Visie wijkgemeente Vierhoven 2030

Onze visie is vastgesteld door de kerkenraad op 12 mei 2020 en hier vindt u een print-versie.

Meer over onze Missie vindt u op de pagina Wat wil de wijkgemeente.

samenvatting

Onze missie | hier staat wijkgemeente Vierhoven voor:

  • inspiratie handen en voeten geven

Onze visie | hier gaat wijkgemeente Vierhoven voor:

  • van uit een breed palet van waarden omzien naar mensen dichtbij in de kerk, in de buurt, verder weg en naar onze leefomgeving;

  • omzien naar de ander in een tijd van verandering

  • (persoonlijk) leiderschap dat inspireert en verbindt;

  • samen met de Hof van Delft en de Immanuel gemeente komen we verder.

inspiratie handen en voeten geven

De missie “inspiratie handen en voeten geven” staat als een huis. Wij zijn graag praktisch bezig, doen graag wat voor de ander, maar vinden onze inspiratie voor dit handelen in de verhalen die overgeleverd zijn via de Bijbel en via onze traditie. Deze verhalen verbinden, geven hoop en energie om door te blijven gaan.

gespreide verantwoordelijkheid, gedeelde waarden en variatie in keuzen

In de geest van de Protestantse traditie leggen wij verantwoordelijkheden zo laag mogelijk. Wij nemen – binnen kaders – zelf verantwoordelijkheid voor het reilen en zeilen van onze gemeente. Binnen de gemeente zijn de leden tot op zekere hoogte zelf verantwoordelijk voor hun geloofsbeleving, de praktische vertaling daarvan naar de gemeente en de wereld. De zondagse eredienst inspireert, prikkelt, biedt diepgang en opent mogelijkheden voor onderlinge gesprekken. Gemeenteleden denken zelf na, maken keuzes in wat zij van waarde vinden en handelen daar naar. Het kan niet anders dan dat de gemeente daardoor een breed palet aan waarden en voorkeuren laat zien. Wat ons verbindt is de Bijbel als bron van inspiratie, ons omzien naar mensen dichtbij en ver weg en onze zorg in breedste zin voor onze omgeving. Wij staan midden in de samenleving en zetten ons in voor gerechtigheid en een leefbare wereld.

omzien naar de ander in een tijd van verandering

Onze hechte gemeenschap drijft op een vaste kern van actieve en betrokken gemeenteleden, die omziet naar elkaar. Binnen zorgkernen geven wij dit een vorm die aansluit bij de eigen verantwoordelijkheid en bij deze tijd. Het vertrekpunt in deze visie blijft dat we met elkaar een gemeenschap vormen. Tegelijkertijd moeten wij onder ogen zien dat de overwegend vergrijsde gemeenschap de komende jaren snel in samenstelling zal veranderen. Dat vraagt balanceren tussen behoud van het vertrouwde en open staan voor het nieuwe.

verbindend en inspirerend leiderschap

Bij een dergelijke gemeente past geen leiderschap dat uitgaat van een volgzame kudde die achter de herder aan loopt. Wat wel aansluit bij zo’n gemeente is leiderschap dat bij eventuele tegenstellingen de dialoog aangaat, dat verbindt en dat een wenkend perspectief schetst. Ambtsdragers en voorganger(s) weten met hun enthousiasme aan te zetten tot actie. Ook in de vormen dialoog en kennisoverdracht zoeken zij naar nieuwe wegen. Naast geloofsgesprekken en bijbelstudie initiëren zij andere vormen van interactie: muziek, drama, online-activiteiten enzovoort.

samen met Hof van Delft en Immanuël

In de veronderstelling dat de overeenkomsten groter zijn dan de verschillen zien wij mogelijkheden tot verbreding van de samenwerking tussen drie wijkgemeenten.

Alleen ga je sneller, samen kom je verder.