandicapten.
 
Meer informatie is te vinden in het Beleidsplan Diaconie en het activiteitenplan 2014-2015 
 
Men kan een beroep doen op de diaconie voor financiële ondersteuning, sociale hulp, cassetterecorderdienst, kerktelefoon (kerkwebradio), avondmaal thuis, diaconale vakantieweken, hand- en spandiensten enz. Veel activiteiten gebeuren in nauwe samenwerking met de plaatselijke diaconieën.
 
Naast individuele hulpverlening is de diaconie ook vertegenwoordigd in een aantal werkgroepen en werkverbanden die streven naar een structurele bestrijding van armoede. Er zijn ten slotte nog altijd gezinnen in onze gemeente die op of onder de armoedegrens leven.
 
Voor giften
giro NL43 INGB 0005 6632 70 t.n.v.
Wijkdiaconie Vierhoven te Delft

Interkerkelijk Sociaal Fonds
Dit fonds wordt bestuurd en beheerd door afgevaardigden van de Hervormde Gemeente, de Gereformeerde en Rooms Katholieke Kerk van Delft, alsmede door afgevaardigden van de zogenaamde kleine kerken en het Interkerkelijk Diaconaal Beraad.
Activiteiten: directe hulp aan buitenkerkelijken en vluchtelingen. Contacten met Vluchtelingenhulp, sociale raadslieden, bureau rechtshulp, budgetwinkel en fondsen. Contacten met de wethouder Sociale Zaken en de directie van de Dienst Maatschappelijke Zorg. Website: www.isfdelft.nl 
Spreekuur Interkerkelijk sociaal fonds: via Diaconaal Centrum dinsdag 14.00 - 16.00 uur

Delft Noodfonds


 
 
 
 
 
Diaconaal Centrum
Uitvoeriger informatie over de hier genoemde en andere groeperingen kunt u krijgen bij:
Diaconaal Centrum, Hugo de Grootstraat 10, 2613 TV Delft,
tel. 2123219, e-mail: info@diaconie-delft.nl
 
Interkerkelijk Diaconaal Beraad
Dit beraad is samengesteld uit diakenen van bijna alle kerken.
Activiteiten: Organisatie van de individuele hulpverlening en het organiseren van toerustingavonden.
 
Stuurgroep Arme Kant van Delft
Activiteiten o.a.: bijeenroepen interkerkelijk diaconaal beraad, organiseren van toerustingavonden en van bezinningsdagen, contact leggen met wijkgemeenten en parochies over hoe de armoedeproblematiek verder aan de orde te stellen.
 
Samenwerkingsverband sociale zekerheid
Activiteiten: periodieke contacten met de wethouder van Sociale Zaken en de Dienst Maatschappelijke Zorg over interpretatie van regelingen, becommentariëren van beleidsnota’s aan B&W dan wel gemeenteraadscommissies, meedoen aan forums en manifestaties, signaleren van gebleken onjuistheden in lopende regelingen, alsmede het geven van informatie in de “Stadskrant Delft”.