Vacature pagina HI4

FUCTIEOMSCHRIJVING KERKELIJK WERKER voor de HI4-wijkgemeenten van de Protestantse Gemeente te Delft

Voor de periode dat er binnen de drie HI4-wijkgemeenten van de Protestantse Gemeente te Delft een vacature voor een predikant bestaat, zoeken wij een enthousiaste kerkelijk werker met pastorale belangstelling en kwaliteiten.

De functie laat zich als volgt omschrijven:

Omschrijving:

In Delft bevinden zich drie bestuurlijk verenigde wijkgemeenten, Hof van Delft, Immanuël en Vierhoven (HI4). Door emeritaat  en vertrek naar een andere functie binnen Delft, is een vacature ontstaan, die op termijn opnieuw vervuld gaat worden. Voor die vacaturetijd zoeken we een enthousiaste kerkelijk werker, vooral voor pastoraat en rouwdiensten.

Voor verdere informatie verwijzen we naar de scriba van de Gemeenschappelijke wijkkerkenraad (scribaGWK@gmail.com) en de drie websites van de betrokken wijkgemeenten.

www.HI4Delft.nl - de gemeenschappelijke website

www.Hofkerk-Delft.nl

www.Immanuel-Delft.nl

www.Vierhoven-Delft.nl


Profiel samenwerking HI4

Sinds 2018 werken de Delftse wijkgemeenten Hof van Delft, Immanuel en Vierhoven bestuurlijk en ook steeds meer organisatorisch samen onder de naam HI4 (spreek uit Engels “High Four”). Op 16 april 2023 is de samenwerkingsovereenkomst getekend en is de Gemeenschappelijke wijkkerkenraad geïnstalleerd. Belangrijke uitgangspunten voor de samenwerking zijn: het behoud van een eigen vierplek met pastorale zorg, kerk zijn in de buurt, jongeren en de bestuurlijk samenwerking versterken. We zijn in een proces van hoe we de samenwerking van de drie wijkgemeenten nog meer kunnen versterken en de taken kunnen verdelen om zo effectief te kunnen werken. Eenmaal per maand hebben we dan ook een gemeenschappelijke eredienst of andere bijeenkomsten. De predikanten en kerkelijk werker werken in een team.

Wij zijn een levendige gemeente, aan wie de landelijke terugloop in het ledental helaas niet voorbijgaat. Naast sociale en praktische activiteiten zoals de voedselbank en bijzondere diensten laten we onze inspiratie zien in persoonlijke bezoeken en in de betrokkenheid op onze buren. Maar ook versterkt door gedeelde geloofsinspiratie in onze drie wijkgemeenten voor onze leden en buurtbewoners in sociale activiteiten. Er zijn nu twee predikanten en een kerkelijk werker verbonden aan de drie wijkgemeenten. 

Hi4 heeft drie vierplekken: de Hofkerk, de Vierhovenkerk en ruimtes in het voormalige buurthuis de Wipmolen. De HI4 kerk(ruimt)en zijn gelegen in de wijken buiten het centrum van Delft,  die tussen de jaren zestig en nu zijn gebouwd. Van de Wippolder, via de Hof van Delft/Kuiperwijk, naar Voorhof/Buitenhof/Tanthof. Deze wijken zijn heel verschillend. De wijken zijn relatief vergrijsd  en onze wijkgemeenten zijn daar een afspiegeling van. In de nieuwbouwwijken Harnaschpolder en Rijswijk Buiten proberen wij pioniersplekken op te zetten en te ondersteunen. Hier zien we een kans om de betrokkenheid te vergroten.

We zijn drie samenwerkende wijkgemeenten die erg op elkaar betrokken zijn. De koffie na de diensten en koffieochtenden zijn belangrijke sociale momenten voor de verbinding. Eenmaal per jaar beginnen we met een gezamenlijke startzondag en iedere twee jaar hebben we als gemeenten ook een weekend uit met elkaar. Het pastoraat organiseren we geleidelijk van onderaf door ieder gemeentelid ervan te doordringen dat zijn/haar eigen rol hierin van grote betekenis is. Daarmee proberen we bewust naar een ander om te zien. 

Als wijkgemeenten hebben we voor vier speerpunten gekozen: Kerk in de buurt, Jeugdwerk, Middengroepen en Eenzamen van alle leeftijden. Activiteiten voor jeugd en jongeren en de Diaconie, worden georganiseerd in HI4-verband. 

Elke wijk worstelt met de teruglopende betrokkenheid van jeugd en daarom werken we nu veel meer samen waardoor nu weer alle leeftijdsgroepen zijn vertegenwoordigd. Onlangs werd een kliederkerk gehouden, samen met een andere Protestantse wijkgemeente. De gezamenlijke kindernevendienstgroep is actief om ouders en kinderen bij de wijkgemeenten en de erediensten te betrekken. De gezamenlijke Diaconie vervult een grote rol in onze wijkgemeenten. Er zijn verschillende gespreksgroepen, met diverse onderwerpen en samenstellingen, die eens per maand met elkaar van gedachten wisselen. 

Delft is een studentenstad met een rijke geschiedenis. Dat maakt Delft aantrekkelijk om in te wonen en in te werken. Techniek is goed vertegenwoordigd in het leven van de gemeenteleden. Helaas bezoeken weinig studenten onze wijkgemeenten en dit willen we ook  veranderen. 

HI4 is onderdeel van de Protestantse Gemeente te Delft. De PGD is een samenwerking van 6 wijkgemeenten en wordt bestuurd door een Algemene Kerkenraad, een College van Kerkrentmeesters en een College van Diakenen. Ook kent de stad een stadspastor (Citykerk) en een diaconaal predikant, die missionair en diaconaal werk gemeente-breed organiseren in samenwerking met de wijkgemeenten. De monumentale Oude en Nieuwe kerk maken deel uit van de Protestantse Gemeente te Delft (PGD), net als de HI4 wijkkerken en twee andere wijkkerken. Het Kerkelijk Bureau organiseert de administratie. Het beheer van de kerken wordt ondersteund door de bedrijfsorganisatie BVO. De predikanten van de PGD hebben op meerdere niveaus collegiaal overleg en er wordt in de toekomst gestreefd om meer samen te werken. Binnen de samenwerking van de predikanten en kerkelijk werker van HI4, verdelen zij onderling de pastorale taken.

Profiel Wijkgemeente Hof van Delft

Hof van Delft is een wijkgemeente waar verbinding centraal staat: verbinding met elkaar en met God. Samen Gods liefde uitstralen in kerk en buurt is het motto van de gemeente. Verbinding binnen de gemeente vertaalt zich naar omzien naar elkaar, ruimte geven aan jeugd en jongeren en luisteren naar hun eigentijdse vragen. Verbinding met de buurt vindt plaats door maaltijden, koffieochtenden en door middel van activiteiten buiten de kerk - al dan niet samen met andere organisaties - waarin de vraag is: waarmee kan de kerk u van dienst zijn. 

Daarnaast is er blijvende aandacht voor Eerlijke handel en Duurzaamheid. De Fair-en-Groen-groep heeft de Hofkerk tot een echte Fairtrade kerk gemaakt en het dak van de kerk ligt vol met zonnepanelen waarvan het energieresultaat zichtbaar is in de hal. 

We kiezen voor verbindend vieren, dat wil zeggen dat we aan meerdere belevingen aan-dacht schenken. Muziek speelt een belangrijke rol in onze diensten en met een eigen mu-ziekband worden diensten begeleid naast de begeleiding door het orgel. Vanuit de band wordt jaarlijks een selectie uit de top 2000 gespeeld met een jaarlijks thema. 

In de loop van 2024 wordt gefuseerd met de Evangelische Lutherse Gemeente Delft. Verder maakt de Full Mission Church (FMC) gebruik van het gebouw met een eigen zondagmiddag dienst. De wijkgemeente Hof van Delft bedient de westkant van Delft en kerkt in de Hofkerk aan de Cort van der Lindenstraat 1.  Voor meer informatie: www.hofkerk-delft.nl

Profiel Wijkgemeente Immanuël 

Wijkgemeente Immanuel is een kleine wijkgemeente. met ongeveer 60 actieve leden. De zondagse diensten worden gehouden in de Wipmolen, dat midden in de wijk Wippolder gelegen is en waar we ons de afgelopen jaren thuis zijn gaan voelen. De Wipmolen beschikt over een goede zaal waar we na de dienst het samenzijn met een kopje koffie kunnen voortzetten. 

De eigen zondagse diensten worden zo mogelijk voorbereid door een predikant met een commissie. Een deel van de diensten vindt gemeenschappelijk plaats in HI4 verband. Bij bijzondere diensten verleent de cantorij haar medewerking.

Op dit moment is de gemiddelde leeftijd van onze meelevende leden hoog en ontbreken de jonge gezinnen en daarom worden er kindernevendiensten gehouden in HI4-verband. Onze wijkgemeente heeft zorg voor elkaar hoog in het vaandel staan. Dit uit zich door o.a. een actieve ouderensoos, het regelmatig terugkerende lunchcafé voor mensen uit de wijk en kerkleden en het werken met zorgkernen: kleine groepen die omzien naar en zorg dragen voor de andere leden binnen de zorgkern.

Verder zijn wij bezig de banden met studenten aan de TU aan te halen. Belangrijk zijn de gemeentegesprekken die elk kerkelijk jaar een ander thema hebben.

De wijkgemeente Immanuel bedient de oostkant van Delft en kerkt in de Wipmolen Professor Krausstraat 71-b. Een kerkelijk werker is werkzaam in het pastoraat. Voor meer informatie: www.immanuel-delft.nl

Profiel Wijkgemeente Vierhoven 

In Delft, verscholen in het groen tussen Voorhof en Buitenhof bevindt zich de Vierhovenkerk. Het kruis op het dak vertelt over de missie die deze gemeente heeft: inspiratie handen en voeten geven. Die inspiratie delen we met elkaar en met de buurt. In de sociëteit komen oudere gemeenteleden  bijeen om elkaar te ontmoeten en naar diverse sprekers te luisteren. Met de migrantenkerken (Eritrese kerk, Syrische kerk en twee Afrikaanse kerken) die ons gebouw gebruiken, de moskee tegenover ons en de buurtbewoners hebben wij banden, die we zo goed mogelijk onderhouden. Inspiratie handen en voeten geven is een belangrijke taak van de Diaconie, die daar onder andere met maaltijden voor de buurt vorm aan geeft. Ook de Fair-en-Groen-groep heeft een aantal wapenfeiten op haar naam: De Vierhovenkerk was in 2009 de eerste Fairtrade kerk in Nederland. Sinds 2016 ligt het dak van de kerk vol met zonnepanelen.

De taakgroep Eredienst geeft raad aan de Gemeenschappelijke wijkkerkenraad. Onze kerkmuziek is geworteld in de rijke schat van de Protestantse kerkmuziektraditie, maar we zoeken ook naar vernieuwing.  Wij zijn trots op ons pijporgel en maken ook regelmatig gebruik van de vleugel. In de diensten participeert maandelijks onze (gezamenlijke) cantorij. Er is plaats voor vocale en instrumentale bijdragen. Wij werken met twee professionele kerkmusici (cantor en eerste organist) en vakbekwame amateurorganisten. 

Naast onze kerkelijke activiteiten stellen we ons gebouw ook beschikbaar voor de Voedselbank, Interkerkelijk Sociaal Fonds en Interkerkelijke Stichting voor Ondersteuning bij Financiën en Administratie (Schuldhulpmaatje Delft).  Eens per jaar is er een grote bazaar, waarvan de opbrengst naar (wereld)diaconale projecten gaat.

De wijkgemeente Vierhoven bedient de zuidkant van Delft en kerkt in de Vierhovenkerk aan de Obrechtstraat 50. We beschikken over een goed kerkgebouw met voldoende grote en kleine zalen. Voor meer informatie: www.vierhoven-delft.nl.