Organisatie

Algemene Kerkenraad

Vanuit de wijkkerkenraad zijn ambtsdragers afgevaardigd naar de Algemene Kerkenraad (AK). Deze kerkenraad houdt zich vooral bezig met algemeen beleid, financiële zaken en contacten op stedelijk niveau.

Grote kerkenraad

Alle ambtsdragers zijn lid van de grote kerkenraad. Deze raad komt enkele keren per jaar bijeen. Deze raad bepaalt het beleid, is in feite het hoogste gezag binnen onze wijkgemeente. Vanuit de kerkenraad worden ambtsdragers afgevaardigd naar de colleges van diakenen en kerkrentmeesters. Meer Informatie over de diaconie.

Kerkenraad

De kerkenraad vergadert 10x per jaar en voert het door de grote kerkenraad vastgestelde beleid uit. In de kerkenraad zitten vertegenwoordigers van de secties, afzonderlijke groepen en de wijkraden (Diaconie en Kerkrentmeesters).

Moderamen

Jaarlijks wordt het moderamen gekozen uit de leden van de kerkenraad. Het moderamen draagt zorg voor de dagelijkse gang van zaken. De samenstelling is opgenomen op een aparte pagina.

Secties en kernen

De wijkgemeente Vierhoven is verdeeld in vier secties (Buitenhof, Voorhof, Tanthof-Oost en Tanthof-West) en een ‘Buitenwijk’ voor de gemeenteleden die buiten deze vier secties wonen, maar bij Vierhoven staan ingeschreven.

Elke sectie staat onder leiding van een predikant en is onderverdeeld in meerdere kernen.

Binnen een kern wordt het pastorale bezoek uitgevoerd door bezoekmedewerkers, diakenen en ouderlingen samen met de betreffende predikant. Meer informatie op een aparte pagina.


De wijkgemeente is groot (ongeveer 1200 leden, verdeeld over 850 adressen). Door de indeling in 16 kleine kernen is getracht het geheel overzichtelijk te houden en duidelijkheid te geven wie u waarvoor kunt benaderen. De verdeling in kernen is ook nodig om te zorgen dat het bezoekwerk goed verdeeld wordt over de bezoekers en predikanten.

Op de plattegrond kunt u zien bij welke kern uw straat is ingedeeld.

zomer